Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* 17 november 2021 (ABRvS 202103145/1/R1): Awb, Wm, Wbb; handhaving, dwangsommen, overtreding, storten van verontreinigde grond, Bbk, bewijslast
* 17 november 2021 (ABRvS 202102618/1/R4): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, tijdelijk zonnepark, ontvankelijkheid (Rb Midden-Nederland 20/2892)
* 17 november 2021 (ABRvS 202102357/1/R4): Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, gebruik loods, strijd met bpl (Rb Gelderland 17/4764, 17/7017 en 18/3013)
* 17 november 2021 (ABRvS 202101709/1/R4): Awb, Wabo; handhaving, hekwerk, geen vergunning (Rb Gelderland 20/4)
* 17 november 2021 (ABRvS 202100644/1/A2): Awb, Wvw; verkeersbesluit, brug, langzaamverkeersverbinding/fietspad, geen landbouwverkeer, verkeersveiligheid (Rb Rotterdam 19/3858)
* 17 november 2021 (ABRvS 202100532/1/R1): Awb, Wm; wijziging diverse afvalinzamellocaties, ontvankelijkheid
* 17 november 2021 (ABRvS 202100529/1/R1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, herstellen schuur, strijd met bpl, overgangsrecht (Rb Noord-Holland 20/6073 en 20/5690)
* 17 november 2021 (ABRvS 202100216/1/R1): Awb, Wabo; buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, aanbrengen van oeverbescherming met stortstenen, onvoldoende gegevens (Rb Amsterdam 19/6727)
* 17 november 2021 (ABRvS 202100070/1/R1, 202100087/1/R1 en 202100099/1/R1): Awb, Wm; aanwijzing locatie ondergrondse restafvalcontainer, afvalstoffenverordening, alternatieve locaties
* 17 november 2021 (ABRvS 202007160/1/A3): Awb, Gmw; exploitatievergunning, horeca met terras, biercafé, openingstijd terras, woon- en leefklimaat, terrassenbeleid, APV, Dienstenrichtlijn (Rb Amsterdam 19/4459)
* 17 november 2021 (ABRvS 202007108/1/R4): Awb, Wro; bpl, buitengebied, vergroting woonvlak
* 17 november 2021 (ABRvS 202007075/1/A3): Awb, Hvw; boete, overtreding, ontvankelijkheid (Rb Rotterdam 19/1474)
* 17 november 2021 (ABRvS 202007070/1/R2): Awb; wijziging van de wijze van communicatie tussen gemeente en inwoner, geen besluit, ontvankelijkheid (Rb Oost-Brabant 20/1183)
* 17 november 2021 (ABRvS 202006137/1/R2): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, schuilgelegenheid voor paarden, strijd met bpl, kernrandzone (Rb Oost-Brabant 20/1320)
* 17 november 2021 (ABRvS 202005886/1/R3): Awb, Wabo, Gmw; dwangsommen, invordering, verwijderen recreatieverblijf, berging, steiger en brug, geen vergunning (Rb Den Haag 19/4042)
* 17 november 2021 (ABRvS 202005652/1/R4): Awb, Wro; wijzigingsplan, wijziging van bedrijfswoning naar plattelandswoning, woon- en leefmilieu, motivering, tussenuitspraak
* 17 november 2021 (ABRvS 202005604/1/R4): Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, staken permanente bewoning recreatieverblijf, strijd met bpl (Rb Gelderland 19/5185)
* 17 november 2021 (ABRvS 202005209/1/A3): Awb; schadevergoeding, weigering DHW- en exploitatievergunning, horeca met terras, vooringenomenheid, ‘paulianeus’ handelen, motivering (Rb Amsterdam 18/4506)
* 17 november 2021 (ABRvS 202005193/1/R4): Awb, Wro; bpl, buitengebied, planregels, afwijkingsbevoegdheid, lichtmasten, VNG-brochure
* 17 november 2021 (ABRvS 202004660/1/R2): Awb, Wro; bpl, recreatiebedrijf, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, motivering
* 17 november 2021 (ABRvS 202004556/3/R1): Awb, Wm; aanwijzing locatie ondergrondse restafvalcontainer, afvalstoffenverordening, locatie/zwerfafval
* 17 november 2021 (ABRvS 202004445/1/R4): Awb, Wro; bpl, parapluplan, kennisintensieve bedrijvigheid, motivering, tussenuitspraak
* 17 november 2021 (ABRvS 202002207/1/R3): Awb, Wabo, Gmw; handhaving, bestuursdwang, verwijderen zeecontainers, geen vergunning, strijd met bpl, bevoegdheid, vertrouwensbeginsel (Rb Den Haag 20/290 en 19/7784)
* 17 november 2021 (ABRvS 202001750/1/R2): Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, invordering, staken permanente bewoning recreatieverblijf, geen vergunning, strijd met bpl, vertrouwensbeginsel, evenredigheid (Rb Limburg 19/1542)
* 17 november 2021 (ABRvS 202001533/1/R3): Awb, Wro, Wabo; bpl/omgevingsvergunning voor bouwen, buitengebied, woningen, rood voor rood-regeling, belanghebbenden, Aarhus, inpassing, parkeren, geen significante gevolgen Natura 2000-gebied
* 17 november 2021 (ABRvS 202001527/1/A2): Awb, Wvw; verkeersbesluit, sluipverkeer, éénrichtingsverkeer, belangenafweging (Rb Amsterdam 18/5024)
* 17 november 2021 (ABRvS 202001136/5/R4): Awb, Wro; bpl, collectieve herziening woongebieden, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
# 17 november 2021 (ABRvS 201907485/1/A2): Awb, Wro; planschade, opslag kuilvoer (Rb Noord-Nederland 18/1350, 18/1351, 18/1352 en 18/1353)
* 17 november 2021 (ABRvS 201905476/1/R1): Awb, Wm; ontheffing, algemeen verbindend verklaarde “Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor autobanden”, gelijkwaardig beheer, Bbab, inzamelpercentages
* 17 november 2021 (ABRvS 201807485/4/R3): Awb, Wro; bpl, buitengebied, agrarische bedrijfswoning/plattelandswoning, glastuinbouw, belanghebbenden, provinciale verordening, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
* 17 november 2021 (ABRvS 201807412/3/R3): Awb, Wro; reactieve aanwijzing, omzetting van bestaande bedrijfswoningen in burger- dan wel plattelandswoningen, glastuinbouwgebieden, provinciale omgevingsverordening, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
* 16 november 2021 (ABRvS 202104226/2/R2): Awb, Wro; vovo, bpl, bedrijventerrein, woonschepen, woon- en leefklimaat, Wvvw, reparatiebesluit, gebruiksovergangsrecht
* 16 november 2021 (CBb 18/1606, 18/1607, 18/1609, 18/1610 en 18/1611): Awb, Wet dieren; ontheffing verbod optreden met dieren, Bhd, rendieren
* 16 november 2021 (CBb 20/815): Awb, Msw; fosfaatrechten, herzieningsverzoek, geen gewijzigde omstandigheden of nieuwe feiten, motivering
* 16 november 2021 (CBb 19/302): Awb, Msw; vaststelling fosfaatrechten, knelgevallenregeling, wachtdagen/vervangingsbesluit
* 16 november 2021 (CBb 19/1911): Awb; schadevergoeding, herziening fosfaatrechten
* 12 november 2021 (Rb Midden-Nederland  UTR 20/4115-V): Awb, Gmw; wijzigen monumentstatus, belanghebbenden, ontvankelijkheid
* 12 november 2021 (Rb Noord-Nederland LEE 21/1840): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik, huisvesting arbeidsmigranten, huishouden, geen strijd met bpl
* 12 november 2021 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 20/6869 GEMWT): Awb, Wabo; handhaving, rooien en herplanten kerstbomen, vergunningplicht op grond van bpl
* 11 november 2021 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 20/8618 WABOM): Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, melkveehouderij, ontvankelijkheid
* 11 november 2021 (Rb Noord-Nederland LEE 21/2684): Awb, Wabo; vovo, ambtshalve wijziging omgevingsvergunning, geur, kentallen, spreiding, inschakeling STAB bodemprocedure
* 11 november 2021 (Hof Amsterdam 23-000460-19): WSr, WED, Wm; overbrenging afgedankte koelkasten naar Nigeria, EVOA, EVRM
* 11 november 2021 (Hof Amsterdam 23-000638-20): WSr, WED, Waterwet; opzettelijk brengen van stoffen in oppervlaktewater, hemelwater dat door granuliet/Noorse leem stroomt/percolaat, opslag van grondstoffen, bouwstoffen en afvalstoffen, zorgvuldig verwerken van afvalwaterstromen
* 11 november 2021 (EH C-315/20): Prejudiciële verwijzing EVOA/overbrenging van afvalstoffen, indeling Eural, beginselen van zelfvoorziening en nabijheid, gemengd stedelijk afval dat een mechanische verwerking heeft ondergaan die de aard ervan niet heeft veranderd
* 11 november 2021 (EH C-398/19): Prejudiciële verwijzing handel in broeikasgasemissie-rechten, hulpinrichtingen die als zodanig geen broeikasgasemissies uitstoten, export van koud water naar een entiteit in een bedrijfstak die aan een significant CO2-weglekrisico is blootgesteld
* 11 november 2021 (Rb Oost-Brabant SHE 20/3130): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, bedrijfsgebouw, kosten kwaliteitsbijdrage/provinciale verordening, verzekering verhaal, motivering
* 11 november 2021 (Rb Oost-Brabant SHE 21/522 en SHE 21/1947): Awb, Wabo, Gmw; vovo en kortsluiten, handhaving, dwangsom, weegbrug/lichtmast, geen vergunning, intrekking dwangsom vergunde lichtmast, inrit/mesthandel
* 11 november 2021 (ABRvS 202104187/2/R1): Awb, Wbb; vovo, bodemsanering, instemming saneringsplan
* 11 november 2021 (ABRvS 202104317/2/R2): Awb, Wro; vovo, bpl, woningen, verkeer, Bro/Ladder, provinciale verordening
* 11 november 2021 (Rb Oost-Brabant SHE 21/1845): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, weegbrug, gebruik voor mesthandel die in strijd met bpl is
* 11 november 2021 (ABRvS 202105906/2/R4): Awb, Wro; vovo, bpl, basisschool en woningen op voormalig perceel melkveehouderij, provinciale verordening/indeling andere provincie, overgangsrecht, weidevogelgebied, compensatieopgave
* 10 november 2021 (ABRvS 202105686/2/R4): Awb, Wro; vovo, bpl, paraplu wonen en parkeren
* 10 november 2021 (Rb Noord-Nederland LEE 21/904): Awb, Mbw; mijnbouwschade, gaswinning, wettelijk bewijsvermoeden, herstelmethodiek
* 9 november 2021 (Rb Noord-Holland HAA 18/863 en HAA 18/2926 en HAA 18/2927): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl en brandveilig gebruik, uitbreiding aantal kindplaatsen kinderdagverblijf, niet gecombineerd aangevraagd, gedoogbesluiten/bevoegd rechtbank
* 9 november 2021 (Rb Overijssel AWB 21/1509): Awb, Wabo; vovo, handhaving, zand- en grindhandel, strijd met bpl, evenredigheid, relatie met Wnb en Wgh
* 9 november 2021 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 20/8628 GEMWT): Awb; verzet, handhavingsverzoek, ontvankelijkheid, redelijke beslistermijn
* 8 november 2021 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 21/962 GEMWT): Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, staken permanente bewoning recreatieverblijf, strijd met bpl, overgangsrecht, bevoegdheid, evenredigheid
* 5 november 2021 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 20/6377 WABOA): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik, perenboomgaard, bestrijdingsmiddelen, risico’s voor gezondheid
* 5 november 2021 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 20/6951 GEMWT): Awb; invordering dwangsom, onvoldoende brandveiligheidsvoorzieningen in pand
* 5 november 2021 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 20/10002 GEMWT): Awb, Gmw; handhaving, houtrook, overlast, beoordeling door gemeente
* 5 november 2021 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 20/6958 WABOA en BRE 21/3025 GEMWT): Awb, Wabo; handhaving/omgevingsvergunning voor bouwen, balustrade om dakterras, welstand
* 4 november 2021 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 21/1111 WABOA): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, intern verbouwen pand, geen beroepsgronden, ontvankelijkheid
#! 3 november 2021 (Rb Midden-Nederland UTR 20/799): Awb, Waterwet; projectplan, maatregelen voor hydrologische scheiding tussen natuurkavels en agrarische kavels, instandhoudingsmaatregelen voor Natura 2000-gebied, peilbesluit, beleidsnota, opbolling grondwater/gierkelders, afwatering/opstuwing, motivering
* 2 november 2021 (Rb Den Haag SGR 21/3709 en SGR 21/3417): Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, stal, bedrijfsmatig/hobbymatig houden van paarden, bijbehorend bouwwerk/Bor, mestopslag
* 2 november 2021 (Rb Den Haag SGR 20/5151): Awb, Wvw; verkeersbesluit, fietsroute
* 2 november 2021 (Rb Den Haag SGR 20/5156): Awb, Gmw; handhaving, wachtrijen voor ingang horecabedrijven, bevoegdheid, geen wettelijke grondslag
* 1 november 2021 (Rb Limburg ROE 20/2555): Awb, Wro; planschade, rondweg, inpassingsplan, uitzicht, geluid en luchtverontreiniging, actieve risicoaanvaarding, normaal maatschappelijk risico, motivering, zelf in zaak voorzien
# 29 oktober 2021 (Rb Den Haag SGR 19/1813): Awb, Wro; planschade, planvergelijking, waardering schade, voorzienbaarheid
* 25 oktober 2021 (Rb Limburg 9459185 CV EXPL 21-4511): BW; kort geding, ontruiming woning, geluidsoverlast
* 22 oktober 2021 (Rb Limburg ROE 21/2857): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor kappen boom, geen beschermde boom/Bomenverordening
* 22 oktober 2021 (Rb Limburg ROE 21/2819): Awb, Wabo, Gmw; vovo, handhaving, dwangsom, overkapping, geen vergunning, strijd met bpl
* 18 oktober 2021 (Rb Den Haag SGR 20/2829): Awb, Wabo, Gmw; handhaving, bouwstop/dwangsom, invordering, afwijking vergunning, reconstrueren en verbouwen van monumentale panden, verhoogde vloer
* 18 oktober 2021 (Rb Den Haag SGR 20/2857): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik, uitbreiding aantal camperplaatsen, belanghebbenden, PAS en Wnb/relativiteit, ruimtelijke onderbouwing
* 15 oktober 2021 (Rb Amsterdam AMS 20/5677): Awb; schadevergoeding, geen onrechtmatige besluitvorming, geen onderbouwing schade
* 12 oktober 2021 (Rb Amsterdam AMS 21/4704): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen, aanbrengen tijdelijke noodconstructie kademuur, belanghebbende, Erfgoedwet
* 12 oktober 2021 (Rb Amsterdam AMS 21/2075): Awb, Wabo; niet tijdig bekendmaken van rechtswege verleende omgevingsvergunning, niet alleen bouwen maar ook afwijken bpl, UOV, ontvankelijkheid
* 8 oktober 2021 (Rb Amsterdam AMS 20/6661): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, dichtbouwen balkon, beleidsregels
* 7 oktober 2021 (Rb Amsterdam AMS 21/4355 en AMS 21/4356): Awb, Gmw; vovo en kortsluiten, exploitatievergunning, bed&breakfast, versie huisvestingsverordening, zelfstandige woonruimte
* 6 oktober 2021 (Rb Amsterdam AMS 21/114): Awb, Wabo; buitenbehandeling stellen aanvraag om omgevingsvergunning, botenhuis, onvoldoende gegevens, afmetingen niet juist
* 5 oktober 2021 (Rb Amsterdam AMS 20/7031): Awb; invordering dwangsom, niet voldoen woning aan eisen Ww/Bouwbesluit
* 1 oktober 2021 (Rb Amsterdam AMS 21/4572 en AMS 21/4642): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor aanleggen duikers/geen vergunning vereist voor dempen watergangen, geen spoedeisend belang
* 29 september 2021 (Rb Amsterdam AMS 20/6643): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, winkel en kantoor, vvgb, relativiteit
* 29 september 2021 (Rb Amsterdam AMS 21/1065): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, tijdelijk vervangen deel brugdek, relatie bpl en monumentenverordening
* 29 september 2021 (Rb Amsterdam AMS 20/6377): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor kappen boom, procesbelang, ontvankelijkheid
* 20 september 2021 (Rb Den Haag SGR 20/2479): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, geen procesbelang, ontvankelijkheid
* 9 september 2021 (Rb Amsterdam AMS 21/3634): Awb, Gmw; vovo, handhaving, invordering dwangsom, houden van evenementen zonder vergunning, uitstel tot beslissing op bezwaar
* 3 september 2021 (Rb Amsterdam AMS 21/35): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor kappen boom, beeldbepalend en bijzondere natuur- en milieuwaarde, advies deskundige
* 25 augustus 2021 (Rb Amsterdam C/13/705075 / KG ZA 21-635): BW; kort geding, ontruiming woning, ernstige drugs- en geluidsoverlast, intimiderend gedrag
* 21 mei 2021 (Rb Den Haag SGR 18/189 en SGR 18/297): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken bpl en milieu, melkrundveestal en sleufsilo’s, uitbreiding van het aantal dieren en vergroten van het bouwoppervlak, inpassing in bpl/ABRvS, m.e.r.-beoordelingsbesluit, gezondheid, geluid, geur, Natura 2000/relativiteit
* 22 december 2020 (Rb Midden-Nederland UTR 20/3916 en UTR 20/3917-T): Awb, Wabo; vovo en tussenuitspraak, omgevingsvergunning voor bouwen, appartementen op voormalige locatie zwembad, parkeren, motivering
* 17 december 2020 (Rb Midden-Nederland UTR 20/140-T):Awb, Gmw; intrekking exploitatievergunning, belanghebbende, tussenuitspraak
* 23 oktober 2020 (Rb Midden-Nederland UTR 20/411): Awb, Gmw; handhaving, sluiting pand, cash center/illegaal gokken en overlast/ inbreuk op de openbare orde

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen

* 17 november 2021 (ABRvS 202102618/1/R4): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, tijdelijk zonnepark, ontvankelijkheid (Rb Midden-Nederland 20/2892)
5.2.    De uitspraak van de Afdeling van 6 november 2019 waar de staatssecretaris naar heeft verwezen, ging over een zaak waarin de minister van Economische Zaken en Klimaat geen zienswijze had ingediend tegen een ontwerpbestemmingsplan van de raad van de gemeente Smallingerland. De raad had in strijd met artikel 3.8, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) de kennisgeving van het ontwerpbestemmingsplan niet aan de minister toegezonden. De Afdeling overwoog daarover onder 2.5 dat artikel 3.8, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wro volgens de memorie van toelichting bij de Wro (Kamerstukken II, 2002/03, 28916, nr. 3, blz. 98) verband houdt met de mogelijkheid voor de in dat artikel genoemde instanties om te kunnen bezien of bovengemeentelijke belangen in het plan afdoende zijn geregeld en zo nodig, gelet op hun taak om specifieke belangen te behartigen, alert en adequaat te kunnen reageren op een ontwerpplan. Het doel van het toesturen van de kennisgeving is gelet hierop het voorkomen dat een terinzagelegging van een ontwerpplan de betrokken instantie ontgaat. De Afdeling achtte daarom het beroep van de minister ontvankelijk, ondanks het feit dat hij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan had ingediend.

Artikel 3.8 van de Wro is niet van overeenkomstige toepassing verklaard op de voorbereiding van een omgevingsvergunning die wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wabo. Daarnaast is het doel van artikel 3.1.1 van het Bro, niet identiek aan dat van artikel 3.8 van de Wro. In de nota van toelichting bij artikel 3.1.1 wordt op pagina 54 gewezen op artikel 3.8, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wro en wordt opgemerkt dat de daarin opgenomen verplichting om het ontwerpbesluit toe te zenden aan de instanties van wie een belang in het geding is, samenhangt met de procedurele stappen die die instanties kunnen zetten. Uit deze nota van toelichting kan daarom niet worden afgeleid dat artikel 3.1.1 van het Bro net als artikel 3.8 van de Wro is bedoeld als een waarborg om te voorkomen dat een terinzagelegging van een (ontwerp)besluit de betrokken instanties ontgaat. De verwijzing naar de uitspraak van 6 november 2019 geeft daarom geen aanleiding voor het oordeel dat de overschrijding van de beroepstermijn verschoonbaar is.

5.3.    Gelet op wat hiervoor is overwogen, heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat, zelfs als het college in strijd met artikel 3.1.1 van het Bro heeft gehandeld, de overschrijding van de beroepstermijn niet verschoonbaar is. De rechtbank heeft het beroep van de staatssecretaris daarom terecht niet-ontvankelijk verklaard.

* 17 november 2021 (ABRvS 202005209/1/A3): Awb; schadevergoeding, weigering DHW- en exploitatievergunning, horeca met terras, vooringenomenheid, ‘paulianeus’ handelen, motivering (Rb Amsterdam 18/4506)
4.1.    Volgens artikel 2:4, eerste lid, van de Awb vervult het bestuursorgaan zijn taak zonder vooringenomenheid.

Volgens het tweede lid van dit artikel waakt het ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden.

Met het begrip ‘persoonlijk’ is blijkens de wetgeschiedenis van dit artikel (Kamerstukken II, 1988/89, 21 221, nr. 3, blz. 55) gedoeld op ieder belang dat niet behoort tot de belangen die het bestuursorgaan uit hoofde van de hem opgedragen taak behoort te behartigen.

4.2.    De Awb verzet zich er niet tegen dat de voorbereiding van het primaire besluit en de vertegenwoordiging van de burgemeester bij de commissie bezwaarschriften door dezelfde ambtenaar gebeurt. Vergelijk: uitspraak van de Afdeling van 8 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2643. De omstandigheid dat [ambtenaar] niet alleen als behandelend ambtenaar was betrokken bij het nemen van het onrechtmatige besluit van 3 november 2017, maar ook heeft opgetreden als vertegenwoordiger van de burgemeester bij de bezwaarschriftencommissie, is daarom niet in strijd met artikel 2:4 van de Awb. Het is gebruikelijk dat degene die namens de burgemeester diens besluitvorming uitlegt en toelicht, iemand is die bekend is met de inhoud en achtergrond daarvan. Dit past bij de rol van een vertegenwoordiger van de burgemeester. Dat de vennootschap een schadeclaim heeft ingediend vanwege het onrechtmatige besluit van 3 november 2017, bij welk besluit [ambtenaar] als behandelend ambtenaar was betrokken, maakt niet dat hij een ‘persoonlijk’ belang heeft bij de afwijzing van de aanvraag. De burgemeester heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat er geen aanleiding is om vooringenomenheid in de stukken te lezen en dat niet is gebleken van een persoonlijk belang.

Het betoog slaagt niet.

* 17 november 2021 (ABRvS 202001533/1/R3): Awb, Wro, Wabo; bpl/omgevingsvergunning voor bouwen, buitengebied, woningen, rood voor rood-regeling, belanghebbenden, Aarhus, inpassing, parkeren, geen significante gevolgen Natura 2000-gebied
3.3.    [appellant A], Elstate B.V., [appellant B] en Stichting Behoud Enterse Landbouw hebben geen zienswijze naar voren gebracht over de ontwerpbesluiten. Niet gebleken is dat hen dit redelijkerwijs niet kan worden verweten. Gelet op artikel 6:13 van de Awb moet het beroep van [appellant] en anderen, voor zover ingesteld door de genoemde (rechts)personen en stichting, niet-ontvankelijk worden verklaard. De Afdeling heeft echter haar jurisprudentie over de ontvankelijkheid van beroepen tegen omgevingsrechtelijke besluiten die zijn voorbereid met afdeling 3.4 van de Awb gewijzigd. Aanleiding daarvoor was het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 14 januari 2021, Stichting Varkens in Nood, ECLI:EU:C:2021:7. Aan belanghebbenden wordt in omgevingsrechtelijke zaken niet langer tegengeworpen dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit (uitspraak van 14 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:786). Voor niet-belanghebbenden geldt dat ook zij beroep kunnen instellen tegen omgevingsrechtelijke besluiten, mits zij een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of ingeval hen niet kan worden verweten dat zij dat hebben nagelaten (uitspraak van 4 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:953). Dit betekent dus dat bij omgevingsrechtelijke besluiten die zijn voorbereid met afdeling 3.4 van de Awb, artikel 6:13 van de Awb alleen nog wordt tegengeworpen aan niet-belanghebbenden die (verwijtbaar) geen zienswijze naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit. Voor het antwoord op de vraag of de beroepen van de hiervoor genoemde (rechts)personen en stichting ontvankelijk zijn, is dus beslissend of deze (rechts)personen en stichting belanghebbenden zijn. Daarom zal de Afdeling dit hierna beoordelen.
………………
3.6.    Gezien het voorgaande is het beroep van [appellant] en anderen, ook voor zover ingesteld door [appellant A], Elstate B.V., [appellant B] en Stichting Behoud Enterse Landbouw, ontvankelijk

* 12 november 2021 (Rb Midden-Nederland  UTR 20/4115-V): Awb, Gmw; wijzigen monumentstatus, belanghebbenden, ontvankelijkheid
6.1   Alleen belanghebbenden bij een besluit kunnen daartegen beroep instellen bij de rechtbank. Op grond van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Het is vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) dat omwonenden, huurders en andere gebruikers geen belanghebbenden zijn bij een besluit tot het al dan niet aanwijzen van een object als monument. Natuurlijke personen zijn alleen belanghebbenden als zij eigenaar of anderszins zakelijk gerechtigden zijn van het aan te wijzen object.3 Eiser hebben in beroep aangevoerd dat deze rechtspraak van de Afdeling hier niet van toepassing is, omdat het daarin gaat over het wel of niet aanwijzen van een object. In deze zaak gaat het om het gedeeltelijk intrekken/wijzigen van een al verleende monumentale status. Volgens eisers zijn zij in zo’n geval wel belanghebbenden.

6.2   De rechtbank is het met eisers eens. Uit de zinsnede “al dan niet” begrijpt de rechtbank dat de rechtspraak van de Afdeling van toepassing is op besluiten tot het wel of niet aanwijzen van een object als monument. Het is begrijpelijk dat omwonenden in die gevallen niet als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt, omdat het besluit om een object wel of niet als monument aan te wijzen geen effect heeft op hun fysieke leefomgeving. Dat is anders als een object zijn monumentenstatus verliest. Dan zal in veel gevallen immers geen omgevingsvergunning meer nodig zijn voor wijzigingen aan dat object, waar dat eerder nog wel het geval was. In dit geval is dat ook al gebeurd. De zonnepanelen zijn inmiddels vergunningvrij geplaatst en eisers kunnen daar dus niet tegen op kunnen komen in bezwaar in beroep. Juist dat gevolg, namelijk dat er bij recht veranderingen aan het object mogelijk worden gemaakt zonder dat daar voor eisers rechtsmiddelen tegen open staan, kan invloed hebben op de fysieke leefomgeving van eisers. Naar het oordeel van de rechtbank worden eisers daarom rechtstreeks in hun belangen geraakt door het primaire besluit.

6.3    Gelet hierop heeft het college eisers ten onrechte niet aangemerkt als belanghebbenden bij het primaire besluit. Het beroep is gegrond en het bestreden besluit wordt vernietigd. De vernietiging heeft tot gevolg dat het college opnieuw op het bezwaar van eisers moet beslissen, waarbij het college ervan uit moet gaan dat eisers belanghebbenden zijn.

* 11 november 2021 (Hof Amsterdam 23-000638-20): WSr, WED, Waterwet; opzettelijk brengen van stoffen in oppervlaktewater, hemelwater dat door granuliet/Noorse leem stroomt/percolaat, opslag van grondstoffen, bouwstoffen en afvalstoffen, zorgvuldig verwerken van afvalwaterstromen
Afstromend hemelwater is water dat uit de hemel valt, zoals regen, sneeuw en hagel en dauw. Dit hemelwater wordt normaal gesproken gezien als een ‘schone’ afvalwaterstroom. Als dit water in contact komt met goederen in de activiteit op- en overslaan van goederen gaat het niet langer om een ‘schone’ afvalwaterstroom. De verdediging heeft betoogd dat in casu hemelwater langs (en niet: door) het Noorse Leem – een inert goed – in het havenwater is beland zodat artikel 6.2 van de Waterwet niet is overtreden.

In het proces-verbaal met nummer WNN1906 is opgenomen dat het afgevloeide water is onderzocht en daarin een hoeveelheid percolaat aanwezig was van granuliet, oftewel Noorse leem. Van (louter) hemelwater is dus geen sprake. De raadsman heeft in dit verband nog gewezen op een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 oktober 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2282) waarin de Raad in het midden heeft gelaten of granuliet te bestempelen valt als een afvalstof. Hoewel in deze Afdelingsuitspraak wordt overwogen dat granuliet in milieuhygiënisch opzicht geschikt is om in het oppervlaktewater te worden toegepast, laat dit onverlet dat er sprake is van een ‘stof’ – te weten (percolaat van) granuliet – in het afgevloeide water. Dat de afvloeiing van stoffen visuele verontreiniging heeft veroorzaakt leidt het hof af uit de foto’s in het dossier. Dat verbalisanten de genomen monsters niet hebben onderzocht op visuele verontreiniging, doet aan dat oordeel niet af. Anders dan de verdediging heeft betoogd is het hof van oordeel dat in het onderhavige geval geen sprake is van het louter afvloeien van hemelwater. Op grond van artikel 6.2 van de Waterwet is het verboden om stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam, tenzij één van de in het eerste lid genoemde uitzonderingen van toepassing is. Het verweer wordt verworpen.

…………………………………….

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat op 14 maart 2019 een aanzienlijke hoeveelheid percolaat van granuliet vanaf het terrein van de verdachte in het oppervlaktewater is gestroomd. Het hof acht de betreffende lozing te hebben plaatsgevonden in de sfeer van de verdachte, in die zin dat de rechtspersoon [verdachte] B.V. erover vermocht te beschikken of de gedraging al dan niet zou plaatsvinden en zodanig gedrag werd blijkens de feitelijke gang van zaken door de rechtspersoon aanvaard, waarbij verdachte niet die zorg heeft betracht die in redelijkheid van hem kon worden gevergd met het oog op de voorkoming van de gedraging. Immers, gelet op de constateringen van verbalisant omtrent de aard en omvang van de lozing en gelet op de aard van het delict, de (weers)omstandigheden waaronder het delict is begaan en de verklaringen van de vertegenwoordiger van de verdachte – een inrichting waarin onder meer grondstoffen, bouwstoffen, afvalstoffen werden opgeslagen, overgeslagen en bewerkt, waarbij het zorgvuldig verwerken van afvalwaterstromen deel uitmaakt van de regels en de bedrijfscultuur – had de verdachte redelijkerwijs anders kunnen en moeten handelen.

* 11 november 2021 (Rb Oost-Brabant SHE 20/3130): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, bedrijfsgebouw, kosten kwaliteitsbijdrage/provinciale verordening, verzekering verhaal, motivering
6.3   De rechtbank is van oordeel dat artikel 3.9 van de IOV (zie de bijlage bij deze uitspraak) wel degelijk strekt tot bescherming van de belangen van eiseres. Dit artikel bepaalt dat een omgevingsvergunning als de onderhavige gepaard gaat met een fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het gebied of de omgeving. Eiseres heeft een pand in het gebied (het ligt er naast!) dus is gebaat bij een verbetering van de kwaliteit van het gebied. Daarnaast merkt de rechtbank op dat artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) er niet aan in de weg staat om dit pas in beroep aan te voeren. Eiseres is belanghebbende, dit is een besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsecht en artikel 6:13 van de Awbkan haar niet worden tegengeworpen na de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 4 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:953.

6.4   Het bestreden besluit is in artikel 3.1 van de IOV gelijk gesteld met een bestemmingsplan. De hoogte van de bijdrage is niet geschil tussen partijen. De ruimtelijke onderbouwing maakt deel uit van het bestreden besluit. Weliswaar staat hierin vermeld dat een bijdrage van € 7.973,00 wordt gelabeld aan de kwaliteitsverbetering, maar er staat niet bij wie die bijdrage gaat betalen, wanneer deze bijdrage wordt betaald en op welke wijze is verzekerd dat deze bijdrage wordt gebruikt voor de noodzakelijke kwaliteitsverbetering. Dat is wel vereist ingevolge artikel 3.9 van de IOV. De enkele vermelding in de ruimtelijke onderbouwing is onvoldoende. Door middel van het aparte besluit van 22 september 2020 is eveneens onvoldoende geborgd dat een bijdrage van € 7.973,00 zal worden bepaald. Verweerder heeft slechts bepaald dat in de grondexploitatie een kostenpost ten behoeve van de kwaliteitsverbetering in verband met het bestreden besluit wordt opgenomen, maar het is de rechtbank niet duidelijk wat verweerder precies bedoelt. De rechtbank acht het mogelijk dat in een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6:12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een kostenpost in verband met een kwaliteitsverbetering wordt opgenomen. De bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan ligt niet bij verweerder maar bij de gemeenteraad (zie artikel 6.13 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening). In dit geval heeft de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Voederheil II” in 2012 afgezien van het opstellen van een exploitatieplan omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of de vergunning begrepen gronden anderszins is verzekerd. Het is de rechtbank niet duidelijk hoe een kostenpost die in 2020 is ontstaan in 2012 al was voorzien. De gemeenteraad kan de bevoegdheden in artikel 6.12, eerste en tweede lid van de Wro delegeren aan verweerder met betrekking tot een omgevingsvergunning zoals het bestreden besluit. Het is de rechtbank niet gebleken dat dit is gebeurd en, als het al is gedelegeerd, waarom verweerder dan heeft afgezien van het vaststellen van een exploitatieplan bij het bestreden besluit en op welke wijze het verhaal van de kosten gepaard gaande met kwaliteitsverbetering anderszins is verzekerd. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat verweerder niet lijkt te willen dat de derde-partij de kosten moet dragen, maar dat verweerder in het midden laat wie dan wel voor de kosten opdraait, de gemeente Landerd of anderen. Bovendien is onduidelijk of en (zo ja,) wanneer de bijdrage zal worden gebruikt ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van het gebied. Verweerder dient op basis van artikel 3.9 van de IOV in het bestreden besluit zeker te stellen dat de betreffende bijdrage wordt voldaan en wordt gebruikt ten behoeve van de kwaliteitsverbetering in het gebied. Dat is niet gebeurd. Deze beroepsgrond slaagt.

* 5 november 2021 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 20/10002 GEMWT): Awb, Gmw; handhaving, houtrook, overlast, beoordeling door gemeente
5.1   Ten aanzien van de beroepsgrond van eisers dat het college onvoldoende heeft onderzocht of sprake is van houtrookoverlast, overweegt de rechtbank het volgende. Nadat eisers het handhavingsverzoek in februari 2020 hebben ingediend, heeft het college regelmatig de website www.stookwijzer.nu geraadpleegd om te bezien of er een negatief stookadvies voor de omgeving van de [straatnaam] was afgegeven. Dat was in die maand niet het geval. Omdat de wind niet uit noordelijke richting kwam, waarbij eisers met name overlast ervaren, heeft het college geen aanleiding gezien om ter plaatse een controle uit te voeren door de toezichthouder. Op 2 maart 2020 kwam de wind wel uit noordelijke richting en is op de hiervoor genoemde website een negatief stookadvies afgegeven. De toezichthouder is op deze datum ter plaatse geweest om waar te nemen of sprake was van overmatige houtstooklucht.

De rechtbank is van oordeel dat het onderzoek beperkt is geweest nu slechts eenmaal een ambtenaar ter plaatse is geweest om te ruiken of sprake was van overmatige geurhinder. Het college had meer onderzoek kunnen doen. Dit laat echter onverlet dat dit onderzoek, zelfs als het was uitgevoerd door een zogenaamde gecertificeerde neus, niet had kunnen bijdragen aan het door eisers gewenste resultaat, namelijk het vaststellen van overmatige houtrookoverlast. Er zijn immers geen normen vastgesteld waaraan getoetst kan worden. Verder bestaan geen algemeen aanvaarde inzichten ten aanzien van de vraag of, en zo ja, onder welke omstandigheden en bij welke frequentie, rook, afkomstig van gebruik van een houtkachel schade aan de mens toebrengt. Het door eisers ingebrachte kennisdocument ‘Houtstook in Nederland’ geeft geen eenduidige norm bij welke mate van blootstelling onder welke frequenties en omstandigheden de rook schadelijk is voor de gezondheid. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) geeft in het rapport ‘Gezondheids- en hindereffecten door houtkachels van particulieren’ evenmin een norm, maar een advies dat slechts wordt gezien als een eerste aanzet voor een handhavingssysteem. Nu een toetsingskader ontbreekt, kan overmatige rookhinder alleen worden vastgesteld als er evident sprake van is, bijvoorbeeld als het letterlijk zwart ziet van de rook. Daarvan is niet gebleken.

5.2   Eisers hebben verder aangevoerd dat door de weigering van het college handhavend op te treden tegen het gebruik van de houtkachel in verband met de privésfeer in strijd met artikel 8 van het EVRM wordt gehandeld.

In artikel 8 van het EVRM is bepaald dat een ieder het recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Volgens vaste rechtspraak van het EHRM kent het EVRM geen uitdrukkelijk recht toe op een schone en stille omgeving, maar kan artikel 8 in het geding zijn indien de overlast zo is dat die de betrokkene in ernstige mate in zijn gezondheid treft of hem belet in zijn woongenot en zijn privé- of gezinsleven (zie bijvoorbeeld EHRM Jugheli tegen Georgië, arrest van 13 juli 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0713JUD003834205, punt 62 en de daar aangehaalde rechtspraak). Naar het oordeel van de rechtbank is zulke overlast in dit geval niet aan de orde en is er geen sprake van een inbreuk op artikel 8 EVRM.

Samenvattingen van jurisprudentie op STAB-site
Op de website van STAB wordt recente jurisprudentie ook samengevat.
De volgende uitspraken zijn deze week nieuw geplaatst:

ABRvS 27 oktober 2021 Bestemmingsplan verbrede reikwijdte, criteria voor open normen en dynamische verwijzingen naar beleidsregels, rechtszekerheid
ABRvS 3 november 2021 Planschade, handvatten voor het bepalen van het normaal maatschappelijk risico
ABRvS 20 oktober 2021 Wnb-vergunning afvalenergiecentrale, intern salderen, scheepvaart