Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 3 juli 2019 (ABRvS 201901121/1/A3): Awb, Gmw; exploitatievergunning, horecabedrijf, APV, woon- en leefsituatie, dag/nacht, voorschriften, tussenuitspraak
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201900701/1/R3): Awb, Wro; bpl, detailhandel, kantoren en horeca, bezonning, TNO-norm, windhinder/NEN 8100, privacy
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201900225/1/R1): Awb, Wro; bpl, bedrijventerrein, belanghebbende, fietspad
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201810054/1/A1): Awb, Mbw; instemming gaswinningsplan, grondrechten EVRM/IVRK, aardbevingen, veiligheid, domino-effecten, schade, leveringszekerheid, afbouw, leveringszekerheid, belangenafweging
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201809883/1/A2): Awb, Wvw; verkeersbesluit, zwaar verkeer, schade aan bermen, motivering (Rb Oost-Brabant 18/1663)
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201809294/1/R1): Awb, Wro; inpassingsplan, ecologische herstelmaatregelen/Natura 2000-gebied, recreatiewoning, overgangsrecht
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201808910/1/A3): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, woningen en winkels, Wet Bibob, stromanconstructies, feitelijke zeggenschap en daadwerkelijke invloed, directe aanwijzingen, tussenuitspraak (Rb Zeeland-West-Brabant 17/7070)
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201808843/1/A3): Awb, Wlv; vvgb, wijzigen horecafunctie naar woonfunctie, Luchthavenindelingbesluit/geluidzone (Rb Noord-Holland 18/21)
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201807270/1/A1): Awb, Wabo; handhaving/dwangsom, weigering omgevingsvergunning, strijdig gebruik van gronden en/of bouwwerken, woon- en leefklimaat (Rb Gelderland 17/4642, 18/1127 en 18/1129)
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201807186/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, uitbreiden pand, studentenhuisvesting, parkeren, strijd met bpl (Rb Noord-Nederland 17/4460)
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201807157/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, kinderdagverblijf/hekwerken, Kiss+Ride parkeerplaatsen, parkeernormen, beleidsnota (Rb Den Haag 18/74)
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201807067/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, detailhandel, strijd met bpl (Rb Overijssel 17/2560)
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201806987/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, woning naar woonunits, eisen Bouwbesluit/relativiteit, brandveiligheid, geen strijd met bpl (Rb Overijssel 17/2670)
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201806978/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, paardenbak/zorgboerderij, VNG-brochure/functiemenging, geen rustige woonwijk, woon- en leefklimaat, tussenuitspraak (Rb Limburg 17/2444 en 18/115)
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201806964/1/A3): Awb, Gmw; handhaving, uitsteken boot voorbij steiger met botenlift, ligplaats, APV, veiligheid openbaar water/relativiteit (Rb Midden-Nederland 17/2742)
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201806936/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, verkoop van carnavalskleding en -artikelen, belanghebbende/marktsegment (Rb Limburg 17/3819)
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201806889/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor kappen en bouwen, zendmast, Nota antennebeleid, sitesharing, zoekgebied (Rb Overijssel 17/2598)
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201806823/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor gewijzigd gebruik agrarisch perceel, tuin bij woning betrekken, vvgb (Rb Gelderland 17/5113 en 17/5114)
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201806745/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, geluidscherm rond parkeerterrein, bpl/voorwaardelijke verplichting, belanghebbende (Rb Limburg 17/3326)
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201806743/1/A3): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting woning, drugs, EVRM (Rb Limburg 17/2450)
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201806724/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, gebruiken van vrijstaand bijgebouw als recreatieverblijf en veranderen van bijgebouw, strijd met bpl, geen overgangsrecht, vertrouwensbeginsel (Rb Noord-Nederland 17/3320)
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201806644/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, bestuursdwang, verharding met doek, strijd met bpl (Rb Den Haag 17/8161)
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201806430/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom/invordering, bouwwerken en bewonen schuur, geen vergunning, strijd met bpl (Rb Den Haag 18/223)

* 3 juli 2019 (ABRvS 201806305/1/A1, 201806575/1/A1, 201806878/1/A1, 201807833/1/A1 en

201808644/1/A1): Awb, Wm; vaststelling/aanwijzing locaties ondergrondse afvalvoorziening, afvalstoffenverordening

* 3 juli 2019 (ABRvS 201805970/1/A1, 201806562/1/A1 en 201806908/1/A1): Awb, Wm; handhaving, spoedeisende bestuursdwang, huisvuilzak, afvalstoffenverordening, overtreder

 • 3 juli 2019 (ABRvS 201805880/1/R2): Awb, Wro; bpl, buitengebied, hoogspanningslijn, magnetische straling, gezondheid, magneetveldzone
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201805870/1/A2): Awb, Wro; planschade, compensatie in natura (Rb Midden-Nederland 17/4017)
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201805691/1/A1): Awb, Wm; aanwijzing locaties inzamelmiddelen, huishoudelijk afval, beleidsregels, hinder, verkeersveiligheid
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201804671/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, veranderen woning, dakterras, strijd met bpl, cultuurhistorische waarden, welstand (Rb Den Haag 17/6108)
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201804134/1/A3): Awb, Visserijwet; vergunning, vissen op mosselzaad, bodemberoerende technieken, experimenten, aantal ha (Rb Zeeland-West-Brabant 16/4803, 16/4804, 16/4805 en 16/4806)
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201803650/1/A2): Awb, Wro; planschade, woningen, parkeerterrein, verkeersbewegingen
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201803475/1/R3): Awb, Wro; afwijzing verzoek om bpl vast te stellen, recreatiewoningen, gebiedsvisie, belangenafweging, gezondheid

* 3 juli 2019 (ABRvS 201803363/1/A2, 201803390/1/A2, 201803394/1/A2, 201803397/1/A2, 201803401/1/A2, 201803487/1/A2, 201803490/1/A2, 201803492/1/A2 en 201803495/1/A2): Awb, Tracéwet; schadevergoeding/planschade, Tracébesluit, aantal verkeersbewegingen, geluid, normaal maatschappelijk risico, tussenuitspraak

 • 3 juli 2019 (ABRvS 201803318/1/R3): Awb, Wro; bpl, woningen
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201802095/1/R3): Awb, Wro; bpl, recreatiewoning, persoonsgebonden overgangsregeling, provinciale verordening
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201801995/1/R2): Awb, Wro; bpl, woning
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201801625/1/R3): Awb, Wro; bpl, hotel, café/restaurant en congrescentrum, parkeren, geluid, Activiteitenbesluit, advies RCE, tussenuitspraak
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201801409/1/R1): Awb, Wro; bpl, buitengebied, VNG-brochure, tussenuitspraak
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201801358/1/R3): Awb, Wro; bpl, bedrijventerrein, aantal verkeersbewegingen, geluid, milieucategorie, VNG-brochure, geluid van schepen
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201800500/3/R3): Awb, Wro; bpl, woningen/diervoederbedrijf, geluidnormen, geurzone, beleidsnota, discontinue bronnen, NTA 9065, acceptabel hinderniveau
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201710320/1/R2): Awb, Wro; bpl, ruimte-voor-ruimte-woning, endotoxinen/emissiepunten
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201709650/1/R2): Awb, Wro; bpl, woningen, belanghebbende, (aanvullende) Laddertoets, verdichting, aanvullende woningvraag, kwantitatieve/kwalitatieve behoefte
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201709187/1/A1): Awb, WRO, Ww; vrijstelling/bouwvergunning, horecapand, niet ingrijpende wijzigingen in aanvraag, vloeroppervlakte/aantal parkeerplaatsen, tussenuitspraak (Rb Den Haag 16/9825)
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201708739/4/A3): Awb, Wob; openbaarmaking emissiegegevens, Aarhus, persoonlijke beleidsopvattingen, belangenafweging einduitspraak na eerder tussenuitspraak
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201708426/1/R2): Awb, Ffw; handhaving, overtredingen, werkzaamheden schansen, ecologische functie gebied, soortenbescherming, vleermuizen, spitsmuis, rugstreeppad en ringslang, achterstallig onderhoud, mitigatieplan (Rb Noord- Holland HAA 17/2499 en 17/4217)

# 3 juli 2019 (ABRvS 201609385/2/A2): Awb, Wro; planschade, weg, verkeersprognose, geluidsbelasting, WOZ-waarde, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak (Rb Amsterdam 14/5549)

 • 3 juli 2019 (ABRvS 201609291/1/A2): Awb, Tracéwet; schadevergoeding/planschade, Tracébesluit, aantal verkeersbewegingen, geluid, tussenuitspraak (Rb Limburg 15/257)
 • 3 juli 2019 (ABRvS 201607156/3/R2): Awb, Wro; bpl, woningen, aanvullende beplanting/voorwaardelijke verplichting, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 2 juli 2019 (CBb 18/2599): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, knelgevallenregeling, melkvee/antibiotica

* 2 juli 2019 (CBb 18/845, 18/1021 en 18/1024, 16/1009 en 17/1347, 17/54): Awb, Msw; vrijstelling, AMvB grondgebondenheid

 • 2 juli 2019 (CBb 18/1917): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, grondgebondenheid

* 2 juli 2019 (CBb 18/463, 18/2719, 18/1012 en 18/2377): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, in- en uitscharen

 • 2 juli 2019 (CBb 18/2681): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, procesbelang, ontvankelijkheid
 • 2 juli 2019 (ABRvS 201901321/3/A3): Awb, Gmw; vovo, horeca-exploitatievergunning, ondersteunde horeca-activiteiten (Rb Zeeland-West-Brabant 18/3437)
 • 28 juni 2019 (Rb Amsterdam 13/994045-18): WSr, Wm, WED; illegaal overbrengen van sloopschip, EVOA, afvalstof
 • 27 juni 2019 (ABRvS 201809503/3/R2): Awb, Ffw; handhaving, ontheffing, uitvoering maatregelen, ecologisch onderzoek (Rb Noord-Nederland LEE 17/3983)
 • 27 juni 2019 (Rb Gelderland AWB 18/6426): Awb, Waterwet, Wabo; vergunning, mestverwerkingsinstallatie, Chw, m.e.r.-beoordelingsplicht, BBT, onzekerheden nadelige gevolgen milieu
 • 27 juni 2019 (Rb Gelderland AWB 18/6623): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, aanleggen, afwijken bpl, milieu en uitweg, mestverwerkingsinstallatie, belanghebbende, m.e.r.-beoordelingsplicht, BBT, onzekerheden nadelige gevolgen milieu
 • 27 juni 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 19/2077 en UTR 19/2078): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, kruimelregeling, afwijken parkeernorm, welstand
 • 26 juni 2019 (ABRvS 201901886/2/R2): Awb, Wro; vovo, bpl, bedrijventerrein, nieuwe ontsluitingsweg
 • 26 juni 2019 (EH C-723/17): Prejudiciële verwijzing, beoordeling van de luchtkwaliteit, criteria tot vaststelling dat de grenswaarden voor stikstofdioxide zijn overschreden, metingen door vaste bemonsteringspunten, keuze van de geschikte locaties, interpretatie van de meetresultaten, toezicht, injunctiebevoegdheid
 • 26 juni 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 19/1672): Awb, Gmw; vovo, evenementenvergunning, kermis, APV, strijd met bpl, motivering

* 26 juni 2019 (Rb Amsterdam AMS 18/415, 18/923, 18/924, 19/294, 19/295 en 19/297): Awb Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, vergroten kerk t.b.v. hotel, theater met zaalverhuur en café, overnachtingsbeleid/overgangsregeling, gerechtvaardigd vertrouwen

#! 21 juni 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 13/3708): Awb; nadeelcompensatie, weigering Wbr- vergunning, varkensstal, aantal dieren, STAB/deskundige, RIP, proceskosten

Gmw; vovo, intrekking exploitatievergunning/sluiting, horecabedrijf, schietpartij, openbare orde, cash center, slecht levensgedrag

#! 14 juni 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 17/2204): Awb, Wabo; handhaving, gebruik van percelen, teelt heesters, bpl/overgangsrecht, inrichting/Activiteitenbesluit, gewasbestrijding

 • 11 juni 2019 (Rb Gelderland 18/6913 en 19/203): Awb, Waterwet; projectplan, zandwinning, onttrekking weg aan het verkeer, natuurontwikkeling
 • 3 juni 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/940): Awb, Wabo, Gmw; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, horeca-exploitatievergunning, gedoogverklaring, coffeeshop, APV, parkeerbehoefte/bpl, sociale controle
 • 31 mei 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/4254): Awb, Wm; nieuwe maatwerkvoorschriften, betonfabriek, geluid, Activiteitenbesluit, geluidscherm niet als middel, innovatieve oplossingen om aan doelvoorschrift te kunnen voldoen
 • 29 mei 2019 (Rb Limburg AWB 18/1397): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, appartementen met in/uitrit, opschorten termijn i.v.m. Bibob-advies, geen vergunning van rechtswege

* 28 mei 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 19/1153, SHE 19/1154, SHE 19/1211 en SHE 19/1382):

Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen/niet tijdig beslissen maatregelen treffen, woning, belanghebbenden, ontvankelijkheid

 • 23 mei 2019 (Rb Den Haag SGR 18/2431 en SGR 18/4826): Awb; nadeelcompensatie, kustversterkingswerkzaamheden, inkomstenverlies vanwege bereikbaarheid strandpaviljoens, referentieperiode, schadeberekening, normaal (maatschappelijk) ondernemersrisico, drempel

8 mei 2019 (CBb 18/2877): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, knelgevallenregeling

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen