Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 14 augustus 2019 (ABRvS 201901000/1/R3): Awb, Wro; bpl, brandweerkazerne en appartementen, verkeer/parkeren/CROW, verkeersveiligheid, parkeerbalans, tussenuitspraak, geluid/sirene/Activiteitenbesluit/geluidgevoelig object
 • 14 augustus 2019 (ABRvS 201900255/1/R1): Awb, Wro; inpassingsplan, herstelbesluit, gebiedsontwikkeling, Chw, provinciale omgevingsverordening, beleidsregels Grote Rivieren, bouwvlak, planregels
 • 14 augustus 2019 (ABRvS 201810159/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, staken illegaal gebruik/overbewoning pand, geen aanvraag omgevingsvergunning, kamergewijze bewoning/logies, motivering, bevoegdheid (Rb Midden-Nederland 18/1399)
 • 14 augustus 2019 (ABRvS 201808728/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, permanente bewoning recreatiewoning, strijd met bpl (Rb Gelderland 18/2640)
 • 14 augustus 2019 (ABRvS 201808163/1/R1): Awb, Wro; bpl, kern, bedrijfswoning, tussenuitspraak

* 14 augustus 2019 (ABRvS 201807874/1/A1, 201808911/1/A1 en 201809012/1/A1): Awb, Wm; handhaving, spoedeisende bestuursdwang, huisvuilzak, afvalstoffenverordening, overtreder

 • 14 augustus 2019 (ABRvS 201807860/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor aanleg van een tijdelijk zonnepark met trafostations, e.r.-plicht (Rb Overijssel 18/689)
 • 14 augustus 2019 (ABRvS 201807646/1/R1): Awb, Wro; bpl, kern
 • 14 augustus 2019 (ABRvS 201807278/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor tijdelijk gebruiken van gronden voor het plaatsen van een woonunit/chalet, procedure, vertrouwens-/gelijkheidsbeginsel (Rb Gelderland 17/6895 en 18/20)
 • 14 augustus 2019 (ABRvS 201806636/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl, wonen met aan woonhuis gebonden bedrijfsmatige activiteiten, burgerwoning in strijd met bpl, bedrijventerrein/VNG-brochure, beperking activiteiten bedrijven (Rb Gelderland 17/5635)
 • 14 augustus 2019 (ABRvS 201806083/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, kamergewijze verhuur, gebruiker, bevoegdheid (Rb Amsterdam 17/7288)
 • 14 augustus 2019 (ABRvS 201804829/1/R2): Awb, Wro; bpl, buitengebied, verbrede reikwijdte/Chw, vellen van bomen, passende beoordeling/PAS, Nbw, motorcrossterrein, provinciale verordening, beoordelingsregels, dierplaatsen/geuremissie, tussenuitspraak
 • 14 augustus 2019 (ABRvS 201803553/1/R3): Awb, Wro; bpl/exploitatieplan, woongebied, ecologische groen/blauwe zone, ontsluiting, verkeer, taxatiemethode
 • 14 augustus 2019 (ABRvS 201801541/2/R3): Awb, Wro; bpl, afwijking begrip bijbehorend bouwwerk/Bor, rechtsonzekerheid, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 14 augustus 2019 (ABRvS 201709458/3/R2): Awb, Wro, Wgh, Wvw; bpl/ HGW/ verkeersbesluiten, verbindingsweg/onttrekking spoorwegovergang, passende beoordeling/PAS, Nbw
 • 14 augustus 2019 (ABRvS 201708415/1/R2): Awb, Ffw; verzoek om preventieve handhaving, kap van Bomen, dreigende overtreding van de verbodsbepalingen van de Wnb, vleermuizen/ ringslag/ rugstreeppad (Rb Noord-Holland 17/3777 en 17/2027)
 • 14 augustus 2019 (ABRvS 201703454/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, speeltoestellen/bouwwerken, vertrouwensbeginsel (Rb Gelderland 16/5374)
 • 14 augustus 2019 (ABRvS 201703349/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, gebruik van percelen/bouwwerken, bezwaarschriftprocedure, gebruiksovergangsrecht, motivering (Rb Gelderland 16/5234)
 • 14 augustus 2019 (ABRvS 201700257/3/R1): Awb, Wro; bpl, woningen, Chw, passende beoordeling/PAS, Nbw
 • 14 augustus 2019 (ABRvS 201605417/3/R1): Awb, Wro; bpl, hergebruik voetbalstadion, belanghebbende, passende beoordeling/PAS, Nbw
 • 13 augustus 2019 (CBb 17/1562 en 17/1575): Awb, Msw; handhaving, bestuurlijke boete, vervoersgegevens, faillissement (Rb Gelderland AWB 15/3215, AWB 15/3217, AWB 15/3218, AWB 15/3219, AWB 15/3220 en AWB 15/3221)
 • 13 augustus 2019 (CBb 18/954): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, knelgevallenregeling
 • 13 augustus 2019 (CBb 18/953): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, investeringen, voorzienbaar risico, generieke korting
 • 13 augustus 2019 (CBb 18/1249): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, individuele en buitensporige last, peildatum, grondverpachting, EP
 • 12 augustus 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 19/2711 en LEE 19/2825): Awb, Gmw; vovo, geluidsontheffing, APV, geen akoestisch onderzoek, geen objectieve en handhaafbare geluidgrenswaarden
 • 8 augustus 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/3392 en AMS 19/3394): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, staken gebruik perceel als woning, akkerbouwbedrijf en zorgboerderij, strijd met bpl
 • 8 augustus 2019 (ABRvS 201905573/1/A1 en /2/A1): Awb; verzoek om herziening van uitspraak voorzieningenrechter, geen andere feiten of omstandigheden
 • 7 augustus 2019 (Rb Overijssel C/08/222821 / HA ZA 18-410): BW; schadevergoeding, droogteschade door waterwinning
 • 6 augustus 2019 (Hof Arnhem-Leeuwarden 200.220.393/01): BW; geluidsoverlast, ontbinding huurovereenkomst
 • 6 augustus 2019 (ABRvS 201905882/1/A1): Awb, Wm; vovo, melding Vuurwerkbesluit, vuurwerkshow, veiligheid, natuurbrandverspreidingsmodel, mededeling FUMO namens provinciaal college over brandweeradvies
 • 1 augustus 2019 (Rb Rotterdam ROT 19/3470): Awb, Opiumwet; vovo, handhaving, sluiting woning, drugs, bevoegdheid, belangenafweging
 • 30 juli 2019 (Rb Rotterdam ROT 19/3438): Awb, Opiumwet; vovo, handhaving, sluiting woning, drugs, bevoegdheid, belangenafweging
 • 16 juli 2019 (Rb Overijssel AWB 18/2103, AWB 18/2346 en AWB 19/117): Awb, Msw; handhaving, bestuurlijke boete, mest, vervoersbewijzen
 • 10 juli 2019 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 18/5809 GEMWT, 19/936 GEMWT en 19/1648 GEMWT): Awb, Gmw; handhaving, dwangsom/invordering, APV, autoverhuurbedrijf, geen vergunning, verbindendheid, Dienstenrichtlijn, openbare orde, dwingende reden van algemeen belang
 • 25 juni 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/2669): Awb, Wabo; vovo, handhaving, dwangsom, fietsenwinkel, verhuur van fietsen, relatie met bpl, toeristificatie
 • 24 juni 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/2622): Awb, Wabo; vovo, handhaving, dwangsom, exploitatie wokrestaurant, strijd met bpl, vertrouwensbeginsel
 • 18 juni 2019 (Rb Amsterdam AMS 18/1218, AMS 18/1245 en AMS 18/1382): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, woning, verhogen van keermuur en vergroten van terras, hoofdgebouw, strijd met bpl, tussenuitspraak
 • 23 mei 2019 (EH C‑634/17): Prejudiciële verwijzing, afstemmingsregels tussen de Europese verordening inzake de overbrenging van afvalstoffen (EVOA), de Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA) en de Dierlijke bijproducten verordening (Dbp Vo)
 • 7 mei 2019 (Rb Amsterdam AMS 18/5402): Awb, Wabo; buitenbehandelingstelling aanvraag voor gewijzigd gebruik gebouw, werkplaats naar detailhandel, ontbrekende gegevens, wijze van besluitvorming
 • 16 oktober 2018 (Rb Amsterdam AMS 17/865): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, vervangen containers door silo’s, herzien van brandscheidingen in gebouwen en wijzigen in- en uitritten waardoor het aantal parkeerplaatsen wijzigt

12 oktober 2018 (Rb Midden-Nederland UTR 18/1281 en UTR 18/1324): Awb, Wabo; preventieve last onder dwangsom, zonder exploitatievergunning exploiteren van een openbare inrichting in pand, aanplakbiljet, afhaalzaal/geen vergunningplicht

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen