Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 7 augustus 2019 (ABRvS 201900600/1/A2): Awb, Wvw; verkeersbesluit, verkeersveiligheid, CROW, sluipverkeer
 • 7 augustus 2019 (ABRvS 201900068/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, dakopbouw op garageboxen, strijd met bpl, gelijkheidsbeginsel (Rb Midden- Nederland 17/4515)
 • 7 augustus 2019 (ABRvS 201808226/1/A1): Awb, Wabo; uitblijven van de bekendmaking van een van rechtswege gegeven omgevingsvergunning, doorbreken panden, geen groter oppervlak of bouwvolume, uitleg Bor, strijd met bpl is daarbij niet relevant (Rb Amsterdam 17/7388)
 • 7 augustus 2019 (ABRvS 201808069/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, staken permanente bewoning recreatiewoning, strijd met bpl (Rb Gelderland 18/60)
 • 7 augustus 2019 (ABRvS 201807934/1/A1): Awb, Wm; handhaving, spoedeisende bestuursdwang, huisvuilzak, afvalstoffenverordening, overtreder
 • 7 augustus 2019 (ABRvS 201807642/1/A1): Awb, Wro; handhaving, dwangsom, overtreding bpl, paddock (Rb Noord-Holland 17/3704)
 • 7 augustus 2019 (ABRvS 201807619/1/R2): Awb, Wro; bpl, havengebied, appartementen, woontoren, uitzichthinder, geluid/havenactiviteiten, VNG-brochure, schrikkelcirculaire, hotspot/toeristen, Bro/Ladder
 • 7 augustus 2019 (ABRvS 201807477/1/A1): Awb, Mnw; winningsplan, verlenging duur gasproductie, relatie met aardbevingen
 • 7 augustus 2019 (ABRvS 201807476/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, dakkapel/buitentrap en erfafscheiding, belanghebbende, welstand (Rb Amsterdam 17/7133 en 18/1159)
 • 7 augustus 2019 (ABRvS 201807427/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, erfafscheiding/schuifhek, fietsroute (Rb Noord-Holland 17/5422)
 • 7 augustus 2019 (ABRvS 201807233/1/A3): Awb, Wob; openbaarmaking documenten, milieu-informatie, exotische muggen (Rb Midden-Nederland 16/5758)
 • 7 augustus 2019 (ABRvS 201805898/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, illegale activiteiten, opslag en bebouwing, hoogte erfafscheiding/plaatselijke terreinverhoging, geen inrichting (Rb Oost-Brabant 17/3306)
 • 7 augustus 2019 (ABRvS 201803297/1/R2): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en exploiteren van windturbines, laagfrequent geluid, Activiteitenbesluit, externe veiligheid, provinciale verordening/clustering, horizonaantasting, ijsdetectiesysteem (Rb Oost-Brabant 17/3049, 17/3050, 17/3068, 17/3077, 17/3082, 17/3086, 17/3104)
 • 7 augustus 2019 (ABRvS 201710076/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en milieu, uitbreiding geitenhouderij, belanghebbende, gezondheid/advies GGD, geur, EVRM, provinciaal toetsingskader (Rb Zeeland-West-Brabant 17/2363)
 • 7 augustus 2019 (ABRvS 201709976/2/R3): Awb, Wro; wijzigingsplan, landschappelijke inpassing, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak

# 7 augustus 2019 (ABRvS 201705329/1/R2 en 201807180/1/R2): Awb, Wro; bpl, buitengebied, reparatie, provinciale verordening, woningen/m.e.r.-plicht, uitbreiding veehouderijen/endotoxinenorm/wijzigingsbevoegdheid, geitenhouderijen, plattelandswoningen/fijn stof, vrijwaringszone/advies wegbeheerder, campings/verkeer

 • 6 augustus 2019 (CBb 18/1329): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, fosfaattoestand grond, grondmonsters
 • 6 augustus 2019 (CBb 18/1661): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, nieuw gestart bedrijf

* 6 augustus 2019 (CBb 18/2787, 18/2788, 18/1787, 18/2712, 18/2737, 18/2820 en 18/2897): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, knelgevallenregeling

 • 6 augustus 2019 (CBb 18/1528): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, investeringen, voorzienbaar risico, generieke korting
 • 2 augustus 2019 (Rb Limburg AWB 19/1731): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen, derde verdieping met plat dak, planregels/puntdak
 • 2 augustus 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 19/2208): Awb, Svw; vovo, provinciale aanwijzing, pilot ontheffing snelvaren, Babs, bevoegdheid, Natura 2000-gebied/EHS, PAS, natuurwaarden, Nbw
 • 2 augustus 2019 (Rb Zeeland-West-Brabant 02-109881-19): WSr, Wet dieren; veroordeling, onthouding van de nodige verzorging aan honden, max. aantal te houden honden, verbeurdverklaring aantal honden
 • 1 augustus 2019 (Rb Noord-Holland HAA 19/3242): Awb, Gmw; vovo, handhaving, niet houden aan sluitingstijden, horeca, vervroegde sluitingsavonden
 • 1 augustus 2019 (ABRvS 201905356/1/A1 en /2/A1): Awb, Wabo; handhaving, strijd met bpl, vovo/ontvankelijkheid/8:83 Awb, geen zitting gehouden (Rb Overijssel 19/1203, 19/1204, 19/1205 en 19/1206)
 • 31 juli 2019 (ABRvS 201904884/2/A3): Awb, Opiumwet; vovo, handhaving, sluiting woning en schuren, hennepteelt, familie, belangenafweging
 • 31 juli 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/3431): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor kappen, appartementen in school, herinrichting tuin, Bomenverordening
 • 30 juli 2019 (Hof Amsterdam 200.252.500/01 KG): BW; kort geding, huur woonruimte, sluiting woning/Opiumwet, drugs, huurovereenkomst door de verhuurder rechtsgeldig buitengerechtelijk ontbonden, gevorderde ontruiming toewijsbaar
 • 26 juli 2019 (Rb Noord-Holland HAA 18/3285): Awb; nadeelcompensatie, verkeersregeling, bereikbaarheid hotel, onderbouwing geleden schade
 • 24 juli 2019 (Rb Amsterdam AMS 17/7320 en AMS 17/7356): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, dakopbouw, geen strijd met bpl, welstand
 • 22 juli 2019 (Rb Noord-Holland HAA 18/4996): Awb, DHW, Wabo; handhaving, horeca, geen strijd met bpl, DHW-vergunning/bevoegdheid
 • 19 juli 2019 (Rb Noord-Holland HAA 19/225): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor gewijzigd gebruik, wonen naar verblijfsaccommodatie, verkeer/parkeren, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 18 juli 2019 (Rb Gelderland AWB 17/5397): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, invordering, begeleid/beschermd wonen en dagbesteding, strijd met bpl, geen bijzondere omstandigheden
 • 27 maart 2019 (Rb Amsterdam AMS 17/5374): Awb, Wm; verzoek om handhaving van de luchtkwaliteitseisen, handhavingsverzoek niet splitsbaar, bevoegdheid rechtbank, inmiddels uitspraak ABRvS
 • 27 maart 2019 (Rb Amsterdam AMS 17/5835): Awb, Wm; verzoek om handhaving van de luchtkwaliteitseisen, handhavingsverzoek niet splitsbaar, bevoegdheid rechtbank, doorzending RvS

# 26 maart 2019 (Rb Amsterdam 13/994001-15 (A) en 13/994002-15 (B)): WSr, WED, Waterwet, Wm; geldboete, calamiteit, scheur opslagtank, dieselolie in water, Brzo, treffen van maatregelen, einduitspraak na eerdere tussenbeslissing

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen