Hoewel er deze zomer veel minder evenementen plaatsvinden dan in andere jaren door Covid-19, wordt STAB regelmatig gevraagd om over evenementen en het omgevingsrecht te adviseren.
Tijdens een (online) cursus “Evenementen en Omgevingsrecht”, die STAB-adviseur Berber Koopmans onlangs volgde, werden zaken besproken waarin STAB in het verleden de rechter geadviseerd had.

Uit de uitvoerige behandeling bleek dat het STAB-werk heeft geleid tot heldere uitspraken die de regelgeving verduidelijken.

Hoe gaat het dan nu?
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft een lijn uitgezet over de regels die in bestemmingsplannen moeten worden opgenomen. Bij een bestemmingsplan moet uitgegaan worden van de maximale invulling. De gemeente legt in het plan vast waar, hoe vaak en hoe lang, en hoeveel bezoekers zijn toegestaan. Daarnaast moet voor evenementen het maximale geluidsniveau worden vastgelegd, en of versterkt geluid is toegestaan. Deze stappen toetsen wij dus ook in zaken die aan ons worden voorgelegd.

Ook bij zaken over omgevingsvergunningen voor evenementen speelt geluid een grote rol. STAB wordt dan vaak gevraagd om het geluidonderzoek te beoordelen. Onze geluidspecialisten kunnen dit haarfijn voor de rechter uitzoeken.

Tot slot speelt openbare orde en veiligheid een rol bij evenementen. Deze APV-vergunningen worden verleend aan degene die een evenement organiseert. Van belang is of de veiligheid van alle bezoekers, maar ook van de omgeving geborgd is. Nu met Covid-19 is daar het aspect waarborg van afstand en gezondheid aan toegevoegd.

Als er in de nabije toekomst weer meer evenementen georganiseerd worden, is STAB goed voorbereid om in deze zaken te adviseren.