Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

# 17 april 2019 (ABRvS 201901660/1/R3): Awb; herziening, bpl/omgevingsvergunning, windpark, PAS, novum, gedragscodes deskundigen

 • 17 april 2019 (ABRvS 201901373/1/R1): Awb, Wro; niet tijdig nemen besluit aanvraag voor uitwerkingsplan gronden, woningen, uitwerking

* 17 april 2019 (ABRvS 201809026/1/A1 en 201810179/1/A1): Awb, Wabo; intrekking bouwvergunning/handhaving, dwangsom, verwijderen bedrijfswoning (Rb Oost-Brabant 18/2333, 18/2739 en 18/1091)

 • 17 april 2019 (ABRvS 201809186/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik, gebedshuis en aansluitend terrein, belanghebbende, effect op natuurgebied, Dienstenrichtlijn/relativiteit (Rb Midden-Nederland 18/649)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201808306/1/A2): Awb, Wro; planschade, voorzienbaarheid (Rb Zeeland-West-Brabant 18/2301)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201807243/1/A1): Awb, Ww; handhaving, zeer spoedeisende bestuursdwang, brandveiligheid, huisvesting van arbeidsmigranten, verzegeling slaapkamers, Bouwbesluit Rb Midden-Nederland 18/2090 en 18/2091)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201806747/1/A2): Awb, Wro; planschade, zelf in de zaak voorzien (Rb Den Haag 17/8162)

# 17 april 2019 (ABRvS 201806574/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, verzwaren brugdek, sterkte bouwwerk, Bouwbesluit/NEN-EN 1990, NEN 8700, proefbelasting (Rb Noord-Holland 16/5404)

 • 17 april 2019 (ABRvS 201806496/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, ligboxenstal, grondgebondenheid/bpl, in overwegende mate kunnen voorzien in ruwvoerproductie
 • 17 april 2019 (ABRvS 201806486/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, dakopbouw (Rb Midden-Nederland 17/4695)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201806472/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor slopen steenfabriek en bouwen, supermarkt met parkeervoorzieningen, provinciale omgevingsverordening, beschermende regeling, sloop niet toegestaan (Rb Noord- Nederland 17/4198)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201806470/1/R2): Awb, Wro, Wabo; bpl/omgevingsvergunning voor kappen en bouwen, appartementen met parkeergarage, belanghebbende, woon- en leefklimaat, verkeer, parkeren
 • 17 april 2019 (ABRvS 201806356/1/A1): Awb, Wm; handhaving, dwangsom, geluidsoverlast, horecabedrijven, afzuiginstallaties/ventilatoren, Activiteitenbesluit (Rb Amsterdam 18/4115 en 18/2874)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201806244/1/A1): Awb, Wabo; verzoek om handhaving niet in behandeling genomen, bouwwerken, belanghebbende, ontvankelijkheid (Rb Amsterdam 17/4581)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201805995/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, samenvoegen ziekenhuizen tot één inrichting, onderzoek naar emissies van verkeer (Rb Rotterdam 17/4017)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201805924/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, staken bewoning en verwijderen woonvoorzieningen, geen vergunning, strijd met bpl (Rb Gelderland 18/1592)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201805776/1/A1): Awb, Wm; handhaving, opslag mest, rundveehouderij, Activiteitenbesluit, zorgplicht (Rb Gelderland 17/6667)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201805737/1/A1): Awb, Waterschapswet; herziening legger oppervlaktewater, onderhoudswerkzaamheden, EVRM (Rb Oost-Brabant 18/323)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201805700/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, extra inspringing in dak ter plaatse van dakkapel, welstand (Rb Amsterdam 17/4475)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201805669/1/A1): Awb, Wabo; intrekking bouwvergunningen, appartementengebouw, bevoegdheid, belangenafweging (Rb Midden-Nederland 17/3441)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201805619/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, sluiting horeca/staken bezorgservice, Winkeltijdenwet, afhaalzaak/planregels (Rb Midden- Nederland 18/1000 en 18/1001)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201805279/1/A1): Awb, Wabo; bekendmaking van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor kappen, bouwen maken uitweg, outletcentrum, parkeergarage, parkeren/relativiteit (Rb Noord-Holland 16/364)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201805231/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken gebruik, gebedshuis/parkeerterrein, belanghebbende (Rb Midden-Nederland 18/978)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201805131/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik, huisvesten van arbeidsmigranten op bedrijventerrein, Kadernota, parkeren, CROW (Rb Noord-Holland 17/2525 en 17/2526)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201805129/1/A3): Awb, Gmw; intrekking exploitatievergunning, lunchcafé, openbare orde, interventiematrix (Rb Noord-Holland 17/3539)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201805078/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, recreatiewoningen, vergunningplicht/geen caravan, overgangsrecht (Rb Oost-Brabant 17/3503 en 17/3504)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201804785/1/A1): Awb, Wabo; bekendmaking van rechtswege verleende vergunning, dwangsom, permanente bewoning en nachtverblijf op volkstuincomplex, geen aanvraag (Rb Den Haag 17/7133)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201804509/1/A1): Awb; invordering dwangsom, kamerverhuur (Rb Zeeland-West-Brabant 17/6648)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201804039/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, detailhandel in bakkersproducten, ondersteunende horeca, geen vergunning van rechtswege (Rb Den Haag 17/3272)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201803904/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, (preventieve last onder) bestuursdwang, verwijderen woonwagen, zicht op legalisatie (Rb Gelderland 17/5460)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201803836/1/R1): Awb, Wro; bpl, belanghebbenden, dierenpension, geluid, VNG-brochure, blaftijd
 • 17 april 2019 (ABRvS 201803669/1/R1): Awb, Wro; bpl, natuurbegraafplaats, grafdichtheid, natuurwaarden, bodem
 • 17 april 2019 (ABRvS 201803240/1/A1): Awb, Wabo; handhaving dwangsom, volière/dierenverblijfgebouwtje, geen vergunning, strijd met bpl (Rb Gelderland 17/5459)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201802462/1/A1): Awb, Wabo; niet tijdig bekend maken van omgevingsvergunning voor gewijzigd gebruik, procesbelang (Rb Noord-Nederland 17/4192 en 18/581)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201802455/1/A1): Awb, Gmw; evenementenvergunning, festivals, ontvankelijkheid, bezwaar geen betrekking op besluit (Rb Overijssel 17/1324 en 17/1325)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201802421/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, belevingscentrum/horeca (Rb Den Haag 17/3804)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201801930/1/A1): Awb, Wabo: handhaving, activiteiten bij scheepvaart- en offshorebedrijf, geen vergunning/overschrijding voorschriften, licht, geluid, geur, geluidzone, motivering, nieuwe vergunning (Rb Rotterdam 16/3096 en 16/3100)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201801875/1/R3): Awb, Wet windenergie; aanwijzing gebied op zee als kavels voor windpark, belanghebbenden, MER, aandeel duurzame energie, aantasting van het vrije uitzicht op zee, economische schade kustplaatsen, natuur, relativiteit, aanvaringsrisico
 • 17 april 2019 (ABRvS 201801652/1/R2): Awb, Wro; bpl, woningen, Ladder/Bro, natuurtoets, Wnb, gasloos bouwen
 • 17 april 2019 (ABRvS 201801443/1/A2): Awb; nadeelcompensatie, omzetdaling, wegwerkzaamheden, normaal ondernemersrisico, drempel, na-ijlschade (Rb Noord- Nederland 16/3205)
 • 17 april 2019 (ABRvS 201801152/1/R2): Awb, Wro; bpl, woningen, verkeer, flora- en fauna, bedrijf, VNG-brochure, externe veiligheid/vuurwerk, zelf in de zaak voorzien
 • 17 april 2019 (ABRvS 201800451/1/R1): Awb, Wro; bpl, avond- en nachthoreca, uitsterfregeling, zonering, VNG-brochure, Dienstenrichtlijn, discriminatieverbod

# 17 april 2019 (ABRvS 201706905/1/R1 en 201805064/1/R1): Awb, Wro, Wabo, Wnb; bpl/omgevingsvergunning voor bouwen en milieu/ontheffing, windpark, belanghebbenden, aanhaakregeling, geluid, borging geluidsbelasting, externe veiligheid, natuur/externe werking/beïnvloeding, afbraakregeling, soortenbescherming, mortaliteitsnorm, tussenuitspraak

 • 16 april 2019 (ABRvS 201900933/2/R3): Awb, Wro; vovo, bpl, woningen, omgevings- en structuurvisie, verkeer
 • 16 april 2019 (CBb 18/2611, 19/101 en 19/93): Awb, Msw; toekenning fosfaatrechten, melkvee/jongvee, beleidsregel, peildatum, EP
 • 15 april 2019 (ABRvS 201809013/2/R1): Awb, Wro; vovo, bpl, asielzoekerscentrum, locatieonderzoek
 • 12 april 2019 (ABRvS 201901874/2/R1): Awb, Wro; bpl, landgoed, belanghebbende, woon- en leefklimaat, VNG-brochure

# 12 april 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 18/655 en SHE 18/659): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, milieu (OBM) en natuur, varkenshouderij, geur, gezondheid, endotoxinen/fijnstof, adviesgrenswaarde/afstand, staltypes/Rav

# 12 april 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 18/1006): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor milieu, pluimveehouderij, gezondheid, endotoxinen/fijnstof, adviesgrenswaarde/afstand, staltypes/Rav

* 11 april 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 19/14, 19/16 en AWB/ROE 19/301, 19/302): Awb, Gmw; vovo, buiten behandeling laten aanvraag exploitatie- en aanwezigheidsvergunning/ staken exploitatie, speelautomatenhal, Wet Bibob

 • 11 april 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/1459 en 19/1460): Awb, Wabo; handhaving, last onder bestuursdwang, sluiting, horeca/detailhandel, mengformule, verkoop/nuttigen van vers bereide stroopwafels, strijd met bpl
 • 10 april 2019 (ABRvS 201807485/2/R3): Awb, Wro, vovo, bpl, reeds uitspraak in bpl gedaan
 • 10 april 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 19/890): Awb, Gmw; vovo, handhaving, sluiting, café, openbare orde/veiligheid, APV/handhavingsarrangement

# 10 april 2019 (Rb Gelderland AWB 18/5902): Awb, Wro; planschade, windturbines, geluid, hernieuwd besluit

 • 10 april 2019 (Rb Rotterdam ROT 19/1343): Awb, DHW, Gmw; vovo, intrekking DHW- en exploitatievergunning, Wet Bibob
 • 10 april 2019 (Rb Amsterdam AMS 18/48): Awb, Wm, Ww; handhaving, dwangsom, overlast van houtkachel Bouwbesluit, rook, advies GGD, situering afvoerpijp, bevoegdheid
 • 9 april 2019 (Rb Gelderland AWB 18/4674 en 18/3934): Awb, Nbw; ontheffing, vleermuizen/vogels, windpark, belanghebbenden, mortaliteitcriterium, motivering schrappen stilstandvoorziening met monitoringsverplichting
 • 9 april 2019 (CBb 15/150 en 15/398): Awb, Msw; handhaving, bestuurlijke boete, mest, conclusie AG, strijd met de onschuldpresumptie (Rb Midden-Nederland UTR 13/2784)
 • 8 april 2019 (Rb Limburg ROE 19 129 en ROE 19/616): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor slopen, bouwen en afwijken bpl, grotere nieuwbouwwoning, begrip vervangend, planregels

* 8 april 2019 (Rb Gelderland AWB 19/1107, 19/1113, 19/1114 en 19/1137): Awb, Wabo; vovo, handhaving, verwijderen geiten, geen vergunningverlening mogelijk, provinciale omgevingsverordening (rectificatie)

 • 5 april 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 18/642): Awb, Wnb; vergunning, golfbaan, afstand tot Natura 2000-gebied, relativiteit
 • 2 april 2019 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 19/1149 WET MI VV): Awb, Opiumwet; vovo, handhaving, sluiting woning, drugs
 • 7 maart 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/857): Awb, Wabo; vovo, opheffing opgeschorte inwerkingtreding van rechtswege verleende bouwvergunning, hotel/verbouwing brandcompartimentering/kamers
 • 25 januari 2019 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 18/2641 WABO): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken van bpl, realiseren van vier eilanden met hotelappartementen, recreatieappartementen en recreatiewoningen, weigering vvgb, Barro, buiten kustfundament, waterveiligheid, provinciaal omgevingsplan

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen