Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 2 oktober 2019 (ABRvS 201906071/2/R3): Awb, Wro; vovo, bpl, horecavoorzieningen, wijzigingen tov ontwerp, Natura 2000-gebieden, geluidhinder, parkeerregeling/dynamische verwijzing
 • 2 oktober 2019 (ABRvS 201902798/1/A2): Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, rechtszekerheidsbeginsel, onevenredigheid, reformatio in peius, redelijke termijn (Rb Oost- Brabant 16/540)
 • 2 oktober 2019 (ABRvS 201901745/1/R2): Awb, Wro; bpl, stedelijk gebied, kappersbedrijf, bestuurlijke lus/zelf in de zaak voorzien
 • 2 oktober 2019 (ABRvS 201901227/1/A2): Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, woningbouw, actieve risicoaanvaarding (Rb Oost-Brabant van 28 december 2018 in zaak nr. 18/1657)
 • 2 oktober 2019 (ABRvS 201900820/1/A2): Awb, Wvw; verkeersbesluit, bushalte, alternatieve locaties, belangenafweging, schade-aspect, eigendomsrecht (Rb Den Haag 18/6007)

* 2 oktober 2019 (ABRvS 201900185/1/A1, 201900186/1/A1 en 201900187/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, afwijkend gebruik van pand, overgangsrecht, onevenredigheid handhavend optreden, redelijke termijn, herstelsanctie/begunstigingstermijn

 • 2 oktober 2019 (ABRvS 201810163/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, staken krantendistributie en -bezorging op perceel, strijd bpl/ruimtelijke uitstraling, overgangsrecht, concreet zicht op legalisering/aanvraag, evenredigheid, gelijkheidsbeginsel (Rb Gelderland 18/2644)
 • 2 oktober 2019 (ABRvS 201810062/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom/invordering, staken afwijken gebruik van loods en verwijderen terreinverharding, niet tijdig beslissen, aanmaning, stuiting/verjaring, gebruik anders dan agrarische doeleinden (Rb Gelderland 17/4764, 17/7017 en 18/3013)
 • 2 oktober 2019 (ABRvS 201809473/1/R1): Awb, Wro, Wabo; gecoördineerde besluitvorming, bpl en omgevingsvergunning, windpark, partijdigheid/vooringenomenheid, participatie/Verdrag van Aarhus, MER-richtlijn/reële inspraakmogelijkheid, vormvrije mer- beoordeling, geluid/recreatiewoning/methode Miedema, slagschaduw, externe veiligheid, Omgevingsplan/Omgevingsverordening, Wet natuurbescherming
 • 2 oktober 2019 (ABRvS 201808349/1/A2): Awb, Tracéwet; schadevergoeding, uitspraak tuchtcollege, taxatie/waarde oud en nieuw, vergoeding voor de kosten van bijstand van een deskundige
 • 2 oktober 2019 (ABRvS 201807730/1/A1): Awb, Mbw; handhaving, dwangsom, gaswinning uit put, nieuw winningsplan, intrekking, geografische ligging voorkomen, onduidelijkheid overtreding, concreet zicht op legalisering, gelijkheidsbeginsel, bestendige gedragslijn
 • 2 oktober 2019 (ABRvS 201807620/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, verwijderen aanbouw woning, technische ruimte en overkapping, bevoegdheid handhavend optreden, verzoek intrekking (voorzieningenrechter Rb Oost-Brabant 18/1531 en 18/1532)

# 2 oktober 2019 (ABRvS 201807522/1/R3): Awb, Wro, Wabo; gecoördineerde besluitvorming, bpl en omgevingsvergunning, hotel, schaduwhinder, uitzicht, geluid/toename niet waarneembaar, ontwerp/ondergeschikte wijzigingen, ladder voor duurzame verstedelijking, bouwhoogte/peil, parkeren, luchtkwaliteit, grondwater, windhinder

 • 2 oktober 2019 (ABRvS 201806463/1/R3): Awb, Tracéwet; Tracébesluit, rijksweg, verzorgingsplaatsen, ZOAB/regelmatige reiniging, waardevermindering, watergang, duiker, burgerinitiatieven/zorgvuldigheid besluitvorming, verkeersaantallen/reconstructie weg, NSL, woningniveau/referentiepunten
 • 2 oktober 2019 (ABRvS 201806304/1/R3): Awb, Wgh; saneringsbesluit, rijksweg, saneringsobjecten/gesloten systeem, geen gronden gericht tegen maatregelen
 • 2 oktober 2019 (ABRvS 201806117/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, overkapping stortvlakken, voortzetting hoger beroep, belanghebbende/gevolgen van enige betekenis (Rb Gelderland 17/6844 en 17/6937 )
 • 2 oktober 2019 (ABRvS 201803085/5/R1): Awb, Wro; bpl, hersteltermijn ongebruikt verstreken, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 2 oktober 2019 (ABRvS 201802970/1/A2): Awb; nadeelcompensatie, verkeersbesluit, omrijden vrachtwagens, extra kosten/stijging opbrengsten, normaal maatschappelijk risico, drempel planschade
 • 2 oktober 2019 (ABRvS 201801851/1/R2): Awb, Wro; bpl, woningbouw, ontsluiting, geluid/wegverkeerslawaai, laagfrequente trillingen, bouwhoogte, schaduwwerking
 • 2 oktober 2019 (ABRvS 201801578/1/R2): Awb, Wro; bpl, uitbreiding bedrijfsruimte en opslagruimte bouwbedrijf, inspraak/voorontwerp, ladder voor duurzame verstedelijking/concreet initiatief/planologische mogelijkheden, maximale mogelijkheden, beleid, gelijkheidsbeginsel, vertrouwensbeginsel, verkeer, geluid, archeologie
 • 2 oktober 2019 (ABRvS 201707631/1/R2): Awb, Wro; bpl, boomteelt, onderlinge verhouding plannen, rechtszekerheid, beschermen waarden/feiten/belangenafweging, cultuurhistorie

* 2 oktober 2019 (ABRvS 201706875/1/R2 en 201808544/1/R2): Awb, Wro; bpl, buitengebied, afzien passende beoordeling/referentiesituatie, provinciale verordening, goede procesorde, bodem/saneringen

 • 1 oktober 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 18/693): Awb, Wabo; omgevingsvergunning verbouwen en gebruiken woning als vakantieaccommodatie, intrekking, bijzondere omstandigheden/ontvankelijkheid, overlast/overtredingen
 • 1 oktober 2019 (ABRvS 201907048/2/A1): Awb, Wro; vovo, handhaving/last onder dwangsom, voorbereidingsbesluit, onduidelijkheid last, eigen risico
 • 30 september 2019 (Rb Noord-Holland HAA 19/1215 en HAA 19/1584): Awb, Wabo; handhaving, overtreding vergunningvoorschrift, belanghebbende, toepasselijkheid Activiteitenbesluit, begunstigingstermijn, hoogte dwangsommen, invorderingsbesluit
 • 27 september 2019 (Rb Limburg ROE 19/1275): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, zonneweide, binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, plantoelichting, doortoetsen/buitenplanse afwijking, in stand laten rechtsgevolgen, uniforme openbare voorbereidingsprocedure, vvgb
 • 27 september 2019 (Rb Gelderland AWB 18/2587 en AWB 18/2502): Awb; weigering gemachtigde, artikel 8:25 Awb, beledigend, smadelijk en bedreigend taalgebruik, aanbod voor voortzetting procedure met bijstand andere gemachtigde
 • 27 september 2019 (ABRvS 201901439/2/R1): Awb, Wro; vovo, uitwerkingsplan, woningen, cultuurhistorische waarden, Ladder/Bro, erfgoed, soortenbescherming, woon- en leefklimaat
 • 26 september 2019 (EH C‑556/18): Niet-nakoming, Canarische eilanden, ontbreken van informatie van herziene en bijgewerkte beheersplannen voor stroomgebiedsdistricten, waterbeleid
 • 26 september 2019 (Rb Limburg ROE 19/2168 en ROE 19/2235): Awb, Wabo; handhaving, dwangsom, staken exploitatie proeflokaal buiten venstertijden en verstrekken van maaltijden, wijngaard met wijnkenniscentrum, strijd met bpl, begrip daghoreca, planregels
 • 25 september 2019 (ABRvS 201904217/1/R3 en /2/R3): Awb, Wro; bpl, sierteeltgebied, structuurvisie, waterberging

* 25 september 2019 (ABRvS 201906145/2/A1, 201906438/2/A1 en 201906157/1/A1): Awb, Wbb, Wm; vovo, spoedeisende bestuursdwang, dwangsom/stilleggen werkzaamheden, staalslakken in geluidswal, zorgplicht, verontreiniging van de bodem, grondwater en oppervlaktewater, Activiteitenbesluit, belanghebbendheid waterschap, overtreder

 • 25 september 2019 (ABRvS 201906040/2/A1): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning milieu, varkenshouderij, Wnb/melding/vvgb/PAS, spoedeisend belang (Rb Gelderland 17/4662)
 • 24 september 2019 (Rb Limburg 03/700434-15): WSR, WED, Waterwet; dumpen drugsafval, waterkwaliteit
 • 24 september 2019 (Rb Noord-Holland HAA 19/3835): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor verbouwen postkantoor tot bedrijfsruimte en woningen, belanghebbende, ontvankelijkheid
 • 24 september 2019 (Rb Noord-Holland HAA 18/3733): Awb, Ww; handhaving, dwangsom, staken sloopwerkzaamheden, asbest, geen sloopmelding/asbestinventarisatierapport, erkend bedrijf, Bouwbesluit, hoogte dwangsom
 • 24 september 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 19/902, SHE 19/929, SHE 19/962, SHE 19/975, SHE 19/980, SHE 19/985 en SHE 19/1002): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, zonnepark, structuurplan, provinciale verordening, onderbouwing, weerkaatsing zonlicht, landschappelijke inpassing, tussenuitspraak
 • 19 september 2019 (Rb Noord-Holland HAA 19/4094): Awb, Opiumwet; vovo, handhaving, sluiting woning, drugs
 • 17 september 2019 (Rb Noord-Holland HAA 18/2075): Awb, Wbr; vergunning, oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen (e-laadpunt) op verzorgingsplaats, Dienstenrichtlijn, verkeersveiligheid, doelmatige indeling, dwingende reden van algemeen belang, motivering, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • 13 september 2019 (Rb Gelderland AWB 18/4757): Awb, Wabo; handhaving, concreet zicht op legalisatie, ontwerp omgevingsvergunning/gebreken, finale geschillenbeslechting/in stand laten rechtsgevolgen
 • 12 september 2019 (Rb Rotterdam ROT 19/4631): Awb, Opiumwet; vovo, handhaving, sluiting pand, verladen drugs
 • 5 september 2019 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 18/5738 WABO en 18/5741 WABO): Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, woningbouw, goede procesorde, vvgb/digitaal ter inzage, ladder voor duurzame verstedelijking/nieuwe stedelijke ontwikkeling,
 • 4 september 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/2060): Awb, Wob; openbaarmaking, documenten, milieu-informatie, gas- en olievoorkomen bij veld, emissiegegevens

# 3 september 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 17/2780-T): Awb, Wabo; omgevingsvergunning uitbreiden activiteiten afvalverwerkings- en recyclingbedrijf, LAP, grondslag aanvraag, vergunningvoorschriften, tussenuitspraak

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen