Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* 16 oktober 2019 (ABRvS 201903931/1/R1 en 201903931/2/R1): Awb, Wro; vovo/kortsluiten, twee appartementencomplexen, daglichttoetreding, bezonning, uitzicht, geluid/akoestisch onderzoek/VNG-brochure, parkeren, voorgevelrooilijn, privacy, windhinder

* 16 oktober 2019 (ABRvS 201904640/1/R1 en 201904640/4/R1): Awb, Wro; vovo/kortsluiten, bpl, woningbouw, cultuurhistorische waarden, inpassing, landschapsplan, uitzicht en privacy, schaduwhinder, parkeren, verkeersveiligheid, bereikbaarheid hulpdiensten

 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201700813/1/R2): Awb, Nbw 1998; vergunning, wijziging van een geiten- en paardenhouderij, ontvankelijkheid, relativiteit, passende beoordeling/PAS
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201706471/3/R2): Awb, Wro; bpl, uitspraak na twee tussenuitspraken, geen zienswijze

# 16 oktober 2019 (ABRvS 201709379/1/A1): Awb, Waterwet; watervergunning, lozen afvalwater, pyrazool, reikwijdte vergunning, bbt, openbare drinkwatervoorziening/Drinkwaterwet, lozingseisen, bemonsterings-, analyse- en onderzoeksverplichtingen, ZZS, belanghebbende (Rb. Limburg 16/2041, 16/2061 en 16/2063)

 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201709504/1/A1): Awb, Waterwet; handhaving/last onder dwangsom, lozen pyrazool, reikwijdte vergunning, bijzondere omstandigheden, last/normstelling, begunstigingstermijn (Rb. Limburg 16/885 en 16/886)
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201709505/1/A1): Awb, Waterwet; wijzigen watervergunning, integrale afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen effluent, geen procesbelang (Rb. Limburg 16/1541 en 16/1543)
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201709759/1/R2): Awb, Wro; bpl, vliegveld Eindhoven e.o., militair luchtvaartterrein, Barro, Rarro, verplichting toe te kennen bestemming, geluidzone/verplichting algemene regels
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201804389/1/R3): Awb, Wro; bpl, buitengebied, bouwmogelijkheden, wenselijkheid beleid privé-begraafplaatsen, ladder voor duurzame verstedelijking, nieuwe stedelijk ontwikkeling, klimbos/’pitch & putt’/horeca, gemengd gebied/VNG-brochure.
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201804657/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, uitbouw twee-onder-één kapwoning, welstand (Rb. Midden-Nederland 17/4236)
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201806150/1/R1): Awb, Wro; bpl, wegbestemmen supermarktmeters, beperken detailhandel, brancheringsregeling, Dienstenrichtlijn, Detailhandelsvisie, omvang verzorgingsgebied, onaanvaardbare leegstand, uitvoerbaarheid, planschade

* 16 oktober 2019 (ABRvS 201806547/1/R1 en 201806632/1/R1): Awb, Wro; bpl, verbindingsweg, belemmering bedrijfsvoering melkveehouderij, loonbedrijf, inspraak, belangenafweging, alternatieven, bedrijfsbelangen, planschade, herhalen en inlassen zienswijze

 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201806821/1/A1): Awb, Wabo; handhaving/last onder bestuursdwang, Bomenverordening, herplantplicht, kennelijke vergissing wetgever, besluit vaststelling bebouwde kom/niet bekend gemaakt, niet in werking getreden, verbodsbepaling/verbindende kracht (Rb Gelderland van 12 juli 2018 in zaak nr. 17/4863)
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201807260/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, antennemast, kruimelgevallenregeling, belanghebbende/afstand, gemeentelijk beleid/onverbindend/past bouwplan, alternatieven, gezondheidsschade, herhaling betoog beroep (Rb Zeeland-West-Brabant 17/5850, 17/5871, 17/5875 en 18/2057)
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201807981/1/A2): Awb, Tracéwet; tegemoetkoming, Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014, bevoegdheid rechtbank, taxatie, vooringenomenheid, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, werkgebied/vestigingsplaats taxateur, contrataxatie, WOZ-waarden, concrete aanknopingspunten voor twijfel, tussenuitspraak (Rb Zeeland-West-Brabant. 18/2104)
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201808676/1/A1): Awb, Wabo; handhaving, bouwwerken/gebruik perceel, belanghebbende, gevolgen van enige betekenis, afstand, zicht (Rb Gelderland 18/876 en 18/891)
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201808927/1/A1): Awb, Wabo; handhaving/last onder dwangsom, staken en gestaakt houden/gebruik sportaccommodatie, belanghebbendheid wederpartij/ondertekening beroepschrift/niet namens wederpartij, concreet zicht op legalisatie/bereidheid medewerking college, gelijkheidsbeginsel (Rb Rotterdam 17/5465 en 17/5468)
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201809302/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, vergroting (para)medisch centrum, indieningsvereisten/Bor/Mor, beoogde gebruik, parkeren, parkeerbehoefte/voorschrift, belangenafweging, privaatrechtelijke belemmeringen, strijd Bouwbesluit 2012/daglicht (Rb Zeeland-West-Brabant 18/673 en 18/255)
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201809313/1/A1): Awb, Wabo; handhaving/last onder dwangsom, dierenverblijf verwijderen en verwijderd te houden, beëindigen en beëindigd te houden huisvesten personen, strijd bpl, hoofdgebouw/verwezenlijken woonbestemming, totaal oppervlak bijgebouwen, concreet zicht op legalisatie, bedrijfsactiviteiten, woonfunctie/ruimtelijke uitstraling, invordering/controlerapport (Rb Zeeland-West-Brabant 18/5925 en 18/5865)
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201809535/1/A1): Awb, Wm; plaatsing ondergrondse afvalcontainers, afvalstoffenverordening, voorbereiding van het besluit, locatie
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201809903/1/R1): Awb, Wro; bpl, onbemand tankstation, planbegrenzing, verkeersoverlast, verkeerstellingen, aantal verkeersbewegingen, verkeersveiligheid, alternatieve locatie, structuurvisie
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201809988/1/A1): Awb, Wabo; handhaving/last onder dwangsom, permanente bewoning recreatiewoning, redelijkheid beleid, vertrouwensbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel (Rb Zeeland-West-Brabant 18/578)
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201810012/1/A1): Awb, Wabo; handhaving/last onder bestuursdwang, herplantplicht, besluit vaststelling bebouwde kom/niet bekend gemaakt, Bomenverordening, niet nader onderbouwde stelling, goede procesorde (Rb Gelderland 18/1106)
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201810093/2/R3): Awb, Wabo; omgevingsvergunning, bouwen zonnepark, intrekken beroep, maximale instandhoudingstermijn, geheel tegemoet gekomen aan beroep
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201900018/1/R1): Awb, Wro; bpl, woningbouw, conceptbeantwoording zienswijzen, mondeling horen, samengevat weergeven zienswijzen, peil, bouwhoogte, privacy, uitzicht, garage/situering, vertrouwensbeginsel
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201900132/1/A1): Awb, Wabo; handhaving/last onder dwangsom/invordering, verwijderen verdiepingsvloer, vergunningvrij/draagconstructie, opslag materialen, concreet zicht op legalisatie/beleidsregel, last te verstrekkend, belangenafweging, invorderingsbesluit/verjaard (Rb Gelderland van 29 november 2018 18/2656 en 18/3887)
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201900773/1/R3): Awb, Wro; bpl, uitbreiding centrum, woningbouw, Chw/nadere argumenten, ladder voor duurzame verstedelijking/behoefte, DPO, marktruimte, structurele leegstand, provinciale verordening, parkeren, voldoende parkeervoorzieningen, parkeerbehoefte
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201900969/1/A1): Awb, Wabo; aanvraag omgevingsvergunning erfafscheiding/overkapping, strijd bpl, kruimelgevallenregeling/beleidsregels, bijzondere omstandigheden (Rb Noord-Holland 18/1878)
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201901453/1/A2): Awb, Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier; schadevergoeding, PKB Ruimte voor de rivier, wateroverlast, SNIP 3-beslissing, besluit/Awb/gericht op enig rechtsgevolg (Rb Gelderland 18/1637)
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201901586/1/R3): Awb, Wro; bpl, woningbouw/voormalig fabrieksterrein, Chw/beroepsgronden, geluidsoverlast, lichthinder inschijnende koplampen, ontsluiting/verkeersonderzoek, tellingen verkeersintensiteit, CROW/maximumcapaciteit, verkeersveiligheid, alternatieve ontsluiting, groenstructuur, waardevermindering, uitvoerbaarheid/soortenbescherming

* 16 oktober 2019 (ABRvS 201902033/1/R1 en 201902035/1/R1): bpl/wijzigingsplan, drijvende woningen, belanghebbende, beantwoording zienswijzen, inspraak, relativiteitsvereiste, voldoende objectieve begrenzing wijzigingsbevoegdheid, strijd voorwaarden wijzigingsbevoegdheid, voorzienbaarheid, vertrouwensbeginsel, uitzicht, natuur, recreatieve karakter plassen, waterkwaliteit, behoefte, alternatieve locatie, financieel belang, luchtkwaliteit, soortenbescherming, uitvoerbaarheid, maatschappelijk draagvlak

 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201902405/1/R2): Awb, Wro; bpl, buitengebied, ontvankelijkheid beroep/wijziging planregeling, twee woningen/niet als zodanig bestemd, woonhuis/bijgebouw, vergunning/tekening, bestaande legale bebouwing
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201902888/1/R3): Awb, Wro; bpl, centrum, woningen, winkelruimte, parkeren/parkeeronderzoek, parkeerbehoefte/nota parkeernormen, bandbreedtes/CROW-richtlijnen, laagste norm bandbreedte, bvo/terrassen, parkeerbalans/evenementen, leegstand winkelruimten
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201903054/1/R2): Awb, Wabo, Wro; gecoördineerde besluitvorming, bpl/omgevingsvergunning, appartementen, samenwerkingsovereenkomst/zelfstandige afweging raad, inspraak, stedenbouwkundig ontwerp, parkeren, parkeerbehoefte, norm/parkeernota, parkeerdrukmeting, bestaande parkeerproblemen, privacy, uitzicht, schaduwwerking, welstand/welstandsvrij gebied
 • 16 oktober 2019 (ABRvS 201904408/1/A1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en strijd bpl, twee woontorens, stadsgezicht, historische binnenstad, welstand, beeldkwaliteitsplan (Rb Den Haag 19/1131)

* 15 oktober 2019 (CBb 18/604, 18/606, 18/610, 18/612, 18/613, 18/614, 18/615, 18/1300, 18/862 t/m 18/883, 18/592, 18/593, 18/594, 18/897, 18/898, 18/899, 18/900, 18/901, 18/902,

18/904, 18/905, 18/736 t/m 18/788 en 18/1431, 18/789 t/m 18/809 en 18/1110): Awb, Wet dieren; maatregelen fipronil

* 15 oktober 2019 (CBb 18/2584, 18/2272, 18/1414 en 18/2282)Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, EP, geen individuele buitensporige last, voorzienbaarheid, eigen risico, knelgevallenregeling, grondgebondenheid, dierziekte/jongvee

 • 15 oktober 2019 (CBb 18/2284): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, inbreuk EP, standaard bedrijfsvoering appellant, niet voorzien, individuele buitensporige last, substantieel onderdeel jaarinkomen, compensatie
 • 15 oktober 2019 (CBb 18/1480): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, inbreuk EP, Wet verantwoorde groei melkveehouderij, melkveefosfaatreferentie, lagere veebezetting, aantal fosfaatrechten, fair balance, individuele buitensporige last, niet zelf in de zaak voorzien/compensatie
 • 14 oktober 2019 (Rb Gelderland AWB 19/2272 en AWB 19/2293): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, aanleggen van een werk, het maken van een uitweg en afwijken bpl, zonnepark, participatie, Omgevingsverordening Gelderland/inspreken, ruimtelijke onderbouwing
 • 14 oktober 2019 (Rb Gelderland AWB 19/2271): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, aanleggen van een werk, het maken van een uitweg en afwijken bpl, zonnepark, vooroverleg/passeren gebrek, participatie, landschappelijke inpassing, voorschriften/beplanting/handhaafbaarheid, tussenuitspraak
 • 14 oktober 2019 (ABRvS 201906644/1/R1): Awb, Wro; bpl, vereenvoudigde behandeling, eerder intrekken beroep, mediation, nieuwe ingebrekestelling
 • 14 oktober 2019 (ABRvS 201809343/1/R3): Awb, Wro; bpl, beroep niet-ontvankelijk, aanvullen gronden na gestelde termijn
 • 14 oktober 2019 (Rb Overijssel AWB 18/1550): Awb, Wabo; omgevingsvergunning beperkte milieutoets, biologische wijze houden 500 vleesvarkens, noodzaak activiteiten bouwen/afwijken bpl, toetsingskader, opstellen milieueffectrapport, geur, luchtkwaliteit/fijnstof, volksgezondheid, cumulatieve effecten
 • 14 oktober 2019 (ABRvS 201905320/2/R1): Awb, Wro; vovo, bpl, bpl, woningbouw, sportkooi, VOBP, informatieverplichting individuele personen, overleg stakeholders/relativiteitsvereiste, akoestisch onderzoek/overschrijding grenswaarden, openings- en sluitingstijden sportkooi/VNG-brochure/verlichting
 • 14 oktober 2019 (ABRvS 201905525/2/R1): Awb, Wro; vovo, bpl, parapluplan, kamerverhuur, categorisch verbod mininstudio’s, aantal bewoners/ruimtelijk relevant, onderzoek, binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, belangen appellante en anderen

* 14 oktober 2019 (ABRvS 201905991/1/R1 en 201905991/2/R1): Awb, Wro; vovo/kortsluiten, woningbouw, massastudie, aantasting woon- en leefklimaat/bouwhoogte, uitzicht, lichtinval, schaduwhinder/tool internet

* 14 oktober 2019 (ABRvS 201906402/1/A1 en 201906402/2/A1): Awb, Wabo; vovo/kortsluiten, omgevingsvergunning bouwen bedrijfspand, parkeer- en verkeeroverlast, uitleg planregel/parkeren, bouwen nieuwe bouwwerken, plansystematiek/uitspraak Afdeling, type bedrijf/hogere parkeernormen, strijd planregel laden en lossen (Rb Oost- Brabant 19/1660 en 19/1772)

* 14 oktober 2019 (ABRvS 201907091/1/A1 en 201907091/2/A1): Awb, Wabo; vovo/kortsluiten, omgevingsvergunning twee appartementen, gemeentelijk monument, stempeladvies, uitspraak hoofdzaak, advisering monumentencommissie, inhoud/totstandkoming, second opinion (Rb Overijssel 19/1505 en 19/1506)

 • 10 oktober 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/5133): Awb, Gmw; vovo, evenementenvergunning, APV, ADE, vergunde geluidnormen, gemeentelijk geluidbeleid, nachtelijke gevelnorm, handhaving, monitoring, belangenafweging, overlast
 • 10 oktober 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 19/3017 en UTR 19/3016): Awb, Wabo; vovo/kortsluiten, omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, nieuwbouw bedrijfshallen en kantoorruimte, kruimelgevallenregeling, uitbreiding hoofdgebouw, functiewijziging, parkeren/CROW, handhaven/naleven voorschrift
 • 10 oktober 2019 (Rb Midden-Nederland C/16/486231 / KL ZA 19-221): BW; kort geding, taxatierapporten, Oosterwold/kavel, grondprijsverhoging, begrip rechtsbetrekking, gewichtige redenen/Wob-verzoek
 • 10 oktober 2019 (ABRvS 201906973/2/A1): Awb, Wabo; vovo, handhaving/last onder dwangsom,. strijdig gebruik bpl, bewoning, overgangsrecht, onderbreking gebruik (Rb Noord-Holland 19/1634)
 • 10 oktober 2019 (EH C‑674/17): Hrl; prejudiciële verwijzing, Fins wildcentrum, canis lupus (wolf), beheersjacht, staat van instandhouding, het begrip “jacht”, nauwkeurige wetenschappelijke gegevens, geen andere bevredigende oplossing, voorzorgsbeginsel
 • 10 oktober 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 19/3072): Awb, Wabo; vovo, handhaving/last onder dwangsom, containers/overige bouwwerken, strijd bpl, overgangsrecht/nader onderzoek
 • 9 oktober 2019 (Rb Noord-Nederland LEE 18/3590): Awb, Wnb; begrenzing ganzenfoerageergebieden, bevoegdheid rechtbank, verordening, concretiserende besluiten van algemene strekking, bestrijdings- en beschermingsdoelen, beleidsvrijheid/motiveringsruimte, motivering perceelsniveau bezwaarfase

* 8 oktober 2019 (Hof Den Haag 22-004448-17, 22-004255-17 en 22-001859-15): Wsr, WED, Wet vervoer gevaarlijke stoffen; Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen , transport chloor, rangeeremplacement,

 • 8 oktober 2019 (Rb Amsterdam AMS 19/4764 en AMS 19/3632): Awb, Wabo; vovo/kortsluiten, omgevingsvergunning bouwen, wijzigen gevelonderdeel en aanbrengen reclame, beoogd gebruik, strijd bpl/minisupermarkt, bestuurlijk motief, treffen voorlopige voorziening
 • 8 oktober 2019 (Rb Amsterdam C/13/671854 / KG ZA 19-931 AB/EB): BW; kort geding, staken bouwwerkzaamheden, omgevingsvergunning/bpl, verjaring, zijramen, hinder, lichtinval
 • 3 oktober 2019 (Rb Gelderland AWB 19/5439): Awb; vovo, aanleg voetgangersoversteekplaats, feitelijk handelen/geen besluit
 • 2 oktober 2019 (Rb Den Haag C/09/547209 / HA ZA 18-129): BW; onrechtmatige hinder, omgevingsvergunning/formele rechtskracht, bezonning, afbraak nieuwbouw/schadevergoeding in natura, schadevergoeding/nadeelcompensatie
 • 2 oktober 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 19/1501 en 19/1519): Awb, Waterwet; waterwetvergunning, leggerbesluit/wijziging legger, belanghebbende, gevolgen van enige betekenis, stroomopwaarts, waterbergingsgebied/beschermingszone
 • 2 september 2019 (Rb Midden-Nederland UTR 18/4840 en UTR 19/603): Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, bouwen en wijzigen inrichting, stal/biologische wijze houden 700 varkens, reactieve aanwijzing provincie, strijd PRS/PRV, aanwijzingsbesluit/onjuist bevoegd gezag, reikwijdte aanwijzing, provinciaal belang, noodzaak
 • 15 mei 2019 (Rb Gelderland AWB 18/4324): Awb, Wob; milieu-informatie, Wet milieubeheer/memorie van toelichting, Wet belastingen op milieugrondslag/belastingmaatregel ter bescherming van het milieu

# 6 februari 2019 (Rb Limburg AWB/ROE 16/2138): Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, directe planschade, vervallen bouw- en gebruiksmogelijkheden, planvergelijking, passieve risicoaanvaarding/doorbreken voorzienbaarheid, normaal maatschappelijk risico, finale geschilbeslechting/zelf in de zaak voorzien

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen