Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* 3 april 2019 (ABRvS 201808989/1/R1 en 201808990/1/R1): Awb, Wro, Wgh; bpl/HGW, geluid/relativiteit, bouwhoogte, woon- en leefklimaat

 • 3 april 2019 (ABRvS 201808436/1/R3): Awb, Tracéwet; Tracébesluit, verbreding snelweg A15, verkeer/onderzoeksgebied, verkeersgetallen, geluidproductieplafonds, luchtkwaliteit
 • 3 april 2019 (ABRvS 201806441/1/A2): Awb, Wro; planschade (Rb Gelderland 17/6524)
 • 3 april 2019 (ABRvS 201806378/1/A1): Awb, Wm; locatie ondergrondse afvalcontainer, afvalstoffenverordening
 • 3 april 2019 (ABRvS 201805628/1/A1): Awb; teruggave betaalde dwangsom, permanente bewoning recreatiewoning, ontvankelijkheid (Rb Gelderland 17/5724)
 • 3 april 2019 (ABRvS 201805617/1/A1): Awb, Wm; plaatsingsplan, ondergrondse restafvalcontainers, afvalstoffenverordening, locaties
 • 3 april 2019 (ABRvS 201805310/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, woningen, woonvisie (Rb Gelderland 18/409)
 • 3 april 2019 (ABRvS 201805293/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, verbouw houtschuur op landgoed, ontvankelijkheid (Rb Gelderland 18/2046 en 18/2045)
 • 3 april 2019 (ABRvS 201805286/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik, recreatiewoningen, structuurvisie, ecologische hoofdgroenstructuur (Rb Amsterdam 17/6860)
 • 3 april 2019 (ABRvS 201805240/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor het bouwen en afwijken bpl, aanbouw, mantelzorg/medische indicatie (Rb Noord-Holland 17/4726)
 • 3 april 2019 (ABRvS 201805102/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, verplaatsing antennemast voor mobiele telecommunicatie, ontvankelijkheid (Rb Den Haag 17/3415)
 • 3 april 2019 (ABRvS 201804931/1/A1): Awb, Wm; handhaving, spoedeisende bestuursdwang, huisvuilzak, afvalstoffenverordening, overtreder
 • 3 april 2019 (ABRvS 201804637/1/A3): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting woning, drugs
 • 3 april 2019 (ABRvS 201804506/1/A1): Awb, Wm; handhaving, dwangsom, partijkeuringen grond, Bbk, kwaliteitsverbetering, invordering, matiging, conclusie AG
 • 3 april 2019 (ABRvS 201804444/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, wonen, strijd met bpl, overgangsrecht
 • 3 april 2019 (ABRvS 201804308/1/A3): Awb, DHW, Gmw; handhaving, bestuursdwang, staken exploitatie horeca, geen vergunningen (Rb Noord-Nederland 17/1703 en 17/2558)
 • 3 april 2019 (ABRvS 201804250/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor kappen, risicoboom, herplantplicht, APV, EVRM (Rb Gelderland 17/2637)
 • 3 april 2019 (ABRvS 201804246/1/R1): Awb, Wro; bpl, bebouwingspercentage, recreatieterrein, zelf in de zaak voorzien
 • 3 april 2019 (ABRvS 201804202/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, school, Bouwverordening, parkeren (Rb Rotterdam 17/4222)
 • 3 april 2019 (ABRvS 201804091/1/A1): Awb, Wm; handhaving, dwangsom, loon- en verhuurbedrijf, geluid, Activiteitenbesluit, aparte normstelling
 • 3 april 2019 (ABRvS 201804034/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, horeca ook in bovenverdieping, ontwikkelingskader horeca/profielen (Rb Midden-Nederland 17/2444)
 • 3 april 2019 (ABRvS 201803949/1/R1): Awb, Wro; bpl, vergroting bestemmings-/bouwvlak, veehouderij, woon- en leefklimaat, VNG-brochure, geur, stof, endotoxinen, provinciaal omgevingsplan
 • 3 april 2019 (ABRvS 201803877/1/A2): Awb; schadevergoeding, projectplan, Waterwet, causaal verband (Rb Gelderland 17/5756)
 • 3 april 2019 (ABRvS 201803632/1/A1): Awb, Wbb; saneringsbevel, vertrouwensbeginsel, overheidsgeld
 • 3 april 2019 (ABRvS 201803509/1/R3): Awb, Wro; bpl, appartementen, bouwhoogte, bezonning
 • 3 april 2019 (ABRvS 201803441/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl/wijziging monument, dakterras, dakenlandschap, welstand (Rb Midden- Nederland 17/3699)
 • 3 april 2019 (ABRvS 201803366/1/A1): Awb, Wm; handhaving, bestuursdwang, verwijderen visueel waarneembare afvalstoffen, ophogen perceel met agrarisch afval/puin, Bbk, motivering, tussenuitspraak
 • 3 april 2019 (ABRvS 201803358/4/R1): Awb, Wro; bpl, buitengebied, ontvankelijkheid
 • 3 april 2019 (ABRvS 201803239/1/A1): Awb, Wabo; tijdelijke omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, ijsbaan op parkeerterrein/horeca (Rb Midden-Nederland 17/4832)
 • 3 april 2019 (ABRvS 201803028/1/A1): Awb, Wabo; buiten behandeling laten omgevingsvergunning voor bouwen, geitenstallen, m.e.r.-beoordeling, bouwen/milieu, (Rb Oost-Brabant 17/2336)
 • 3 april 2019 (ABRvS 201802469/1/R2): Awb, Wro; bpl, woningen, provinciale verordening
 • 3 april 2019 (ABRvS 201801627/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning en afwijken bpl, garage/berging en prieel, welstand, dwangsom niet tijdig beslissen, tussenuitspraak
 • 3 april 2019 (ABRvS 201800761/1/R2): Awb, Wro; bpl, woningen/landgoed, provinciale verordening
 • 3 april 2019 (ABRvS 201800647/1/A2): Awb, Wro; planschade, evenementen/geluid (Rb Rotterdam 16/8002)

# 3 april 2019 (ABRvS 201800502/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor gewijzigd gebruik, bedrijfsmatige opslag, woon- en leefklimaat, VNG-brochure, geluid, Activiteitenbesluit (Rb Limburg 15/3604)

 • 3 april 2019 (ABRvS 201800464/1/A2): Awb, Wro; planschade, woonzorgcomplex, bezonning, taxatie (Rb Noord-Holland 16/2578)
 • 3 april 2019 (ABRvS 201800088/1/A3): Awb; schadevergoeding, boot uit water halen, baggerwerkwerkzaamheden, bestuursdwang (Rb Den Haag 17/290)
 • 3 april 2019 (ABRvS 201710116/1/A1): Awb, Wbb; instemming evaluatierapport bodemsanering, Tri/Per, monitoring, gezondheid/ontwikkelingen in omgeving, stabiele situatie
 • 3 april 2019 (ABRvS 201709834/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom/invordering, staken overtredingen, milieuvergunning, houden van kippen in stal, ontvankelijkheid (Rb Oost-Brabant 17/728)

# 3 april 2019 (ABRvS 201709167/1/R3 en 201807375/1/R3): Awb, Wro, Wabo; bestemmingsplan/omgevingsvergunning voor bouwen, windpark, belanghebbenden, SMB-richtlijn, geluid/interferentie, gezondheid, cumulatie van geluid, landschap

 • 3 april 2019 (ABRvS 201706771/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom/invordering, horeca, staken bedrijfsactiviteiten, strijd met bpl, aansnijden taart (Rb Den Haag 16/1326, 16/1327, 16/2195, 16/3363, 16/4487 en 16/8352)
 • 3 april 2019 (ABRvS 201705383/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsommen, niet naleven milieuvergunning, overslag van olieproducten/tankputten, geur/naleving,

# 3 april 2019 (ABRvS 201701307/2/A2): Awb, Wro; planschade, verkeersplateau, trillinghinder, zelf in de zaak voorzien (Rb Midden-Nederland 15/3818)

 • 1 april 2019 (ABRvS 201706892/6/R3): Awb, Wro; vovo, bpl, crematorium, relatie met procedure bouwvergunning, hoofdzaakzitting bpl reeds geweest
 • 1 april 2019 (ABRvS 201901870/1/A1): Awb, Wabo; vovo, handhaving, dwangsom, zeven van grond/puin, samenvoegen grond, afvoer naar verwerker

* 1 april 2019 (ABRvS 201901999/1/A1 en 201902027/1/A1): Awb, Wm; vovo, ;locatie ondergrondse afvalcontainer, afvalstoffenverordening, verkeersveiligheid

 • 1 april 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 19/987 en UTR 18/4704 en UTR 18/4706): Awb, Wabo; tijdelijke omgevingsvergunning voor bouwen, woonunits voor jongeren, geen strijd met bpl/regels, parkeren/CROW
 • 29 maart 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 19/595 en 19/600, en AWB/ROE 19/601): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, bouwstop, appartementen, wijkteam/verzwaarde motiveringsplicht, invloed leefbaarheid
 • 29 maart 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 19/626, AWB/ROE 19/649 en AWB/ROE 19/650): Awb, Wabo; vovo, handhaving, dwangsommen, staken bewoning kazerne door arbeidsmigranten, strijd met bpl, expats/educatieve doeleinden, beleidsnota
 • 29 maart 2019 (ABRvS 201807227/3/R2): Awb, Wro; vovo, bpl, chalet, persoonsgebonden overgangsrecht, relatie met provinciale verordening, twijfel
 • 29 maart 2019 (ABRvS 201901728/1/A1): Awb, Wm; vovo, ;locatie ondergrondse afvalcontainer, afvalstoffenverordening
 • 28 maart 2019 (Rb Gelderland AWB 18/4732): Awb, AWR; leges, omgevingsvergunning, oud/nieuw bpl
 • 28 maart 2019 (EH C-427/17): Niet-nakoming, inzameling en verwerking van stedelijk afvalwater, uitzonderlijke omstandigheden, beste technische kennis zonder buitensporige kosten
 • 28 maart 2019 (EH C-487/17 t/m C-489/17): Prejudiciële verwijzing, afvalstoffen die kunnen worden ingedeeld als gevaarlijke afvalstoffen en als niet-gevaarlijke afvalstoffen
 • 28 maart 2019 (EH C-60/18): Prejudiciële verwijzing, hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen, specifieke criteria voor de einde-afvalfase van zuiveringsslib dat een behandeling voor nuttige toepassing heeft ondergaan, geen Unierechtelijk of nationaalrechtelijk neergelegde criteria

* 28 maart 2019 (ABRvS 201806473/1/R2 en /2/R2): Awb, Wro, Wabo; bpl/omgevingsvergunning voor bouwen, ruimte voor ruimte-woningen, beleid

 • 28 maart 2019 (ABRvS 201809142/2/A1): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen, houten atelier, vergunningplicht/Bor, woon- en leefklimaat (Rb Limburg 18/314)
 • 27 maart 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 19/853): Awb, Gmw; vovo, evenementenvergunning, muziek- en dance-evenement, geluid, Nota Evenementen, dB(C), belangen

* 26 maart 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 19/335, SHE 19/336, SHE 19/408 en SHE 19/335): Awb, Wob; milieu-informatie, auto- en motorcrosscircuit

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen