Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 27 maart 2019 (ABRvS 201901647/1/A1): Awb, Wm; vovo, locatie ondergrondse afvalcontainer, afvalstoffen verordening
 • 27 maart 2019 (ABRvS 201809668/1/R3 en 2/R3): Awb, Wro; bpl, dempen insteekhaven, containervervoer
 • 27 maart 2019 (ABRvS 201807075/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, pluimveehouderij en akkerbouwbedrijf, geluid, laden en lossen, Activiteitenbesluit, Handreiking, RBS (Rb Noord-Holland 17/4372)
 • 27 maart 2019 (ABRvS 201806966/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, frietkiosk, welstand, geur/ bestaand bpl (Rb Zeeland-West-Brabant 17/7898 en 17/7961)

# 27 maart 2019 (ABRvS 201805195/1/A2): Awb, Wro; planschade, taxatie (Rb Gelderland 16/1772)

 • 27 maart 2019 (ABRvS 201804854/1/R1): Awb, Wro; bpl, woningen, parkeren, motivering
 • 27 maart 2019 (ABRvS 201804784/1/A3): Awb, Gmw; vergunning uitweg, APV, verkeersveiligheid (Rb Zeeland-West-Brabant 17/7604)

* 27 maart 2019 (ABRvS 201804611/1/R1 en 201804613/1/R1): Awb, Wro, Wgh; bpl/HGW, woningen/school, belanghebbende, tramspoorlijn/wijzigingsbevoegdheden, geluid/relativiteit

 • 27 maart 2019 (ABRvS 201804543/1/A3): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting woning, drugs (Rb Rotterdam 17/4385)
 • 27 maart 2019 (ABRvS 201803770/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, bedrijfshal bij tuinbouwbedrijf, geen strijd met bpl (Rb Oost-Brabant 17/2435)
 • 27 maart 2019 (ABRvS 201803751/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, staken verkoopactiviteiten, snuffelmarkt in pand tuincentrum, belanghebbende, last te verstrekkend (Rb Noord-Nederland 17/2382)
 • 27 maart 2019 (ABRvS 201803188/1/R3): Awb, Wro; bpl, woningen/horeca, geluid, VNG- brochure, tussenuitspraak
 • 27 maart 2019 (ABRvS 201803101/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik, horeca, woon- en leefklimaat, druk op openbare ruimte (Rb Amsterdam 16/7146)
 • 27 maart 2019 (ABRvS 201802948/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsommen, schuilhut/recreatieve bewoning, strijd met bpl, geen vergunning (Rb Noord-Holland 17/5525 en 17/4499)
 • 27 maart 2019 (ABRvS 201802907/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, dakopbouw, bpl-n/planregels (Rb Midden-Nederland 17/1895)
 • 27 maart 2019 (ABRvS 201802117/1/A1): Awb, Wabo; niet bekend maken van rechtswege verleende omgevingsvergunningen, geen aanvraag (Rb Zeeland-West-Brabant 17/7486)
 • 27 maart 2019 (ABRvS 201801843/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor gewijzigd gebruik, kamergewijze verhuur van pand, strijd met beleidsregels (Rb Oost- Brabant 16/3213 en 16/3566)
 • 27 maart 2019 (ABRvS 201801337/1/A2): Awb; herziening, planschade, fair trial/EVRM (Rb Rotterdam 14/4669)
 • 27 maart 2019 (ABRvS 201800466/1/A2): Awb, Wro; planschade, passieve aanvaarding, compensatie in natura, tussenuitspraak (Rb Zeeland-West-Brabant 17/5219)

# 27 maart 2019 (ABRvS 201710347/1/R1): Awb, Wro; bpl, detailhandel, duurzame verstedelijking, belanghebbenden/relativiteit, verkeer/nieuw onderzoek, parkeren

 • 27 maart 2019 (ABRvS 201709888/2/A1): Awb, Wm; plaatsingsplan, ondergrondse afvalcontainers, afvalstoffenverordening, locaties, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 27 maart 2019 (ABRvS 201709570/5/R2): Awb, Wro; wijzigingsplan, wonen/agrarische bestemmingen, verkeer, natuur, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 27 maart 2019 (ABRvS 201709398/1/A1): Awb, Wabo; niet tijdig bekend maken van rechtswege verleende omgevingsvergunning, geen verzoek om vergunning/ontvankelijkheid (Rb Noord-Holland 17/732)

# 27 maart 2019 (ABRvS 201708815/1/R1): Awb, Wro, Wabo; bpl/omgevingsvergunning voor bouwen en maken in- en uitritten, bouwmarkt annex tuincentrum, provinciale omgevingsverordening/perifere detailhandel, duurzame verstedelijking, belanghebbenden/relativiteit, verkeer/rapportages

 • 27 maart 2019 (ABRvS 201706998/1/R3): Awb, Wro; bpl, wonen/bedrijven, VNG-brochure, verkeer, ontsluiting, tussenuitspraak

# 27 maart 2019 (ABRvS 201706783/1/R1): Awb, Wro; bpl, landelijk gebied, agrarische bestemmingen/wonen, veehouderijen, kampeerterrein, loonwerker, bouwperceel, dierenpension, endotoxinen/gezondheid

 • 27 maart 2019 (ABRvS 201706558/2/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, splitsen pand in meerdere woningen, diepte galerij/dakterras/relatie bpl, planregels, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak (Rb Amsterdam 16/1820)
 • 27 maart 2019 (ABRvS 201705406/4/R1): Awb, Wro; bpl, gebruik bijgebouw als woonruimte/persoonsgebonden overgangsrecht, snelfietsroute/verkeerscirculatieplan, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 27 maart 2019 (ABRvS 201703949/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, uitbreiding bedrijfspand, geluid, SBI-code, vuurwerkopslag, brandveiligheidseisen, provinciale verordening (Rb Rotterdam 17/1141, 17/1363 en 17/1362)
 • 27 maart 2019 (ABRvS 201700303/1/A1): Awb, Wbb; instemming bodemsaneringsverslag, eindmonitoring, restverontreiniging stabiel

* 27 maart 2019 (ABRvS 201500432/1/R3, 201500589/1/R3, 201602379/1/R3 en

201604429/1/R3): Awb, Wro; ontheffing provinciale verordening/reactieve aanwijzing, prejudiciële vragen/uitspraak EH, Dienstenrichtlijn, detailhandel, brancheringsregeling, belanghebbenden

 • 27 maart 2019 (ABRvS 201404344/1/R3): Awb, Wro; reactieve aanwijzing, bedrijvenpark, detailhandel, provinciale verordening/brancheringsregeling, Dienstenrichtlijn
 • 26 maart 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 18/3247): Awb, Gmw; evenementenvergunning, Pinksteractiviteiten, haan in mand op mast, APV, Wet dieren/dierenwelzijn
 • 26 maart 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 19/333): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl, één dag Dakar Pre-proloog op auto- en motorcrosscircuit, belanghebbende, op- en afbouw, bevoegdheid, ruimtelijke onderbouwing, bodem, PAS, geluid
 • 26 maart 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 18/3201): Awb, Wob; milieu-informatie, auto- en motorcrosscircuit, dwangsom
 • 26 maart 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 18/1540): Awb, Wabo; handhaving, milieuvergunning voor auto- en motorcrosscircuit, bevoegdheid, extra activiteiten, ontwerp-bpl, provinciale verordening/zicht op legalisatie, kunnen voldoen aan geluidvoorschriften, motivering
 • 25 maart 2019 (ABRvS 201901127/2/A1): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen, woning, voorbereidingsbesluit/aanhoudingsplicht, bodemprocedure (Rb Rotterdam 18/1545 en 18/1547)
 • 22 maart 2019 (ABRvS 201900765/2/A3): Awb, DHW, Gmw; vovo, DHW- en exploitatievergunning, horeca met terras, woon- en leefklimaat/openbare orde (Rb Rotterdam 18/1291)
 • 22 maart 2019 (ABRvS 201900484/2/R3): Awb, Wro; vovo, bpl, akkerbouwbedrijf
 • 22 maart 2019 (Rb Limburg AWB 19/540): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen en tijdelijk afwijken bpl, logiesgebouw voor arbeidsmigranten, hinder vakantieparken, stedelijk ontwikkelingsproject/bevoegdheid
 • 21 maart 2019 (Rb Noord-Holland HAA 19/823): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, uitbreiding hotel, serre aan voorzijde
 • 21 maart 2019 (EH C-498/17): Niet-nakoming, Richtlijn 1999/31/EG, bestaande stortplaatsen voor afvalstoffen
 • 21 maart 2019 (Rb Gelderland AWB 19/1445): Awb, Gmw; vovo, handhaving, exploitatievergunning, niet van rechtswege vervallen, toetreding vennoot leidt niet tot gewijzigde exploitatie
 • 21 maart 2019 (Rb Gelderland AWB 19/1345): Awb, DHW; vovo, intrekking vergunning, strijd met openbare orde, veiligheid en zedelijkheid, EVRM
 • 21 maart 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/858 en AMS 19/861): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor tijdelijk plaatsen 28 digitale reclamezuilen, vervanging analoge verlichte reclamepanelen met roterende posters, belangenafweging voor elke locatie ontbreekt, beleid/geen bewegende beelden
 • 19 maart 2019 (Rb Overijssel AWB 18/249): Awb; invordering dwangsom, onzelfstandige bewoning, terugbrengen aantal bewoners, opheffing van overtredingen Bouwbesluit, hoog knulligheidsgehalte/bijzondere omstandigheden
 • 19 maart 2019 (Rb Amsterdam AMS 18/1880): Awb; nadeelcompensatie, omzetverlies door instellen betaald parkeren, causaal verband, voorzienbaarheid
 • 15 maart 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/3442): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor maken uitweg, verkeersveiligheid, adviezen politie
 • 14 maart 2019 (Gerecht in eerste aanleg van Curaçao Lar CUR201703049): Lar, BWV; bouwvergunning, appartementen, strijd met Eilandelijke Ontwikkelingsplan Curaçao
 • 14 maart 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 18/2139): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, milieu en gebiedsbescherming, omschakeling veehouderij naar andere diersoort, nieuwe emissiefactoren voor gecombineerde luchtwassers/Rgv, voorzorgsbeginsel, geurhinder/risico voor de volksgezondheid
 • 13 maart 2019 (Rb Rotterdam C/10/555111 / HA ZA 18-705): BW; onrechtmatige geluidhinder, feestjes/andere leefwijze, geluidmetingen

* 13 maart 2019 (Rb Gelderland AWB 18/5085, 18/5101 en 18/5104): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken bpl en milieu, uitbreiden en wijzigen van rioolwaterzuiveringsinstallatie, externe veiligheid/explosiegevaar, geur/Activiteitenbesluit # 12 maart 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 16/3426 en UTR 18/3873): Awb, Wabo; aanpassing voorschrift milieuvergunning, tankput opslagtanks, PGS 29, bodem/NRB

 • 12 maart 2019 (Rb Noord-Holland HAA 17/4112): Awb, Wnb; vergunning, uitbreiding jachthaven, Natura 2000-gebied, stikstofuitstoot/AERIUS, broedvogels
 • 8 maart 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/2166): Awb, Gmw; handhaving, dwangsom, handelen in drugs, APV, Opiumwet, onschuldpresumptie, EVRM
 • 5 maart 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 17/2881 en LEE 17/2889): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, appartementen en horeca in watertoren, parkeerdruk/-plaatsen, verkeerskundig onderzoek, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 14 februari 2019 (Rb Den Haag SGR 18/7982): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor kappen, APV, belangenafweging, verplantbaarheid/moerascipressen
 • 8 februari 2019 (Rb Den Haag SGR 18/2441): Awb, Wro; planschade, vergoeding in natura # 10 januari 2019 (Rb Den Haag SGR 17/4189): Awb, Gmw; handhaving, geluidhinder, horeca/terrassen, exploitatievergunningen, horecabeleid/-visie, maximale cumulatieve geluidsbelasting
 • 6 januari 2019 (Rb Rotterdam ROT 15/1999): Awb, Wabo; handhaving, overkapping terras op balkon, aanpassing overkapping/vergunningvrij/beslissing op bezwaar, geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden

#! 22 oktober 2018 (Rb Noord-Nederland LEE 17/449): Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, containerterminal, geluid, zone, reflecties, maximale geluidniveaus

#! 17 oktober 2018 (Rb Noord-Nederland LEE 17/917): Awb, Wro; planschade

#! 17 juli 2018 (Rb Noord-Nederland LEE 17/583): Awb, Wabo; handhaving, preventieve last onder dwangsom, mobiele puinbreker, geluid, geen vergunning, laden en lossen

14 december 2017 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 17/6960 GEMWT VV en BRE 17/6962 GEMWT): Awb, Wabo; handhaving, dwangsommen, houden van koeien/woonbestemming, hobbymatige karakter, opslag mest, verharding, voederbak

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen