Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 10 juli 2019 (ABRvS 201901338/1/R1): Awb, Waterwet; projectplan, dijkversterking, dijkveiligheid, EVRM
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201900414/1/R1): Awb, Wro, Wgh; bpl/HGW, woningen, belanghebbende, relativiteit, VNG-brochure, verkeer, parkeren
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201810048/1/R1): Awb, Wro; bpl, bedrijvenpark, verkeer, ontsluiting, Ladder/Bro/behoefte, kwantitatief/kwalitatief, milieuzonering
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201808388/1/A1): Awb, Wro; ontheffing provinciale verordening, vervangen windturbine door een nieuwer, hoger type (Rb Noord-Nederland 17/2547)
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201807595/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, verwijderen deel bijgebouwen, overschrijding opp., Bor (Rb Limburg 17/1348)
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201807569/1/A2): Awb, Tracéwet; nadeelcompensatie, Tracébesluit, bronbemaling, motivering, verjaring

* 10 juli 2019 (ABRvS 201807505/1/A1 en 201807579/1/A1): Awb, Wm; handhaving, spoedeisende bestuursdwang, huisvuilzak, afvalstoffenverordening, overtreder

 • 10 juli 2019 (ABRvS 201807424/1/A1): Awb, Wm; handhaving, schoonmaken pluimveestal, geen ongewoon voorval, Activiteitenbesluit
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201807255/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom/planten bomen, invordering, verwijderen deel van parkeerterrein, strijd met bpl, toezegging/gewekt vertrouwen (Rb Gelderland 17/4820, 17/6466, 17/6467 en 17/4871)
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201807113/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, berging bij recreatiewoning, bijgebouw (Rb Noord-Nederland 17/4306)
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201807095/1/R1): Awb, Wro; bpl, woning, belanghebbende, landelijke omgeving, structuurvisie
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201807045/1/R1): Awb, Wro; bpl, woonwijk
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201806992/1/A3): Awb, Gmw; evenementenvergunningen, kermis, beleid/gehoorschade, binnenniveaus/onaanvaardbare geluidhinder, Nota Limburg, nemen van nieuw besluit (Rb Oost-Brabant 17/3194)
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201806988/1/R3): Awb, Wro; bpl, agrarische/natuurbestemming
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201806979/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, klokkenstoel in kerk, geluid, Activiteitenbesluit, oproepen kerkgangers/tijdsaanduiding (Rb Zeeland-West-Brabant 18/741)
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201806956/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom/invordering, staken permanente bewoning gebouw, strijd met bpl, overgangsrecht
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201806919/1/R1): Awb, Wro; bpl, wonen, bouwvlak/bouwhoogte
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201806591/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, gezondheidszorggebouw, verblijf sterk verwezen met zorg, geen strijd met bpl (Rb Midden-Nederland 17/4797 en 17/4937)
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201805889/2/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor gewijzigd gebruik, detailhandel naar horeca eten-drinken, horecanota/gelijkheidsbeginsel, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak (Rb Amsterdam 17/4404)
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201805821/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, garage-opbouw en andere bouwwerken, geen geringe afwijking maatvoering, goothoogte, bevoegdheid (Rb Noord- Holland 17/4194)

* 10 juli 2019 (ABRvS 201805547/1/A1, 201805548/1/A1, 201805735/1/A1 en 201805761/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, last onder bestuursdwang, recreatiewoning met bijbehorende bouwwerken, geen vergunning, strijd met bpl/overgangsrecht (Rb Oost- Brabant 17/2182, 17/2179, 17/1604 en 17/2222)

* 10 juli 2019 (ABRvS 201805448/1/A1 en 201805449/1/A1): Awb, Wabo; handhaving/omgevingsvergunning voor aanleg, padenstructuur, duikers en meanderen sloot, strijd met bpl, vooruitlopen op treehouse-project (Rb Gelderland 17/1198, 17/1671 en 18/50)

 • 10 juli 2019 (ABRvS 201805346/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken gebruik, parkeerterrein voor luchthaven, valetservice, geen stedelijk ontwikkelingsproject (Rb Oost-Brabant 18/934 en 18/935)
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201805100/1/A1): Awb, Wm; aanwijzing clusterplaatsen voor minicontainers voor huishoudelijk afval, afvalstoffenverordening, belanghebbenden
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201802716/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, geur/aarden wal, ontvankelijkheid (Rb Gelderland 17/4538)
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201802676/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor gewijzigd gebruik van panden, cafés, horecabeleid, EVRM, woon- en leefklimaat, geluid, parkeerbehoefte (Rb Midden-Nederland 17/2309)
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201802024/6/R1): Awb, Wro; bpl, woningen, ontsluiting, verkeersveiligheid, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201801966/1/R2): Awb, Wro; bpl, hockeyvelden en parkeerplaatsen, belanghebbenden, behoefte aan uitbreiding, alternatieven, verkeer/ontsluiting, parkeren
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201801768/1/A1): Awb, Wm; plaatsingsplan ondergrondse afvalcontainers, afvalstoffenverordening
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201801627/4/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, garage/berging met overkapping, welstand, nota/criteria, einduitspraak na eerder tussenuitspraak
 • 10 juli 2019 (ABRvS 201709732/1/A2): Awb, Wro; planschade, passieve risicoaanvaarding (Rb Gelderland 17/1142)

# 10 juli 2019 (ABRvS 201704208/1/A1): Awb; handhaving, dwangsommen, scheepswerf, geen milieuvergunning, naleving gedoogvoorwaarden, bevoegdheid (Rb Noord-Nederland 15/3035, 16/3830, 16/4020 en 15/2765)

 • 10 juli 2019 (ABRvS 201408528/2/R1): Awb, Wro, Wabo; bpl/omgevingsvergunning voor bouwen, vleeskuikenbedrijf, Nbw/ontbreken vvgb, PAS, handhaving vergunningplicht, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 9 juli 2019 (ABRvS 201810229/3/R3): Awb, Wro; bpl, herontwikkeling woonwijk, ontbreken m.e.r.-beoordelingsbesluit
 • 9 juli 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/139): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor kappen, bouwen en afwijken bpl, monument, belanghebbenden, zicht, (sociale) veiligheid, vluchtveiligheid/relativiteit
 • 9 juli 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 19/1458 en 19/1782): Awb, Wabo, Ww; vovo, handhaving, preventieve lasten onder bestuursdwang, afvalstoffenverwerking, verontreinigd kunststofafval, vliegenoverlast, Bouwbesluit/Activiteitenbesluit, treffen van maatregelen, overtreder

* 9 juli 2019 (CBb 18/2608, 18/2679, 18/2771, 18/2779, 18/2888, 18/2889 en 18/2844): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, knelgevallenregeling

 • 9 juli 2019 (CBb 18/2718): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, in- en uitscharen melkvee
 • 8 juli 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/3265): Awb, Wro; planschade, weigering milieuvergunning, verspreiding van dierziekten, onderzoeksinstituut, voorzienbaarheid
 • 5 juli 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 18/3186 en LEE 19/100): Awb, Wabo, Gmw; omgevingsvergunning voor bouwen/handhaving, pannakooi, relatie met bpl, overlast van gebruik van kooi, APV, aanzuigende werking, voorlopige voorziening
 • 5 juli 2019 (ABRvS 201900977/1/A1 en /2/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, verwerken van niet herbruikbare en niet gevaarlijke kunststofhoudende afvalstromen tot olie en char door middel van een pyrolyseproces, ontvankelijkheid (Rb Noord-Holland 18/1449)
 • 5 juli 2019 (ABRvS 201904018/1/A1 en /2/A1): Awb, Wm; aanwijzing locatie ondergrondse afvalcontainer, afvalstoffenverordening
 • 5 juli 2019 (ABRvS 201904120/1/A1 en /2/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, woningen met parkeerplaatsen/-kelder, gunning, vertrouwens-/gelijkheidsbeginsel, geluid/relativiteit/correctie, dakterrassen, parkeerplaatsen/NEN-norm, splitsing bouwplan (Rb Rotterdam 19/2155 en 19/2154)
 • 5 juli 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 18/1613): Awb, Wnb; vergunning, veehouderij, Natura 2000-gebieden, saldering, rechten oude hinderwetvergunningen, bewijslast, relatie met PAS
 • 5 juli 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 18/1870): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en milieu, extra stal geitenhouderij, geldend recht tijdens indienen aanvraag, afwijken hoofdregel, volksgezondheid
 • 4 juli 2019 (ABRvS 201808127/3/R1): Awb, Wro; vovo, bpl, supermarkt, concurrentie, leegstand, parkeren, relativiteit/correctie
 • 4 juli 2019 (ABRvS 201903985/2/A1): Awb, Wabo; vovo, handhaving, dwangsom, bouwwerken in overeenstemming brengen met vergunning en verwijderen woontechnische voorzieningen, container met elektriciteitsvoorziening (Rb Zeeland-West- Brabant 18/2060 en 18/2684)
 • 4 juli 2019 (EH C-624/17): Prejudiciële verwijzing, Afvalstoffen, EVOA, partijen goederen die aanvankelijk waren bestemd voor detailhandelsverkoop maar door consumenten zijn geretourneerd of in het assortiment van de verkoper overtollig zijn geworden”
 • 4 juli 2019 (Rb Amsterdam C/13/666929 / KG ZA 19-552 FB/EB): BW; kortgeding, verzoek om verbod om niet-gecertificeerde biomassa mee- -of bij te stoken in elektriciteitscentrales, “Convenant Duurzaamheid Biomassa”, impasse procedure vaststelling maatstaven

#! 3 juli 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 17/2776 en 17/2811): Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, veehouderij, aanpassing stallen, aantal dieren en mestopslag, geluid, geur, fijn stof, endotoxinen/gezondheid, motivering, tussenuitspraak

 • 2 juli 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 19/2016): Awb, Wabo; handhaving, illegale bouwactiviteiten, dwangsom, herhaald verzoek, rustende boer
 • 2 juli 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 17/4922): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor tijdelijk stallen van pony’s, geven van lessen en enkele aanvullende activiteiten op perceel, termijn verstreken, procesbelang
 • 2 juli 2019 (Hof Amsterdam 200.218.703/01): BW: onrechtmatige trillinghinder, houtshredders/afvalverwerking, laagfrequent geluid, Vercammen-curve, gezondheidsklachten, causaal verband
 • 2 juli 2019 (Rb Den Haag 7465761 RP VERZ 19-50020): BW; onrechtmatige hinder, Wbr/wijkrechter, meeuwenoverlast, voeren vogels, vuile ramen
 • 2 juli 2019 (Hof Den Bosch 200.237.829/01): BW; onrechtmatige hinder, ontbinding en ontruiming, huurwoning, veroorzaken van langdurige ernstige geluidsoverlast voor omwonenden
 • 2 juli 2019 (Rb Limburg ROE 19/1045): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor tijdelijke aanleg weg, bouwverkeer, verkeersveiligheid, geluid
 • 1 juli 2019 (Rb Limburg AWB 18/2545): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken bpl, milieu en maken uitweg, windturbines, Chw, coördinatieregeling, geluid, slagschaduw, Activiteitenbesluit, laagfrequent geluid, cumulatie
 • 1 juli 2019 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 19/2477 WET VV): Awb, Gmw; vovo, handhaving, last onder dwangsom, ernstige en herhaaldelijke hinder, woonoverlast/APV, max. verblijfsduur in woning, openbare orde en veiligheid, EVRM, bevoegdheid/motivering
 • 28 juni 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 18/1121, SHE 18/1136 en SHE 19/693): Awb, Wabo; handhaving, dwangsommen/invordering, lasten zijn na invordering ingetrokken, belang van beoordeling/Wet Bibob, afvalverwerking, geluid, stof, afvalhout
 • 28 juni 2019 (Rb Limburg 7836856 CV EXPL 19-4242): BW; kortgeding, onrechtmatige hinder, ontruiming huurwoning, ernstige geluidsoverlast en stankhinder
 • 25 juni 2019 (Rb Limburg AWB 18/1971): Awb, Wabo; omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM), veehouderij, melding Activiteitenbesluit, m.e.r.-beoordelingsplicht, vvgb, luchtwassysteem

# 21 juni 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 13/3708): Awb; nadeelcompensatie, weigering Wbr- vergunning, varkensstal, aantal dieren, STAB/deskundige, RIP, proceskosten

 • 17 juni 2019 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 19/2490 WET VV): Awb, Opiumwet; vovo, handhaving, sluiting erf, woonwagen en opstallen, voorbereidingshandelingen, grootschalige of bedrijfsmatige hennepteelt, bevoegdheid

* 14 juni 2019 (Rb Rotterdam 6450585 CV EXPL 17-38685 en 6450618 CV EXPL 17-38705): BW; onrechtmatige hinder, ontruiming huurwoning, overlast/vechtincidenten

 • 28 mei 2019 (Rb Den Haag SGR 18/4742): Awb, Gmw; intrekking exploitatievergunning, seksinrichting, hennepteelt, diefstal stroom, Wet Bibob

* 23 mei 2019 (Rb Den Haag SGR 17/4682 en SGR 17/4705, SGR 18/1706 en SGR 17/5629):

Awb; nadeelcompensatie, kustversterkingswerkzaamheden, inkomstenverlies vanwege bereikbaarheid strandpaviljoens/mobiele viskiosk en ijskiosken, referentieperiode, schadeberekening, normaal (maatschappelijk) ondernemersrisico, drempel

 • 21 mei 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 18/304): Awb; nadeelcompensatie, provinciale verordening, verleggen leidingen afvalwater door wegwerkzaamheden, normaal maatschappelijk risico

25 april 2019 (Hof Den Bosch 18/00067): Awb, AWR: leges omgevingsvergunning, NEN 2631 niet gepubliceerd, normbedragen niet voorzien in bouwwerk

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen