Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 18 september 2019 (ABRvS 201902125/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, woningen/hotel/café en consument verzorgende dienstverlening en commerciële ruimtes, Chw, verkeer (Rb Amsterdam 18/4896, 18/4899 en 18/4900)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201901613/1/R2): Awb, Wro; uitwerkingsplan, zwembadlocatie, ontvankelijkheid
 • 18 september 2019 (ABRvS 201901094/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor slopen en legaliseren deel van overkapping, planregels, max. opp. (Rb Oost-Brabant 18/1203)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201900880/1/A1): Awb, Wm, Wbb; handhaving, dwangsom ontbreken milieuhygiënische verklaring, Bbk, maximale samenstellings- en emissiewaarden, toepassing als bouwstof in een werk, mijnsteen/natuursteenproduct
 • 18 september 2019 (ABRvS 201900415/1/A3): Awb, verzoek om intrekking besluiten, kostenverhaal ontmantelen hennepkwekerij en boete onttrekken woonruimte (Rb Rotterdam 18/1531)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201900302/1/A1): Awb, Wabo; niet tijdig bekend maken van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning, brief onvoldoende concreet voor aanvraag (Rb Midden-Nederland 18/3341)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201900298/1/A1): Awb; spoedeisende bestuursdwang, ontmantelen hennepkwekerij in woning en verhaal kosten (Rb Rotterdam 18/286)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201900289/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, verwijderen zendmast, geen vergunning, monument (Rb Den Haag 18/1844)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201900248/1/A3): Awb, Gmw; intrekking exploitatievergunning, coffeeshop, APV, slecht levensgedrag/Wwm/Opiumwet (Rb Noord-Holland 17/4057)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201900140/1/A3): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting woning, drugs (Rb Oost-Brabant 18/1424)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201809912/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, verbouwing/dakterras en toegangsopbouw, bouwhoogte/hellingspercentage, welstand, constructie/Bouwbesluit (Rb Amsterdam 18/671)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201809657/1/A1): Awb, Waterwet; vergunning, beschoeiing, Keur, voorschriften/onderhoudsplicht (Rb Noord-Nederland 17/3782)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201809565/1/A3): Awb, Wrakkenwet; ruimen van schepen, bevoegd gezag/beheerder, aansluiting bij Waterwet (Rb Gelderland 17/4615)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201809447/1/A1): Awb, Gmw; handhaving, preventieve last onder dwangsom, strijd met voorbereidingsbesluit (Rb Midden-Nederland 18/1281 en 18/1324)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201809442/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, groepsaccommodatie ten behoeve van een zeilschool, planregels vs. aanvraag (Rb Noord-Holland 18/534)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201809423/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, invordering, splitsing woning in meerdere woningen, geen vergunning (Rb Den Haag 18/2437)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201809412/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, inpandige wijzigingen gebouw, geen strijd planregels, vovo (Rb Zeeland-West-Brabant 17/7487)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201809409/1/A1): Awb, Wm; aanwijzing tijdelijke bovengrondse voorziening voor huishoudelijke afvalstoffen, afvalstoffenverordening, locatie, belangenafweging, vovo
 • 18 september 2019 (ABRvS 201809342/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, kantoorruimten, GS belanghebbende, provinciaal beleid (Rb Noord-Nederland 18/35)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201809201/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, trainingshal, strijd met bpl (Rb Overijssel 17/1547)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201808657/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, berging, strijd met bpl (Rb Midden-Nederland 18/163)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201808516/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, invordering, verharding, geen vergunning (Rb Gelderland 17/6828)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201808312/1/A1): Awb, Wabo; niet tijdige bekend maken van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor uitbreiding aantal standplaatsen, mini- camping, strijd met bpl, niet van rechtswege(Rb Zeeland-West-Brabant 18/4194)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201808284/1/A1): Awb, Wm; handhaving, spoedeisende bestuursdwang, huisvuilzak, afvalstoffenverordening, overtreder
 • 18 september 2019 (ABRvS 201808119/1/A1): Awb, Ww, Gmw; handhaving, stankoverlast van honden, rattenplaag, overtreding Bouwbesluit (Rb Limburg 18/304)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201807772/1/A2): Awb; schadevergoeding, drijvende steigers i.v.m. noodwaterberging, voorzienbaarheid/risicoaanvaarding (Rb Zeeland-West-Brabant 17/6295)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201807611/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, voorlopige schuilhut voor pony’s, gelijkheids- en vertrouwens-beginsel (Rb Gelderland 17/7036)

* 18 september 2019 (ABRvS 201807556/1/R2, 201807557/1/R2, en 201807558/1/R2): Awb, Wro, Wgh; bpl/HGW, industrielawaai en wegverkeerslawaai, woningen, jachthaven, belanghebbenden, provinciale verordening, NNB/herbegrenzing, compensatie, gebiedsbescherming/relativiteit, verkeer, geluid/bodem/milieuzonering/relativiteit

 • 18 september 2019 (ABRvS 201806340/1/R2): Awb, Wro; bpl, woningen, geen nieuwe stedelijke ontwikkeling, behoefte, parkeren
 • 18 september 2019 (ABRvS 201805685/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, terugbrengen opp. loods en verwijderen overkapping en volière, niet tijdig nemen van besluit, geen zicht op legalisering
 • 18 september 2019 (ABRvS 201804799/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, veranderen deur, relatie met trap/Bouwbesluit(Rb Amsterdam 16/6379)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201804408/1/A2): Awb, Wro; planschade, normaal maatschappelijk risico, drempel (Rb Gelderland 17/5938)
 • 18 september 2019 (ABRvS 201803900/3/R2): Awb, Wro; bpl, studentenflat, plan voor groencompensatie, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak

* 18 september 2019 (ABRvS 201801880/1/A1, 201804847/1/A1 en 201807287/1/A1): Awb, Ww, Wm; handhaving, lasten onder bestuursdwang, sluiting, camping, Activiteitenbesluit, bevoegdheid rechtbank/Afdeling

 • 18 september 2019 (ABRvS 201801859/1/R2): Awb, Wro; bpl, uitvaartcentrum met crematorium en natuurbegraafplaats, cultuurhistorische waarden, verkeer

# 18 september 2019 (ABRvS 201705250/1/R1): Awb, Wro; bpl, LPG, Bevi/Revi, externe veiligheid, kwetsbare objecten/veiligheidszone

 • 17 september 2019 (Rb Gelderland AWB 19/5233): Awb, Opiumwet; vovo, handhaving, sluiting woning, drugs
 • 17 september 2019 (CBb 18/2617 en 18/2755): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, niet tijdig bezwaar, ontvankelijkheid, machtiging

* 17 september 2019 (CBb 18/1727, 18/1788, 18/1749, 18/1502, 18/1663, 18/1813, 18/1496, 18/1495, 18/1503 en 18/1865): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, geen nieuwe gestart bedrijf, EP, Dienstenwet, knelgevallenregeling

 • 17 september 2019 (CBb 18/1903): Awb, Msw: vaststelling fosfaatrechten, geen wettelijke grondslag landbouwgrond in België
 • 13 september 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 19/367 en LEE 19/373): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, consumentenvuurwerkopslagplaats met vuurwerkverkooppunt, externe veiligheid, Vuurwerkbesluit, afstanden, TNO-rapport
 • 13 september 2019 (Rb Gelderland AWB 19/4759): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken bpl en maken uitweg, supermarkt, stikstofdepostitie, parkeren
 • 13 september 2019 (ABRvS 201902223/2/R2): Awb, Wro; vovo, bpl, woningen, geitenhouderij, provinciale verordening, risico’s voor gezondheid
 • 13 september 2019 (ABRvS 201903497/2/R2): Awb, Wro; vovo, bpl, veehouderij, plattelandswoning, onomkeerbare situatie
 • 13 september 2019 (ABRvS 201905722/2/A1): Awb, Wabo; vovo, handhaving, staken gebruik als detailhandel, directe consumptie van vis, verwijderen tafel/krukken, strijd met bpl, omvang van maatregel voor bedrijfsvoering (Rb Amsterdam 19/2898 en 19/2915)
 • 13 september 2019 (ABRvS 201906279/2/A1): Awb, Ww; vovo, handhaving, verwijderen woonboot, gevaar voor de gezondheid van bewoner en de eventuele andere gebruikers en bezoekers van de woonboot (Rb Den Haag 18/5334)
 • 13 september 2019 (Parket bij de Hoge Raad 19/00135): BW; onrechtmatige daad, Urgenda, grondrechten/EVRM, klimaat, reductiebevel, conclusie PG
 • 12 september 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 18/3717, LEE 19/1949 en LEE 19/1950): Awb, Gmw; strandexploitatievergunningen, APV, ventvergunningen, motivering, verstoring openbare orde
 • 12 september 2019 (Rb Rotterdam ROT 19/4317): Awb, DHW, Gmw; vovo, intrekking DHW- en exploitatievergunning, Wet Bibob
 • 12 september 2019 (EH C-82/17 P): Hogere voorziening, genetisch gemodificeerde producten, verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die gedeeltelijk bestaan uit de genetisch gemodificeerde soja, verzoek tot interne herziening van het besluit
 • 12 september 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 19/2961 en UTR 19/2963): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, achterstallig onderhoud monumentale boerderij, vervallen ordemaatregel
 • 12 september 2019 (Rb Rotterdam ROT 19/3931): Awb, Opiumwet; vovo, handhaving sluiting woning, drugs, bewijslast
 • 12 september 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 19/1288): Awb; preventieve last onder dwangsom, helikopterlanding, TUG-ontheffing, bpl, bevoegdheid, geen evenement
 • 11 september 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 18/1521): Awb, Nbw; vergunning, veehouderij, tussentijdse aanpassingen aanvraag/geen ander project, gebruik van AAgro-stacks, dubbeltelling van stikstofemissie, externe saldering
 • 11 september 2019 (ABRvS 201903001/2/R3): Awb, Wro; vovo, bpl, natuur op agrarische gronden, gebiedsovereenkomst
 • 11 september 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 19/793): Awb; in rekening brengen kosten van bestuursdwang, verwijderen materialen
 • 10 september 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 18/3391): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, drijvend zonnepark, watertoets, natuurwaarden, e.r.-plicht, veiligheid
 • 10 september 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 18/1678 en LEE 18/1680): Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, gaswinnings- en gasbehandelingsinstallatie, belanghebbenden, geen samenhang met winningsplan, e.r.-plicht
 • 10 september 2019 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 19/4009 GEMWT VV): Awb, Wabo; vovo, handhaving, dwangsom, houden van meer dan 10 koeien op perceel/weilanden, geen hobbymatig gebruik, begunstigingstermijn
 • 10 september 2019 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 19/4116 WABOA VV): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor kappen, APV, monumentale boom, toetsing aan bpl ontbreekt
 • 9 september 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/4306): Awb, Wabo; vovo, handhaving, verwijdering warmtepompen, onduidelijkheid vergunningplicht, Bor/nadere regelgeving
 • 9 september 2019 (Rb Oost-Brabant C/01/348151 / KG ZA 19-408): BW; kort geding, burengeschil, sfeerverlichting in tuin, onrechtmatige hinder
 • 6 september 2019 (Rb Amsterdam AMS 18/7494): Awb, Wabo; handhaving, staken exploitatie winkel tenzij assortiment, presentatie en reclame-uitingen worden aangepast, aantrekking toeristen, strijd met voorbereidingsbesluit

* 18 juli 2019 (Rb Den Haag SGR 18/3775; SGR 18/4229 en SGR 18/4232): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, winkel- en horecacomplex, belanghebbenden, parkeren, verkeer, cumulatieve effecten, tussenuitspraak

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen