Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 24 april 2019 (ABRvS 201810057/1/R3 en /2/R3): Awb, Wro, Wabo; uitwerkingsplan/ omgevingsvergunning voor bouwen, woningen, Chw, Ladder/Bro, compensatie natuurwaarden, archeologie/cultuurhistorie, vleermuizen, gasaansluiting
 • 24 april 2019 (ABRvS 201809622/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, staken bewoning bijgebouw en verwijderen voorzieningen, planregels/geen functioneel ondergeschikt gebruik (Rb Noord-Holland 17/5409)
 • 24 april 2019 (ABRvS 201807216/1/R3): Awb, Wro; bpl, woning, provinciale verordening, regeling ‘ruimte voor ruimte’, structuurvisie, omvang woning, voorwaardelijke verplichting # 24 april 2019 (ABRvS 201807030/1/A1): Awb;; handhaving, preventieve last onder dwangsom, geen puin breken met mobiele breker voor afvoer(Rb Noord-Nederland 17/583)
 • 24 april 2019 (ABRvS 201806985/1/A1): Awb; handhaving, dwangsom/invordering, staken sloopwerkzaamheden/verwijderen van asbesthoudende materialen binnen afgezet gebied/niet betreden van dit gebied (Rb Oost-Brabant 18/570)
 • 24 april 2019 (ABRvS 201806839/1/A3): Awb, Gmw; afwijzing verzoek om opheffing sluiting, clubhuis, openbare orde/motorgang (Rb Noord-Holland 18/1018)
 • 24 april 2019 (ABRvS 201806751/1/A1): Awb; invordering dwangsommen, permanente bewoning recreatieperceel (Rb Gelderland 17/4988, 17/4989 en 17/4990)
 • 24 april 2019 (ABRvS 201806609/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, verwijderen schuur/kippenhok, geen vergunning, strijd met bpl (Rb Oost-Brabant 18/536)
 • 24 april 2019 (ABRvS 201806588/1/A1): Awb, Wabo; niet tijdig bekend maken van rechtswege verleende omgevingsvergunning, gedeeltelijk gebruiken van bestaande bebouwing voor detailhandel, aanvraag (Rb Noord-Holland 18/1894)
 • 24 april 2019 (ABRvS 201806581/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, gebruik van perceel, vergunde uitweg, bevoegdheid (Rb Midden-Nederland 17/643)
 • 24 april 2019 (ABRvS 201806554/1/R1): Awb, Wro; bpl, belanghebbende, ontvankelijkheid
 • 24 april 2019 (ABRvS 201806233/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, volledige bouwlaag, kamerverhuur, strijd met bpl, brandveiligheid (Rb Den Haag 17/2319)
 • 24 april 2019 (ABRvS 201806221/1/R1): Awb, Wro; bpl, natuur, aantal woningen, tussenuitspraak
 • 24 april 2019 (ABRvS 201806200/1/R1): Awb, Wro; bpl, woningen
 • 24 april 2019 (ABRvS 201805969/1/A1): Awb, Wm; maatwerkvoorschriften, dierenpension, Activiteitenbesluit, geluid (Rb Gelderland 18/119)
 • 24 april 2019 (ABRvS 201805933/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, beëindigen gebruik van loods als manege, strijd met bpl, geen vergunning, gelijkheidsbeginsel (Rb Oost-Brabant 18/138)
 • 24 april 2019 (ABRvS 201805787/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, verhogen dak van bestaande aanbouw, planregels, privaatrechtelijke belemmering (Rb Den Haag 17/8124)
 • 24 april 2019 (ABRvS 201805363/1/A1): Awb, Wbb; vaststelling ernstig geval van bodemverontreiniging/instemming deelsaneringsplan, belanghebbende, ondergrondse brandstoftank
 • 24 april 2019 (ABRvS 201805193/1/A1): Awb; invordering dwangsom, woonunits/containers, bewijslat, ongedateerde foto (Rb Den Haag 18/855)
 • 24 april 2019 (ABRvS 201804685/1/A3): Awb, Gmw; exploitatievergunning, coffeeshop, Wet Bibob, EVRM (Rb Rotterdam 16/7604)
 • 24 april 2019 (ABRvS 201804679/1/A3): Awb, Opiumwet; handhaving sluiting woning, drugs, woning in sociale huursector/particuliere huursector, motivering (Rb Oost-Brabant 17/3262)
 • 24 april 2019 (ABRvS 201804670/1/R3): Awb, Waterwet; projectplan, verruiming primaire waterkering, ontvankelijkheid
 • 24 april 2019 (ABRvS 201804478/1/A2): Awb, Wro; planschade (Rb Limburg 17/2572)
 • 24 april 2019 (ABRvS 201804075/1/R1): Awb, Wro; bpl, geluidzone, industrielawaai, ontvankelijkheid
 • 24 april 2019 (ABRvS 201804029/1/R2): Awb, Wro, Wabo; bpl/omgevingsvergunning voor bouwen, woningen/appartementen, belanghebbende, parkeren, welstand
 • 24 april 2019 (ABRvS 201803987/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, verwijderen markiezen, geen vergunning, erfgoedverordening, geen zicht op legalisering (Rb Amsterdam 17/5808)
 • 24 april 2019 (ABRvS 201803689/1/R3): Awb, Wro; bpl, commercieel parkeren, legaal bestaand gebruik, zelf in de zaak voorzien
 • 24 april 2019 (ABRvS 201803524/1/A2): Awb; nadeelcompensatie, beëindigen vaarlijndienst recreatietraject, aanmeervoorziening, causaal verband (Rb Overijssel 17/1896)
 • 24 april 2019 (ABRvS 201803479/1/R1): Awb, Wro, Wabo; bpl/omgevingsvergunning voor slopen en bouwen alsmede OBM, fietsenstalling op vlonders/overkluizing, alternatieven, watervisie, werelderfgoed/grachtengordel, geluid
 • 24 april 2019 (ABRvS 201803048/1/R1): Awb, Wro; afwijzing om bestemming te wijzigen, zorgwoningen, ruimtelijke kwaliteitsaspecten
 • 24 april 2019 (ABRvS 201802770/2/R3): Awb, Wro; bpl, groen, wonen, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 24 april 2019 (ABRvS 201802687/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, staken niet- recreatieve gebruik van recreatiewoning, overgangsrecht, bevoegdheid (Rb Den Haag 17/8354 en 17/8370)
 • 24 april 2019 (ABRvS 201802581/1/R3): Awb, Ontgrondingenwet; vergunning voor ontgronden percelen, uitvoering van PAS-maatregelen in en het ontwikkelen van nieuwe natuur in de omgeving van Natura 2000-gebied, m.e.r.-plicht, werkplan
 • 24 april 2019 (ABRvS 201802330/2/R2): Awb, Wro; bpl, structuurvisie, maatschappelijke voorzieningen in woonbuurten, motivering, nieuwe ontwerp-structuurvisie, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 24 april 2019 (ABRvS 201801734/1/A1): Awb; persoonsgebonden gedoogbeslissing, bouwwerk , conclusie staatsraad AG, besluit, ontvankelijkheid (Rb Oost-Brabant 17/1099) # 24 april 2019 (ABRvS 201800848/1/A1): Awb, Wabo, Waterwet, Nbw; omgevingsvergunning, water– en natuurvergunning, inrichtingsplan Natura-2000 gebied, grondwaterstand landgoed
 • 24 april 2019 (ABRvS 201800461/1/R3): Awb, Wro; bpl, buitengebied, wonen, kampeerplaatsen, wijzigingsbevoegdheid
 • 24 april 2019 (ABRvS 201709819/1/R2): Awb, Wro; bpl, nieuwe randweg, bereikbaarheid percelen
 • 24 april 2019 (ABRvS 201709014/1/R1): Awb, Wro; bpl, definitie van het begrip “recyclingbedrijf”, maatbestemming, woningen, VNG-brochure, zelf in de zaak voorzien
 • 24 april 2019 (ABRvS 201708859/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, invordering, milieuvergunning, akkerbouwbedrijf) met een mestvergistings- en warmtekrachtinstallatie, geur, aanvaardbaar geurhinderniveau, Activiteitenbesluit (Rb Noord-Nederland 17/2870, 17/2872 en 17/2874)
 • 24 april 2019 (ABRvS 201707229/1/R2): Awb, Wro; afwijzing verzoek om bpl vast te stellen, belanghebbende, LPG-vulpunt/Revi, bouw woningen, verbetering van de dorpsentree
 • 24 april 2019 (ABRvS 201706796/2/R2): Awb, Wro; bpl, bestaande niet-agrarische hobbymatige gebruik, gebruiksovergangsrecht, provinciale verordening, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak, zelf in de zaak voorzien
 • 24 april 2019 (ABRvS 201706777/1/R2): Awb, Wro; bpl, buitengebied, afsplitsing beroepen stikstofproblematiek, paardenhouderij, MER, geur/nertsen, volksgezondheid, provinciale verordening
 • 24 april 2019 (ABRvS 201704894/2/R1): Awb, Wro; bpl, ijsboerderij, definitie, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 24 april 2019 (ABRvS 201702512/3/R1): Awb, Wro; bpl, buitengebied, maximaal aantal recreatieve slaapplaatsen, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 24 april 2019 (ABRvS 201701882/1/R2): Awb, Wro; bpl, agrarisch/woonbestemming
 • 24 april 2019 (ABRvS 201701664/2/R2): Awb, Wro; bpl, havengebied, ligplaatsen, recreatie, waterchalets, evenementen, Natura 2000, blokkendam, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 19 april 2019 (ABRvS 201900481/1/R1 en /3/R1): Awb, Wro; wijzigingsplan, uitbreiding glastuinbouwbedrijf, structuurvisie, wijzigingsbevoegdheid, Nge/SO-norm, VNG-brochure, wateroverlast
 • 19 april 2019 (ABRvS 201902123/1/A1): Awb, Wm; vovo, aanwijzing locatie ondergrondse restafvalcontainer, afvalstoffen verordening

# 19 april 2019 (ABRvS 201703740/1/R3): Awb, Wro; bpl, wonen/zorg, bouwhoogte, Barro/kustfundament, behoefte/Bro, parkeren, tussenuitspraak

* 19 april 2019 (Rb Limburg ROE 19/685, ROE 19/731, ROE 19/693 en ROE 19/732): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen en aanpassen monument, bowlingbaan met spelruimten en restaurant, spelruimtes op verdieping in strijd met bpl

 • 18 april 2019 (Rb Overijssel AWB 18/1814): Awb, Ww; handhaving, overlast houtkachel, Bouwbesluit
 • 18 april 2019 (ABRvS 201806967/2/R1): Awb, Wro; opheffing vovo, bpl, procesbelang
 • 18 april 2019 (ABRvS 201901336/2/R2): Awb, Wro; vovo, bpl, landschapspark, recreatie/horeca, Natura 2000-gebied, stikstofdepositie, passende beoordeling/vormvrije m.e.r.-beoordeling, natuur, verharding
 • 18 april 2019 (ABRvS 201901586/2/R3): Awb, Wro; vovo, bpl, woningen, ontsluiting, verkeer, COCON-analyse, verkeersveiligheid/fietsers, licht koplampen, geluid
 • 18 april 2019 (ABRvS 201901661/2/R3): Awb, Wro; vovo, bpl, buitengebied, wonen
 • 18 april 2019 (ABRvS 201901966/1/A1 en /2/A1): Awb, Wm; aanwijzing locatie ondergrondse restafvalcontainers, afvalstoffenverordening, stank- en geluidhinder
 • 18 april 2019 (Rb Gelderland AWB 19/1722): Awb, Opiumwet, DHW; vovo, handhaving, sluiting/intrekking DHW-vergunning, discotheek, drugs
 • 16 april 2019 (Hof Arnhem-Leeuwarden 200.212.227/01): BW; onrechtmatige hinder, opbouw op gebouw, schaduwhinder, geluid, privacy, overlast van huurders

#! 15 april 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 17/4533): Awb, Wm; handhaving, akkerbouwbedrijf, geluid, Activiteitenbesluit, onduidelijkheid representatieve bedrijfssituatie

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen