Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 15 mei 2019 (ABRvS 201809479/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, gebruik van agrarische bedrijfswoning, agrarische activiteiten/deskundigenrapporten (Rb Zeeland-West-Brabant 17/2608)
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201808202/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, illegale bouwwerken, manegebedrijf, termijn, rechtszekerheid (Rb Midden-Nederland 16/4075)
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201807296/1/A1): Awb; handhaving, bevoegdheid, geluidhinder van springen op bovenvloer, Gmw/Bouwbesluit (Rb Limburg 18/402)
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201806962/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor kappen, levensverwachting bomen (Rb Gelderland 18/1229)
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201806559/1/R2): Awb, Wro; bpl, casino, speelautomaten/verordening
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201806341/1/R2): Awb, Wro, Wgh; bpl/HGW, wooncomplexen, diverse geluidzones, parkeren
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201806294/1/A1): Awb,; handhaving, invordering dwangsom, verhuur recreatiewoningen/arbeidsmigranten, juistheid opgelegde lasten/geen bijzondere omstandigheden (Wattel) (Rb Gelderland 18/12 en 18/1279)
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201806274/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, erfafscheiding, belangenafweging, natuurwaarden/HOP (Rb Zeeland-West- Brabant 17/5754)
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201806185/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, uitbouw, Bouwbesluit (Rb Amsterdam 17/5074)
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201806050/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, schuilgelegenheid, strijd met bpl (Rb Gelderland 18/965)
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201806030/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, paal voorzien van een stalen ladder met ladderkooi, alsmede van twee platforms, tokkelbaan, belanghebbende/geluid (Rb Oost-Brabant 18/9)
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201805845/1/A3): Awb, Wnb; ontheffing, verstoring roeken, projectplan, belanghebbende, ontvankelijkheid (Rb Overijssel 18/169)
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201805836/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, staken van bewoning van bedrijfspanden, strijd met bpl, geen vergunning voor verbouwingen, geen zicht op legalisering (Rb Amsterdam 17/5218)
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201805746/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, staken van gebruik van pand als bedrijf, strijd met bpl, bpl/30%-onttrekking (Rb Den Haag 17/8333)
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201805630/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, brandcompartimentering van appartementencomplex, Bouwbesluit (Rb Oost-Brabant 17/3458)
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201805462/1/A3): Awb, Gmw; evenementenvergunning, alleen dB(C)- waarden, onduldbare hinder, nieuw beleid, buitencategorie, eindtijden, handhaving (Rb Amsterdam 17/5304)
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201805433/1/R1): Awb, Wro; bpl, kantoorgebouw, cultuurhistorische waarden
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201804810/1/A1): Awb; handhaving, invordering dwangsommen, horeca, Activiteitenbesluit, metingen, geluidsgevoelige ruimten (Rb Oost-Brabant 17/2615, 17/3087 en 17/3427)
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201804707/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, studio-appartementen, parkeren (Rb Rotterdam 17/3231)
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201804689/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, van 1 naar 2 woningen/dakterras/tuintrap, beschermd stadsgezicht (Rb Amsterdam 17/5906)

* 15 mei 2019 (ABRvS 201804431/1/A3 en 201804432/1/A3): Awb, Wnb; opdracht om populatieomvang te beperken, ganzen, veiligheid luchtverkeer, oorzakelijke relatie tussen populatie en incidenten, belangrijke schade aan gewassen, toepassing CO2 (Rb Den Haag 17/7955 en 17/8035)

 • 15 mei 2019 (ABRvS 201804205/1/A3): Awb, DHW, Gmw; DHW- en exploitatievergunning, horeca, woon- en leefklimaat (Rb Limburg 17/1229)
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201803954/1/R2): Awb, Wro; bpl, woning, ruimtelijke toets
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201803550/1/A3): Awb, Wnb; ontheffing, vangen/doden ganzen, belangrijke schade aan gewassen, geen andere bevredigende oplossing, toepassing CO2 (RbMidden-Nederland 17/3111)

# 15 mei 2019 (ABRvS 201803482/1/R1): Awb, Wro, bpl, geëlektrificeerde tramverbinding, belanghebbende, verkeersmodel, behoefte/geprognosticeerde aantal reizigers, MER, varianten, geluid/cumulatie/HGW, trillingen, (boog)geluid

 • 15 mei 2019 (ABRvS 201803323/1/R1): Awb, Wro; bpl, ontsluitingsweg, limitering bewegingen/geluidscherm, geluid, VNG-brochure
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201801582/1/R2): Awb, Wro, Wabo; bpl/omgevingsvergunning voor bouwen en maken uitweg, appartementencomplex, structuurvisie, parkeren, tussenuitspraak
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201801296/1/R1): Awb, Wro, Wabo; bpl/omgevingsvergunning voor bouwen, belanghebbende, visvijver, parkeren, verkeersveiligheid, geluid, waterhuishouding
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201801236/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl, parkeerplaatsen bij appartementencomplex, planregels, ondergeschiktheid (Rb Noord- Holland 17/2395)

* 15 mei 2019 (ABRvS 201800928/1/R3 en 201801047/1/R3): Awb, Wro, Wgh; bpl/HGW, aanpassing verkeersweg/aansluitingen, belanghebbende, m.e.r-plicht/opknippen

# 15 mei 2019 (ABRvS 201800650/1/R3): Awb, Tracéwet; Tracébesluit, railverkeer, startbeslissing/overgangsrecht, Aarhus/EU, vormvrije m.e.r.-beoordeling, bedrijfsbelangen, schade, trillingen/SBR, Bts, goederentreinen, trillingmetingen, geluid, gevaarlijke stoffen

 • 15 mei 2019 (ABRvS 201800209/1/R3): Awb, Wro; bpl, bedrijventerrein, landschappelijke inpassing, zelf in de zaak voorzien
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201710017/2/R1): Awb, Wro; bpl, gebouw, privacy, voorwaardelijke verplichting, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201706778/4/R3): Awb, Wro; bpl, groepsaccommodatie, bebouwingsoppervlak, parkeernorm, ondergeschiktheid agrarische bedrijfsvoering, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 15 mei 2019 (ABRvS 201704886/1/R2): Awb, Wro; bpl, buitengebied, woonbestemming, geluidsbelasting, mestbewerking, afwijkingsbevoegdheid/windturbines, planMER

# 15 mei 2019 (ABRvS 201703835/1/R2 en 201703079/1/R2): Awb, Wro, Wgh; bpl/HGW, verbreden verkeersweg, fietsverbinding, geluidbelasting gevels, luchtkwaliteit, MER, alternatieven, belangenafweging, tussenuitspraak

 • 15 mei 2019 (ABRvS 201703285/2/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, verwerken (zilver)uien, geluid, Activiteitenbesluit/stuifgevoelige stoffen, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak (Rb Zeeland-West-Brabant 16/1279, 16/1297 en 16/1298)
 • 13 mei 2019 (Rb Overijssel AWB 19/688): Awb, Wabo; vovo, handhaving, dwangsom, bouwstop kerkgebouw, geen vergunning, geen zicht op legalisatie
 • 13 mei 2019 (ABRvS 201903069/1/A1): Awb, Wm; vovo, plaatsing ondergrondse restafvalcontainer, afvalstoffenverordening, locatie
 • 13 mei 2019 (ABRvS 201903150/1/A1): Awb, Wm; vovo, plaatsing ondergrondse restafvalcontainer, afvalstoffenverordening, locatie
 • 10 mei 2019 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 18/7858 WET): Awb, Gmw; handhaving, waarschuwing/tijdelijke sluiting, horeca, APV, exploitatie, aanwezigheid leidinggevende

* 10 mei 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 19/1079, 19/1080, 19/1139 en 19/1187): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken van bpl en realiseren van infrastructurele voorzieningen, parkeerterrein bij luchthaven incl. hekken e.d., belanghebbende, m.e.r.(beoordelings)plicht, waterhuishouding

 • 10 mei 2019 (ABRvS 201903022/2/A1): Awb, Wabo; vovo, handhaving, staken exploitatie horecabedrijf, verkoop en consumptie van stroopwafels, detailhandel/horeca, uitleg bpl (Rb Amsterdam 19/1459 en 19/1460)
 • 10 mei 2019 (Conclusie AG aan HR 18/04298 met bijlage): BW; prejudiciële vragen over bestaan en omvang van aansprakelijkheid voor materiële en immateriële schade als gevolg van gaswinning in het Groningerveld (korte samenvatting vragen en antwoorden)
 • 9 mei 2019 (ABRvS 201808234/3/A3): Awb, Opiumwet; verzoek om opheffing vovo, sluiting woonwagen, gezondheidstoestand (Rb Oost-Brabant 18/2028 en 18/1955)
 • 9 mei 2019 (ABRvS 201810349/2/R2): Awb, Wro; vovo, bpl, restanten kasteel/herbouw toegangsbrug, groepsaccommodatie/parkeerplaats, geluid
 • 9 mei 2019 (ABRvS 201902226/2/R1): Awb, Wro; vovo, bpl, woongebouw voor studenten, molenbiotoop/windvang, provinciale omgevingsverordening
 • 9 mei 2019 (Rb Overijssel C/08/231151 / KG ZA 19-91): BW, kort geding, verbod op stoken van hout in kachel, toolkit/RIVM, geen onrechtmatige hinder
 • 9 mei 2019 (Rb Overijssel AWB 18/1191 en AWB 18/1190): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor maken uitrit en intrekking vergunning voor andere uitrit, bevoorrading supermarkt, APV, verkeersveiligheid, parkeerplaatsen
 • 9 mei 2019 (Rb Overijssel AWB 19/753): Awb, Wabo; vovo, handhaving, optreden tegen bouwwerkzaamheden, uitbreiding woning in achtererfgebied, Bor, vergunningvrij

# 8 mei 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 18/2114): Awb, Waterwet; peilbesluit, wateroverlast, bergingscapaciteit, dammen, onderbemaling, risico op bruinrot

 • 8 mei 2019 (ABRvS 201902032/1/A3 en /2/A3) Awb, Gmw; intrekking vergunningen, eetcafé/kansspelautomaat, APV, openbare orde, levensgedrag/exploitatie
 • 8 mei 2019 (Rb Overijssel AWB 18/1608): Awb, Wabo; handhaving, intrekking omgevingsvergunning, afwijkende situering van hotelappartementencomplex, geen vergunning, bevoegdheid, gedoogbeschikking, ontvankelijkheid
 • 8 mei 2019 (EH C-305/18): Prejudiciële verwijzing, Italië, opzetten van een geïntegreerd stelsel voor afvalstoffenbeheer waardoor de nationale zelfvoorziening wordt gewaarborgd, bouw van verbrandingsinstallaties of verhoging van de capaciteit van bestaande installaties, kwalificatie van verbrandingsinstallaties als “infrastructuur en strategische inrichtingen van prominent nationaal belang”, beginsel van de “afvalhiërarchie”, noodzaak van het uitvoeren van een milieubeoordeling
 • 7 mei 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/3846 en 18/3847): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, wellnessruimten/jacuzzi’s bij recreatiewoningen, geen strijd met planregels
 • 7 mei 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/2887): Awb, Waterwet; nadeelcompensatie, peilbesluit, waterpeil/natuurlijke maaivelddaling, normaal maatschappelijk risico
 • 7 mei 2019 (CBb 18/1105): Awb; invordering dwangsom, Wet dieren, honden, draadkooi
 • 7 mei 2019 (Rb Limburg ROE 17/2714): Awb, AWR; waarde onroerende zaak, WOZ, waardering/invloed op de waarde van planologische bestemmingsvoorschriften
 • 3 mei 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/2447): Awb, Gmw; vovo, handhaving, sluiting woning, gewapende overval, openbare orde
 • 3 mei 2019 (Rb Noord-Holland HAA 18/5586): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, van rechtswege verleend, geen bekendmaking
 • 1 mei 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/3469): Awb, Wro; planschade, second opinion, overgangsbepalingen
 • 30 april 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 18/1702): Awb, Waterwet; nadeelcompensatie, schade aan gewassen/hevige regenval, grondwaterpeil/kwel, hoogte irrigatiestuw, burgerlijke rechter/onrechtmatige daad

# 29 april 2019 (Rb Rotterdam ROT 17/4598): Awb, Gmw; handhaving, voetbalkooi, APV, geluid, Handreiking, maximale geluidniveaus, karakter omgeving, schadevergoeding, verhuizing

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen