Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 31 juli 2019 (ABRvS 201900379/1/R2): Awb; herziening uitspraak, bpl, omgevingsvergunning voor bouwen, windturbines, geen nova
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201900262/1/R1): Awb, Wro, Wgh, Wabo; bpl, HGW, omgevingsvergunning voor bouwen, woontorens en tuinmuur, Chw, hoogbouw, parkeren, CROW, daglichttoetreding, TNO-norm, welstand
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201809142/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, houten atelier, oorspronkelijke bouwwerk/bijbehorende bouwwerken, Bor, planregels, strijd met bpl (Rb Limburg 18/314)
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201809011/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, rijhal met paardenstalling en bijbehorende voorzieningen, beeldkwaliteit/welstand (Rb Limburg 18/453)
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201808905/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik, indoor trampoline- en soccerhal, wijziging gebruik is gelet op aard en omvang geen stedelijk ontwikkelingsproject (Rb Limburg 17/1795, 17/1796, 17/1777, 17/1778, 17/1779, 17/1780, 17/1783, 17/1785, 17/1797 en 17/1798)
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201808712/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, verwijderen bouwwerken en gebouwen, geen vergunning (Rb Limburg 18/1529 en 18/1843)
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201808537/1/R1): Awb, Wro; bpl, belanghebbenden, hogere erfafscheidingen
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201808334/1/R1): Awb, Wro; bpl, buitengebied, woning, agrarisch bedrijf
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201808160/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, strijdig gebruik oprit woning, opslag, planregels, onderscheid onklaar voertuig en aanhanger (Rb Rotterdam 17/4111)
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201808092/1/A3): Awb, Gmw; inspraak gemeentelijke visie, inspraakverordening, raad/college/bevoegdheid (Rb Den Haag 18/3164 en 18/3029)
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201808023/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor splitsen pand in woningen, parkeren, beleid, geen goede ruimtelijke ordening (Rb Zeeland-West- Brabant 17/6067)
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201807748/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, uitbouw café-restaurant, APV/deel trottoir, parkeren (Rb Noord-Nederland 17/3959 en 17/4083)
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201807647/2/R1): Awb, Wro; bpl, woonboot, hoogte, gedoogbeslissing
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201807647/1/R1): Awb, Wro; bpl, woonboot/woonschip, tussenuitspraak
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201807639/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, dakterras op uitbouw, privacy, schaduwwerking, belangenafweging, welstand (Rb Oost- Brabant 18/406, 18/407, 18/410)
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201807178/1/R1): Awb, Wro; bpl, intensivering en uitbreiding zorgtuin, parkeren
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201807174/1/R1): Awb, Wro; bpl, woningen in haven, bedrijfsontwikkeling, geluidzone, geen HGW-besluit
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201806408/1/A3): Awb, Gmw; ontheffing sluitingstijden, snackbar, vermindering openbare ordeverstoringen, APV, beleid, motivering
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201805958/1/R2): Awb, Wro; wijzigingsplan, sloop bebouwing, parkeerterrein t.b.v. begraafplaats, CROW, verkeersveiligheid, grondruil/staatssteun, relativiteit
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201805885/1/R2): Awb, Wro; wijzigingsplan, woningen, ruimte-voor- ruimte regeling, beleidsregel, borging landschappelijke inpassing
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201805854/1/A1): Awb, Wbr; vergunning, tankstation/energielaadpunt, belanghebbende, relativiteit , beleid, verkeersveiligheid, energielaadpunt als aanvullende voorziening/geen schaarse vergunning/Dienstenrichtlijn (Rb Amsterdam 17/4386)
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201805594/1/A3): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting pand, drugs (Rb Limburg 17/3231)
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201805470/1/A3): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting pand, drugs, duur van sluiting (Rb Oost-Brabant 17/2169 en 17/2169_1)
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201805033/1/A1): Awb; handhaving, invordering dwangsommen, paardenstal zonder vergunning, overleg over verplaatsing is geen bijzondere omstandigheid (Rb Overijssel 18/410, 18/411 en 18/670)
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201804747/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik, kamerverhuur studenten met fietsvoorziening, beleid (Rb Limburg 18/310 en 18/255)
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201804139/1/R3): Awb, Wro; bpl, minicamping met trekkershutten, ontmoetingsruimte/alleen ondersteunende horeca
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201803501/2/R1): Awb, Wro; bpl, stedenbouwkundige visie, wonen op de tweede rang, woonkwaliteit/kavelafmeting, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201803354/2/R1): Awb, Wro; bpl, schouwburg met horecafunctie, parkeren en verkeer/CROW, aandeel vrachtverkeer, verkeersveiligheid, hernieuwde tussenuitspraak
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201802862/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, paardenstal, strijd met bpl/overschrijding toegestane maximumvolume, geen verbetering ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van gebied (Rb Overijssel 17/746)
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201802361/1/R3): Awb, Wro; afwijzing verzoek tot aanpassing bpl, intensieve veehouderij, provinciale omgevingsverordening/overgangsrecht, criteria verordening, ontbreken aanduidingsvlak met een bouwvlak
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201801186/1/R2): Awb, Wro; bpl, plassengebied, natuur, recreatie, provinciale verordening, bedrijven, VNG-brochure, menselijk stemgeluid, terras, kassen
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201800638/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, verwijderen afzuiginstallatie op dak en container, geen vergunning, planregels/afzuigunit is geen ondergeschikt bouwonderdeel, brandveiligheid (Rb Oost-Brabant 17/1722 en 17/1891)
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201800045/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor slopen bijgebouwen, beschermd stads- en dorpsgezicht, Mor/bergingen op plek gesloopte gebouwen, EVRM (Rb Den Haag 17/4925)
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201709508/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, verwijderen gedeelte mestplaat, afwijking bouwvergunning, voor uitbreiding geen vergunning nodig/Bor, planregels/opp./archeologisch rapport (Rb Gelderland 17/1043)
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201701882/3/R2): Awb, Wro; bpl, noodzaak vergroting bouwvlak bedrijf
 • 30 juli 2019 (CBb 15/830): Awb, Msw; handhaving, bestuurlijke boete, mest, conclusie Wattel, verwijzing naar eerdere uitspraken (Rb Noord-Nederland LEE 15/1157)
 • 30 juli 2019 (CBb 16/131): Awb, Msw; handhaving, bestuurlijke boete, mest, conclusie Wattel, verwijzing naar eerdere uitspraken (Rb Noord-Holland HAA 14/5143)

* 30 juli 2019 (CBb 18/1740, 18/1527, 18/1626 en 18/1706): Awb, Msw; toewijzing fosfaatrechten, individuele en buitensporige last, vooruitlopen op het verkrijgen van de benodigde vergunning voor rechtsgeldige uitbreiding

 • 30 juli 2019 (CBb 18/1211): Awb, Msw; toewijzing fosfaatrechten, generieke korting, fosfaatruimte, geen sprake van één bedrijf, geen feitelijke
 • 30 juli 2019 (CBb 18/1314): Awb, Msw; toewijzing fosfaatrechten, generieke korting, fosfaatruimte, bedrijfsoverdracht na peildatum
 • 29 juli 2019 (EH C-411/17): prejudiciële verwijzing, België, heropstarten van buiten werking gestelde kerncentrale, M.e.r.-richtlijn/-plicht, Habitatrichtlijn/passende beoordeling, dwingende redenen van bevoorradingszekerheid, spoedeisend karakter
 • 29 juli 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/3833): Awb, Gmw; vovo, sluiting hotel, openbare orde, handgranaat, bevoegdheid
 • 26 juli 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 19/2390): Awb, Gmw; vovo, evenementenvergunning, overlast en hinder trucks, strijd met bpl, motivering, dwangsom bevoegd gezag
 • 26 juli 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 18/3012): Awb, Gmw; evenementenvergunning, nieuwjaarsbijeenkomst met vuurwerkshow, APV, betrokkenheid GS, Vuurwerkbesluit, bevoegdheid
 • 25 juli 2019 (ABRvS 201904883/1/A3 en /2/A3): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting woning, drugs (Rb Rotterdam 18/6215)
 • 25 juli 2019 (ABRvS 201904698/1/A1 en /2/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, in strijd met het bestemmingsplan voor kamerverhuur verbouwen en gebruiken van de woning en de berging, geen zicht op legalisatie (Rb Noord-Holland 19/1809 en 19/1817)
 • 25 juli 2019 (ABRvS 201904067/2/A1): Awb, Wm; vovo, aanwijzing locatie ondergrondse restafvalcontainer, afvalstoffenverordening
 • 25 juli 2019 (ABRvS 201903904/2/R2): Awb, Wro; vovo, wijzigingsplan, hondenopleidingscentrum, wijzigingsbevoegdheid, wijzigen van gronden binnen het bestaande bouwvlak en niet daarbuiten, provinciale verordening, milieucategorie, wijzigingsvoorwaarde
 • 25 juli 2019 (ABRvS 201903837/2/A1): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor slopen en bouwen, vervangen woning, gemeentelijk monument, Erfgoedverordening, cultuurhistorisch attentiegebied (Rb Limburg 19/129 en 19/616)
 • 25 juli 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 18/1407 en AWB/ROE 18/1408): Awb, Gmw; terrasvergunningen, horecabedrijven, APV, toestaan parasols, aantasting bedrijfsvoering winkel
 • 25 juli 2019 (Rb Amsterdam AMS 18/3488): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, terrasoverkapping, strijd met bpl, stedenbouwkundige toets
 • 24 juli 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 18/1056 en LEE 18/2067): Awb, Wabo; verzoek om intrekking vergunningen, biomassavergistingsinstallatie, na drie jaar nog geen gebruik van de vergunningen gemaakt, IPPC, BBT, voor veranderingen kan nieuwe vergunning worden gevraagd, belangenafweging
 • 24 juli 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/92): Awb; nadeelcompensatie, inkomstenderving als gevolg van activiteiten, voorzienbaarheid, risicoaanvaarding
 • 23 juli 2019 (Rb Gelderland AWB 17/4662): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en milieu, uitbreiding varkensbedrijf, Wnb-vergunning nodig, ander stalsysteem dan o.g.v. eerder Wnb-vergunning is verleend, onlosmakelijke verbondenheid
 • 23 juli 2019 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 19/3474 VV): Awb, Opiumwet; vovo, handhaving, sluiting, drugs, eigen gebruik aannemelijk
 • 22 juli 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 19/2416): Awb, Opiumwet; vovo, handhaving, sluiting woning, drugs, motivering

* 19 juli 2019 (Rb Limburg AWB 18/1964, AWB 18/1978, AWB 18/1979 en AWB 18/1983): Awb, Gmw, Wodk; verlenging exploitatie- en aanwezigheidsvergunningen voor het exploiteren van speelautomatenhallen en het daarin aanwezig hebben van kansspelautomaten, schaarse vergunningen, transparantieverplichting

#! 19 juli 2019 (Rb Gelderland AWB 17/2110 en 17/2192): Awb, Wm; handhaving, maatwerkvoorschriften, procesorde, Activiteitenbesluit/type inrichting, indirecte hinder, Schrikkelcirculaire, invloedsgebied/heersende verkeersbeeld/geen correctie voor snelheidsoverschrijdingen, geluidsbelasting, belangenafweging

14 mei 2019 (Rb Noord-Holland HAA 19/1853): Awb, Wlv; vovo, ontheffing, buiten een luchthaven landen en opstijgen helikopter, door de Wnb beschermd belang, broedvogels

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen