STAB is deskundig, onafhankelijk en onpartijdig, en kan precies daarom de rechter van de juiste informatie voorzien. Soms kunnen we ook helpen bij het zoeken naar een oplossing. Zo worden we tegenwoordig steeds breder ingezet, bijvoorbeeld bij mediation of zoals recent bij advisering aan de wijkrechter.
Ook bij ‘reguliere’ zaken dragen we soms bij aan het komen tot overeenstemming, mede omdat onze onafhankelijkheid zorgt voor vertrouwen bij partijen.Een mooi voorbeeld hiervan is de zaak over oprichting van een bioraffinage concept in de provincie Limburg. In deze bioraffinaderij wordt mest afkomstig van veehouderijen tezamen met andere organische materialen vergist en verwerkt tot duurzame energie, organische meststoffen en ‘schoon’ water. Twee verenigingen en omwonenden waren in beroep omdat ze vreesden voor aantasting van de leefomgeving door onder andere geur en geluid. Zij waren van mening dat de onderzoeken op bepaalde punten onjuist waren en dat de omgevingsvergunning niet voldoende bescherming bood. STAB heeft alle stukken en rapporten bekeken, alle partijen gehoord en verslag aan de rechter uitgebracht. STAB constateerde ten aanzien van geur en geluid een aantal gebreken, die door Gedeputeerde Staten (verweerder) tijdens het STAB-onderzoek ook (deels) zijn erkend. In het verslag gaven we tevens een aantal (aanpassingen van) voorschriften als suggestie.
Verweerder heeft als reactie op het STAB-verslag aangegeven zich te kunnen vinden in (een aantal van de) suggesties en heeft de rechtbank verzocht zelf in de zaak te voorzien. Tijdens de zitting zijn de voorgestelde (aanpassingen van de) voorschriften aan de orde geweest en bleken alle partijen zich hier in grote lijnen in te kunnen vinden.
Op 24 juli 2020 heeft Rechtbank Limburg uitspraak gedaan (ECLI:NL:RBLIM:2020:5462) en in overeenstemming met het STAB-verslag een aantal beroepen gegrond verklaard, een aantal geur- en geluidvoorschriften vervangen en een aantal extra voorschriften aan de vergunning verbonden.