Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* 19 augustus 2020 (ABRvS 202002360/1/R1): Awb, Waterwet; projectplan, inrichten ecologische verbindingszone langs beek (Rb Oost-Brabant 19/1086)
* 19 augustus 2020 (ABRvS 202001989/1/R1): Awb, Waterwet; projectplan, herinrichting beekdal, schaderegeling
* 19 augustus 2020 (ABRvS 202000239/1/R1): Awb, Wm; plaatsingsplan ondergrondse restafvalcontainers, afvalstoffenverordening, alternatieve locatie
* 19 augustus 2020 (ABRvS 202000015/1/R1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, extra toegang benedenwoning (Rb Amsterdam 19/1828)
* 19 augustus 2020 (ABRvS 201909251/1/R4): Awb, Wro; bpl, fietspad/reconstructie kruising, benodigd oppervlak
* 19 augustus 2020 (ABRvS 201909037/1/R1): Awb, Wro; bpl, woningen
* 19 augustus 2020 (ABRvS 201908948/1/R4): Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, uitbreiding veehouderij, geur/geurverordening, gezondheid/endotoxine (Rb Oost-Brabant 19/349)
* 19 augustus 2020 (ABRvS 201908521/1/A2): Awb; weigering om scheepswerf aan te wijzen als gemeentelijk monument, belanghebbende, ontvankelijkheid (Rb Amsterdam 19/2244)
* 19 augustus 2020 (ABRvS 201907808/1/A3): Awb, Opiumwet; handhaving, sluiting club, bevoegdheid (Rb Gelderland 19/3423 en 19/4199)
* 19 augustus 2020 (ABRvS 201907398/1/R3): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, studentenwoningen, geluid, binnenniveau/planregel, horeca/Activiteitenbesluit (Rb Rotterdam 17/6188 en 17/6189)
* 19 augustus 2020 (ABRvS 201907230/1/R4): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, appartementen/galerie/atelier, bezonning, parkeren, Bouwverordening (Rb Midden-Nederland 18/1634)
* 19 augustus 2020 (ABRvS 201906822/1/R1): Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, invordering, gebruik deel van boerderij als woning, strijd met bpl (Rb Amsterdam 19/3392 en 19/3394)
* 19 augustus 2020 (ABRvS 201906673/1/R1): Awb, Wro; bpl-en, Chw, detailhandel, Dienstenrichtlijn, branchering. Bro/Ladder, parkeren, stedenbouwkundige aspecten, wijzigingsbevoegdheid, tussenuitspraak
* 19 augustus 2020 (ABRvS 201906528/1/R2): Awb, Wro; bpl, woningen, Natura 2000-gebied, relativiteit, ontsluiting
* 19 augustus 2020 (ABRvS 201906509/1/R2): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, appartementen, parkeren (Rb Oost-Brabant 18/1339)
* 19 augustus 2020 (ABRvS 201905841/1/A3): Awb, DHW, Gmw, Wok; DHW-, exploitatie- en aanwezigheidsvergunning, slecht levensgedrag (Rb Midden-Nederland 18/3219)
* 19 augustus 2020 (ABRvS 201905435/1/R2): Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, illegaal bouwwerk, nieuwe ontwerp-bpl (Rb Oost-Brabant 19/757 en 19/1477)
* 19 augustus 2020 (ABRvS 201905019/1/R4): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl, huisvesting arbeidsmigranten op landgoed, strijd met goede ruimtelijke ordening (Rb Limburg 18/1420)
* 19 augustus 2020 (ABRvS 201903962/1/R1): Awb, Nbw; handhaving, camping, Natura 2000-gebied, kap van bomen, instandhoudingsdoelen (Rb  Noord-Nederland 17/3083)
* 19 augustus 2020 (ABRvS 201903058/1/A2): Awb, Wro; planschade, beheersverordening, agrarisch gebied, actieve risico-aanvaarding (Rb Zeeland-West-Brabant 18/3550,19/260,19/263,19/264 en 19/267)
* 19 augustus 2020 (ABRvS 201900933/1/R3): Awb, Wro; bpl, woningbouw, verplaatsing paardenhouderij, omgevingsvisie, lintstructuur, verkeer
* 19 augustus 2020 (ABRvS 201810183/1/R2): Awb, Wro; weigering vaststelling uitwerkingsplan, winkels/woningen, leegstand detailhandel, goede ruimtelijke ordening, nieuwe feiten en omstandigheden, Bro/Ladder, Dienstenrichtlijn
* 19 augustus 2020 (ABRvS 201808546/1/R4): Awb, Wro; bpl, Chw, woning, school, verkeersveiligheid
* 19 augustus 2020 (ABRvS 201806352/1/R2 en 201810158/1/R2): Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsommen, invordering, verwijderen bouwwerken en staken activiteiten met honden en paarden (Rb Oost-Brabant 17/2421 en 18/1184)
* 19 augustus 2020 (ABRvS 201803188/2/R3): Awb, Wro; bpl, horeca, centrum, Activiteitenbesluit, geluid, maatregelscenario’s, geluidluwe gevel, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
* 18 augustus 2020 (CBb 18/1797 en 18/1657 en 18/2875): Awb, Lbw; heffing, fosfaatreductieplan, referentieaantal, voorzienbaarheid, geen buitensporige last, knelgevallenregeling
* 18 augustus 2020 (CBb 18/2929, 18/2927 en 19/228): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrecht, grondgebondenheid, knelgevallenregeling, individuele/buitensporige last/EP, peildatum, zelfzuivelnorm
* 17 augustus 2020 (ABRvS 202002419/1/R1 en /2/R1): Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning voor het op drie locaties (gewijzigd) aanleggen van ondergrondse hoogspanningsverbindingen, afwijken PIP 380 kV, gezondheid, magneetveld
* 14 augustus 2020 (ABRvS 202001811/2/R2): Awb, Wro; vovo, parkeergarage bij luchthaven, stikstof, Natura 2000, rapport, verkeersroute, onomkeerbare gevolgen
* 14 augustus 2020 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 20/7073 WET VV en BRE 20/7075 WET): Awb, Opiumwet; vovo en kortsluiten, handhaving, sluiting woning, drugs, bevoegdheid
* 14 augustus 2020 (Rb Den Haag SGR 20/4857 en SGR 20/4774): Awb, Gmw; vovo, intrekking ontheffing sluitingstijd, horeca, APV, overtreding Noodverordening Covid-19
* 14 augustus 2020 (Rb Gelderland 20/4216): Awb, Opiumwet; vovo, handhaving, sluiting woning, drugs, bevoegdheid
* 13 augustus 2020 (ABRvS 202003917/2/R4): Awb, Wabo, Gmw; vovo, handhaving, staken bewoning en verwijderen bouwwerken, geen vergunning, strijd met bpl, geen spoedeisend belang (Rb Gelderland 19/2026)
* 13 augustus 2020 (Rb Amsterdam AMS 20/3824): Awb, Gmw; vovo, terrasuitbreidingen, horeca, APV, alternatieven
* 12 augustus 2020 (ABRvS 202002313/2/R4): Awb, Wabo, Gmw; vovo, handhaving, dwangsom, afwijken van vergunning, geen creatief en/of educatief karakter, ondergeschikte horeca (Rb Gelderland 20/900 en 20/901)
* 12 augustus 2020 (ABRvS 202002530/2/R2): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen, veldschuur, overgangsrecht (Rb Oost-Brabant SHE 19/2857)

* 12 augustus 2020 (ABRvS 202002954/2/R4): Awb, Wro; vovo, bpl, appartementen en kantoren, parkeren, CROW, nieuw parapluplan
* 12 augustus 2020 (Rb Noord-Nederland C/18/199749 / KG ZA 20-153): BW; kort geding, ontruiming huurwoning, ernstige en structurele (geluid)overlast van huurders.
* 12 augustus 2020 (Rb Noord-Nederland LEE 20/1819 en LEE 20/1820): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken beheersverordening, appartementen in voormalig schoolgebouw, Bor, privacy, woon- en leefklimaat
* 11 augustus 2020 (Rb Noord-Nederland LEE 20/2166): Awb, Opiumwet; vovo, handhaving, sluiting woning, drugs, bevoegdheid
* 11 augustus 2020 (Rb Midden-Nederland UTR 20/71): Awb, Wabo; vovo, handhaving, afwijking vergunning, terugplaatsen steunpilaar
* 10 augustus 2020 (Rb Den Haag SGR 20/4751): Awb, Gmw;  vovo, tijdelijke sluiting horeca, geweldsincident, APV, openbare orde
* 10 augustus 2020 (Rb Noord-Holland HAA 20/3481): Awb, Opiumwet; vovo, handhaving, sluiting woning, drugs, bevoegdheid
* 10 augustus 2020 (Rb Oost-Brabant SHE 18/1724E): Awb, Wabo; gedeeltelijke intrekking milieuvergunning, veehouderij, verbetering milieu, Besluit huisvesting, beoordelingsruimte bevoegd gezag, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
* 7 augustus 2020 (Rb Rotterdam ROT 20/3890): Awb, Opiumwet; vovo, handhaving, sluiting woning, drugs, bevoegdheid
* 6 augustus 2020 (Rb Overijssel AWB 20/1271): Awb, Wabo; verzoek om opheffing vovo, verbouwen tot beschermd wonen, beheersmaatregelen uit oogpunt van sociale veiligheid en overlast, risicoanalyse
* 6 augustus 2020 (CBb 19/217): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrecht, excretieforfait
* 31 juli 2020 (Rb Limburg AWB 20/1785): Awb; vovo, invordering dwangsom, overtredingen Wabo, belangenafweging
* 21 juli 2020 (Rb Limburg AWB 19/3084): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik, kantoor in woning, aantal huisnummers
* 20 juli 2020 (Rb Oost-Brabant SHE 19/3447): Awb, Waterwet; nadeelcompensatie, projectplan, causaal verband
* 15 juli 2020 (Rb Midden-Nederland UTR 19/4586-T2): Awb, verlenging termijn herstelbesluit, windpark
* 15 juli 2020 (Rb Overijssel AWB 19/1274): Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, horeca, permanente bewoning, brandveilig gebruik, hotel
* 8 juli 2020 (Rb Midden-Nederland UTR 20/2075): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, bedrijfsgebouw

 

# = betrokkenheid STAB

!  = (nog) niet gepubliceerd