Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201709763/1/R2): Awb, Wro; bpl, buitengebied, veehouderijen, inventarisatie veehouderijen, toename stikstofdepositie, vergunningen/meldingen PAS, gevolgen beweiden/beoordelen bpl, toename beweiden, intensieve teelten/teeltondersteunende voorzieningen, windturbines/ondergeschikte afwijkingen, provinciale verordening, gezondheid
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201801377/1/R3): Awb, Wro; rip/uitvoeringsbesluiten, gecoördineerde besluitvorming, 380 kV-lijn, ontvankelijkheid politieke partij/fractie, waardevermindering, gezondheidsschade, nut/noodzaak, draagvlak, landschap, aardbevingen, alternatieven, soortenbescherming, Europees Landschapsverdrag, landschapsplan, veiligheid, plangrens, tussenuitspraak
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201802359/2/R1): Awb, Wro; bpl, appartementencomplex, parkeerdruk, nieuwe beroepsgronden, afbakening onderzoeksgebied/loopafstand, nachtperiode, bezettingsgraad, einduitspraak na tussenuitspraak
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201802572/2/R3): Awb, Waterwet; water- en wegenvergunning, windpark, toetsing beleidsregel, einduitspraak na tussenuitspraak (Rb Rotterdam 17/3946)
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201806978/2/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, legalisering zorgboerderij en paardenbak, VNG-brochure, vergunningvrij, aanvaardbaar woon- en leefklimaat, geen argumenten/beroepsgronden, van rechtswege ontstane beroep, einduitspraak na tussenuitspraak (Rb Limburg 17/2444 en 18/115)
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201807150/1/R3): Awb, Ontgrondingenwet; weigering ontgrondingenvergunning, waterplas, ontgrondingenvergunning provincie, vrijstelling, strijd bpl, planologische medewerking, vertrouwensbeginsel
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201808000/1/A3): Awb, Wabo/Gmw; handhaving, APV, haag, uitzicht wegverkeer, belemmeringen chauffeurs, hinderlijke beplanting (Rb Limburg 17/3796)
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201808070/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, klussen-, bestratings- en hoveniersbedrijf, stalling van caravans en bouwen muur, gewijzigde aanvraag, kruimelgevallenregeling, geluid/akoestisch onderzoek, VNG- brochure,. Activiteitenbesluit milieubeheer, bedrijfsduurcorrectie, gebruik containers, voorschriften, ruimtelijke afweging
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201808105/1/A1): Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, horecaslagerij met opslag en drie wooneenheden, vertrouwensbeginsel/stappenschema, oproepen getuigen (Rb Den Haag 18/1315)
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201808190/1/A1): Awb, Wm; plaatsing ondergrondse afvalcontainers, afvalstoffenverordening, locatie
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201808316/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, voormalig kantoorpand, appartementen met parkeerkelder, bouwhoogte, belanghebbende, Chw/termijnoverschrijding, kruimelgevallenregeling, welstand, beschermd stadsgezicht, gemeentelijk beleid (Rb Den Haag 18/2564)
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201808338/1/A1): Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning bouwen, bedrijfswoning, strijd bpl, strijd mandaatbesluit, definitie bedrijfswoning/strijd SVBP, noodzakelijkheid (Rb Gelderland 18/1977)
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201808725/1/A1): Awb, Wm; handhaving, spoedeisende bestuursdwang, aanbieden huisvuil, afvalstoffenverordening, overtreder, kosten bestuursdwang
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201808941/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, bestuursdwang/preventieve last onder dwangsom, bewoning derden, huishouding, samenlevingscontracten, makelaar/huurpenningen, impliciete vrijstelling/bovenwoning, gelijkheidsbeginsel (Rb Den Haag 18/81)
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201809265/1/A2): Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, vervallen bouwmogelijkheden, voorzienbaarheid/actieve risicoaanvaarding, peildatum voorzienbaarheid, verklaring/belang eerdere totstandkoming koop, overeenstemming/koop definitief, inhoud koopakte (Rb Noord-Nederland 18/430)
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201809976/1/R1): Awb, Wro; bpl, belanghebbende, initiatief appellant

* 9 oktober 2019 (ABRvS 201810103/1/R1 en 201810108/1/R1): Awb, Wro, Wgh; bpl/besluit hogere waarden, appartementencomplexen, privacy, bezonning, geluid bouw, kap bomen, laden/lossen, relativiteitsvereiste

 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201810346/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en maken uitweg, volkstuincomplex, belanghebbende, verkeers- en parkeerhinder, erfpachtakte/evidente privaatrechtelijke belemmering (Rb Den Haag 18/1535)
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201900356/1/A2): Awb, Wvw; verkeersbesluit, plaatsen verkeersborden, bushalte, vertrouwensbeginsel, geluidbelasting, te hard rijden(Rb Zeeland- West-Brabant 18/4328)

# 9 oktober 2019 (ABRvS 201900452/1/A1): Awb, Waterwet; projectplan, leggeraanpassing, omgevingsvergunning aanlegwerkzaamheden, melkveebedrijf, vrees vernatting percelen, NBW-norm, provinciale verordening, zorgvuldigheid STAB (Rb Limburg 15/2351, 16/682 en 16/683)

 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201900493/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu en afwijken bpl, agrarisch bedrijf, educatieve viskwekerij, toeristenpoort en akker- en bosbouwbedrijf, kleinschalige zorg/groepsaccommodatie, hoofdactiviteit/nevenactiviteiten, belangenafweging
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201900679/1/A2): Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, verhoging maximale bouwhoogte, overgangsrecht, plankaart/regels/bedoelingen planwetgever, tussenuitspraak (Rb Amsterdam 18/1836)
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201900719/1/A1): Awb, Wm; handhaving, geluidsoverlast, Activiteitenbesluit milieubeheer, supermarkt, langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, tegenrapport, laden en lossen, rolluik (Rb Amsterdam 15/8383, 16/615 en 16/4191)
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201900767/1/A1): Awb, Wm, Wbb; handhaving/last onder dwangsom, mestopslagen, overtreding, een ieder/drijver inrichting, bijzondere omstandigheden, duidelijkheid/redelijkheid last
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201900827/1/A1): Awb, Wabo; handhaving/last onder dwangsom, slopen bijgebouw, civielrechtelijke rechtspositie, kadastrale grenzen, motivering/last, concreet zicht op legalisatie, begunstigingstermijn, tussenuitspraak (Rb Oost-Brabant 18/1766)
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201900852/1/R2): Awb, Wnb; beheerplan, Natura 2000, bevoegdheid bestuursrechter (Rb Overijssel 17/2093)
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201901434/1/A1): Awb, Wm; handhaving, spoedeisende bestuursdwang, kostenverhaalbeschikking, asbest, procesbelang, betalingsverplichting, contractuele relatie/verzekeraar
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201901726/1/R2): Awb, Wro; bpl, woningbouw, nadere beroepsgronden, noodzaak, inschijnende koplampen, geluid en trillingen, waardedaling, woon – en leefklimaat
 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201902226/1/R1): Awb, Wro; bpl, studentenwoningen, rijksmonument windkorenmolen De Vlijt, fokwieken, molenbiotoop, provinciale verordening, windvang

* 9 oktober 2019 (ABRvS 201902789/1/R1 en 201902791/1/R1): Awb, Wro, Wgh; bpl/besluit hogere waarden, bedrijventerrein/woningbouw, woonschepen, relativiteitsvereiste, plangrens, gemeentelijk beleid, vertrouwensbeginsel, alternatief, verkeer, geluidhinder, luchtkwaliteit, NO₂/ PM10 en PM2,5, planschade

 • 9 oktober 2019 (ABRvS 201904471/2/R1): Awb, Wro; bpl, herontwikkeling landgoed, woningbouw, belanghebbende, stikstofdepositie, PAS/passende beoordeling
 • 8 oktober 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 19/2287): Awb, Wabo; vovo, handhaving/last onder bestuursdwang, stallen caravans, strijd bpl, vertrouwensbeginsel, recht op betoging/Grondwet

* 8 oktober 2018 (CBb 18/1901,18/1836, 18/1828, 18/1533, 18/2823):Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, EP, geen individuele en buitensporige last

# 4 oktober 2019 (Rb Rotterdam ROT 16/7053): Awb, Wabo; omgevingsvergunning wijzigen inrichting, spoorwegemplacement, ontvankelijkheid, vergunningvoorschriften, referentieniveau, representatieve bedrijfssituatie, revisievergunning, maximale geluidniveau

 • 4 oktober 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 16/2957T): Awb, Wabo, Wnb; omgevingsvergunning milieu en natuuractiviteit, Natura 2000, PAS, mogelijkheden herstel, externe saldering, tussenuitspraak
 • 4 oktober 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 19/1778): Awb, Wabo; handhaving, emissie ammoniak, momentopname, meting, preventieve handhaving, Habitatrichtlijn, geen overtreding
 • 2 oktober 2019 (Rb Limburg AWB 18/1657, AWB 18/1796 en AWB 18/2083): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, koffie- en wijbar, zaaksgebonden vergunning/eigendomsoverdracht, uitleg bpl/winkelgebonden horeca, geluid, privacy, geur, parkeren, externe veiligheid, gemeentelijk beleid
 • 1 oktober 2019 (Rb Limburg AWB 16/1265): Awb, Msw; bestuurlijke boete, artikel 6:19 Awb, procesbelang/ontvankelijkheid, redelijke termijn, proceskostenvergoeding, kosten deskundige

* 1 oktober 2019 (CBb 18/1481, 18/1951, 18/1404, 18/1405, 18/1403): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, EP, geen individuele en buitensporige last

 • 1 oktober 2019 (CBb 18/2268, 18/2267): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, grondgebondenheid, feitelijke beschikkingsmacht
 • 1 oktober 2019 (CBb 18/2271): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, knelgevallenregeling, Uitvoeringsbesluit, EP, geen individuele en buitensporige last, stelplicht
 • 30 september 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 19/534): Awb, Waterwet; handhaving/last onder dwangsom/invordering, vleesstierenbedrijf, herstelbesluit/bestuurlijke boete, conclusie Wattel/onduidelijkheid last, onherroepelijkheid dwangsombesluit, controle/invorderingsbesluit, financiële draagkracht
 • 27 september 2019 (Rb Den Haag C/09/580689 / KG ZA 19-929): BW; mondelinge uitspraak, sluiting café/APV, bestuursrechtelijk oordeel, bestuursrechter/civiele rechter
 • 13 september 2019 (Rb Gelderland AWB 19/395): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, AZC, vooroverleg, bebouwingspercentage, ladder voor duurzame verstedelijking, Natura 2000, welstand, vooringenomenheid, voorschrift

# 4 september 2019 (Rb Oost-Brabant SHE 18/1714, SHE 18/1715 en SHE 18/1716): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, milieu en natuur, geurhinder, fijn stof, endotoxinen, zijventilatoren, stuwbakken, Endotoxinetoetsingskader, afstandsgrafiek, voorschrift

# 30 augustus 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 18/1350 tot en met 18/1353): Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, agrarische bestemming/woningbouw, planvergelijking/maximale invulling, sleufsilo’s/foliebalen, schadebepaling, normaal maatschappelijk risico

 • 30 augustus 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/1353 en AMS 19/3281): Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, handhaving/last onder dwangsom, toeristische dienstverlening, vestiging/Van Dale, afwijken bpl, concreet zicht op legalisatie, bijzondere omstandigheden, begunstigingstermijn
 • 17 juli 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 19/130): Awb, Wabo; omgevingsvergunning, belanghebbende, gevolgen van enige betekenis

13 juni 2019 (Rb Amsterdam AMS 18/3852): Awb, Wabo; bouwen en afwijken bpl, woonboot, uitleg begrip woonschip, taalkundige uitleg

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen