Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 29 mei 2019 (ABRvS 201810242/1/A1): Awb, Wabo, Ww; handhaving, dwangsom, diverse aanpassingen, geen vergunning (Rb Noord-Holland 18/431)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201808855/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieuneutrale verandering, verandering biovergister, belanghebbende/wijziging t.o.v. oprichting, ontvankelijkheid (Rb Gelderland 17/5804)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201808264/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, padelbanen op tennispark, geluid/Activiteitenbesluit, VNG-brochure (Rb Den Haag 17/7349)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201807956/1/A2): Awb; nadeelcompensatie, inkomensderving vanwege Tracébesluit, schadeperiode
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201807914/1/A3): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting woning, drugs (Rb Limburg 18/281)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201807651/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, lasten onder dwangsom, invordering, bouwkundige wijzigingen ongedaan, bewoning door meer personen per pand, herstel brandtechnische gebreken, strijd met bpl, geen vergunning (Rb Midden-Nederland 17/4851)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201807643/1/A1): Awb, Wabo; intrekking omgevingsvergunning, verbouwing pand, voorbereidingsbesluit, geen detailhandel (Rb Den Haag 17/4402)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201807438/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, staken souvenirwinkel, strijd met bpl (Rb Amsterdam 17/2641)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201807315/1/A3): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting woning, drugs (Rb Midden-Nederland 17/4561)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201807298/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, uitbreiding woning, welstand, tussenuitspraak (Rb Noord-Nederland 17/3881)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201807262/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor kappen, bomenverordening, weigeringscriteria, belangenafweging (Rb Amsterdam 18/2018)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201807134/1/A1): Awb, Wbb: vaststelling ernstig geval van bodemverontreiniging, humane en verspreidingsrisico’s, saneringsplichtige
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201807088/1/A1): Awb, Wm; handhaving, overtreding overbrenging afvalstoffen, EVOA, oud papier, OESO-landen
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201807062/1/A1): Awb, Wbb; vaststelling ernstig geval van bodemverontreiniging, toeschrijven aan anderen, actueel verspreidingsrisico
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201807049/1/R3): Awb, Wro; bpl, kleinschalig bedrijventerrein met kavels voor woon-/werkeenheden en bedrijvigheid, Bro/Ladder/behoefte, verkeer, woon- en leefklimaat, Wnb/relativiteit, tussenuitspraak
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201806968/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, aanmeren cruiseschepen, strijd met bpl (Rb Noord-Holland 17/4453)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201806933/1/A1): Awb, Waterwet; gedogen dat maatregelen worden uitgevoerd, projectplan/peilbesluit, geen bijzondere omstandigheden die onteigening vorderen (Rb Zeeland-West-Brabant 17/4833)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201806892/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, staken bouwactiviteiten, geen vergunning (Rb Noord-Holland 17/4501)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201806715/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, permanente bewoning recreatiewoning, geen vergunning, strijd met bpl, EVRM (Rb Den Haag SGR 18/1840)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201806708/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, staken bouwwerkzaamheden, geen vergunning, bevoegdheid (Rb Rotterdam 17/5771)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201806631/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dakkapel, niet geringe afwijking bouwvergunning, motivering (Rb Amsterdam 17/7310)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201806628/1/A3): Awb, Gmw; intrekking exploitatievergunning, terras, terrassenbeleid, doorloopruimte (Rb Amsterdam 17/4384)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201806406/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken bpl en milieuneutraal wijzigen, nertsenhouderij (Rb Gelderland 17/6415)

* 29 mei 2019 (ABRvS 201806322/1/R2): Awb, Wro; bpl, woning

 • 29 mei 2019 (ABRvS 201806250/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, staken strijdig gebruik, stallen caravans in kassen (Rb Gelderland 18/2647, 18/2648, 18/1238 en 18/1255)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201806237/1/A1): Awb, Wabo; dwangsom, plaatsen van wanden onder overhang woning, voorkant/achtererfgebied (Rb Limburg 17/4018)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201806146/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, erfafscheiding, vergunningplicht, hoogte terrein/peil (Rb Noord-Holland 17/4764)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201806010/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl, gebruik als recreatie/congres- en vergaderruimte, zaalverhuur, horeca, bed & breakfast en kamperen, ontbreken inzichtelijkheid activiteiten/frequentie (Rb Midden-Nederland 17/4904)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201805721/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, splitsing woning, aanbouw, dakkappellen, aanbouw is geen dakopbouw (Rb Den Haag 17/7305)

* 29 mei 2019 (ABRvS 201805647/1/R1): Awb, Wro; bpl, wonen

 • 29 mei 2019 (ABRvS 201805572/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, horeca, uitbouw/kelder, parkeren (Rb Oost-Brabant 18/308)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201805457/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en maken oprit, samenvoegen woningen, uitbouw en terrassen, geen strijd met bpl, Bouwbesluit/relativiteit (Rb Rotterdam 17/4848)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201805153/1/A1): Awb; verhaal kosten bestuursdwang, verslepen woonboot uit recreatiegebied (Rb Gelderland 17/4256)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201805062/1/R3): Awb, Wro; bpl, woningen, gebruiksovergangsrecht bedrijfsactiviteiten
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201804901/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, perceelafscheiding, tuinhuis, vergunningplicht, strijd met bpl (Rb Rotterdam 17/3962)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201804789/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom/invordering, permanente bewoning van recreatiewoning, strijd met bpl, EVRM, bewijslast (Rb Den Haag 18/1850 en 17/1852)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201804626/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, gebruik van strook grond voor parkeerplaatsen, CROW, zicht op legalisatie (Rb Rotterdam 17/4113)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201803703/1/R1): Awb, Wro; bpl, recreatiewoningen, provinciale verordening, parkeren, natuur/soortenbescherming
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201803603/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor slopen, bouwen en afwijken bpl, hotelvoorziening met parkeergelegenheid, aanvullen aanvraag (Rb Noord-Nederland 16/1287 en 16/1322)

* 29 mei 2019 (ABRvS 201803358/1/R1 en 201806967/1/R1): Awb, Wro; bpl-en, buitengebied, evenementen, glastuinbouw, bedrijfsactiviteiten, woningen, recreatie, veehouderij, mestverwerking, geur, m.e.r.,

 • 29 mei 2019 (ABRvS 201802496/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, dakopbouw, dakterras en hekwerk, conclusie Staatsraad AG, vertrouwensbeginsel (Rb Amsterdam 18/217 en 17/7215)

# 29 mei 2019 (ABRvS 201802176/1/R3): Awb, Ontgrondingenwet; vergunning, bouwrijp maken woningbouwlocatie, provinciaal omgevingsplan, voorschriften, opbarsten kleilaag

 • 29 mei 2019 (ABRvS 201801726/1/R3): Awb, Wro; bpl, uitvoering Tracébesluit, verkeersweg
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201800965/1/A2): Awb, Wvw; verkeersbesluit, motivering, tussenuitspraak (Rb Gelderland 17/1006)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201800770/1/R2): Awb, Wnb; beheerplan, rietbeheer, vergunningplicht, tussenuitspraak (Rb Overijssel AWB 17/1485 t/m 17/1488)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201800720/1/R3): Awb, Wro; bpl. Industrieterrein, milieuzonering, VNG-brochure, bedrijfswoningen, uitsterfregeling
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201710211/1/R2): Awb, Wro; wijzigingsplan, landgoed met recreatiewoningen, belanghebbende, provinciaal beleid
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201710209/1/R2): Awb, Wro; bpl, agrarische naar woonbestemming, provinciale verordening, kwaliteitsverbetering, structuurvisie, geur, luchtkwaliteit
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201710121/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, ligboxenstal, Natura 2000-gebiedNbw-vergunning/motivering (Rb Rotterdam 17/1591)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201709927/1/R3): Awb, Wro; bpl, hotel, Natura 2000-gebied
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201709213/1/R3): Awb, Wro; wijzigingsplan, buitengebied, , veehouderij, provinciale omgevingsverordening, gezondheid, endotoxinen
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201708672/1/R1): Awb, Wro; bpl/exploitatieplan, ziekenhuis, belanghebbenden, stedelijke ontwikkeling/Bro/behoefte, landschappelijk/cultuurhistorische waarden, verkeer, parkeren
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201706952/1/R2): Awb, Wro; bpl, recreatiepark, belanghebbenden, provinciale verordening, kwaliteitsverbetering

# 29 mei 2019 (ABRvS 201706937/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, milieuvergunning, afvalverbranding, emissiegrenswaarde van zoutzuur, Activiteitenbesluit/-regeling, meetonzekerheid

 • 29 mei 2019 (ABRvS 201705778/1/R3): Awb, Wro; bpl, centrum, detailhandel
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201704842/2/A2): Awb, Wro; planschade, parkeergarage, luchtkwaliteit, normaal maatschappelijk risico, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak zelf in de zaak voorzien (Rb Rotterdam 16/5641)
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201704765/1/R2): Awb, Wro; weigering inpassingsplan vaststellen, rijksweg, nationaal belang/luchtkwaliteit, implementatie Luchtkwaliteitsrichtlijn

# 29 mei 2019 (ABRvS 201703385/1/R3): Awb, Wro, Wabo, Wnb, Waterwet; rijksinpassingsplan/omgevingsvergunning voor bouwen en aanleggen/ontheffing natuur/ lozingsvergunning, windpark, gevolgen van enige betekenis/belanghebbendheid/Aarhus, draagvlak/inspraak, nut en noodzaak, MER/alternatieven, Chw, (laagfrequent) geluid, cumulatie, gezondheid, slagschaduw, veiligheid, natuur/beschermde soorten, sfeerwoningen

 • 29 mei 2019 (ABRvS 201609338/2/R2): Awb, Nbw; vergunning, veehouderij, kan geen toepassing worden gegeven aan Regeling PAS/verbindendheid, Habitatrichtlijn
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201609264/2/R2): Awb, Nbw; handhaving, vergunningplicht, veehouderij, Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof/verbindendheid, PAS, passende beoordeling, Habitatrichtlijn
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201604976/2/R2): Awb, Nbw; handhaving, vergunningplicht, veehouderij, Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof/verbindendheid, PAS, passende beoordeling, Habitatrichtlijn
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201602947/2/R2): Awb, Nbw; handhaving, vergunningplicht, veehouderij, Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof/verbindendheid, PAS, passende beoordeling, Habitatrichtlijn
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201602812/2/R2): Awb, Nbw; handhaving, beweiden/bemesten, verbindendheid provinciale omgevingsverordening, Habitatrichtlijn
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201601421/2/R2): Awb, Nbw; vergunning, veehouderij, beweiden, verbindendheid provinciale omgevingsverordening, Habitatrichtlijn, geen vergunning voor beweiden

# 29 mei 2019 (ABRvS 201600614/3/R2, 201600617/3/R2, 201600618/3/R2, 201600620/3/R2,

201600622/4/R2, 201600630/3/R2): Awb, Nbw; vergunning voor exploiteren en/of uitbreiden en wijzigen van agrarische bedrijven, PAS/eisen passende beoordeling, maatregelen vs. emissiedaling/depositieruimte, Habitatrichtlijn

 • 29 mei 2019 (ABRvS 201600403/2/R2): Awb, Nbw; vergunning, veehouderij, vee permanent op stal, beweiden/bemesten/verbindendheid provinciale omgevingsverordening, Habitatrichtlijn
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201509069/2/R2): Awb, Nbw; handhaving, vergunningplicht, veehouderij, Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof/verbindendheid, PAS, passende beoordeling, Habitatrichtlijn
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201508972/2/R2): Awb, Nbw; handhaving, vergunningplicht, veehouderij, Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof/verbindendheid, PAS, passende beoordeling, Habitatrichtlijn

# 29 mei 2019 (ABRvS 201506170/2/R2, 201506807/4/R2, 201506815/3/R2 en

201506818/3/R2): Awb, Nbw; uitvoeren van bedrijfshandelingen ten behoeve van veehouderij, prejudiciële beslissing/EH, PAS, wieden en bemesten mogen niet categoraal uitsluiten van vergunningplicht, passende beoordeling, houden van vee en beweiden/één project, bemesten van grond/Habitatrichtlijn/vergunningplicht

 • 29 mei 2019 (ABRvS 201502263/2/R2): Awb, Nbw; vergunning, veehouderij, houden van vee en beweiden/één project, geen beoordeling van beweiden
 • 29 mei 2019 (ABRvS 201500032/2/R2): Awb. Nbw; vergunning, veehouderij, houden van vee en beweiden/één project, geen beoordeling van beweiden
 • 24 mei 2019 (ABRvS 201902175/2/R1): Awb, Wro; vovo, bpl, recreatie-eenheden in woonboerderij en gebouwen, woon- en leefklimaat
 • 23 mei 2019 (ABRvS 201901892/2/R3): Awb, Wro; vovo, bpl, woningen, parkeren/CROW
 • 23 mei 2019 (Rb Gelderland AWB 19/2219 en 19/2229): Awb, Opiumwet; vovo, handhaving, sluiting woning, drugs
 • 23 mei 2019 (Rb Noord-Holland HAA 18/4690, HAA 18/4694 en HAA 18/4695): Awb, Wnb; ontheffingen/opdrachten, bestrijding ganzen, CO2/afschot, Schiphol, veiligheid vliegverkeer
 • 23 mei 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 19/1409): Awb, Gmw; vovo, intrekking exploitatievergunning, restaurant, cash center, openbare orde, slecht levensgedrag
 • 22 mei 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/4144): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor kappen, herplantplicht, belanghebbende, ontvankelijkheid
 • 22 mei 2019 (ABRvS 201902313/1/R1 en /2/R1): Awb, Wro; bpl, woonzorgcentrum, parkeren, locatie
 • 21 mei 2019 (Rb Amsterdam 19/2107): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken bpl, uitvoeren werk en slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht, vervanging houten woning
 • 20 mei 2019 (Rb Gelderland AWB 19/2512): Awb, Gmw; vovo, intrekking nachtontheffing, horeca, overtreding, mutatierapport niet op ambtseed/ ambtsbelofte opgemaakt
 • 20 mei 2019 (Rb Noord-Holland HAA 18/4905): Awb; invordering dwangsom, staken bewoning en verwijderen huisraad/leidingen, matiging/onduidelijkheid
 • 13 mei 2019 (Rb Overijssel 08/994521-17 (P)): WSr, Wabo, Ww; boete, kappen van bomen en slopen bedrijfslijn, geen vergunning, geen melding aan autoriteiten
 • 10 mei 2019 (Rb Noord-Holland HAA 18/5104, HAA 18/5101 en HAA 18/5094): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, twee penthouses op het dak van de eerste verdieping van een bestaand appartementengebouw, onvoldoende ondergeschikt aan bestaande hoofdvolume
 • 10 mei 2019 (Rb Noord-Holland HAA 17/5121 en HAA 18/133): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken van bpl en maken uitrit, startersappartementen en seniorenwoningen, procesbelang, ontvankelijkheid
 • 10 mei 2019 (Rb Noord-Holland HAA 18/2309): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, extra bouwlaag met appartementen, strijd met bpl, beleid gemeente
 • 8 mei 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/857): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en milieu (OBM), nieuwe stal en omschakelen melkrundveehouderij naar een biologische melkgeitenhouderij, geen strijd met bpl, belangrijke nadelige milieugevolgen/ m.e.r.-beoordeling, geur, geluid, gezondheid
 • 7 mei 2019 (Rb Gelderland AWB 18/6823): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, zonnepark, beheer- en beplantingsplan geen onderdeel vergunning, privaatrechtelijke borging, inspraak, rechtszekerheid
 • 28 februari 2019 (Rb Noord-Holland HAA 18/2139): Awb; niet tijdig bekendmaken dwangsombesluit, geen verplichting tot het nemen van besluit, ontvankelijkheid

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen