Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 25 september 2019 (ABRvS 201810112/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, tuinhuis, belanghebbende (Rb Midden-Nederland 18/1192 en 18/3255)
 • 25 september 2019 (ABRvS 201809823/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, negen studio’s in panden, strijd met bpl (Rb Limburg 17/4135)
 • 25 september 2019 (ABRvS 201808719/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken van bpl en veranderen monument, stalen portaal achterzijde pand met overkapping, welstand, onlosmakelijke samenhang (Rb Amsterdam 17/6336)
 • 25 september 2019 (ABRvS 201808700/1/A1): Awb, Wm; handhaving, spoedeisende bestuursdwang, huisvuilzak, afvalstoffenverordening, overtreder
 • 25 september 2019 (ABRvS 201808335/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor kappen, zomereikenboom, APV, deskundige, motivering (Rb Oost-Brabant 18/882)

# 25 september 2019 (ABRvS 201808328/1/A2): Awb, Wro; planschade, veehouderij, hondenkennel(s), cumulatie geluid, geur (Rb Gelderland 16/3496)

 • 25 september 2019 (ABRvS 201808191/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, nieuwe loods op plek oude gebouwen, bouwvlak (Rb Noord-Nederland 17/2346)
 • 25 september 2019 (ABRvS 201808166/1/R2): Awb, Wro; bpl, woningen in plaats van woonwoonwagenstandplaatsen, provinciale verordening/landschapsontwikkeling, nieuwe woonwijk, belangenafweging, tussenuitspraak
 • 25 september 2019 (ABRvS 201808012/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning reclame, barbecue met vleesspies en reclametekst op dak van uitbouw pand, belanghebbende (Rb Midden-Nederland 18/712)
 • 25 september 2019 (ABRvS 201807979/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor slopen en bouwen, bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, belanghebbende (Rb Midden-Nederland 17/5166)
 • 25 september 2019 (ABRvS 201807673/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, strijdig gebruik en reclame, yogastudio, nieuw bpl, procesbelang, ontvankelijkheid (Rb Oost-Brabant 18/39 en 18/355)
 • 25 september 2019 (ABRvS 201807662/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor kappen, belanghebbende, luchtkwaliteit (Rb Gelderland 18/1694)
 • 25 september 2019 (ABRvS 201806020/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, camping, strijd met bpl, geen vergunning, planregels, aantal stacaravans, zicht op legalisering (Rb Gelderland 17/4843 en 17/4852)
 • 25 september 2019 (ABRvS 201805994/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, verwijderen rode zonwering, rijksmonument, gelijkheidsbeginsel (Rb Amsterdam 17/4275)
 • 25 september 2019 (ABRvS 201805680/1/R1): Awb, Wro; bpl, recreatiewoningen, duingebied, natuur persoonsgebonden overgangsrecht/uitsterfregeling, provinciale verordening

# 25 september 2019 (ABRvS 201802010/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, ambtshalve aanpassing voorschriften, chemisch bedrijf, PGS 29, BBT, Buncefield-scenario, NFPA 11/25, externe veiligheid, zelf in de zaak voorzien (Rb Den Haag 17/331)

 • 25 september 2019 (ABRvS 201800120/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl, supermarkt, planregels, perifere detailhandel, vestigingsbeleid/Dienstenrichtlijn (Rb Noord-Nederland 17/1749 en 17/3351)
 • 24 september 2019 (Hof Arnhem-Leeuwarden 200.241.805): BW; einde pacht dan overdragen fosfaatrechten aan
 • 24 september 2019 (ABRvS 201800156/4/R2): Awb, Wro; bpl, buitengebied, minicamping, aantal standplaatsen, overige minicampings
 • 24 september 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/2058 en AMS 19/2059): Awb, Ww; handhaving, last onder bestuursdwang, welstandsexces, gevel woning felgroen, schilderen in andere kleur, begunstigingstermijn

* 24 september 2019 (CBb 18/663, 18/1990, 18/1911, 18/1565, 18/1915, 18/1483, 18/1786, 18/1829, 18/1921, 18/1794 en 18/1904): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, EP, geen individuele buitensporige last, voorzienbaarheid, eigen risico, knelgevallenregeling, grondgebondenheid, dierziekte/jongvee

* 20 september 2019 (Rb Limburg 03/027505-19 en 03/099051-19): WSr, WED, Opiumwet, Wm; voorhanden hebben van zwaar illegaal vuurwerk, Vuurwerkbesluit, dealen en aanwezig hebben van cocaïne

 • 20 september 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 19/2206): Awb, Wm; vovo, verplichting overleggen geuronderzoek, geuremissie (concentratie en hedonische waarde), bepaling aanvaardbaar geurhinderniveau, Activiteitenbesluit, NTA 9065, recycling van kunststof
 • 19 september 2019 (Rb Rotterdam ROT 19/4503): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting bedrijfspand, drugs, gebruikmaking van bevoegdheid, motivering
 • 19 september 2019 (ABRvS 201906266/2/A1): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, ecoduct, zoutcavernes, natuur/relativiteit (Rb Overijssel 19/1245 en 19/1321)
 • 19 september 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 19/1601): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor kappen, reconstructie weg/rotonde, verkeersveiligheid, APV, bomenbeleidsplan
 • 18 september 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 18/924): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken bpl en milieu, inpandig verwerken van digestaat, bpl/planregels, definitie co-vergisting, vvgb, welstand, geur, gewijzigde inzichten
 • 18 september 2019 (Rb Noord-Holland HAA 19/226 en HAA 19/227): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor kappen, bouwen en afwijken bpl, appartementen en kantoor, verkeersveiligheid/SWOV, parkeren, motivering
 • 18 september 2019 (Rb Amsterdam 13/994054-17): WSr, WED, Wm; voorhanden hebben van illegaal vuurwerk, Vuurwerkbesluit
 • 17 september 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/4433): Awb, Wabo; vovo, handhaving, sluiting gebouw, logiesgebouw, geen vergunning voor brandveilig gebruik
 • 16 september 2019 (Rb Noord-Holland HAA 19/2982): Awb, Wnb; vovo, ontheffing, aanleg busbaan, natuurbrug etc., dwingende redenen van groot openbaar belang, alternatief, eerdere uitspraak Afdeling, compenserende en mitigerende maatregelen

#! 13 september 2019 (Rb Noord-Nederland 17/3596 en 18/987): Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu en OBM, mestverwerking, uitbreiding capaciteit, m.e.r.-plicht, geur, beleid, BBT, BREF, aanvaardbaar geurhinderniveau, controlemetingen, Activiteitenbesluit

 • 12 september 2019 (Hof Den Bosch K19/200064): WSr, WSv; klaagschrift, niet vervolgen geitenhouder, Q-koorts, besmetting (zeer) kwetsbare mensen op zorgboerderij, gezondheid
 • 12 september 2019 (Rb Rotterdam 10/994504-17): WSr, WED, Wm; overbrengen van basisolie, bestemd voor de productie van scheepsbrandstof, EVOA, jurisprudentie RvS, geen afvalstof
 • 10 september 2019 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 18/6603 NATUUR): Awb, Wnb; recht om als belangengroepering voor sportvisserijorganisaties vergunningen aan individuele personen uit te schrijven voor het spitten van zeeaas, project, eerdere passende beoordeling, voorzetting/motivering, relativiteit
 • 3 september 2019 (Rb Noord-Holland HAA 18/3967): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl, blokhut achterin tuin, privaatrechtelijke belemmering
 • 2 september 2019 (Hof Den Haag 22-004754-18): WSr, WED, Wvgs; tankwagen waarin gevaarlijke stoffen (methanol) vervoerd waren geweest, langs de (openbare) weg laten staan, niet vermijden bebouwde kom, ADR, geen
 • 30 augustus 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 19/3050): Awb, Gmw; Opiumwet; vovo, handhaving, sluiting pand, Cash Center/illegaal gokken, drugshandel
 • 20 augustus 2019 (Rb Amsterdam AMS 18/5079 en 18/5080, AMS 18/4795 en AMS 18/3580): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor gewijzigd gebruik, omzetten van een zelfstandige woonruimte naar meerdere onzelfstandige woonruimten, gedragslijn, specifieke motivering
 • 18 juli 2019 (Rb Den Haag SGR 18/2176, 18/4783 en 18/5158): Awb, Wabo; handhaving, dwangsommen/invordering, niet naleven omgevingsvergunning, beeldentuin

* 18 juli 2019 (Rb Den Haag SGR 18/738, 18/5168, 18/5169 en 19/3921): Awb, Wabo; handhaving, dwangsommen/invordering, geen vergunning, objecten buiten beeldentuin en schermen aan hekwerk

 • 17 juli 2019 (Rb Midden-Nederland 7283953 / MC EXPL 18-8802): BW; onrechtmatige hinder, bomen- en struikenrij nabij erfgrens, mate van bezonning en daglicht, ernst en duur, plaatselijke omstandigheden
 • 1 oktober 2018 (Rb Gelderland 18/2367): Awb, Wabo; handhaving, stortplaats, bevoegdheid, geen aanvraag, niet tijdig nemen van een besluit niet aan de orde, bevoegdheid rechtbank

13 maart 2018 (Rb Amsterdam AMS 17/3943): Awb, Mnw; aanwijzing wooncomplexen als gemeentelijk monument, erfgoedverordening, tegenadvies niet voorgelegd aan adviseurs, motivering

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen