Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 20 maart 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 19/564): Awb, Wabo; vovo, handhaving, dwangsom, voldoen aan geurvoorschrift, vergisting van visafval en overige organische materialen, eNose-rapport, maatregelen en voorzieningen
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201802496/2/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, dakopbouw, conclusie Staatsraad Advocaat-Generaal, uitlatingen namens een overheidsorgaan/ wekken gerechtvaardigd vertrouwen
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201800258/1/A3): Awb, Wob; zakelijke sms- en WhatsApp berichten vallen ook onder de Wob
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201702444/1/R3): Awb, Wro; bpl, agrarische bedrijven, bouwvlakken, recreatiewoningen, camping, Natura 2000-gebied, paardenhouderij, horeca
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201800094/1/R1): Awb, Wro; bpl, kwekerij, belanghebbenden, provinciale verordening, geen bestaand stedelijk gebied/kleinschalige ontwikkeling, natuur, tussenuitspraak
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201802938/1/A1): Awb, Wabo, Wm; handhaving, geluidoverlast technische installatie hotel, verkeer (Rb Zeeland-West-Brabant 17/4254)
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201804213/1/A1): Awb, Wm; locatie voor ondergrondse afvalcontainer, afvalstoffenverordening
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201804256/1/R2): Awb, Wro; bpl, carport, cultuurhistorische waarde
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201802540/1/A1): Awb; invordering dwangsommen, overschrijding geluidgrenswaarden, Activiteitenbesluit, muziek, maatregelen/voorportaal (Rb Den Haag 17/6597)
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201706959/2/R2): Awb, Wro; bpl, plantafstand bomen, schaduwhinder, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201706682/1/R2): Awb, Wro; bpl, kerk, toegangspad, Ladder/Bro/ruimtebeslag, parkeren/CROW, verkeer(sveiligheid), geluid, VNG-brochure, woon- en leefklimaat, natuurtoets, relativiteit

# 20 maart 2019 (ABRvS 201801071/1/A1): Awb, Waterwet; tijdelijk waterpeil verhogen, bevordering van de realisatie van de natuurdoelstellingen in Natura 2000-gebied, beheerprotocol, stremmingen in spuimogelijkheden, nadeelcompensatie, rietproef/monitoringsplan (Rb Noord-Nederland 17/388, 17/732, 17/743, 17/767, 17/768 en 17/769)

 • 20 maart 2019 (ABRvS 201801153/1/R2): Awb, Wro; bpl, vogelasiel, compensatie natuur
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201800132/1/R2): Awb, Wro; bpl, buitengebied, agrarisch bedrijf, bouwvlak
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201802435/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, gebruik als burgerwoning, belemmering bedrijfsvoering, strijd met bpl, geen bijzondere omstandigheden (Rb Limburg 17/3026)
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201803031/1/R2): Awb, Wro; bpl, buitengebied, herstelbesluit, recreatiewoningen
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201709762/1/R2): Awb, Wro; bpl, belanghebbende, ontvankelijkheid
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201802139/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor gewijzigd gebruik, opstelplaatsen containers voor autobanden, milieucategorie/inrichting, welstand (Rb Rotterdam 17/770, 17/771 en 17/772)
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201806518/1/A2): Awb, Wro; planschade, voorzienbaarheid (Rb – West-Brabant 17/7453)
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201805393/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor tijdelijk gewijzigd gebruik, pad achter landgoed, verkeer, alternatief (Rb Midden-Nederland 17/3506 en 17/3534)
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201805340/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, vergroten woning, bezonning, perceel (Rb Gelderland 17/4961)
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201803622/1/A3): Awb, Wnb; faunabeheerplan, bestuursorgaan, faunabeheereenheid, bevoegdheid Rb (Rb Gelderland 17/1743 en 17/1786)

# 20 maart 2019 (ABRvS 201605016/1/R2): Awb, Nbw; vergunning, mestverwerking, bevoegdheid Afdeling, externe saldering, berekening stikstofdepositie, betrouwbaarheidsinterval, Belgische natuurgebieden, tussenuitspraak

 • 20 maart 2019 (ABRvS 201709688/1/A2): Awb, Wro; planschade, hospice (Rb Oost-Brabant 17/1620)
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201709697/1/A2 ): Awb, Wro; planschade, fratershuis, passieve aanvaarding, dwangsom (Rb Oost-Brabant 16/3881)
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201710048/1/R3): Awb, Wro; bpl, moskee, infrastructuur, verkeersgeneratie/onderzoek, m.e.r.-procedure, parkeren, tussenuitspraak
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201808708/1/A1): Awb, Wm, Wbb; handhaving, dwangsommen, voormalige veehouderij/woningbouw, mest/asbest/bodem, overtreder
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201803176/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor aanleggen, uitweg, APV, verkeersveiligheid/openbaar groen (Rb Gelderland 17/6706)

* 20 maart 2019 (ABRvS 201708925/1/A1 en 201804603/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, verwijderen yurt met onderliggende constructie, geen aanvraag/geen vergunning van rechtswege, strijd met bpl (Rb Noord-Holland 17/3050, 17/1349 en 17/3173 alsmede 18/940 en 18/995)

 • 20 maart 2019 (ABRvS 201708848/2/R1): Awb, Wro; bpl, woning, plancapaciteit/ruimte, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201801345/1/A1): Awb, Ww; handhaving, herbouw Rijksmonument, strijdigheid Bouwbesluit, dakramen/brandwerendheid (Rb Midden- Nederland 17/2283)
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201803201/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken bpl en milieu, veehouderij, relatie mestsilo met mestvergister, geluid, incidentele bedrijfssituatie (Rb Noord-Nederland 16/3739)
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201801947/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, bouwstop, geen sprake van overtreding, bevoegdheid, ingebrekestelling/ontvankelijkheid (Rb Amsterdam 17/7129 en 17/7130)

* 20 maart 2019 (ABRvS 201804574/1/A1 en 201804575/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en aanleggen/handhaving, tijdelijk hekwerk/in- en uitritten/spoedeisende bestuursdwang, weigeringsgrond groen/APV, gebruik perceel/overtreder (Rb Oost-Brabant 18/50 en 17/3500)

 • 20 maart 2019 (ABRvS 201804058/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, hoogspanningsmast, afwijking bouwvergunning, voorzorgsbeginsel, bevoegdheid, schadevergoeding (Rb Oost- Brabant 17/2699)
 • 20 maart 2019 (ABRvS 201803593/1/A1): Awb; invordering dwangsom, treffen van maatregelen aan pand, hoorplicht (Rb Rotterdam 17/3200)

* 19 maart 2019 (Rb Gelderland AWB 19/1107, 19/1113, 19/1114 en 19/1137): Awb, Wabo; vovo, handhaving, dwangsommen, verwijderen geiten van percelen, omgevingsverordening, geen zicht op legalisatie, belangenafweging

 • 15 maart 2019 (Rb Overijssel AWB 19/352): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, ecoduct, aardgasleiding, bodemdaling, geluidhinder

* 15 maart 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 18/3143 en 18/3144, 18/3145 en 18/3148): Awb, Wabo; vovo, verzoek om intrekking vergunning/wijziging omgevingsvergunning, veehouderij, geur, verzoek om exceptieve toetsing Rgv, emissiefactor voor luchtwassers, onderzoeken en mogelijkheden voor geurreductie, geurgrensnorm

 • 15 maart 2019 (HR 18/00242): BW; onrechtmatige overheidsdaad, stilleggen zandwinning, geen ontgrondingsvergunning, schade, vergelijking met de hypothetische situatie dat geen onrechtmatig besluit was genomen, conclusie PG
 • 15 maart 2019 (HR 18/00008): BW; onrechtmatige overheidsdaad, geweigerde bouwvergunning, miskenning dat bouwvergunning reeds van rechtswege was verleend, gronden voor en ingangstijdstip van aansprakelijkheid, causaal verband met niet doorgaan bouwproject, conclusie PG
 • 15 maart 2019 (Rb Overijssel 08-994559-18): WSr, Wm, WED; voorhanden hebben/illegale opslag van professioneel vuurwerk, Vuurwerkbesluit
 • 15 maart 2019 (Rb Overijssel 08/994514-19): WSr, Wet dieren, WED; hondenfokker, overtredingen, geen vergunning, geen erkend bewijs van vakmanschap, geen goede verzorging
 • 14 maart 2019 (Rb Overijssel AWB 19/251 en AWB 19/254): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, renovatie van appartementencomplex, Bouwbesluit, geen onlosmakelijke samenhang met slopen

* 14 maart 2019 (ABRvS 201609698/2/R2 en 201609693/2/R2): Awb, Nbw; vovo, vergunning, veehouderij, PAS, ontwikkelingsruimte, hexagonen/60% toedeling, 0,05 mol/ha/jr

 • 14 maart 2019 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 19/918 WET VV): Awb, Opiumwet; vovo, handhaving, sluiting woning, strafbare voorbereidingshandelingen, onderdelen voor hennepteelt
 • 14 maart 2019 (EH C-399/17): Niet-nakoming, EVOA, weigering om mengsel TPS‑NOLO (Geobal) terug te nemen, overbrenging (gevaarlijke) afvalstof, Reach-verordening, economisch nut, brandstof
 • 13 maart 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/2056): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, verwijderen hooiruif en schuilstal, geen vergunning, strijd met bpl, zicht op legalisatie
 • 13 maart 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/1554): Awb; invordering dwangsom, strijdig gebruik van schuur, vertrouwensbeginsel
 • 13 maart 2019 (EH C-128/17): verzoek tot nietig verklaring/intrekking Richtlijn 2003/35/EG, vermindering nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, Polen, Hongarije en Roemenië, evenredigheidsbeginsel, milieubeleid

* 13 maart 2019 (Hof Arnhem-Leeuwarden 21-007518-15 en 21-000012-16): WSr, Wm, WED; voorhanden hebben/illegale opslag van professioneel vuurwerk, Vuurwerkbesluit, bewijslast

 • 13 maart 2019 (Rb Rotterdam ROT 18/830): Awb, Gmw; intrekking exploitatievergunning, café, slecht levensgedrag
 • 13 maart 2019 (Rb Overijssel AWB 18/576): Awb, Wnb; handhaving, dwangsom, staken uitbreiding natuurcamping, (essentieel) foerageergebied van das, deskundigen
 • 13 maart 2019 (Rb Overijssel AWB 18/849 en 18/864): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor gewijzigd gebruik, opslag caravans in hal, vergunning geen betrekking op rest perceel, woon- en leefklimaat, geluid, VNG-brochure, akoestisch rapport geen betekenis, lichthinder, verkeer, gemeentelijk beleid
 • 12 maart 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/1800): Awb, Wro; planschade, tankstation, rondweg, inkomstenderving, normaal maatschappelijk risico, kapitalisatiefactor
 • 12 maart 2019 (Hof Den Haag 200.216.223/01): BW; overlast van hondengeblaf, reducering van aantal honden of aanbrengen geluidsisolatie
 • 12 maart 2019 (Rb Overijssel AWB 18/1744): Awb, Wvw, Gmw; handhaving, laden en lossen, blokkeren weg, ontvankelijkheid, APV/(geluid)hinder, besluit onvolledig, gewijzigde APV, bevoegdheid
 • 12 maart 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/864 en AMS 19/865): Awb, Gmw; weigering evenementenvergunning van rechtswege bekend te maken, gewenste activiteiten in parken vallen niet onder APV, geen aanvraag/besluit, ontvankelijkheid
 • 11 maart 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/2323): Awb, Wbr; vergunning, snellaadstation voor elektrische motorvoertuigen bij tankstation, doelmatig en veilig gebruik van de verzorgingsplaats, verkeersveiligheid
 • 6 maart 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 19/493): Awb, Gmw; vovo, sluiting horecapand, beschieting/openbare orde, motivering
 • 4 maart 2019 (Rb Noord-Holland HAA 18/1895): Awb, Gmw, DHW; exploitatie-/DHW- vergunning, horeca, Wet Bibob
 • 4 maart 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 18/977 en SHE 18/2668): Awb, Wabo; handhaving, veehouderij, langdurige overtreding, wel/niet optreden van bevoegd gezag, motivering
 • 1 maart 2019 (Rb Amsterdam AMS 18/1835): Awb, Wro; planschade, ligplaatsen woonboten
 • 28 februari 2019 (Rb Amsterdam AMS 18/1865): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, bunker, ruimtelijk onderbouwing
 • 6 februari 2019 (Rb Den Haag SGR 18/3184 en 18/3609): Awb, Wvw; verkeersbesluit, parkeerverbodzone
 • 18 april 2018 (Rb Gelderland AWB 18/258 en 18/426): Awb, Wabo; vovo, handhaving, dwangsom, stallen wagens, opslag materialen en verharding, strijd met bpl, dieseltank
 • 21 december 2018 (Rb Amsterdam AMS 18/6971): Awb, Wabo; vovo, handhaving, staken bouwwerkzaamheden, hotel, brandcompartimentering, Bor/vergunningplicht

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen