Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 4 september 2019 (ABRvS 201905500/2/A 1): Awb, Wabo; vovo, handhaving, dwangsom, beperking aantal chihuahua’s in woning, bpl/ruimtelijke uitstraling en gebruik perceel als woonbestemming
 • 4 september 2019 (ABRvS 201904820/2/ R3l : Awb, Wro; vovo, bpl/exploitatieplan, woningen, bedrijf, geluid
 • 4 september 2019 (ABRvS 201901043/1 /A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, invordering, staken bewoning bedrijfswoning, strijd met planvoorschriften (Rb Gelderland 18/4873 en 18/4872)
 • 4 september 2019 (ABRvS 201900406/1 /A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, linkergevel van vervangende woning(Rb Noord-Holland 17/5639)
 • 4 september 2019 (ABRvS 201900365/1 / A1): Awb, Wabo; handhaving, verwijderen woonwagen, geen vergunning, strijd met bpl (Rb Gelderland 18/2646)
 • 4 september 2019 (ABRvS 201900142/1 / A2): Awb, W ro; planschade, tussenuitspraak (Rb Limburg 18/1012)
 • 4 september 2019 (ABRvS 201810252/1 /A3): Awb, DHW, Gmw; intrekking DHW- en exploitatievergunning, discotheek, Wet Bibob

* 4 september 2019 (ABRvS 201810035/1 /A1 en 201810040/1 /A J): Awb; handhaving, invordering dwangsom, permanente bewoning van recreatiewoningen (Rb Gelderland 17/6400, 18/3856, 18/1987, 18/1988 en 18/3854)

 • 4 september 2019 (ABRvS 201810026/1 / A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, invordering, staken permanente bewoning van recreatiewoningen, strijd met bpl, bewijslast (Rb Gelderland 18/312 en 18/4838)
 • 4 september 2019 (ABRvS 201810011 /1/A1): Aw b; in gebrekestel ling, dwangsom, geen reactie op verzoek om ook voorzieningen te laten treffen aan fundering pand, Bouwbesluit, scheurvorming geen oorzaak van slechte fundering (Rb Amsterdam 15/3105)
 • 4 september 2019 (ABRvS 201809849/1 /AJ): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, blokhut en berging op recreatie-eiland, strijd met bpl (Rb Amsterdam 18/2587)
 • 4 september 2019 (ABRvS 201809674/1 /A3): Awb, Gmw; handhaving, toestemming maken uitweg , melding, APV, aantasting groen, beleidsregel (Rb Oost-Brabant 18/1480)
 • 4 september 2019 (ABRvS 201809268/1 / A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, niet parkeren op voorerf, strijd met bpl, uitleg planregels, gebruiksovergangsrecht (Rb Limburg 17/2818 en 17/2819)
 • 4 september 2019 (ABRvS 201809003/1 /AJ): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, woningen/MFA, welstand (Rb Zeeland-West-Brabant 17/7029)
 • 4 september 2019 {ABRvS 201808679/1 / A1}: Awb; gedoogbesluit, stadsnomaden, bpl/APV, niet handhaven, geen besluit (Rb Amsterdam 18/2088}
 • 4 september 2019 {ABRvS 201808624/1 / A1}: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, legaliseren bouwwerken, strijd met bpl, provinciale verordening(Rb Zeeland-West­ Brabant 17/6992)
 • 4 september 2019 (ABRvS 201808623/1/A 1): Awb, Wabo; handhaving, bestuursdwang, bouwwerken, geen vergunning, strijd met bpl, handhavingsnota {Rb Zeeland-West-Brabant 17/2921}
 • 4 september 2019 (ABRvS 201808590/1/A 1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen onder intrekking eerder verleende vergunning, woningen, aanwijzingsbesluit, vvgb, vertrouwensbeginsel, welstand, alternatieven (Rb Den Haag 18/5154 en 18/5866)
 • 4 september 2019 {ABRvS 201808547/1/A1}: Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, gebouwen zonder vergunning, begunstigingstermijn
 • 4 september 2019 {ABRvS 201808524/1 /A1): Awb, Wabo; handhaving, deuren in pand staan vaak open, geen sprake van overtreding bouwvergunning (Rb Amsterdam 18/179)
 • 4 september 2019 (ABRvS 201808473/1/A 1): Awb, Wabo; handhaving, toename sappenproductie, bouwvergunning en vrijstelling bevatten geen gegevens over productie (Rb Midden-Nederland 18/276)
 • 4 september 2019 (ABRvS 201807690/1 /R1): Awb, Wro; bpl, reparatie
 • 4 september 2019 (ABRvS 201807540/1/A 1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken beheersverordening voor 10 jaar, wooneenheden, stedelijke ontwikkeling/Bar, passeren gebrek niet mogelijk (Rb Noord-Holland 17/1255}
 • 4 september 2019 {ABRvS 201807453/1 /R1): Awb, Wro; bpl, buitengebied, agrarisch, ondergeschiktheid, co-vergisting
 • 4 september 2019 {ABRvS 201807132/1 /A3): Awb, DHW, Gmw; handhaving, intrekking vergunningen/sluiting, horeca, drugs (Rb Midden-Nederland 18/1050)
 • 4 september 2019 (ABRvS 201806864/1 /R3): Awb, Wro; bpl, buitengebied, beperking agrarisch bouwperceel, onderbouwing

# 4 september 2019 (ABRvS 201806761/1 /R3): Awb, Ontgrondi ngenwet; vergunning, gebiedseigen bodemmateriaal voor afdekking geluidswal, maaiveldhoogte, vergeten perceel

 • 4 september 2019 {ABRvS 201806700/1/R2 ): Awb, Wro; bpl, woningen, Chw, bedrijf, VNG­ brochure, woon- en leefklimaat, Ladder/Bra, kwantitatieve en kwalitatieve behoefte, inpassing, watertoets, externe veiligheid/gasleiding
 • 4 september 2019 (ABRvS 201806052/1/Rl): Awb, Wro; bpl, bestemming agrarisch, vervallen bouwmogelijkheden woningen, motivering, tussenuitspraak
 • 4 september 2019 (ABRvS 201805959/1/R2 ): Awb, Wro; bpl, natuurbegraafplaats, belanghebbende, uitvoerbaarheid, schade aan natuur, aantal graven per hectare, borging in planregels

* 4 september 2019 {ABRvS 201805956/1 /Rl en 201805957/1 /R1): Awb, Wro, Wgh; bpl/HGW, woningen, waterhuishouding, parkeren, verkeer, geluid/luchtkwaliteit/relativiteit, tussenuitspraak

 • 4 september 2019 {ABRvS 201805921/1 /R1): Awb, Wro, Wabo; bpl/omgevingsvergunning voor bouwen, woningen, behoefte, woon- en leefklimaat, beeldkwaliteit, parkeren, verkeer, Natura 2000-gebied/relativiteit
 • 4 september 2019 (ABRvS 201804989/1 /Rl ): Awb; herziening, bpl, geen feiten en omstandigheden
 • 4 september 2019 (ABRvS 201801826/4/A 1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor kappen, verordening/kadernota, motivering, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak (Rb Noord-Holland 17/2913)
 • 4 september 2019 (ABRvS 201801492/1 / R3): Awb, Wro; bpl, buitengebied, molenbiotoop, bouwhoogte, ondersteunende horeca, evenementen, parkeren
 • 4 september 2019 (ABRvS 201709787/1/A 1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, nieuwe bpl, verrijdbare tunnelkas, planregels, maximum te bebouwen oppervlakte, procesbelang, ontvankelijkheid (Rb Gelderland 17/2748)

# 4 september 2019 (ABRvS 201608879/2/ R2): Awb, Wro; bpl, camping, geluid

 • 4 september 2019 (ABRvS 201 601663/5/ R2): Awb, Wro; bpl, landelijk gebied, bouwvlak, einduitspraak na eerdere tussenuitspraken
 • 3 september 2019 (Rb Gelderland AWB 19/4867): Awb, Opiumwet; vovo, handhaving, sluiting woning, drugs, verklaringen, ordemaatregel
 • 3 september 2019 (CBb 18/ 1355 ): Awb, Msw; vaststellen fosfaatrecht, verhuur grond, korting, individuele en buitensporige last/EP, geen compensatie

* 3 september 2019 (CBb 18/1466, 18/616. 18/1463 en 18/1456): Awb, Msw; vaststellen fosfaatrecht, geen inbreuk EP, geen individuele en buitensporige last

 • 3 september 2019 (CBb 18/1022 en 18/972}: Awb, Msw; vaststellen fosfaatrecht, knelgevallen regeling

* 3 september 2019 (CBb 18/2662, 18/1388 , 18/2385 en 18/1621): Awb, Msw; vaststellen fosfaatrecht, zoogkoe/melkvee

 • 2 september 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 17/2342 }: Awb, Wnb; vergunning, veehouderij, PAS/Aerius, niet tijdig zienswijze ingediend, ontvankelijkheid
 • 2 september 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 19/2989 en 19/3005 }: Awb, Gmw; vovo, evenementenvergunning, muziekfestival, APV, geluidontheffing ontbreekt, milieubeschermingsgebied/provinciale milieuverordening, Wnb/ecologie, reehtsbescherming

#! 30 augustus 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 18/1350 t/m 18/ 1353): Awb, Wro; planschade, normaal maatschappelijk risico

 • 30 augustus 2019 (ABRvS 201906023/2/ A1): Awb, Wabo; vovo, handhaving, door Rb opgelegde dwangsom, interne verbouwing, geen vergunning/afwijking eerder verleende vergunningen
 • 30 augustus 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 19/2834): Awb, BP; vovo, gedoogplicht, archeologisch onderzoek op percelen, bouw windturbines, eigendomsrecht, belangenafweging
 • 30 augustus 2019 (Rb Gelderland AWB 19/4300}: Awb, Ffw; vovo, handhaving, dwangsom, ontheffing, publiekrechtelijke rechtspersoon, ontvankelijkheid, belangenafweging
 • 29 augustus 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 19/74): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, planregels, overgangsrechtelijke bepaling, geen strijd met bpl
 • 28 augustus 2019 (Rb Rotterdam ROT 19/3955 en 36 andere zaken): Awb, Gmw; vovo, handhaving, sluiting, horeca-inrichting, Cash Center, illegaal gokken, ondermijnend karakter, openbare orde, Horecanota, belangenafweging
 • 27 augustus 2019 (Rb Limburg AWB 18/304): Awb, Ww; handhaving, Bouwbesluit, rattenplaag, geurhinder, acceptatie van zekere vorm van hinder
 • 27 augustus 2019 {Rb Oost-Brabant SHE 19/1415B en SHE 19/1495): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken bpl, milieu en aanleggen, windturbines en toegangsweg, coördinatiebesluit/blanco toestemming, bevoegdheid rechtbank, aanhouden beslissing

# 23 augustus 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 18/ 770): Awb, Wabo; handhaving, milieuvergunning, varkenshouderij, werking chemische luchtwasser, Activiteitenbesluit, witte uitslag op dak, asbest

 • 22 augustus 2019 (Rb Gelderland AWB 19/4215): Awb, Gmw; vovo, evenementenvergunning, muziekfestival, Natura 2000-gebied, stikstofdepositie, vleermuizen, overlast omwonenden

# 12 augustus 2019 {Rb Zeeland-West-Brabant BRE 18/5110 WABOA): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor gewijzigd gebruik, bedrijfswoning naar plattelandswoning, 1 uchtkwaliteit, fijnstof

 • 8 augustus 2019 {Rb Amsterdam AMS 19/ 3758): Awb, Wabo; vovo, handhaving, sluiting pand, logiesgebouw, geen vergunning, brandveilig gebruik
 • 2 augustus 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/4138 ): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, woningen met commerciële ruimten en parkeerkelder, planregels/bouwhoogte, strijd met bpl
 • 1 augustus 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/3731): Awb, Wm, Gmw; vovo, handhaving, staken gebruik van shisha’s (waterpijpen) en verwijderen waterpijpen, bijbehorende (verhittings)installatie en de shishakooltjes, Activiteitenbesluit/APV, gemeten koolmonoxidewaarden te hoog, sprake van een overtreding/acuut gevaar voor de gezondheid van bezoekers en personeel, RIVM

#! 30 juli 2019 {Gemeen sch app eli jke Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba CUR201800886 en CUR2018H00151 ): BW; kort geding, overtreding, dwangsom, luchtverontreiniging, raffinaderij, grenswaarden vergunning, emissiepunten, verspreidingsmodel, voorzieningen, Lar

#! 22 juli 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 18/503): Awb, Wabo; omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM), veehouderij, geur, Rgv, luchtwasser/klep, afwijking aanvraag

 • 18 juli 2019 (Rb Den Haag SGR 18/4324): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, winkel- en horecacomplex op Pier, belanghebbenden, Ladder/Bra, verkeer, m.e.r.-plicht/relativiteit, tussenuitspraak
 • 18 juli 2019 (Rb Den Haag SGR 18/4332): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, winkel- en horecacomplex Noordboulevard, belanghebbenden, Ladder/relativiteit, “correctie-Widdershoven”, verkeer, welstand
 • 17 juli 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/1212 en UTR 18/ 1485}: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, kleinschalig hotel, zienswijze, termijnoverschrijding, ontvankelijkheid, woon- en leefklimaat, bezwaar/ontvankelijkheid

#! 11 juli 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 17/1918, LEE 17/2020 en 19/735): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl, milieu en uitvoeren werk, melkveehouderij, geur, geluid, loeien van koeien, bouwvlak/voedersilo’s, akoestisch rapport, RBS/1B5

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen