Artikel 4, derde lid, van het Besluit lozing afvalwater huishoudens (het Besluit) biedt geen grondslag voor het stellen van maatwerkvoorschriften met het oog op de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

Casus
Op het perceel zijn regenpijpen aangesloten op de persleiding, hierdoor wordt het afvloeiend hemelwater van het dak op de drukriolering geloosd. Het college heeft door middel van een maatwerkvoorschrift bepaald dat de lozing van hemelwater op het openbare vuilwaterriool moet worden beëindigd.

Rechtsvraag
Was het college bevoegd om dit maatwerkvoorschrift op basis van het Besluit te stellen?

Uitspraak
Het college was niet bevoegd het maatwerkvoorschrift te stellen. In artikel 1, eerste lid, van het Besluit is niet bepaald dat onder een maatwerkvoorschrift ook moet worden verstaan een voorschrift als bedoeld in artikel 10.32 van de WMB (dat het mogelijk maakt dat in het belang van het bescherming van het milieu regels worden gesteld met betrekking tot het brengen van afvalwater in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater). Dit betekent dat artikel 4, derde lid, van het Besluit geen grondslag biedt voor het stellen van maatwerkvoorschriften.

Klik hier voor het volledige OGR artikel inclusief uitspraak