Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 11 september 2019 (ABRvS 201902109/1/R1): Awb, Wro; bpl, dorpshuis met inpandige sporthal, een school en woningen, geluid, verkeer, Activiteitenbesluit, evenementen, sportwedstrijden, woon- en leefklimaat
 • 11 september 2019 (ABRvS 201901062/1/R1): Awb, Wro; inpassingplan, verkeersweg, herstructurering, PAS/relativiteit, e.r.-plicht, alternatieven, ruimtebeslag, fijnstof, geluid
 • 11 september 2019 (ABRvS 201900890/1/A3): Awb, Gmw; intrekking exploitatievergunningen, seksinrichting/openbare inrichting, APV/DHW, geen gebruik gemaakt van vergunningen, bevoegdheid (Rb Den Haag 17/5845)
 • 11 september 2019 (ABRvS 201900363/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, staken horecagebruik, mengformule in een detailhandelsvestiging/bpl, verleende omgevingsvergunning, vloeroppervlak (Rb Amsterdam 18/5987 en 18/5990)
 • 11 september 2019 (ABRvS 201810410/3/R3): Awb, Wro; bpl, groenstrook bungalowpark, einduitspraak door Voorzieningenrechter na eerder tussenuitspraak
 • 11 september 2019 (ABRvS 201810347/1/A3): Awb, Wob, verzoek om (milieu-)informatie, openbaar zijn van informatie, besluiten met rechtsgevolg, ontvankelijkheid (Rb Midden-Nederland 17/4509 en 18/730)
 • 11 september 2019 (ABRvS 201809970/1/A2): Awb; nadeelcompensatie/planschade, Tracébesluit, opschuiven weg, waardevermindering woning, hogere geluidsbelasting, advies
 • 11 september 2019 (ABRvS 201809790/1/R2): Awb, Wro; bpl, woningen, woon- en leefklimaat, bezonning, windklimaat/NEN-8100, verkeer, parkeren
 • 11 september 2019 (ABRvS 201809572/1/A1): Awb, Wabo; bekendmaking van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor bouwen, recreatiewoningen en dienstwoning, noodzaak dienstwoning/bpl (Rb Noord-Holland 18/150)
 • 11 september 2019 (ABRvS 201809355/1/R2): Awb, Wro, Wabo; bpl/omgevingsvergunning voor bouwen, woning, trillinghinder/heien
 • 11 september 2019 (ABRvS 201809179/1/A3): Awb, Gmw; vaststelling evenementenkalender, overlast, APV, geen rechtshandeling, bevoegdheid kennis te nemen van beroep (Rb Gelderland 18/1194)
 • 11 september 2019 (ABRvS 201809019/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, vergroten woningen/dakopbouwen, stedenbouwkundige beeld, privacy, bezonning (Rb Midden-Nederland 18/2154)
 • 11 september 2019 (ABRvS 201808697/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor slopen, bouwen en afwijken beheersverordening, woning en bijgebouwen, geen beeldbepalend pand (Rb Midden-Nederland 18/2371 en 18/2301)
 • 11 september 2019 (ABRvS 201807826/1/A1 en 201808407/1/A1): Awb, Wm; aanwijzing locatie ondergrondse restafvalcontainer, afvalstoffenverordening
 • 11 september 2019 (ABRvS 201807793/1/A3): Awb, DHW, Gmw; intrekking DHW- en exploitatievergunning, Wet Bibob, procesbelang, ontvankelijkheid (Rb Amsterdam 18/5129 18/5130)
 • 11 september 2019 (ABRvS 201807596/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, omgevingsvergunning laat geen twee woningen toe, strijd met bpl (Rb Limburg 17/913)
 • 11 september 2019 (ABRvS 201807169/1/A1): Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning voor gewijzigd gebruik/handhaving, dwangsom, staken bewoning bedrijfsgebouwen, strijd met bpl, ligging binnen geluidzone/Activiteitenbesluit (Rb Noord-Nederland 16/3001, 16/4599, 16/4600, 17/35, 17/36, 17/37, 17/38, 17/39, 17/40 en 17/41)
 • 11 september 2019 (ABRvS 201806621/1/R3): Awb, Wro; wijzigingsplan, woningen in voormalig schoolgebouw, beperking bedrijfsvoering, woon- en leefklimaat, Activiteitenbesluit

# 11 september 2019 (ABRvS 201806325/2/R1, 201806365/2/R1 en 201806367/2/R1): Awb, Wro, Wgh; bpl-en/HGW, bedrijventerrein, PAS, Habitatrichtlijn, passende beoordeling

 • 11 september 2019 (ABRvS 201806296/1/A2): Awb; nadeelcompensatie, Tracébesluit, extra reinigen kassen, bevoegdheid Rb, voorzienbaarheid schade, drempel normaal maatschappelijk risico (Rb Zeeland-West-Brabant 17/556)
 • 11 september 2019 (ABRvS 201805725/3/R1): Awb, Wro; bpl, sportpark, PAS, Habitatrichtlijn, passende beoordeling
 • 11 september 2019 (ABRvS 201805679/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning beperkte milieutoets, melding/Activiteitenbesluit, veehouderij, natuur/relativiteit, geur/ammoniak en fijnstofbeoordeling (Rb Oost-Brabant 17/356)
 • 11 september 2019 (ABRvS 201805030/1/A1): Awb, Wm; handhaving, windturbine, geluid, maatwerkvoorschriften, Activiteitenbesluit, geen bijzonder lokale omstandigheden
 • 11 september 2019 (ABRvS 201804373/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor gewijzigd gebruik, kantoor- naar logiesfunctie, hotelstrategie/-ladder, Dienstenrichtlijn, kwetsbare bewoners (Rb Amsterdam 17/718 en 17/637)

# 11 september 2019 (ABRvS 201804279/2/R1): Awb, Wro, Wgh; bpl/HGW, industrielawaai, cumulatie vrachtverkeer/indirecte hinder/nachtperiode

# 11 september 2019 (ABRvS 201804279/1/R1): Awb, Wro, Wgh; bpl/HGW, industrielawaai, Chw, belanghebbenden, invulling terreindeel/alternatieven, voorschriften Bouwverordening /overgangsrecht, bouwhoogte, verkeer, grondwateronttrekking/passende beoordeling, Wnb, MER, woon- en leefklimaat, milieuzonering, woningen/Activiteitenbesluit, schakelbepaling, geurcontour # 11 september 2019 (ABRvS 201803528/1/R1): Awb, Wro; bpl, sporthal met parkeergarage, aantal woningen per bouwvlak, Ladder/Bro, milieuzonering/geluid, PAS, Habitatrichtlijn, passende beoordeling

# 11 september 2019 (ABRvS 201801829/1/R1): Awb, Wro; bpl, voetbalcomplex, locatie, behoefte, MER, verkeer, parkeren, geluid, agrarische gronden, PAS, Habitatrichtlijn/passende beoordeling, diersoorten, lichthinder

* 11 september 2019 (ABRvS 201710376/6/R1, 201800185/3/R1, 201808025/2/R1 en 201809389/3/R1): Awb, Wro, Wgh; bpl-en/HGW, aansluiting op rijksweg, PAS, Habitatrichtlijn/passende beoordeling

 • 11 september 2019 (ABRvS 201608185/2/R2): Awb, Nbw; vergunning, aanleg en het gebruik van strand gebonden recreatieve voorzieningen, PAS, Habitatrichtlijn/passende beoordeling
 • 11 september 2019 (ABRvS 201600788/4/R1): Awb, Wro; bpl, ontwikkeling kustzone, belanghebbenden, PAS, Habitatrichtlijn/passende beoordeling
 • 10 september 2019 (ABRvS 201809741/2/R2): Awb, Wro; vovo, wijzigingsplan, paardenhouderij, vergroting bouwvlak, planregels, onomkeerbare gevolgen
 • 10 september 2019 (ABRvS 201904761/2/R3): Awb, Wro; vovo, bpl, woningen op perceel agrarisch bedrijf, provinciale verordening
 • 10 september 2019 (ABRvS 201905440/2/A3): Awb, Gmw; vovo, exploitatievergunning, fastfoodrestaurant, strijd met bpl (Rb Amsterdam 18/2729, 18/2730 en 19/2312)

* 10 september 2019 (CBb 18/1938, 18/1983, 18/1465, 18/1477, 18/1909, 18/1451, 18/1500,

18/1452, 18/703, 18/1494, 18/1485, 18/975, 18/1637, 18/1498 en 18/1935): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, knelgeval, peildatum, geen bijzondere omstandigheden, geen bijzondere last/EP, zoogkoeien, investeringen

 • 10 september 2019 (CBb 19/1907): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, biologische melkveehouder, geen strijd met EP

* 9 september 2019 (Rb Overijssel 08-997035-18, 08-994504-19 en 08-994505-19): WSr, WED, Wwm, Wm; vervoer en voorhanden hebben van professioneel vuurwerk en munitie, Vuurwerkbesluit

 • 9 september 2019 (ABRvS 201906011/2/A3): Awb, Wabo, Gmw; vovo, handhaving, dwangsom, overnachten in caravan, APV, strijd met bpl
 • 6 september 2019 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 19/3879 WABOA VV): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen, stallingsruimte
 • 6 september 2019 (ABRvS 201905110/2/A1): Awb, Wm, Wbb; vovo, vaststelling nota bodembeheer, Besluit bodemkwaliteit, storten grond/baggerspecie
 • 6 september 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 19/3222, LEE 19/3224, LEE 19/3226, LEE 19/3225, LEE 19/3227 en LEE 19/3228): Awb, Wabo, Gmw; vovo, omgevingsvergunning, geluidsontheffing en evenementenvergunning, muziekfestival, Natura 2000- en stiltegebied, zeer korte uitspraaktermijn, AERIUS
 • 5 september 2019 (Rb Gelderland 19/4218 en 19/4217): Awb, Wbp; handhaving, dwangsom, overtreding, verwerking persoonsgegevens, toegangspassen voor ondergrondse afvalcontainers, aanpassing chip/software
 • 5 september 2019 (Rb Gelderland AWB 18/546 en AWB 18/1487): Awb, Wbp; handhaving, verwerking persoonsgegevens, NS, geen overtreding
 • 5 september 2019 (ABRvS 201905433/2/A1): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen en brandveilig gebruik, logiesgebouw, tijdelijk verblijf arbeidsmigranten/bpl (Rb Limburg 19/1518 en 19/1517)
 • 5 september 2019 (ABRvS 201905450/2/A1): Awb, Wabo; vovo, verandering veevoederfabriek, geur, toename aantal bedrijfsuren/verwerkingscapaciteit, toepassing Informatiedocument Lucht Diervoederindustrie, bestaand/nieuw (Rb Limburg 18/63, 18/72, 18/73 en 18/74)
 • 5 september 2019 (EH C-290/18): Niet-nakoming, Portugal , Habitatrichtlijn, het niet aanwijzen van Speciale beschermingszones, noodzakelijke maatregelen
 • 5 september 2019 (EH C-443/18): Niet-nakoming, Italië, bescherming tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Europese Unie van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen, verplichting verwijdering/20 km-zone, uitroeiingsmaatregelen
 • 5 september 2019 (Rb Gelderland AWB 17/1251 en 79 andere): Awb, Wnb; vergunning, veehouderij, PAS, Habitatrichtlijn/passende beoordeling
 • 5 september 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 18/3445 en LEE 18/3542): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, uitbreiding supermarkt, vvgb/instemming gemeenteraad, welstand, afwijkende situatie, geluid/Activiteitenbesluit, verkeer, tussenuitspraak

* 3 september 2019 (Rb Noord-Holland HAA 18/3171, HAA 18/3172, HAA 18/3169, HAA 18/3170, HAA 18/3173, HAA 18/4199, HAA 18/4200, HAA 18/4196, HAA 18/4201, HAA 18/4195, HAA 18/4194, HAA 19/534, HAA 19/532, HAA 19/533, HAA 18/626, HAA 18/625, HAA 18/624, HAA

18/623, HAA 18/622, HAA 18/620, HAA 18/627, HAA 18/619, HAA 18/621, HAA 18/4258, HAA ,19/839, HAA 19/837, HAA 18/964 en HAA 18/963): Awb, Wnb; vergunning, veehouderij, PAS, Habitatrichtlijn/passende beoordeling

# 30 augustus 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 18/2889): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, milieu en natuur, pluimveehouderij, m.e.r.-beoordelingsplicht, geur, geluid, gezondheid, incidentele bedrijfssituatie, akoestisch rapport

 • 30 augustus 2019 (Gerecht in eerste aanleg van Curaçao Lar CUR201700899): Lar; bouwvergunning, appartementencomplex, Eilandelijk Ontwikkelingsplan/uitwerkingsplan verplicht voor globale bestemmingsvoorschriften, nadere eisen/infrastructuurplan, oud brandweerrapport, motivering
 • 27 augustus 2019 (Hof Arnhem-Leeuwarden WAHV 200.225.248 en WAHV 200.225.251): Awb, Wahv; administratieve verkeersboete, milieuzone, verkeersbesluit, rechtmatige bebording
 • 27 augustus 2019 (Rb Den Haag SGR 18/5836): Awb, Gmw; exploitatievergunning, speelautomatenhal, verordening, schaarse vergunning, tijdelijkheid, onderbouwing, terugverdientijd en rendabele exploitatie
 • 21 augustus 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 19/1500): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, twee bedrijfswoningen in pand, noodzakelijkheid agrarische bedrijfsvoering, strijd met provinciale verordening
 • 8 augustus 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/2744 en 18/3577): Awb, Wabo; handhaving, dwangsommen, invordering, pluimveebedrijf, afwijken van bpl/geen vergunning, fipronilbesmetting/begunstigingstermijn
 • 23 juli 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 17/3175 en LEE 18/718): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijkend gebruik, zonnepark, provinciaal beleid/zonneladder, omgevingsvisie, hoogte grondwal/zicht

27 juni 2018 (Rb Amsterdam AMS 17/468): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, vergroten woning

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen