Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201900881/1/A1): Awb, Wm; handhaving, dwangsom, staken inzamelen afvalstoffen, geen inzamelvergunning, afvalstoffenverordening
 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201900478/1/R1): Awb, Wro; bpl, woningen, belanghebbenden, PAS/Natura 2000-gebied/relativiteit, geen strijd met Wnb
 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201900396/1/A2): Awb, Wro; planschade (Rb Gelderland 18/3918)
 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201900250/1/A3): Awb, Gmw; exploitatievergunning, horeca met terras, ontvankelijkheid, terugwijzen naar Rb (Rb Amsterdam 18/4311)
 • 21 augustus 2019 (ABRvS201900194/1/A2): Awb, Wro; planschade, tussenuitspraak (Rb Rotterdam 18/941)
 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201900144/1/A3): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting woning, drugs (Rb Amsterdam 18/4040)
 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201810369/1/A2): Awb, Wro; planschade (Rb Rotterdam 17/5639)
 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201810348/1/A3): Awb, Gmw; handhaving, dwangsom, invordering, bevel tot afgifte hond, bijtincidenten, bevoegdheid (Rb Gelderland 18/3009)
 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201809665/1/A3): Awb, Gmw; handhaving, dwangsom, overtreding aanhangwagen, APV, parkeren op weg (Rb Noord-Nederland 17/4536 en 18/637)
 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201809433/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en wijzigen in- en uitrit, supermarkt, strijd met bouwverordening, geen vergunning van rechtswege (Rb Limburg 18/660)
 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201809426/1/A1): Awb, Wnb; toestemming, compensatie herplantplicht, max. mogelijkheden/feitelijke situatie voor vellen, toeslag, provinciale verordening, beleidsregels (Rb Midden-Nederland 17/4868)
 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201809351/1/A3): Awb, DHW, Gmw; DHW- en exploitatievergunning, horeca, Wet Bibob (Rb Overijssel 18/1514 en 18/1577)
 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201809215/1/A1): Awb, Waterwet; vergunning, geen relevante beroepsgronden (Rb Gelderland 18/2679)

* 21 augustus 2019 (ABRvS 201808821/1/A1, 201809314/1/A1 en 201809315/1/A1): Awb, Wm; handhaving, spoedeisende bestuursdwang, huisvuilzak, afvalstoffenverordening, overtreder

 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201808736/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, staken permanente bewoning van recreatiewoning, strijd met bpl (Rb Gelderland 18/1436)
 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201808718/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, uitbreiden vakantiewoning, belanghebbende, ontvankelijkheid (Rb Limburg 18/732)
 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201808396/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, woning naar appartementen, strijd met bpl, planregels, kap/geen bouwlaag (Rb Den Haag 18/2238)
 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201808383/1/A1): Awb, Wm; plaatsingsplan, ondergrondse restafvalcontainers, afvalstoffenverordening, locatie
 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201808110/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor kappen, bouwen van woning met aanbouw en afwijken bpl, APV, herplantplicht (Rb Noord- Holland 16/789)
 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201807542/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, dakterras op uitbouw, strijd met bpl, privacy (Rb Amsterdam 17/2202)
 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201807070/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, ophoging tuin en bouwen schuur, wateroverlast, Bor/meetregel (Rb Den Haag 17/6599)

* 21 augustus 2019 (ABRvS 201806673/1/A1 en 201808539/1/A1): Awb, Wabo, Wm; handhaving, dwangsommen, niet naleven voorschriften milieuvergunning/niet melden ongewoon voorval, afvalstoffen/geen nuttige toepassing, overtreder/WSr, lekkende mestzak (Rb Oost-Brabant 18/1801 en 18/1802)

 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201806074/1/A3): Awb, Gmw; noodbevel, geen doorgang laten vinden van conferentie, vrees voor ernstige wanordelijkheden, bevoegdheid (Rb Oost- Brabant 17/2990)
 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201805441/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, uitbreiden van stal met werktuigenberging, omvang bouwvlak, relatie met bpl, krimp plankaart (Rb Gelderland 17/6498, 17/6500, 17/6495 en 17/6497)
 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201803219/1/A2): Awb, Wro; planschade, passieve risicoaanvaarding (Rb Limburg 17/1136)
 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201803011/1/R3): Awb, Wro; bpl, woonboerderij met B&B en lunchroom, horeca, terras, geen stedelijke ontwikkeling, woon- en leefklimaat, parkeren, CROW
 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201802093/1/A3): Awb, Wlv; vvgb, opstijgen paramotors, naastgelegen luchthaven, veiligheid (Rb Gelderland 16/5026)

* 21 augustus 2019 (ABRvS 201800578/1/R3, 201800579/1/R3 en 201800580/1/R3): Awb, Ontgrondingenwet; vergunningen, zandwinningslocaties, natuurgebied, belanghebbenden, m.e.r.(beoordelings)plicht, milieuvergunning, Natura 2000-gebied, geen significante toename stikstofdepositie, zilverzand/behoefte

 • 21 augustus 2019 (ABRvS 201709226/2/R2): Awb, Wro; bpl, industrieterrein, zonnepark met natuur, PAS, Habitatrichtlijn/passende beoordeling
 • 20 augustus 2019 (CBb 18/2678): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, grondgebondenheid
 • 20 augustus 2019 (CBb 18/1642): Awb, Msw: vaststelling fosfaatrechten, melkproductie, onvoldoende bewijs
 • 20 augustus 2019 (CBb 18/2056): Awb, Msw: vaststelling fosfaatrechten, geen beschikkingsmacht over percelen, geen schadevergoeding
 • 20 augustus 2019 (CBb 18/1672): Awb, Msw: vaststelling fosfaatrechten, geen starter
 • 20 augustus 2019 (CBb 18/1630): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, voorzienbaarheid, risico, geen individuele en buitensporige last
 • 19 augustus 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 17/2197 en 37 andere zaken): Awb, Wnb; vergunning, PAS, passende beoordeling/Habitatrichtlijn
 • 19 augustus 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 19/899): Awb, Nbw; afwijzing verzoek om intrekking vergunning en vvgb voor omgevingsvergunning, varkensstal, passende beoordeling, Natura 2000-gebied, Habitatrichtlijn, PAS-gebiedsanalyse, combiluchtwassers, verkeerde ammoniakreductiefactor, geur, stof, voorlopige voorziening

* 9 augustus 2019 (Rb Den Haag SGR 19/288, SGR 19/220, SGR 19/213, SGR 19/209, SGR 19/194, SGR 18/8389, SGR 19/444, SGR 19/304 en SGR 19/303 ): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, appartementencomplex, belanghebbende, vvgb, parkeernorm, verkeersveiligheid, windonderzoek, ruimtelijke onderbouwing

 • 5 augustus 2019 (Rb Overijssel AWB 18/981): Awb, Wabo; schuur op bosperceel geen vergunning, belanghebbende, overgangsrecht, geen zicht op legalisatie
 • 1 augustus 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 19/2544 en UTR 19/2573): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, mestsilo’s en weegbrug, belangenafweging, belanghebbendheid en relatie met bpl (melding Activiteitenbesluit) moeten in bezwaarfase aan de orde komen

* 29 juli 2019 (Rb Rotterdam 10/997520-18 en 83-034140-17): WSr, WED, Wwm, Wnb, Ffw; doden wilde eenden, vogels en hazen, verhouding Ffw/Wnb, vuurwapens en munitie

 • 19 juli 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 18/1805): Awb, Wm; handhaving, dwangsom, invordering, overtreding Activiteitenbesluit, geluid, caféterras, alleen ontheffing sluitingsuur/niet voor incidentele activiteit, stemgeluid/terrasverwarming, geluidmeting, beleidsnota
 • 19 juli 2019 (Rb Amsterdam AMS 18/4231): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl, appartementenhotel, begrip wonen/hotel
 • 16 juli 2019 (Rb Overijssel AWB 19/783): Awb, Gmw; exploitatievergunning, horeca, geluidsoverlast nachtperiode/bezoekers, APV, woon- en leefklimaat
 • 15 juli 2019 (Rb Overijssel AWB 18/2247): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting horeca, drugs
 • 5 juli 2019 (Rb Amsterdam AMS 17/1636): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken bpl en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten, legalisering uitbreiding serre en steiger, welstand, onderbouwing stedenbouwkundige, cultuurhistorische en monumentale inpasbaarheid onvoldoende
 • 27 juni 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/2720): Awb, Gmw; vovo, intrekking exploitatievergunning, lunchroom met toestemming tot het gebruik van shisha, CO- waarden, meting, handhavingsstrategie, onderbouwing

16 mei 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/2042 en AMS 19/2043): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, aanpassen woning, kelder/uitbouw en dakterras, grondwaterhuishouding, beleidsregels, motivering, privacy

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen