Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 17 juli 2019 (ABRvS 201902058/1/R3 en/4/R3): Awb, Wro; bpl, fietsenverhuur, kelder woonhuis, woon- en leefklimaat
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201903219/2/R2): Awb, Wro, Wabo; vovo, bpl/omgevingsvergunning voor bouwen en milieu, vleeskuikenhouderij, PAS, schorsing
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201904572/2/A1): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, kinderdagverblijf naar huurwoningen, parkeren (Rb Oost-Brabant 18/2616)
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201900319/1/A1): Awb, Waterwet; gedoogplicht, uitvoering projectplan, dijkversterking, overleg, belangenafweging
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201900290/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, strijdig gebruik pand, planregels (Rb Den Haag 18/2312)
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201809844/1/A3): Awb, Gmw; handhaving, kampvuuravonden op camping, ingebrekestelling/beslistermijn, ontvankelijkheid, dwangsom verschuldigd (Rb Rotterdam 18/2015)
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201808418/1/A2): Awb, Wvw; verkeersbesluit, verkeersveiligheid, vrachtverkeer (Rb Limburg 17/408)

* 17 juli 2019 (ABRvS 201808154/1/A1 en 201808462/1/A1): Awb, Wm; handhaving, spoedeisende bestuursdwang, huisvuilzak, afvalstoffenverordening, overtreder

 • 1 7 juli 2019 (ABRvS 201808071/1/A3): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting pand, drugs, ernstige situatie (Rb Zeeland-West-Brabant 17/182)
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201807954/1/A3): Awb, Wabo; intrekking omgevingsvergunning, Wet Bibob (Rb Noord-Nederland 17/3597)
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201807222/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, bouwwerken/palletopslag, belanghebbende, geen vergunning, zicht op legalisatie, belangenafweging (Rb Gelderland 18/328)
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201806849/1/R3): Awb, Wro; bpl, woningen, provinciale verordening, ontwikkelvisie
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201806776/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, preventieve last onder dwangsom, uitvoering voorgevel woning/vergunning, plaatsen andere kozijnen, wijziging niet ingediend bij e-loket (Rb Noord-Nederland 17/3080)
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201806489/1/A1): Awb, Wabo; weigering om milieuvergunning voor spoorwegemplacement in te trekken, slapend gebruik, geen verplichting maar bevoegdheid, toekomst, enige hinder (Rb Midden-Nederland 17/4507)
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201806482/1/A3): Awb, Arbowet; eis, tankopslagen, naleving Brzo, aanbrengen tags, onderscheid tussen veiligheidskritische en niet-veiligheidskritische apparatuur (Rb Noord-Nederland 17/3336)
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201806003/1/A2): Awb, Wro; planschade, woningbouw op sportveldenlocatie, taxatie, normaal maatschappelijk risico (Rb Gelderland 17/5944)
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201805779/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, winkel/appartementen, strijd met bpl, Ladder/Bro, parkeren/CROW, woon- en leefklimaat, tussenuitspraak (Rb Zeeland-West-Brabant 18/2645 en 18/1155)
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201805565/1/R3): Awb, Wro; bpl, woning
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201805410/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, omzetten naar onzelfstandige woonruimten, beleidsregels, zelf in de zaak voorzien (Rb Oost-Brabant 16/2738)
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201805157/1/A1): Awb, Wm; aanwijzing locaties ondergrondse restafvalcontainers, afvalstoffenverordening, richtlijnen, geluid
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201804469/1/R1): Awb, Wro; bpl, woning en bed & breakfast in combinatie met een fluisterboot- en kanoverhuur, beleid, stedelijke ontwikkeling, behoefte, Bro/provinciale verordening, verkeer en parkeren, natuur/depositie/significante gevolgen, tussenuitspraak
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201804411/1/R3): Awb, Wro; bpl, containeropslag, geen onderzoek naar geluid en schaduwwerking, verkeer

* 17 juli 2019 (ABRvS 201804171/3/R3 en 201804172/3/R3): Awb, Wro; bpl-en, Natura 2000- gebieden, passende beoordeling, PAS, strijd met Wnb, relativiteit

# 17 juli 2019 (ABRvS 201803916/1/R3): Awb, Wro; bpl, evenementenzones, geluid, Nota Limburg, VNG-brochure, woon- en leefklimaat, Activiteitenbesluit, parkeren

# 17 juli 2019 (ABRvS 201803709/1/R1): Awb, Wro; bpl, tramtracé/busverbinding, geluid, emissiekentallen, aftrek van 5 dB, geen reconstructie, geluidschermen/effect, geen onderzoek naar cumulatie van geluid, trillingen

 • 17 juli 2019 (ABRvS 201802998/1/R3): Awb, Wro; bpl, golfbaan, woningbouw, structuurvisie, volkstuinen, agrarische activiteiten, tussenuitspraak
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201802930/1/R3): Awb, Wro; bpl, woningen/historische haven, parkeren/ASVV/CROW, behoefte, woonschepen, woonvisie, tussenuitspraak
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201802634/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor gewijzigd gebruik, trainingsstudio, alleen begane grond, parkeren/CROW, muziekgeluid, Activiteitenbesluit (Rb Limburg 16/2832, 16/2855 en 16/2874)

# 17 juli 2019 (ABRvS 201802351/1/R1): Awb, Wro; bpl, revitalisering winkelcentrum, belanghebbenden, verkeersonderzoeken/CROW, parkeerplaats/wachtrijlengte

 • 17 juli 2019 (ABRvS 201801521/2/R3): Awb, Wro; bpl, Natura 2000-gebieden, passende beoordeling, PAS, strijd met Wnb
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201800723/2/R3): Awb, Wro; bpl, belanghebbende, Natura 2000- gebieden, passende beoordeling, PAS, strijd met Wnb
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201800656/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, verwijderen/verlagen afscheiding aan achterzijde perceel, Bor/vergunningplicht, welstand (Rb Den Haag 17/2176)
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201800570/1/A2): Awb; nadeelcompensatie, weigering ontheffing van verboden en reductiemaatregelen, visserij, bevoegdheid (Rb Midden-Nederland 16/3631)
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201709839/3/R3): Awb, Wro; bpl, glastuinbouw, bezonningsstudie, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201708717/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, woning en werktuigenberging/kapschuur, regulier procedure/UOV, weigering vvgb (Rb Gelderland 17/3118)
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201706933/2/R3): Awb, Wro; bpl, buitengebied, Natura 2000-gebieden, passende beoordeling, PAS, strijd met Wnb
 • 17 juli 2019 (ABRvS 201701683/6/R3): Awb, Tracéwet; Tracébesluit, Rijkswegen/ring, PAS, toename depositie
 • 16 juli 2019 (CBb 18/2643, 18/2717 en 18/2768): Awb, Msw; vaststellen fosfaatrechten, knelgevallenregeling
 • 16 juli 2019 (CBb18/1276): Awb, Msw; vaststellen fosfaatrechten, omzetting varkensrechten
 • 15 juli 2019 (Rb Midden Nederland UTR 17/2785): Awb, Wnb; vergunning veehouderij, PAS
 • 15 juli 2019 (ABRvS 201903768/2/R1): Awb, Wro; vovo, bpl, woning, provinciale omgevingsverordening, verbeteren kernkwaliteiten, landschapsplan, voorwaardelijke verplichting

# 12 juli 2019 (Rb Oost-Brabant 18/596): Awb, Ww; overlast houtkachel, Bouwbesluit, objectiveerbare norm voor hinder/controle, kennisdocument/STAB-methode, V-stacks, aantal uren gebruik

 • 12 juli 2019 (Rb Noord-Holland HAA 18/4577): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, zonnepark met bijbehorende voorzieningen, open landschap, geluid
 • 12 juli 2019 (Rb Limburg AWB 18/1080): Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, veranderen pluimveehouderij, verplaatsen ventilatoren en aanpassen emissiepunten, geur, fijn stof en ammoniak
 • 12 juli 2019 (Rb Limburg AWB 18/874): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, oogstopslagloods, afwijking goothoogte, goede ruimtelijke ordening, motivering
 • 12 juli 2019 (Rb Limburg AWB 18/746): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, ophogen loods voor caravanstalling, overgangsrecht, binnen- of buitenplanse vrijstelling, vvgb, procedure, motivering
 • 12 juli 2019 (Rb Gelderland AWB 19/3372): Awb, Wabo; vovo, handhaving, dwangsom, opslaan van kunstgrasrollen, niet verlengen begunstigingstermijn
 • 11 juli 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 19/2336): Awb, Wnb; vovo, vergunning voor muziekevenement, passende beoordeling, Natura 2000-gebied, vogels, voortoets, stikstofdepositie/PAS
 • 11 juli 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 19/2297): Awb, Wabo; vovo, tijdelijke omgevingsvergunning voor afwijken bpl, muziekfestival, bodem, Natura 2000- gebied/stikstofdepositie, cumulatie met andere evenementen, woon- en leefklimaat, Nota Limburg, belangenafweging

# 11 juli 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 19/2320): Awb, Gmw; vovo, geluidsontheffing muziekfestival, APV, Nota Limburg, rusttijden, beleidsregel, verlenging dagperiode, uitgangspunt akoestisch onderzoek, onduldbare hinder nachtperiode/slaapverstoring, cumulatie, muziekgeluidniveaus in dB(A)/dB(C)

 • 11 juli 2019 (ABRvS 201903814/2/R1): Awb, Wro; vovo, bpl, woonbestemming met het toegelaten gebruik van een bed & breakfast, provinciale verordening, stedelijk gebied
 • 11 juli 2019 (EH C-434/18): veroordeling, Italië, Euratomrichtlijn, Europese Commissie niet in kennis stellen van nationaal programma voor de uitvoering van het beleid inzake het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval
 • 10 juli 2019 (Rb Gelderland AWB 19/3458): Awb, Wabo; vovo, handhaving, dwangsom, staken bewoning vleugel oud woonzorgcentrum, strijd met bpl, onvoldoende onderzoek naar activiteiten in vleugel
 • 10 juli 2019 (Rb Gelderland AWB 19/2790 en AWB 19/3046): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tijdelijk puinbed voor transport en opslag ten behoeve van de bouwplaatsinrichting, motivering, afwijken bestemming ontbreekt
 • 9 juli 2019 (Rb Noord-Holland HAA 19/233): Awb, DHW, Gmw; intrekking DHW- en exploitatievergunning, levensgedrag, procesbelang, ontvankelijkheid
 • 9 juli 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/3558): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor gewijzigd gebruik, garagebedrijf, beleidsregels
 • 9 juli 2019 (Rb Amsterdam AMS 18/4086): Awb, Gmw; handhaving, geluidsoverlast, nachtclub, komen en gaan bezoekers/personeel, muziek
 • 5 juli 2019 (Rb Overijssel AWB 18/1676): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, veranderen pand voor verslavingszorg, geen strijd met bpl
 • 4 juli 2019 (Rb Rotterdam ROT 18/5415): Awb, Gmw; handhaving, sluiting horeca, APV, onderverhuur, belanghebbende/contractueel belang/vuistregels, hoorplicht
 • 3 juli 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 19/757 en SHE 19/1477): Awb, Wabo; terugkomen onherroepelijk besluit/heroverweging last onder dwangsom, aanpassing bpl/veranderede omstandigheid, zicht op legalisatie, motivering
 • 3 juli 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 19/1521): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, aanpassing aanvraag per e-mail/niet in omgevingsloket, vragen om verduidelijking
 • 3 juli 2019 (Rb Limburg ROE 18/2925): Awb, Wabo; handhaving, houden en fokken met grote honden, geur- en geluidsoverlast, strijd met woonbestemming, omvang van activiteit als ware zij bedrijfsmatig
 • 3 juli 2019 (Rb Limburg ROE 18/1038): Awb, Wabo, Gmw; omgevingsvergunning voor afwijken bpl/evenementenvergunning, muziekfestival, geluid, Nota Limburg, basgeluiden, dB(C)-norm, stemgeluid bezoekers, slaapverstoring, spectrum/Handleiding, VNG-brochure, afstand tot camping
 • 28 juni 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 18/941): Awb, Wro; planschade, voorzienbaarheid
 • 28 juni 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 17/3979): Awb, Wob; windmolenpark, milieu- informatie, belang bij openbaarheid, EVRM, persoonlijke levenssfeer, bedrijfsvertrouwelijke en concurrentiegevoelige gegevens

* 28 juni 2019 (Rb Rotterdam 10/997551-18, 10/997541-18 en 10/997543-18): WSr, WED, Wm; voorhanden hebben professioneel vuurwerk (in vereniging), opslaan siervuurwerk zonder vergunning

 • 24 juni 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 18/1382): Awb, Wabo; intrekking omgevingsvergunning voor slopen en bouwen studentenwoningen, wijziging bpl, meewegen alle belangen
 • 21 juni 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 19/1502): Awb, Wabo; vovo, handhaving, graafwerkzaamheden voor leidingen en kabels, geen strijd met bpl, geen schending zorgplicht Wnb
 • 21 juni 2019 (CBb 18/2879): Awb, Msw; vaststellen fosfaatrechten, knelgevallenregeling
 • 20 juni 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 19/999 en UTR 19/1033): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, woon-zorginstelling, vvgb/Wnb
 • 20 juni 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 18/2522): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, aanleg zonnepark, provinciale omgevingsverordening, draagvlak omgevingsvisie, zonneladder, ruimtelijke onderbouwing, relativiteit, belangenafweging

#! 18 juni 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 17/3242): Awb, Wro; planschade, vergroting bouwblok intensieve veehouderij, geur, taxatie/WOZ-waarde, normaal maatschappelijk risico

 • 18 juni 2019 (Rb Rotterdam 83/208057-18 en 83/178608-18): WSr, WED, Wm; overbrenging afvalstoffen, EVOA, geen toestemming, veroordeling
 • 29 april 2019 (Rb Den Haag SGR 18/6227): Awb, Gmw; evenementenvergunning, APV, grenzen eindtijden/geluidsnormen op basis van evenement en niet op basis van locatie
 • 28 maart 2019 (Rb Den Haag SGR 18/5277): Awb, Gmw; kort aanlijngebod, hond, gevaarlijk/hinderlijk, APV
 • 20 maart 2019 (Hof Amsterdam 23-004426-16): WSr, WED, Ffw, Visserijwet; overtredingen, voorhanden hebben van alen, vissen met peur, verbeurd verklaring voorwerpen
 • 6 maart 2019 (Hof Amsterdam 23-000997-18): WSR, WED, Wm; vervoer bedrijfsafvalstoffen zonder vermelding op lijst van inzamelaars, vrijspraak ,

* 18 februari 2019 (Hof Amsterdam 23-002403-18 en 23-000359-18): WSr, WED, Wm; boete, dumpen zak met slachtafval,/stokbroden afvalstoffenverordening

18 februari 2019 (Hof Amsterdam 23-000292-18): WSr, WED, Wm; onbevoegd inzamelen van afvalstoffen, metalen/bedrijfsafval

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen