Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 10 april 2019 (ABRvS 201808617/1/A1): Awb, niet tijdig nemen van besluit, aanbieden van afvalcontainers
 • 10 april 2019 (ABRvS 201807485/3/R3): Awb, Wro; bpl, buitengebied, woning, gebiedscommissie, peil, maximum aantal bouwlagen, archeologie/relativiteit, zelf in de zaak voorzien
 • 10 april 2019 (ABRvS 201806804/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, woningen, welstand (Rb Oost-Brabant 18/630
 • 10 april 2019 (ABRvS 201805897/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, appartementen in afscheidshuis, Erfgoed (Rb Midden-Nederland 18/1627 en 18/873)
 • 10 april 2019 (ABRvS 201805859/1/A2): Awb, Wro; planschade, actieve risicoaanvaarding, rechtsopvolging onder algemene titel (Rb Gelderland 18/1269)
 • 10 april 2019 (ABRvS 201805833/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, uitbreiding woning, geen vergunning, strijd met bpl, aanbouw/zelfstandige woning (Rb Midden- Nederland 17/5037)
 • 10 april 2019 (ABRvS 201805677/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, invordering, huisvesting van arbeidsmigranten, begunstigingstermijn (Rb Overijssel 18/334)
 • 10 april 2019 (ABRvS 201805464/1/A1): Awb, Gmw; omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken bpl, evenement/muziekfestival, belanghebbende
 • 10 april 2019 (ABRvS 201805411/1/A3): Awb, Gmw; handhaving, last onder bestuursdwang, stutten woning, weghalen bouwmaterialen e.d., weg/APV (Rb Limburg 17/2810)
 • 10 april 2019 (ABRvS 201805276/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, terras, strijd met bpl, bezet houden parkeerplaatsen (Rb Oost-Brabant 17/3399)
 • 10 april 2019 (ABRvS 201805026/1/A3): Awb, DHW, Gmw; exploitatie- en DHW- vergunning, horeca, levensgedrag, APV, EVRM (Rb Den Haag 17/7559)
 • 10 april 2019 (ABRvS 201804981/1/R3): Awb, Wro, Wabo; bpl/omgevingsvergunning voor bouwen en handelingen natuur, woningen/recreatieappartementen, belanghebbenden, coördinatieregeling, Chw, Barro/PKB, Ladder/Bro, VNG-brochure, welstand
 • 10 april 2019 (ABRvS 201804520/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, huisvesting arbeidsmigranten, strijd met bpl
 • 10 april 2019 (ABRvS 201804407/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor gewijzigd gebruik, paardenhouderij met buitenbaan, planregels, plattelandswoning (Rb Overijssel 17/2251)
 • 10 april 2019 (ABRvS 201804215/1/R2): Awb, Wro; bpl, golfbaan, parkeren, zelf in de zaak

 

voorzien

 • 10 april 2019 (ABRvS 201803256/1/R1): Awb, Wro; bpl, transportbedrijf, geluid, maatwerkvoorschriften, Activiteitenbesluit, indirecte hinder
 • 10 april 2019 (ABRvS 201803253/1/R1): Awb, Wro; bpl, kampeerterrein bij bloembollenbedrijf, belanghebbende, zelf in de zaak voorzien
 • 10 april 2019 (ABRvS 201801885/1/R2): Awb, Wro; bpl, bedrijventerrein, ontsluiting, verkeersveiligheid, vleermuizen/mitigerende maatregelen, tussenuitspraak
 • 10 april 2019 (ABRvS 201801710/1/R2): Awb, Wro; bpl, bedrijventerrein, ontsluiting
 • 10 april 2019 (ABRvS 201801630/1/A2): Awb; nadeelcompensatie, omzetverlies, verminderde bereikbaarheid winkel, werkzaamheden/ontvankelijkheid, verkeersbesluiten, voorzienbaarheid en actieve risicoaanvaarding (Rb Limburg 17/1782)
 • 10 april 2019 (ABRvS 201801043/1/A2): Awb, Wro; planschade, compensatie in natura, milieucategorie bedrijven, EVRM (Rb Gelderland 17/3829)

# 10 april 2019 (ABRvS 201800943/1/R1): Awb, Wro; bpl, distributiecentrum, opslag containers en stallen vrachtwagens, VNG-brochure, geluid, Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften, achteruitrij-alarmen/tonaal geluid, overnachtingshaven, lichthinder, verkeer

 • 10 april 2019 (ABRvS 201800635/1/R1): Awb,. Wro; bpl, verplaatsing veehouderijen, belanghebbende/gevolgen van enige betekenis, Natura 2000-gebied/uitwisselingszone, terp/hoogwatervluchtplaats
 • 10 april 2019 (ABRvS201800302/1/R3): Awb, Wro; bpl, woning/bedrijfsvoering, belanghebbende/wasserij/beek, omgevingsverordening, structuurvisie, beleidsnota, Rood voor Rood-beleid
 • 10 april 2019 (ABRvS 201800225/1/R3): Awb, Wro; bpl, ontvankelijkheid
 • 10 april 2019 (ABRvS 201709752/1/R1): Awb, Wro; bpl, winkels/woningen en parkeergarage, belanghebbenden, Bro/behoefte, m.e.r.-beoordeling, Natura 2000/geen passende beoordeling, Wnb-vergunning/geen één-op-één invulling, soortenbescherming, PAS
 • 10 april 2019 (ABRvS 201709090/1/A2): Awb; nadeelcompensatie, vergunning voor ijsbaan op pontons in water, stremming water, winstderving (Rb Den Haag 16/8131)
 • 10 april 2019 (ABRvS 201708192/1/R2): Awb, Wro; bpl, buitengebied, bestemmingen, provinciale verordening, VNG-brochure, benodigde oppervlakte, stikstofneutraal/PAS, plan- MER, wijzigingsbevoegdheid permanente teeltondersteunende voorzieningen
 • 10 april 2019 (ABRvS 201704566/1/R2): Awb, Wro; bpl, buitengebied, herstel, woning, tussenuitspraak
 • 10 april 2019 (ABRvS 201703540/2/R2): Awb, Wro; bpl/exploitatieplan, supermarkt, verplaatsing winkelvloeroppervlak, leegstand/onderbouwing, parkeren, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak

* 9 april 2019 (CBb 18/1934, 18/1991, 18/2120, 18/2157, 18/2341 t/m 18/2347, 18/2388 t/m 18/2403, 18/2405 t/m 18/2431, 18/2433 t/m 18/2439, 18/2441 t/m 18/2452, 18/2454 t/m

18/2464, 18/2466 t/m 18/2469, 18/2557, 18/2618 en 18/2744): Awb, Msw; verlenging ontheffingen, varkens-/pluimveehouders, vervallen ontheffingen uitbreidingsverbod varkens en pluimvee, fosfaatproductieplafond, behoud van derogatie, POR-regeling, geen strijd met vertrouwensbeginsel of evenredigheidsbeginsel

 • 8 april 2019 (ABRvS 201900922/2/R1): Awb, Wro; vovo, uitwerkingsplan, woningen, handhaven groen, vleermuizen/ecologisch onderzoek
 • 8 april 2019 (ABRvS 201901338/2/R1): Awb, Waterwet; vovo, projectplan, dijkversterking, onteigenings- en gedoogplichtprocedures
 • 5 april 2019 (Rb Gelderland AWB 18/1520): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken bpl en milieu, afvalstoffen op- en overslag, m.e.r.-beoordelingsplicht, Activiteitenbesluit, IPPC/BBT/BREF, geur, geluid
 • 5 april 2019 (ABRvS 201810045/2/R2): Awb, Wro; vovo, reactieve aanwijzing, vestigen mestbewerkingsbedrijven, milieuzoneringslijst
 • 5 april 2019 (ABRvS 201901803/2/A3): Awb, Opiumwet; vovo, handhaving, sluiting woning, geen bijzondere omstandigheden (Rb Limburg 19/2 en 19/7)

# 5 april 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 18/1464 en SHE 18/1485): Awb, Wm, Wabo; maatwerkvoorschriften, overslag-/mestverwerkingsbedrijf, IPPC, Activiteitenbesluit, geur, overgangsrecht, geuronderzoek/NTA 9065, aanvaardbaar geurhinderniveau

 • 4 april 2019 (Rb Limburg AWB 18/2991): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl, B&B, hobbymatig, parkeren
 • 3 april 2019 (Rb Zeeland-West-Brabant 02/997510-14 en 02/994514-15): WSr, Arbowet, Wabo, WED; kunstmestopslag, belasting muur, belading, dodelijk ongeval, voorschriften, PGS 7
 • 3 april 2019 (Rb Overijssel AWB 19/485): Awb, Wm, Wabo; vovo, handhaving, steenfabriek, geluid, Activiteitenbesluit, overgangsrecht/maatwerkvoorschrift
 • 1 april 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 17/4704): Awb, Wabo; afwijzing aanvraag gemeentelijk monument, erfgoedverordening ++
 • 1 april 2019 (Rb Overijssel AWB 18/1197): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor vestigen cateringsbedrijf in loods, strijd met bpl, dwangsom/schade
 • 1 april 2019 (Rb Overijssel AWB 18/2043): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, verbouwing zonder vergunning, brief over last geen besluit/prematuur bezwaarschrift tegen invordering
 • 29 maart 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 18/1808 en SHE 18/2647): Awb, Wabo; handhaving, dwangsommen/invordering, milieuvergunning, afvalverwerker, diffuse stofemissie/NeR, verontreinigd hemelwater, Activiteitenbesluit, afzeilen containers/bodem/NRB
 • 29 maart 2019 (Rb Amsterdam AMS 18/5243): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, geldautomaat, welstand/sneltoetscriteria, geen ongeoorloofde belemmering van de bouwmogelijkheden o.g.v. bpl
 • 28 maart 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/3024): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, vergroten woning, Bouwbesluit/tekening, overeenkomst ++ #! 26 maart 2019 (Rb Noord-Nederland 18/1232): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, milieuvergunning/Activiteitenbesluit, verwerking afvalhout, IPPC, bodem/NRB, motivering, werkinstructies

#! 22 maart 2019 (Rb Noord-Nederland 17/1624): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, kappen, afwijken bpl en milieu, melkveeveehouderij, begrip inrichting, geur, Wgv/bebouwde kom, provinciale verordening, grondgebondenheid, geluid

# 26 februari 2019 (Rb Den Haag SGR 18/4860): Awb, Wabo; ambtshalve aanpassing milieuvergunning, chemisch bedrijf, productie chloor, BREF/BBT-conclusies, externe veiligheid/risicobeoordeling, explosiegevaar, GEST-documenten

# 12 februari 2019 (Hof Den Haag 200.213.939/01): BW; onrechtmatige daad, windpark vs. themapark, geen onrechtmatige hinder, reeds doorlopen bestuursrechtelijke procedures, gedoogbepalingen

#! 31 januari 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 17/1449, 17/1450 en 17/1452): Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, veranderen huisvestingssysteem pluimveehouderij, geur/ uittreedsnelheid, omkasting/V-stacks, bebouwde kom, staluitvoering/emissiegetal, gezondheid/endotoxinen, VGO-onderzoek/Brabant

 • 12 december 2017 (Rb Amsterdam AMS 17/5066 en AMS 17/5067): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor omzetting bedrijfsruimte naar woning, gemotiveerd dat geen sprake is van incourant, niet verhuurbaar object, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak #! 17 oktober 2018 (Rb Noord-Nederland LEE 17/917): Awb, Wro; planschade, normaal maatschappelijk risico, recreatieterrein/bungalows

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen