Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 24 juli 2019 (ABRvS 201901703/1/A3): Awb; heropening, overschrijding redelijke termijn, schadevergoeding,

* 24 juli 2019 (ABRvS 201901381/1/A1 en ABRvS 201902951/1/A1): Awb, Wabo; buiten behandeling laten aanvraag, aanpassen kap stolpboerderij, bevoegdheid/verlengen beslistermijn, te weinig gegevens over constructie, niet tijdig bekend maken van rechtswege verleende omgevingsvergunning. (Rb Noord-Holland 18/2214)

* 24 juli 2019 (ABRvS 201901211/1/A2 en 201901688/1/A2): Awb, Wvw; verzoek om parkeerverbod in te stellen (Rb Rotterdam 18/2459 en 18/2136)

 • 24 juli 2019 (ABRvS 201900708/1/A2): Awb; herziening, geen sprake van feiten en omstandigheden die eerder niet bekend waren
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201810331/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, gebruik units in strijd met bpl, gebruiksovergangsrecht, overtreder (Rb Noord-Holland 17/4506)
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201810330/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, zorg dragen dat als gevolg van het gebruik in de units of op het perceel geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van personen en dieren en de veiligheid van goederen ontstaat , gevaarlijk stoffen/hennepkwekerij, herstelmaatregelen, overtreder (Rb Noord-Holland 18/682)
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201809951/1/R3): Awb, Wro; bpl, woning, Rood voor Rood regeling, milieuvergunning maar geen bouwvergunning
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201809510/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom/invordering, afvalstoffeninrichting, lozing PCB-houdend afvalwater, bevoegdheid, aantoonbaarheidsgrens/RIVM (Rb Noord-Nederland 17/1617)
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201809476/1/A2): Awb; schadevergoeding, brief is geen aanvraag, bestuursrechter niet bevoegd (Rb Noord-Nederland 16/2464)
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201808860/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor veranderd gebruik, gebruik bedrijfspand voor detailhandel, geen aanvraag/brief onvoldoende concreet (Rb Noord-Nederland 17/1827)
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201808262/1/R2): Awb, Wro; bpl, woningen, ontsluiting, tussenuitspraak
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201808255/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, units voor verhuur aan expats en toerristen in voormalige winkel/showroom, welstand, Bor/combineren verscheidenen onderdelen in één vergunning, beleid, parkeren (Rb Den Haag 18/1506)
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201808189/1/A1): Awb, Wm; maatwerkvoorschriften stalling caravans met werkplaats, geluid, grenswaarden bij woningen, bedrijfsontwikkeling, tussenuitspraak (Rb Den Haag 17/5988)
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201808072/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor kappen, bomenverordening, belangenafweging (Rb Overijssel 18/1262)
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201807983/1/A1): Awb; invordering dwangsom, permanente bewoning recreatieverblijf, conclusie Wattel/horen (Rb Noord-Holland 18/949)
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201807955/1/A1): Awb, Wabo; verzoek om terug te komen van intrekking bouwvergunning, civiele procedure, coulancebeleid (Rb Limburg 17/4153)

* 24 juli 2019 (ABRvS 201807903/1/A1 en 201807984/1/A1): Awb, Wm; handhaving, spoedeisende bestuursdwang, huisvuilzak, afvalstoffenverordening, overtreder

* 24 juli 2019 (ABRvS 201807607/1/A1, 201807752/1/A1 en 201808251/1/A1): Awb, Wm; aanwijzing locatie ondergrondse restafvalcontainer, afvalstoffenverordening

 • 24 juli 2019 (ABRvS 201806490/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom/invordering, niet in gebruik nemen bovenverdieping, ontbreken trap die voldoet aan eisen Bouwbesluit (Rb Overijssel 18/106)
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201806271/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, pluimveehouderij, wijzigen mestopslagplaatsen, ammoniakemissie, Activiteitenregeling, bbt, gezondheid (Rb Den Haag 17/6551)
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201805837/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, kantoorgebouw naar appartementen, behoefte aantal parkeerplaatsen (Rb Den Haag 17/6017)
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201805727/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en milieuneutrale verandering, winning aardwarmte, meegeproduceerd gas, externe veiligheid/QRA (Rb Rotterdam 17/2869)
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201805246/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, permanente bewoning op recreatieterrein, strijd met bpl, gebrek aan handhavingscapaciteit, EVRM (Rb Gelderland 18/34)
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201805090/1/R3): Awb, Wro; bpl, milieuterrein, afvalstoffen, noodzaak, ruimtelijk beslag, geur, verkeer
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201804946/1/R2): Awb, Wro; bpl, buitengebied, VNG-brochure, milieucategorie, geluid, akoestisch onderzoek, Activiteitenbesluit, laden en lossen
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201804860/1/R2): Awb, Wro; bpl, zorglandgoed, Ladder/Bro, provinciale verordening, landschap
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201802828/1/R1): Awb, Wro; exploitatieplan, woningen, inbrengwaarde, gebruikswaarde, peildatum taxatierapport, tussenuitspraak
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201802458/2/R1): Awb, Wro; bpl, supermarkt, verkeer, geluidwerende voorziening, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201800637/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor kappen, abelen, APV, beeldbepalend karakter, onderzoek (Rb Den Haag 17/3513 en 17/3345)
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201800467/1/A2): Awb, Wro; planschade, passieve risicoaanvaarding, inschakeling STAB (Rb Oost-Brabant 17/2373 en 17/2374)
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201709837/1/A2): Awb, Wvw; verkeersbesluit, weren landbouw- en vrachtverkeer, verkeersveiligheid (Rb Amsterdam 17/1742, 17/1696, 17/1766, 17/1761, 17/1677)
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201709037/1/R3): Awb, Wro; bpl, binnenstad, belanghebbende, beschermd stadsgezicht, evenemententerreinen, tussenuitspraak
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201708855/2/R3): Awb, Wro; bpl, bedrijventerrein, stuk grond, Beleidsregels grote rivieren, einduitspraak na eerder tussenuitspraak
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201504613/4/R3): Awb, Wro; bpl, verkeersweg, Natura 2000-gebied, ADC-toets, Habitatrichtlijn, dwingende redenen van groot openbaar belang, compensatie, beheermaatregelen, voorwaardelijke verplichting, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 24 juli 2019 (ABRvS 201309296/6/R3): Awb, Wro; bpl, brancheringsregeling, Dienstenrichtlijn, toetsing en meting vitaliteit binnenstad, analyse koopstroomonderzoeken en ontwikkeling winkelaanbod, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 23 juli 2019 (CBb 18/1752): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrecht, melkveehouder, nieuw gestart bedrijf, investeringen, EC, individuele en buitensporige last, compensatie
 • 23 juli 2019 (CBb 18/1280 en 18/1053): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrecht, melkveehouder, knelgevallenregeling, dierziekte, nieuw gestart bedrijf, beroep niet tijdig beslissen. geen griffierecht
 • 23 juli 2019 (CBb 18/951): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrecht, melkveehouder, EP, voorzienbaarheid, uitbreiding melkveestapel, fair balance, ondernemersrisico
 • 23 juli 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 19/1671): Awb, DHW, Gmw; vovo, intrekking DHW- en exploitatievergunning, café, cash center, opbrengsten kansspel, (illegaal) gokken, openbare orde, belangenafweging
 • 22 juli 2019 (Rb Rotterdam ROT 18/1699): Awb; melding lekkage en schimmelvorming in woning is geen aanvraag handhavingsverzoek, reactie daarop geen besluit, geen dwangsombesluit, ontvankelijkheid
 • 22 juli 2019 (Rb Rotterdam ROT 18/5491): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting woning, drugs, huurster is verantwoordelijk
 • 19 juli 2019 (ABRvS 201901838/1/A1): Awb; vovo, handhaving, last onder bestuursdwang, opslag en het gebruik van giftige stoffen, intrekking, procesbelang
 • 19 juli 2019 (HR 18/04298): BW; prejudiciële vraag, aardbevingsschade, exploitant, verband tussen aansprakelijkheidsgrond en omvang schadevergoedingsverplichting, bijzondere kwetsbaarheid van benadeelde en van onroerende zaak, waardevermindering woning, gederfd woongenot, immateriële schade

# 18 juli 2019 (ABRvS 201810151/5/R1): Awb, Waterwet, Ontgrondingwet, Wabo, Wnb; vovo (hernieuwd verzoek, projectbesluit/vergunningen/ontheffingen, dijkversterking, STAB/bodemprocedure, loswal/afschuiven zandlichaam, veranderde feiten en omstandigheden, belangenafweging

 • 18 juli 2019 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 19/2633 WABOA VV): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen, appartementen in voormalig bankgebouw, bpl van kracht, parkeren
 • 18 juli 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 19/1748): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen, luifel onbemand verkooppunt voor motorbrandstoffen, vorm van detailhandel, niet in gebouw, strijd met bpl, mogelijkheid voor herstel, schorsing besluit

* 18 juli 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 19/1827, 19/1828 en 19/1854): Awb, Wabo, Gmw; vovo, omgevingsvergunning voor afwijken bpl/evenementenvergunning, APV, beleidsnota, nota Limburg, belangenafweging

 • 18 juli 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 19/2133 en UTR 19/2404): Awb, Gmw; handhaving, intrekking horeca-exploitatievergunning en sluiting café, shishalounge, onduidelijkheid hoofdactiviteit, brandveiligheid/Bouwbesluit, bevoegdheid, belangenafweging

# 17 juli 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 19/394 en LEE 19/453 ): Awb, Gmw; geluidsontheffing meerdaags muziekfestival, belanghebbenden, modellering/referentiepunt, muziekspectrum, beleidsregel, onduldbare geluidshinder, affilteren

 • 16 juli 2019 (Hof Den Bosch 200.231.033/01): BW; onrechtmatige hinder, luchtafvoeropeningen, geluidhinder airco’s, ramen met uitzicht, Bouwbesluit/APV, inschakeling geluidsdeskundige
 • 15 juli 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/2118): Awb, Wnb; slopen van gebouwen en herbouwen zorgappartementen, passende beoordeling, Natura 2000-gebied, PAS
 • 11 juli 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/2932): Awb, Wabo; handhaving, verhuur clubhuizen op perceel aan derden, strijd met bpl, overgangsrecht
 • 4 juli 2019 (Rb Limburg ROE 18/1049): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken van het bpl, milieu en OBM, wijziging en verplaatsing van pluimveebedrijf, volksgezondheid, woon- en leefklimaat
 • 4 juli 2019 (Rb Limburg 19/1443 en 19/1492): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, terras, caravan/parkeren/opslag, strijd met bpl
 • 2 juli 2019 (Rb Amsterdam 13/846036-18): WSr, WED, Wm; voorhanden hebben en opslaan van professioneel vuurwerk, Vuurwerkbesluit
 • 4 juni 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/2006): Awb, AWR; bouwleges, legesverordening onverbindend, NEN-normen niet op juiste wijze bekend gemaakt

14 maart 2019 (Rb Amsterdam AMS 18/3314): Awb, Gmw; terrasvergunning, vrije doorloop in steeg niet gegarandeerd, APV, woon- en leefklimaat, beldi

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen