Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

# 26 juni 2019 (ABRvS 201607516/2/A2): Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, onderzoeksvraag/planvergelijking, deskundige/juiste relevante feiten, gebondenheid stellingen partijen, uitleg planvoorschriften, taxatie, normaal maatschappelijk risico, goede procesorde, passieve risicoaanvaarding/handelen en nalaten college, tegemoetkoming anderszins verzekerd, belastende tijdsverloop, einduitspraak na tussenuitspraak

 • 26 juni 2019 (ABRvS 201801154/1/R3): Awb, Wro; bpl, conserverend/Ruimte voor Ruimte woningen, zand- en grondhandel/afvalcontainerservice, milieucategorie, planologisch legaal/handhaving/maatbestemming, bouwoppervlak/concrete bouwplannen, tussenuitspraak
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201801996/1/R2): Awb, Wro; bpl, herontwikkeling gronden veehouderij/woningbouw, ontvankelijkheid/zienswijze, procedureel, Verordening Ruimte/bebouwingscluster, akoestisch onderzoek/maximale grenswaarden Abm, geluidwering/Bouwbesluit, uitbreiding bedrijf, uitzicht en privacy
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201803951/1/R3): Awb. Wro; bpl, herstructurering/uitbreiding gezoneerd bedrijventerrein, bebouwingsmogelijkheden/woon- en leefklimaat, toezeggingen
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201804567/1/A2): Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, splitsing/beperking gebruiksmogelijkheden, voorzienbaarheid/economisch eigenaar, notariële akte, geen beschikking perceel/gelijk behandelen eigenaar (Rb Midden-Nederland 17/3474)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201804636/1/A3): Awb, Wegw; weg/openbaarheid onttrokken, kortsluiting, mogelijk illegale situatie/belangenafweging/verkeerssituatie, verkeersveiligheid, alternatieven, belangenafweging (voorzieningenrechter Rb Limburg 18/515 en 18/594)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201804742/1/A3) Awb, Gmw; verordening, standplaatsvergunning, ijs en frisdrank, verbod innemen standplaats/noodzaak vergunning, omgevingsvergunning afwijken bpl voor tien jaar/mobiele ijsverkoopkar, goede ruimtelijke ordening, beschermd dorpsgezicht/verkeer/woon- en leefklimaat (Rb Limburg 17/2571 en 17/2797)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201805215/1/A2): Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, bedrijfsvestiging/agrarisch gebied, planvergelijking, taxatie, waarde/verkoopprijs, normaal maatschappelijk risico, lijn der verwachtingen/beleid, afstand (Rb Limburg 17/3710)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201805270/1/A1): Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning uitbreiding varkenshouderij/wijzigen inrichting, afwijken bpl en milieu, ontvankelijkheid, stalderingseis/exceptieve toetsing, recht ttv aanvraag, BZV/overgangsregeling, achtergrondbelasting geur, geurgevoelig object, afwijken bpl/Rgv/onderzoek Wageningen, archeologie, natuur/gebouw bewonende soorten, omgevingsvisie, PMV/richtwaarden stiltegebieden, tussenuitspraak
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201805926/1/A1): Awb, Woningwet; handhaving/houtkachels, Bouwbesluit/restbepaling, overmatige hinder/beoordelingsruimte, beleid (Rb Gelderland 17/6339)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201805971/1/A1): Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, houtvlonders/uitbouw, privacy, overgangsrecht (Rb Amsterdam 17/1080)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201806090/1/A1): Awb, Wm; handhaving, spoedeisende bestuursdwang, aanbieden huisvuil, afvalstoffenverordening, overtreder
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201806126/1/A1) Awb, Wabo; handhaving, reuzenraden/check verlichting, belanghebbende, gevolgen van enige betekenis, feitelijke gevolgen, frequentie/aard en intensiteit (Rb Noord-Nederland 17/3479)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201806166/1/A3): Awb, Wabo; handhaving/last onder dwangsom, strandpaviljoen, APV, evenementenvergunning, incidenteel gebruik, beleidsregels/wettelijke grondslag, strijd bpl/horeca, overgangsrecht, bevoegdheid/bijzondere omstandigheden, begunstigingstermijn, hoogte dwangsom (voorzieningenrechter Rb Noord-Holland 18/2764)

* 26 juni 2019 (ABRvS 201806227/1/A1, 201806228/1/A1, 201806230/1/A1 en

201806231/1/A1): Awb, Wm/Wbb; handhaving/last onder dwangsom, bevoegdheid Afdeling, zorgplicht Wbb/mesthoudend water asbesthoudende platen/opslag/zorgplicht Wm, overtrederschap, overmacht, bestuursdwang/last onder dwangsom, begunstigingstermijn, invordering

 • 26 juni 2019 (ABRvS 201806372/1/A1): Awb; handhaving/last onder dwangsom, verwijderen gronddepot, strijd bpl/bestemming Groen, opslag, bijzondere omstandigheden, vertrouwensbeginsel, last te verstrekkend (Rb Gelderland 17/3259)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201806466/1/A2): Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade/bpl, taxatie, nadeelcompensatie/overlast uitvoering, feitelijke werkzaamheden/uitvoeringshandelingen, Wet nadeelcompensatie/wettelijke grondslag/beleidsregel/zuiver schadebesluit, zorgvuldige besluitvorming, tussenuitspraak (Rb Limburg 17/3986)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201806806/1/A1): Awb, Wabo; handhaving/last onder dwangsom, verwijderen loods, staken/gestaakt houden bedrijfsmatige activiteiten, auto- en reparatiebedrijf, vertrouwensbeginsel, gelijkheidsbeginsel (Rb Zeeland-West-Brabant 17/7389)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201806813/1/A1): Awb, Wabo; handhaving/last onder dwangsom, verwijderen/verwijderd houden loods, vertrouwensbeginsel, gelijkheidsbeginsel (Rb Zeeland-West-Brabant 17/7388)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201806924/1/A3): Awb, Visserijwet 1963; verlengen huurovk visrecht, doelmatige bevissing/beoordelingsruimte, aal/bedreigde status, bijzondere voorwaarden, belangenafweging, EVRM, incidenteel hoger beroepschrift (Rb Midden-Nederland 17/5206)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201806961/1/A1): Awb, Wabo; handhaving/preventieve last onder dwangsom, in gebruik geven woondoeleinden, intrekking aanvraag, aanpassen last, intrekken/instigatie gemeente (Rb Den Haag 17/8125)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201807001/1/A1): Awb, Wabo; handhaving/invordering, weegbrug, strijd bpl, waarneming/vaststellen feiten, bijzondere omstandigheden (Rb Oost-Brabant 18/59)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201807026/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning weegbrug, strijd bpl, uitleg bpl, loonbedrijf/Van Dale, in stand laten rechtsgevolgen (Rb Oost-Brabant 18/152)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201807341/1/A1) Awb, Wm; plaatsing ondergrondse afvalcontainers, afvalstoffenverordening, locatie
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201807342/1/A1): Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, zelfstandige woonruimte/onzelfstandige woonruimte, beleidsruimte/belangenafweging (Rb Midden-Nederland 17/2593)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201807408/1/A1): Awb, Wabo; handhaving/last onder dwangsom, verwijderen en verwijderd houden bouwwerken, overgangsrecht, 2.3a Wabo/rechtszekerheid, vergunningvrij, hoogte dwangsommen, begunstigingstermijn, 2.3a Wabo/last onder dwangsom/bestuursdwang (Rb Noord-Holland 17/4779)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201807553/1/A1): Awb; niet tijdig nemen besluit, dwangsom, ingebrekestelling (Rb Amsterdam 18/3351)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201807578/1/A2): Awb, Tracéwet; nadeelcompensatie, Tracébesluit, tankstation, inkomens- en liquidatieschade, csqn/toerekening, te ver verwijderd verband, tijdelijke uitvoeringsschade/normaal ondernemersrisico
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201807761/1/A1): Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, oprichten foliekas, glastuinbouwbedrijf/aardbeien, vasthouden ruimtelijk beleid/beleidsruimte (Rb Oost-Brabant 18/769)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201807805/1/A1): Awb, Wabo; handhaving/last onder dwangsom, gebruik souvenirwinkel, vertrouwensbeginsel, onevenredig, last duidelijk en concreet (Rb Amsterdam 17/4042)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201807821/1/A1): Awb, Wm; handhaving, spoedeisende bestuursdwang, aanbieden huisvuil, afvalstoffenverordening, overtreder
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201808234/1/A3): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting woonwagen en bijgebouw, onevenredig (Rb Oost-Brabant 18/2028 en 18/1955)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201809809/1/R3): Awb, Wro; bpl, woningbouw, ontvankelijkheid, beeldkwaliteitsplan, ontsluiting, staatssteun/mededinging/aanbesteding, relativiteitsvereiste, uitvoerbaarheid, alternatieven
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201809985/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning zonneakker, belanghebbende, gevolgen van enige betekenis, open karakter landschap/weidse vergezichten, integrale gemeentelijke beleidsvisie, participatieproces (Rb Gelderland 18/1795)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201810143/1/A2): Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, supermarkt, uitleg voorschriften uitwerkingsplan, verschrijving, staten van bedrijfsactiviteiten/innerlijk tegenstrijdig, toelichting, redelijke uitleg (Rb Midden-Nederland 18/1230)
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201901886/2/R2): Awb, Wro; vovo, bpl, bedrijventerrein, ontsluitingsroute, spoedeisend belang, belangenafweging
 • 25 juni 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 19/1672): Awb, Wabo; vovo, evenementenvergunning, strijd bpl, motivering ter zitting, vergunningentraject
 • 25 juni 2019 (CBb 18/1213 en 18/1245): Awb, Msw; fosfaatrechten, grondgebonden, grondmonsters, Uitvoeringsbesluit Msw, op en na 15 mei 2015 gestoken grondmonsters

*25 juni 2019 (CBb 18/1337): Awb, Msw; fosfaatrecht, definitie van melkvee, stierkalveren/melkveehouderij, vrouwelijke opfokkalveren/bestemming, juistheid bip/niet opnieuw beslissen bezwaar

 • 25 juni 2019 (CBb 14/51 en 14/209): Awb, Msw; bestuurlijke boete, bewijstlastverdeling/maatstaf, tijdig inzicht/gehanteerde (tolerantie-, zekerheids- of handhavings)marges (Rb Gelderland 12/6377)
 • 25 juni 2019 (CBb 18/2816, 18/2832 en 18/2840): Awb, Msw; knelgevallenregeling, artikel 23, zesde lid, Msw
 • 21 juni 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 19/1930): Awb, Wabo; vovo, siliciumcarbidevezels, vergund/BREF LVIC-S, belangafweging, last/sluiting inrichting, opstarten vergunningprocedure
 • 21 juni 2019 (HR 18/01602): BP, Wro; opleggen gedoogplicht hoogspanningslijn, schadeloosstelling Belemmeringenwet Privaatrecht, planschade, ingangstijdstip verschuldigdheid wettelijke rente
 • 21 juni 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 18/744 en SHE 18/931): Awb, Wabo; omgevingsvergunning uitbreiden bestaande varkensstal, BZV, stalderingsregeling, artikel 7l BuChw, uitzonderingen stalderingsregeling/bijzonder geval
 • 21 juni 2019 (ABRvS 201904108/1/A1): Awb, Wabo; vovo, overtreding voorschriften vergunning, afvalstoffen, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, euralcode, voorgenomen handeling
 • 21 juni 2019 (ABRvS 201903836/2/A1): Awb, Wm; vovo, maatwerkvoorschriften, inrichting/op- en overslaan en bewerken van meststoffen, geurhinder, verrichten onderzoek, productie zaterdag/onevenredig belastend
 • 21 jun 2019 (ABRvS 201902122/3/A1): Awb, Wm; plaatsing ondergrondse afvalcontainers, afvalstoffenverordening, locatie
 • 20 juni 2019 (HvJEU C‑682/17): Richtlijn 2003/87/EG; broeikasgasemissierechten, aardgasbehandelingsinstallatie, zwavelterugwinning, begrip ‚warmtebenchmark- subinstallatie’
 • 20 juni 2019 (ABRvS 201903532/2/R1): Awb, Wro; vovo, bpl, Ruimte voor Ruimte regeling, bouw vier woningen, sloop agrarische bebouwing, saneren vuilstort/slopen bebouwing, schorsing/gewenste resultaat, wettelijke regels/bouw- en gebruiksregels plan
 • 20 juni 2019 (ABRvS 201903132/2/R1): Awb. Wro; vovo, bpl, crematorium met bijbehorende functies, onomkeerbare gevolgen/aanvraag omgevingsvergunning, ladder voor duurzame verstedelijking, asverstrooiingsvelden/woon- en leefklimaat, structuurvisie
 • 20 juni 2019 (ABRvS 201903031/2/R1): Awb, Wro; vovo, bpl, huisvesting arbeidsmigranten, vertrouwensbeginsel, principebesluit college/raad vovo, bpl, onomkeerbare gevolgen
 • 20 juni 2019 (ABRvS 201902845/2/R1): Awb, Wro; vovo, bpl, uitbreiding bedrijf, locatiekeuze/strijd gemeentelijk beleid, geluid, geur/Abm, verkeersveiligheid, parkeren
 • 19 juni 2019 (Rb Noord-Nederland C/19/116693 / HA ZA 16-224): BW; gaswinning, bodembewegingen, onrechtmatige daad/risicoaansprakelijkheid, advies Wattel, feiten/omstandigheden, eenzijdige partijrapportage, stelplicht, immateriële schadevergoeding/stelplicht
 • 19 juni 2019 (Rb Noord-Nederland C/19/122287 / HA ZA 18-66): BW; bodemdaling/aardbevingen, waardevermindering boerderij, marktwaarde/verkoopprijs, immateriële schade/stelplicht, juridische kosten
 • 19 juni 2019 (Rb Limburg ROE 18/1925): Awb, Wabo; omgevingsvergunning dakterras, belangenafweging/gebruik door studenten
 • 18 juni 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 18/63, 18/72, 18/73 en 18/74): Awb, ; ontvankelijkheid, gevolgen van enige betekenis, beroep college/belang toevertrouwd, diervoeders, IPCC- installatie, BBT/Abm, geurnormen
 • 17 juni 2019 (Rb Limburg ROE 19 / 1056): Awb; handhavend optreden horecabedrijf, rechtstreeks beroep, bijzonder geval
 • 14 juni 2019 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 18/4108 WABOA): Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, belanghebbende, herhaalde aanvraag/nieuwe feiten of veranderde omstandigheden
 • 4 juni 2019 (Rb Amsterdam AMS 17/5218): Awb, Wabo; handhaving/last onder dwangsom, bouwen zonder vergunning/strijdig gebruik, bouwtekeningen/ontbreken besluit, overgangsrecht, concreet zicht op legalisatie, vertrouwensbeginsel, misbruik van bevoegdheid, begunstigingstermijn
 • 29 mei 2019 (Rb Overijssel AWB 18/1049): Awb, Wnb; Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied, kitesurfen/vrijstelling vergunningplicht, bevoegdheid rechtbank, belanghebbende, significante factor, andere handeling
 • 7 mei 2019 (Rb Amsterdam AMS 18/2805): Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, hotelbeleid, beslissing op bezwaar, overgangsregeling
 • 7 mei 2019 (Rb Amsterdam AMS 18/3940): Awb, Wabo; omgevingsvergunning tankstation, strijd bpl, plankaart/voorschriften, onduidelijkheid voorschriften/plantoelichting, zelf in de zaak voorzien/eventueel voorschriften
 • 3 april 2019 (Rb Amsterdam AMS 18/4372): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, erker/dakterras, balkon, kavelpaspoort, planregel/BW, exceptieve toetsing, feitelijke en privaatrechtelijke belemmeringen/belangenafweging, vertrouwensbeginsel
 • 13 maart 2019 (Rb Den Haag C/09/519023 / HA ZA 16-1115): BW; schade/archeologische werkzaamheden, archeologische dienst

5 februari 2019 (Hof Arnhem-Leeuwarden 200.191.249); BW, onrechtmatige daad gemeente, voorbereidingsfase/vooroverlegfase, verjaring, schadebegroting, deskundige(n)

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen