Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 22 mei 2019 (ABRvS 201900169/1/R1): Awb, Wro; bpl, (bedrijfs)woningen, activiteiten, overgangsrecht
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201808481/1/A1): Awb; invordering/intrekking dwangsommen, carport/betonvloer (Rb Oost-Brabant 17/2961, 17/3016, 18/1011 en 18/1012)
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201808346/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, afgraven oever en vervangen beschoeiing, haventje/botenhuis, geen strijd met bpl (Rb Overijssel 18/785)
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201807862/1/R2): Awb, Wro; bpl, woningen, parkeren
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201807284/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, permanente bewoning recreatiewoning, bewijslast (Rb Midden-Nederland 17/4991)
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201807258/1/A1): Awb, Wabo; niet tijdig bekend maken van rechtswege verleende vergunning, volledige intrekking aanvraag (Rb Zeeland-West-Brabant 18/2090)
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201807120/1/A2): Awb; nadeelcompensatie, (raam)prostitutie- inrichtingen, voorzienbaarheid (Rb Noord-Nederland 17/2381)
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201807036/1/A3): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting woning, drugs (Rb Zeeland-West-Brabant 18/4820 en 18/4821)

* 22 mei 2019 (ABRvS 201806720/1/R1): Awb, Wro; bpl, woning

 • 22 mei 2019 (ABRvS 201806698/1/R2): Awb, Wro; bpl, woningen
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201806678/1/R2): Awb, Wro; bpl, appartementencomplex met parkeerterrein/-kelder, parkeren, ASVV/NEN
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201806477/1/R1): Awb, Wro; bpl, beroep aan huis, bijgebouwenzone
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201805920/1/A2): Awb, Wro; planschade, fietsverbinding (Rb Gelderland 17/3121)
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201805615/1/A2): Awb, Wro; planschade, woningen, uitzicht, normaal maatschappelijk risico (Rb Gelderland 17/4196)
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201805200/1/R2): Awb, Wro; bpl, woningen
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201805160/1/A3): Awb, Gmw; exploitatievergunning, horeca, Wet bibob (Rb Oost-Brabant 16/2232)
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201805046/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen , verplaatsen hekwerk, niet voor natuurbeheer/strijd met bpl (Rb Oost-Brabant 17/3273)
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201804924/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, verbouw woning, advies erfgoedcommissie, bezonning, privaatrechtelijke belemmeringen, tussenuitspraak (Rb Zeeland-West-Brabant 17/772)
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201804548/1/R2): Awb, Wro; bpl, recreatiebedrijf, Natura 2000-gebied, voortoets
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201804495/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en aanleggen uitrit, winkelruimte, belanghebbenden (Rb Oost-Brabant 18/601 en 18/599)
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201804494/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor milieu (OBM), veehouderij, m.e.r.-plicht, geur/gezondheid, endotoxinen (Rb Limburg 16/2104 en 16/2109)
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201801639/1/R3): Awb, Wro; bpl, buitengebied, camping, bestaand legaal gebruik
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201801115/1/R3): Awb, Wilg; inrichtingsplan, bodemdaling, waterhuishouding, bevoegdheid Afdeling
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201709862/1/R3): Awb, Wro; bpl, woningen, gemeentelijk beleid, parkeren/CROW
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201709795/1/A2): Awb, Wro; planschade, landgoed (Rb Zeeland-West- Brabant 17/3030)

# 22 mei 2019 (ABRvS 201707362/1/A1): Awb, Wbb; vaststelling ernstig geval van bodemverontreiniging/saneringsplan/start, wasserij/VOCl, circulaire, grondwater, verspreiding, geadresseerde

 • 22 mei 2019 (ABRvS 201707275/1/R2): Awb, Wro; bpl, uitbreiding hotel , Ladder/Bro, harde plancapaciteit, provinciale verordening/NNB, natuurcompensatieplan, parkeren, flora en fauna, woon- en leefklimaat, VNG-brochure, tussenuitspraak
 • 21 mei 2019 (ABRvS 201902267/2/R3): Awb, Wro; vovo, bpl, erfgoed, omgevingsverordening
 • 21 mei 2019 (ABRvS 201902211/2/R3): Awb, Wro; vovo, wijzigingsplan, woonzorglocatie met woonunits, bomen, privacy

* 21 mei 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 17/3393, SHE 18/144, SHE 18/715 en SHE 18/2602): Awb, Wabo, Wvw; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken/verkeersbesluit, hotel met parkeerplaatsen en inrit, begrip openbare weg, Bouwbesluit/Wegenwet, onderbouwing besluit

 • 21 mei 2019 (CBb 18/363): Awb, Wet dieren; handhaving, dwangsom, honden in woning/benches, overtreding Besluit houders van dieren, lex-certa-beginsel
 • 21 mei 2019 (CBb 15/849 en 15/850 en 13/200): Awb, Msw; handhaving, boete, overschrijding gebruiksnorm dierlijke meststoffen, conclusie AG, verwijzing naar eerde CBB- uitspraak, herroeping boetebesluit (Rb Zeeland-West-Brabant 14/4912)
 • 21 mei 2019 (CBb 18/1143 en 18/1225): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, Toepassing van de hogere fosfaatgebruiksnorm bij fosfaatarm/-fixerende gronden
 • 20 mei 2019 (ABRvS 201710175/2/R1): Awb, Waterwet, Wnb, Wro; vovo, projectplan, natuurvergunning en bpl, vaarverbinding, broedseizoen
 • 20 mei 2019 (Rb Oost-Brabant 01/879256-18): WSr, WED, Wm; vervoeren en dumpen van drugsafval
 • 20 mei 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/3278): Awb, Wabo; intrekking vergunning/ bouwstop/ dwangsom, appartementencomplex met parkeerkelder
 • 20 mei 2019 (ABRvS 201903064/2/A3): Awb, Ffw; vovo, handhaving, import van illegaal gekapt hout, Houtverordening, nieuw besluit (Rb Amsterdam 17/6266, 17/6270, 17/6271, 17/6273, 17/6276 en 17/6321)
 • 20 mei 2019 (Rb Gelderland AWB 19/2182 en 19/2181): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, permanente bewoning recreatiewoning, overgangsrecht bpl, toevoeging van persoon aan huishouden
 • 20 mei 2019 (ABRvS 201902867/2/A3): Awb; vovo, spoedeisende bestuursdwang, in beslagname hond, muilkorfverbod, belangenafweging
 • 20 mei 2019 (Rb Overijssel AWB 18/1530): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, staken gebruik van pand als zorgwoningen, geen vergunning, planregels/(zorg)woning
 • 20 mei 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 18/1380 en LEE 18/1522): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor gewijzigd gebruik, grootschalige detailhandelsbedrijven, vertrouwensbeginsel, Dienstenrichtlijn/analyse, motivering
 • 17 mei 2019 (ABRvS 201902723/2/A1): Awb, Wabo; vovo, handhaving, autorally- en motorcrosscircuit, overtreding vergunningvoorschriften
 • 17 mei 2019 (ABRvS 201902376/2/A1): Awb, Wabo; vovo, intrekking milieuvergunning/staken bouw stallen, varkenshouderij, overschrijding geurnorm, rendement luchtwassysteem, geen spoedeisend belang (Rb Limburg 18/3143, 18/3144, 18/3145 en 18/3148)
 • 16 mei 2019 (Rb Noord-Holland HAA 19/1587 en 1550): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor kappen/herplanten, APV, beleidsplan, natuurwaarden
 • 16 mei 2019 (EH C-689/17): Prejudiciële verwijzing, overbrenging van afval/EVOA, residuen in de vorm van schroot en met slib en ladingresiduen vervuild bluswater, uitsluiting van de werkingssfeer, afvalstoffen aan boord van schepen ontstaan/averij
 • 16 mei 2019 (ABRvS 201902833/2/A1): Awb, Wabo; vovo, staken woonvoorzieningen in bijgebouw en verwijderen bouwdelen, begunstigingstermijn (Rb Midden-Nederland 19/866 en 19/863)
 • 16 mei 2019 (ABRvS 201902311/3/A1): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, sportzaal, beheersverordening, ligging binnen/buiten bebouwde kom (Rb Rotterdam 18/2621)
 • 16 mei 2019 (Rb Gelderland AWB 18/3756): Awb, Svw; verkeersbesluit, geen ligplaats in vaargeul, hinderen recreatieve vaartuigen, Babs, veiligheid scheepvaartverkeer

#! 16 mei 2019 (Rb Gelderland 16/3492): Awb, Wro; planschade, passieve risicoaanvaarding, bouwkosten, BouwkostenKompas

* 15 mei 2019 (Rb Gelderland AWB 18/3583 en 18/3584 en AWB 18/3751): Awb, Waterschapswet, Svw; aanpassing Legger/verkeersbesluit, geen ligplaats in vaargeul, hinderen recreatieve vaartuigen, Babs, veiligheid scheepvaartverkeer

 • 15 mei 2019 (Rb Amsterdam AMS 18/6980): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, drijvende steiger
 • 14 mei 2019 (CBb 18/1244): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, Ubm/generieke korting, grondgebondendheid, grondmonsters
 • 14 mei 2019 (CBb 18/574): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, grondgebondenheid, overloopparkeerterrein pretpark is geen landbouwgrond
 • 14 mei 2019 (CBb 18/2738): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, biologische boeren, ganzenvraat/schadevergoeding
 • 14 mei 2019 (CBb 18/1255): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, dierziekte, weggevloeide melk, knelgevallenregeling
 • 14 mei 2019 (CBb 18/2606): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, nieuw besluit, geen procesbelang, ontvankelijkheid
 • 13 mei 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 19/1525): Awb, Gmw; vovo, handhaving, sluiting restaurant, (illegaal)gokken/apparaat, APV, openbare orde
 • 10 mei 2019 (Rb Noord-Holland HAA 19/1732): Awb; vovo, handhaving, dwangsom, staken activiteiten/verwijderen beschoeiing, begunstigingstermijn
 • 8 mei 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 17/2494 E): Awb, Wabo; handhaving, transportbedrijf, bpl, overgangsrecht, bewijslast/milieuvergunning, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 29 april 2019 (Rb Den Haag SGR 18/5735): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting bedrijfspand, hennepkwekerij
 • 16 april 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/3318-T, UTR 18/3366-T en UTR 18/3405-T): Awb, Wabo; ambtshalve wijzigen voorschriften milieuvergunning, biologische diervoederfabriek, Bor/betrokkenheid RUD, zorgplicht, beheer afvalstoffen, Activiteitenbesluit, geluid/verschillende beschermingsniveaus, tussenuitspraak
 • 11 april 2019 (Rb Noord-Holland HAA 19/1383): Awb, Gmw; vovo, exploitatievergunning, horeca, weigering, geen spoedeisend belang

# 9 april 2019 (Rb Den Haag SGR 17/6077 en SGR 17/6101): Awb, Mbw; instemming gaswinningsplan, nut en noodzaak, bodemdaling/onzekerheidsmarge, seismisch risico, schademelding, tussenuitspraak

 • 5 april 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 18/165): Awb, Wnb; vergunning, veehouderij, belanghebbende, vergunde situatie bepalend en niet de feitelijke situatie
 • 19 februari 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 17/3651): Awb, AWR; bouwleges, afwijking van het bouwplan als bedoeld in 5.2.5 van de tarieventabel van de Verordening ten tijde van de eerste bouwaanvraag

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen