Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 28 augustus 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 19/2524 en UTR 19/2574): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken, crematiefaciliteit op begraafplaats, advies RCE, Natura 2000-gebied
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201902267/1/R3): Awb, Wro; bpl, erfgoed, provinciale omgevingsverordening, sloopvergunning/planregels, zelf in de zaak voorzien
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201901460/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor slopen, bouwen en afwijken bpl, woningen met bergingen, parkeerkelder en maatschappelijke ruimte, vvgb, parkeren, grondwaterhuishouding, woon- en leefklimaat (Rb Amsterdam 18/5393)
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201809886/1/A3): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, woonwagen, Wet Bibob (Rb Noord-Holland 18/2862)
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201809732/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, verlengde houtsingel, strijd met planvoorschriften, zicht op legalisering (Rb Midden- Nederland 18/967)
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201808828/1/R3): Awb, Wro; bpl, agrarische gebruik van gronden
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201808464/1/R1): Awb, Wro; bpl, bedrijventerrein, hoogte buitenopslag, tussenuitspraak
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201808392/1/A1): Awb, Wabo, DHW, GMW; omgevings-, DHW- en exploitatievergunning, café met terras, stemgeluid, afwijking horecabeleidsplan, woon- en leefklimaat, APV (Rb Gelderland 16/6262 en 18/1894)
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201808389/1/R2): Awb, Wro; uitwerkingsplan, appartementen, schaduwhinder, spoor/trillinghinder/relativiteit
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201808263/1/1/R2): Awb, Wro; wijzigingsplan, woningen
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201808240/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, supermarkten, strijd met bpl, uitleg planregels (Rb Oost-Brabant 17/2719, 17/2727, 17/2737, 17/2759 en 17/2761)
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201807915/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, restaurant met terras, geen strijd met bpl, dierenweide wel in strijd met bpl, bouwwerken in dierenverblijf/andere procedure (Rb Overijssel 18/427)
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201807859/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, bewonen van gebouw/bijenhouderij, strijd met bpl (Rb Zeeland-West-Brabant 17/6662 en 17/7733)
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201807707/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, schuilhutten dieren/volières en container, planregels, aanvraag, nieuw besluit (Rb Overijssel 18/798)
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201807521/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, dakkapel, geen strijd met bpl, welstand(snota) (Rb Noord-Holland 17/5538)
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201807144/1/A3): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting loods/perceel, drugs (Rb Oost-Brabant 18/1052)
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201806874/1/A1): Awb, Wabo; niet tijdig bekend maken van rechtswege verleende omgevingsvergunning, recreatievoorzieningen, beslist binnen termijn, lopende procedures/aanvullen gegevens (Rb Zeeland-West-Brabant 18/2368, 18/2369, 18/2370, 18/2371, 18/2373 en 18/2375)
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201806582/1/A3): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting woning, drugs (Rb Limburg 18/1281 en 18/1280)
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201806521/1/R3): Awb, Wro; bpl, woningen, verbeelding, tussenuitspraak

# 28 augustus 2019 (ABRvS 201806429/1/A2): Awb, Wro; planschade, vleeskuikenhouderij en bio-energiecentrale, taxatie (Rb Limburg 16/3758)

 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201806342/1/A2): Awb, Wvw; verkeersbesluiten, herinrichting centrum, centrumvisie, verkeersmodel, belangenafweging (Rb Midden-Nederland 17/686, 17/759, 17/761, 17/762, 17/760, 17/763, 17/744, 17/751, 17/749, 17/748, 17/745, 17/837, 17/734, 17/743, 17/738, 17/736, 17/740, 17/782, 17/3420, 17/3423, 17/3427, 17/3428, 17/3421, 17/3422, 17/3425 en 17/3426)
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201805814/1/R3): Awb, Wro; bpl, appartementengebouw
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201805804/1/A1): Awb, Wabo; bekendmaking van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor veranderd gebruik, detailhandel, geen sprake van aanvraag (Rb Overijssel 18/160)
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201805772/1/A3): Awb, Wabo; handhaving, afsluiten terrein met hekken, ontmoetingsplaats, geen wegen als bedoeld in APV/Wvw (Rb Gelderland 17/1515)
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201805510/1/R3): Awb, Wro; bpl, park, evenementen, APV/Nota, categorieën, belanghebbenden, woon- en leefklimaat, geen planologische regeling
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201804197/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, veranderen veehouderij, geur, eerdere melding is geen vergunning, geurverordening, Activiteitenbesluit (Rb Oost-Brabant 17/2409)
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201803629/2/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, kantoor met appartementen, parkeren/dubbelgebruik, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak (Rb Oost-Brabant 17/1889 en 17/1897)

# 28 augustus 2019 (ABRvS 201803385/1/R1): Awb, Wro; bpl, buitengebied, recreatieterrein met woningen, woonbestemming/vereveningsbijdrage, milieu/geurzone, geluid, VNG- brochure, schietterrein Defensie/geen akoestisch onderzoek, woon-en leefklimaat, rekenmethodiek schieten

 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201803223/1/R2): Awb, Wnb; beperkingen aan Natura 2000- gebieden, burgerluchtvaartverkeer, vogels, bevoegdheid/Wlv, SERA-verordening, noodzaak (Rb Den Haag SGR 17/1675, 17/6019 en 17/6522)

* 28 augustus 2019 (ABRvS 201802467/1/R3 en 201800493/1/R3): Awb, Wro; bpl-en, buitengebied, agrarische bedrijfsactiviteiten, provinciale verordening, schapen/caravanstalling, Activiteitenbesluit, geluid, geur

 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201801885/2/R2): Awb, Wro; bpl, bedrijventerrein, ontsluitingsweg, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201801780/1/R3): Awb, Wro, Wabo; bpl/omgevingsvergunning voor bouwen, reclame en wegen, woningen/winkel/kantoren en parkeervoorzieningen, behoefte/DOP, provinciale verordening, verkeer(sveiligheid), parkeren
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201800716/1/R3): Awb, Wro; bpl, verblijfsrecreatieterrein met woningen, brandgangen/-veiligheid, bereikbaarheid brandweer, alternatieven
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201710309/1/R3): Awb, Wro; bpl, recreatiegebied met woningen, permanente bewoning/vertrouwensbeginsel
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201709955/1/R2): Awb, Wro; bpl, buitenplaats/hotel, behoefte, provinciale verordening, parkeren/CROW, verkeer, woon- en leefklimaat

* 28 augustus 2019 (ABRvS 201706975/3/R1, 201706976/2/R1, 201707008/2/R1 en 201708167/2/R1): Awb, Wro, Wgh; bpl/HGW, uitbreiding bedrijventerrein, PAS, Habitatrichtlijn/passende beoordeling

 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201706762/1/R2): Awb, Wro; bpl, dagrecreatief bedrijf met horeca, provinciale verordening, nevenactiviteit, parkeren, geluid
 • 28 augustus 2019 (ABRvS 201602508/1/R3): Awb, Wro; bpl, winkelcentrum met bovenwoningen en parkeervoorzieningen, wegbestemmen supermarktlocatie, geluidsoverlast, detailhandelsstructuurvisie, Dienstenrichtlijn, dwingende redenen van algemeen belang, oppervlaktevoorschriften
 • 27 augustus 2019 (ABRvS 201901727/3/R3): Awb, Wro; vovo, wijzigingsplan, zorgcomplex dementerende ouderen, parkeren, wijzigingsvoorwaarde
 • 27 augustus 2019 (CBb 18/1445): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, gescheiden melkveehouderij en varkenshouderij, telkens grond toeschrijven aan één van de bedrijven
 • 27 augustus 2019 (CBb 18/1395): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, biologisch bedrijf, maken ministeriële regeling

* 27 augustus 2019 (CBb 18/1530, 18/1531, 18/1529, 18/1899, 18/1902, 18/1688, 18/1825 en 18/1532): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, grondgebondenheid/BEX, EP, knelgevallenregeling

 • 27 augustus 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 19/1463): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor kappen, APV, overlast bladluis, belangenafweging
 • 26 augustus 2019 (Gerecht in eerste aanleg van Curaçao CUR201601517): BW; aansprakelijkstelling Land Curaçao voor luchtverontreiniging benedenwinds industrieterrein aan Schottegat; ISLA-raffinaderij; schending artikel 8 EVRM; toepasselijkheid WHO-normen, SO2, luchtkwaliteit, eindvonnis na eerder tussenvonnis

# 22 augustus 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 19/2843 en 2844): Awb, Gmw; vovo, evenementenvergunning/geluidsontheffing, meerdaags muziekfestival, Beleidsregel, Nota Limburg, geluid, dB(C)-niveau binnenshuis, niveaus FoH, ingaan van nachtperiode

 • 22 augustus 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/4410): Awb, Wabo; vovo, handhaving, preventieve last onder dwangsom, oprichting daklozencamping in park, geen vergunning, strijd met bpl
 • 22 augustus 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/3502 en AMS 19/4427): Awb, Wabo; vovo, handhaving, werkterreinen, betonpuin/afvalstoffen, bouwregelgeving, geen inrichting Wm
 • 22 augustus 2019 (Rb Limburg ROE 18/2984): Awb, Wabo; tijdelijke omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik, bedrijfswoning/plattelandswoning, (fictief) woon- en leefklimaat, motivering geurbelasting, structuurvisie, milieukwaliteit
 • 19 augustus 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/4561): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken bpl en maken uitweg, aanleg boomgaard, belanghebbende, onlosmakelijke samenhang, cultuurhistorische landschappelijke inpassing
 • 19 augustus 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 19/1927): Awb, Wabo; verzoek om opheffing vovo, omgevingsvergunning voor kappen, ecologische schouw, bomenplan/verordening
 • 30 juli 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/2340): Awb, Gmw; handhaving, dwangsom, invordering, verwijderen terras, geen vergunning, APV, handhavingsstrategie/stappenplan
 • 30 juli 2019 (Rb Amsterdam AMS 18/7008): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, aanbouw achter woning, strijd met bpl, beschermd stadsgezicht
 • 30 juli 2019 (Rb Amsterdam AMS 18/5375): Awb, Gmw; exploitatievergunning, horecabedrijf, terras, herroeping, strijd met bpl, nieuwe vergunning, procesbelang

# 29 juli 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 17/3577): Awb, Wm; maatwerkvoorschriften, geluid, supermarkt, belanghebbende/relativiteit, invloedsgebied laden en lossen, quiet- truck, maximale geluidniveaus, afblazen remlucht, Activiteitenbesluit, correctie gevelreflectie

/meetafstand

# 19 juli 2019 (Rb Gelderland AWB 17/2110 en 17/2192): Awb, Wm; handhaving, maatwerkvoorschriften, procesorde, Activiteitenbesluit/type inrichting, indirecte hinder, Schrikkelcirculaire, invloedsgebied/heersende verkeersbeeld/geen correctie voor snelheidsoverschrijdingen, geluidsbelasting, belangenafweging

11 juli 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/848 en UTR 18/4936): Awb, Wm; handhaving, dwangsom, knalapparaat, procesbelang/termijnoverschrijding, ontvankelijkheid

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen