Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

# 19 juni 2019 (ABRvS 201708737/1/R3): Awb, Wro, Wabo; bpl, omgevingsvergunningen, gecoördineerde voorbereiding, windpark, ontvankelijkheid, 10x tiphoogte/Aarhus, D’Oultremont, geluidhinder, akoestisch onderzoek, slagschaduw, lichtschittering, trillingen, veiligheid, radarverstoring, natuur/relativiteit, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, schaarse rechten/relativiteit

 • 19 juni 2019 (ABRvS 201800633/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, uitbreiding bedrijfsactiviteiten, legaliseren/realiseren bouwwerken en aanleggen voorzieningen, nadere beroepsgronden/goede procesorde, parkeren, nieuwe stedelijke ontwikkeling, geluid, voorschriften, tussenuitspraak (Rb Den Haag 17/433, 17/424 en 17/417)
 • 19 juni 2019 (ABRvS 201802132/1/R3): Awb, Wro; bpl, herontwikkeling/woningbouw, ontvankelijkheid, inspraak, woon- en leefklimaat, schaduwhinder, reflectie spoorweglawaai, alternatieven, waardevermindering
 • 19 juni 2019 (ABRvS 201802281/1/R2): Awb, Wro; bpl, buitengebied, tuin/wonen, yogaruimte, ruimer bouwvlak, koppeling woonpercelen, wijziging bouwvlak/geluid, akoestisch onderzoek/tussenliggende gebouwen, tussenuitspraak
 • 19 juni 2019 (ABRvS 201805269/1/R2): Awb, Wro; wijzigingsplan, bestaande woonboerderij, splitsen twee wooneenheden, cultuurhistorische waarde, treffen maatregelen, wijzigingsbevoegdheid/verplichting
 • 19 juni 2019 (ABRvS 201805769/1/A1): Awb, Mijnbouwwet; instemming wijziging winningsplan, ontvankelijkheid, goede procesorde, ongerustheid/draagvlak, criteria Mijnbouwwet, gevolgen natuur en milieu, bevingen, cumulatieve effecten, bouwkundige opname
 • 19 juni 2019 (ABRvS 201805936/1/A3): Awb, Wnb; intrekking jachtaktes, belangenafweging, Circulaire Wapens en Munitie, naleving wettelijke voorschriften, stuw, veiligheid samenleving (Rb Rotterdam 17/5811, 17/5812 en 17/5813)
 • 19 juni 2019 (ABRvS 201806647/1/A1): Awb, Wabo; handhaving/preventieve last onder dwangsom, gebruik bijgebouw/woning, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, omgevingsvergunning gebruik B&B/intrekking/werkzaamheden, woonvoorzieningen, briefje (Rb Gelderland 18/17)
 • 19 juni 2019 (ABRvS 201806726/1/R1): Awb, Wro; bpl, parapluherziening, parkeernormen, eigen terrein, parkeernormen/CROW/CBS, persoonsgegevens/AP
 • 19 juni 2019 (ABRvS 201806842/1/A2): Awb, Wnb/Ffw; tegemoetkoming Faunafonds, buiten toepassing laten beleidsregel, twee verschillende momenten schade/twee verschillende delen van hetzelfde perceel, kennelijk onredelijk (Rb Oost-Brabant 17/2292 en 17/2293)
 • 19 juni 2019 (ABRvS 201808046/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning aanleggen uitweg, omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, bedrijfsruimte met kantoor en showroom, verkeersveiligheid, bijzondere omstandigheden, relativiteitsvereiste/beleidsregels, afwijkingsbevoegdheid bouw- en bestemmingsgrenzen, passeren gebrek (Rb Oost-Brabant 18/1137 en 18/1140)
 • 19 juni 2019 (ABRvS 201808298/1/A1): Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, bouwen/beperkte milieutoets, biologische vleesvarkenshouderij, openingen zijgevels/vergunningvrij, ammoniakdepositie, melding/Nbw-vergunning, strijd bpl/artikel 2.10 Wabo/omgevingsvergunning afwijken bpl (Rb Overijssel 17/2336)
 • 19 juni 2019 (ABRvS 201809074/1/A3): Awb, Visserijwet 1963; afwijzing, vissen kreeft/Oosterschelde, binnenwater/kustwater, doorgeven vangsten, niet optreden minister (Rb Zeeland-West-Brabant 18/737)
 • 19 juni 2019 (ABRvS 201805755/1/A3): Awb, Opiumwet; handhaving/sluiting pand, criminal charge/EVRM, bevoegdheid sluiten, bijzondere omstandigheden (Rb Zeeland-West-Brabant 17/7479)
 • 19 juni 2019 (ABRvS 201808085/1/A3): Awb, Opiumwet; handhaving/sluiting pand, aangetroffen hoeveelheid harddrugs, bevoegdheid sluiting woning (Rb Den Haag 17/8011 en 17/8312)
 • 19 juni 2019 (ABRvS 201805798/1/A3): Awb, Gmw; intrekking exploitatievergunning/coffeeshop, slecht levensgedrag, Dienstenrichtlijn/goede procesorde (Rb Rotterdam 17/5741 en 18/1137)

* 18 juni 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 18/2716, 18/2717 en 18/2718): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen bouwwerk, vestigen supermarkt, interpretatie bpl, bestemming/regels, inleidende begripsbepalingen, SVBP, parkeren/bestaand parkeertekort

 • 18 juni 2019 (ABRvS 201808938/2/R3): Awb, Wro; vovo, bpl, nieuwe woning, eigendomssituatie beoogde ontsluiting, vergoeding kosten
 • 18 juni 2019 (ABRvS 201902441/2/R3): Awb, Wro; vovo, bpl, nieuw fastfoodrestaurant, ontvankelijkheid/gevolgen van enige betekenis, kennisgeving, externe veiligheid, aantasting groen, zwerfafval/Activiteitenbesluit milieubeheer
 • 17 juni 2019 (Rb Oost-Brabant 01/995058-16): WvSr, WED, Wm, Brzo; ethylbenzeen, opzet, ethyleenoxide, risico’s milieu/gezondheid mensen, aanzienlijke geldboete

* 17 juni 2019 (ABRvS 201900492/1/R3 en 201900492/4/R3): Awb, Wro; vovo/uitspraak bodemzaak, bpl, juridisch-planologische regeling kern/ontwikkelingen, vorige plannen/uitwerkingsplichten, bouwhoogte/aantasting privacy en uitzicht, alternatieve invulling, verkeersveiligheid, procedure/zienswijzen

 • 14 juni 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 19/1167 en 11/1168): Awb, Wabo; vovo, handhaving/last onder dwangsom, gecumuleerde langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, concreet zicht op legalisatie, stofdepositie/zorgplicht Abm, één inrichting
 • 14 juni 2019 (ABRvS 201902742/2/R3): Awb, Wro; vovo, bpl, ontvankelijkheid, spoedeisend belang, verruimde bouwmogelijkheden/nadere eisen

* 12 juni 2019 (ABRvS 201903441/1/A1 en 201903441/2/A1): Awb, Wabo; vovo/uitspraak bodemzaak, handhaving/last onder dwangsom, paardenbak, paardenweide/intensiever gebruik, ruimtelijke uitstraling/rechtspraak woonbestemming, concreet zich op legalisering, bijzondere omstandigheden (Rb. Amsterdam 19/1657 en 19/1658)

 • 11 juni 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/4004 en UTR 18/4026): Awb, Wnb; ontheffing, vangen/doden, grauwe gans/Canadese gans/verwilderde gedomesticeerde gans, ontheffing/opdracht, Faunabeheerplan, luchtverkeersveiligheid, andere bevredigende oplossing

* 11 juni 2019 (CBb 18/2873 18/1397 18/2711 en 18/2751): Msw; knelgevallenregeling, fosfaatrechten

* 7 juni 2019 (Rb Amsterdam AMS 18/2729, 18/2730 en 19/2312): Awb, Gmw, Wabo; vovo/uitspraak bodemzaak, exploitatievergunning, omgevingsvergunning afwijken bpl, horeca, uitleg bpl, Dienstenrichtlijn, gelijkheidsbeginsel

* 27 mei 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/3548, 18/3554, 18/3792 en 18/3796): Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, aanbouw met dakopbouw, belanghebbende, kruimelgevallenregeling/voorbereidingsprocedure, belangenafweging, welstand, motivering

20 november 2018 (Rb Noord-Nederland LEE 17/2950): Awb, Wro/Wabo; Woonschepenverordening, bestemmingsplan, verschillende motieven, verordening (ligplaatskaart)/niet onverbindend

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen