Casus
Eisers zijn woonachtig in Eijsden. Naar aanleiding van het Luchtruimwijzigingsbesluit van 27 juni 2013 ter bevordering van de vliegveiligheid op Maastricht Aachen Airport, waarbij een deel van het Nederlandse luchtruim is gedelegeerd aan de Belgische luchtverkeersleiding ten behoeve van het vliegveld bij Luik (Bierset), hebben eisers op 2 november 2015 een verzoek om nadeelcompensatie gedaan.

Verweerder stelt zich op het standpunt – kort weergegeven – dat hij het advies van de Commissie overneemt voor wat betreft het toekennen van een schadevergoeding in verband met het Luchtruimwijzigingsbesluit. Verweerder kan zich echter niet verenigen met de hoogte van het door de Commissie geadviseerde NMR van 3%.

De Commissie heeft in haar advies uiteengezet dat de woning van eisers in Eijsden een inherent risico vormt op (toenemende) overlast van relatief laag en nabij overvliegende vliegtuigen. Het lag in zoverre in algemene zin in de lijn der verwachting dat zich een ontwikkeling (routewijziging, toename aantal vluchten enz.) zou voordoen die zou leiden tot meer overlast ter plaatse van de woning van eisers. Specifiek ten aanzien van het Luchtruimwijzigingsbesluit geldt volgens de Commissie evenwel dat dit een dermate uitzonderlijk besluit is dat niet gezegd kan worden dat juist ook dit besluit in de lijn der verwachtingen lag. Dit geldt, volgens de Commissie, temeer, nu de gevolgen van het Luchtruimwijzigingsbesluit vooraf niet zijn voorzien, ook niet door verweerder zelf. Verder stelt de Commissie dat eisers woonachtig zijn in een overwegend landelijke omgeving, waarbij geldt dat een toename van relatief laag overvliegende vliegtuigen daar minder passend wordt geacht dan eenzelfde toename in een meer stedelijk gebied. Alles overwegende komt de Commissie tot de conclusie dat sprake is van een (deels) normale maatschappelijke ontwikkeling, die evenwel niet of nauwelijks in de lijn der verwachtingen lag. De Commissie adviseert dat het toepassen van een drempelpercentage van 3% van de waarde van de onroerende zaak onmiddellijk voor de peildatum in dit geval redelijk is.

Verweerder stelt zich op het standpunt dat de woning van eisers op 22 km en in het verlengde van de start- en landingsbaan van het vliegveld Luik is gelegen en bovendien nabij het vliegveld Maastricht ligt. Het ligt, volgens verweerder, dan ook in de lijn der verwachtingen dat er vliegverkeer van en naar deze luchthavens kan overkomen. Bovendien ligt het dan ook in de lijn der verwachtingen dat bij tijd en wijle wijzigingen zullen plaatsvinden in de wijze waarop het vliegverkeer is geregeld. Het Luchtruimwijzigingsbesluit heeft geleid tot een dergelijke (noodzakelijke) herindeling van het luchtruim boven Zuid-Limburg en België. Gezien het feit dat dergelijke aanpassingen wel degelijk in de lijn der verwachtingen liggen stelt verweerder zich op het standpunt dat het vaststellen van het NMR op 5% passend is en recht doet aan de situatie.

Rechtsvraag
Wat is de omvang van het normaal maatschappelijk risico?

Uitspraak
De rechtbank stelt vast dat de jurisprudentie waarop verweerder zijn besluitvorming heeft gebaseerd (bijvoorbeeld: ECLI:NL:RVS:2014:572) betrekking heeft op woningen in de omgeving van luchthaven Schiphol. De rechtbank is van oordeel dat verweerder onvoldoende heeft gemotiveerd waarom in Eijsden sprake zou zijn van vergelijkbare omstandigheden nu het onderhavige schadeveroorzakende besluit geen betrekking heeft op de uitbreiding van een luchthaven maar op de herindeling van het luchtruim. Bovendien is de woning van eisers op een (veel) grotere afstand gelegen van het vliegveld Luik dan de woning in de door verweerder genoemde uitspraak die op het vliegveld Schiphol betrekking heeft. Ook het feit dat het percentage van 5% is opgenomen in het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet en in de Wet Luchtvaart acht de rechtbank een onvoldoende motivering om van het advies van de Commissie af te wijken, aangezien de Commissie, naar het oordeel van de rechtbank terecht, benadrukt dat een Luchtruimwijzigingsbesluit (zeer) uitzonderlijk is. Met een toename van het vliegverkeer en een routewijziging voor vliegtuigen naar het vliegveld in Luik heeft de Commissie in haar advies rekening gehouden.

De rechtbank is op grond van het vorenstaande van oordeel dat het beroep van eisers gegrond moet worden verklaard.

Klik hier voor het volledige OGR artikel inclusief uitspraak