Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* 29 juni 2022 (ABRvS 202002949/​2/​A2): Awb, Wro; planschade, recente verkoopprijs, reformatio in peius, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak (Rb Overijssel 19/1128)
* 29 juni 2022 (ABRvS 202004708/​2/​R3): Awb, Wro; bpl, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
* 29 juni 2022 (ABRvS 202005307/​1/​R2): Awb, Wabo; omgevingsvergunning kappen bomen, belanghebbende (Rb Zeeland-West-Brabant)
* 29 juni 2022 (ABRvS 202006322/​1/​R4 en 202102222/​1/​R4): Awb, Woningwet; handhaving, boete, last onder dwangsom, kamergewijze verhuur, gebreken in en aan de woning, Bouwbesluit 2012, rookmelders aangesloten op elektriciteitsnet, recidive, hoogte boete, zelf in de zaak voorzien (Rb Midden-Nederland 19/2718)
* 29 juni 2022 (ABRvS 202101227/1/R2): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, rouwcentrum, VNG-brochure (Rb Limburg 20/1486 en 20/1550)
* 29 juni 2022 (ABRvS 202102488/​1/​R4): Awb, Wm; verzoek maatwerkvoorschrift, biologische varkenshouderij, plattelandswoning, SMB-richtlijn, Verdarg van Aarhus (Rb Overijssel 19/1195)
* 29 juni 2022 (ABRvS 202103574/1/R1): Awb, Wro; bpl, parapluherziening woonvormen, verwijzing naar beleid huisvesting internationale werknemers, voorbereidingsbesluit, SVBP 2012, overgangsrecht, bedrijfswoning, tussenuitspraak
* 29 juni 2022 (ABRvS 202103746/1/R2): Awb, Wro, Chw; bpl, omgevingsvergunning bouwen, gecoördineerde voorbereiding, appartementengebouw met 63 wooneenheden, 32 woonzorgeenheden, woon- en leefklimaat, parkeren, verkeersveiligheid
* 29 juni 2022 (ABRvS 202104021/​1/​R2): Awb, Wro; wijzigingsplan, realiseren woning, goede procesorde, wijzigingsvoorwaarden
* 29 juni 2022 (ABRvS 202104360/​1/​R3): Awb, Wabo; omgevingsvergunning, buiten behandeling, verbouw bovenwoning tot appartementen, verzoek aanvullende gegevens, 2:14 Awb (Rb Den Haag 20/3335)
* 29 juni 2022 (ABRvS 202104997/1/R2): Awb, Wro; bpl, beroep melkgeitenhouderij, geurhinder, Wgv, geurverordening, beleidsregel, gezondheidsrisico’s
* 29 juni 2022 (ABRvS 202105734/​1/​R1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, weigering, ballustrade, valbeveiliging, gebruik als dakterras, noodzaak op grond van Bouwbesluit 2012
* 29 juni 2022 (ABRvS 202105909/1/R4): Awb, Wabo; intrekken omgevingsvergunning, verbouw schuur, bed & breakfast, niet tijdig begonnen, tijdsverloop van zeven jaar, belangenafweging (Rb Gelderland 20/1111)
* 29 juni 2022 (ABRvS 202106416/​1/​R3): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, woning en bijgebouw, grondentrechter in hoger beroep (Rb Den Haag 21/2664)
* 29 juni 2022 (ABRvS 202108162/​1/​R4, ABRvS 202200179/​1/​R4, ABRvS 202200720/​1/​R4, ABRvS 202200890/​1/​R4 en ABRvS 202201613/​1/​R4): Awb, Wm, Gmw; handhaving, spoedeisende bestuursdwang, aanbieden huishoudelijk afval
* 28 juni 2022 (ABRvS 202201058/1/R2 en 202201058/2/R2): Awb, Wro; vovo en kortsluiten, bpl, rechtszekerheid, landschappelijk inpassingsplan
* 27 juni 2022 (Rb Gelderland ARN 22/2531 en ARN 22/2363): Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, handhaving, last onder dwangsom, gebruik in afwijking van vergunning
* 24 juni 2022 (ABRvS 202108166/2/R4): Awb, Wro; vovo, bpl, bijzondere natuurwaarden, beleidskader recreatie
* 24 juni 2022 (ABRvS 202202481/2/R4): Awb, Wro; vovo, bpl, spoedeisend belang
* 24 juni 2022 (ABRvS 202200724/2/R2): Awb, Wro; vovo, bpl, 59 woningen, burgerparticipatie, verkeer, groenstrook
* 24 juni 2022 (Rb Noord-Nederland 22/634 en 22/1765): Awb, Wnb; vovo en kortsluiten, verzoek intrekking natuurvergunning, festival, verplichte intrekkingsgrond, dreigende verslechtering of verstoring met significante gevolgen, onverplichte intrekkingsgrond
* 24 juni 2022 (Rb Oost-Brabant SHE 22/1415): Awb, Wabo; vovo, mondelinge usp,  evenementenvergunning, omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan, apv, natuurbad, wijziging voorschriften
* 24 juni 2022 (Rb Midden-Nederland UTR 22/1644): Awb, Wnb; natuurvergunning, passende beoordeling, Oostvaardersplassen, recreatieve voorzieningen, moerasontwikkeling, waterrijke zone als beschermingsmaatregel
* 24 juni 2022 (Rb Rotterdam ROT 21/630 en ROT 20/4572): Awb, Wabo; omgevingsvergunning kappen, apv, herontwikkeling
* 24 juni 2022 (Rb Midden-Nederland C/16/539748 / KL ZA 22-112): BW; civiel recht, kort geding, opschorting, inwerkingtreding provinciale verordening, wildbeheereenheden, onmiskenbaar onrechtmatig, beoordelingsvrijheid
* 23 juni 2022 (Rb Amsterdam AMS 22/2713): Awb, Wabo; vovo, handhaving, last onder dwangsom, darkstore, gebruik in strijd met bestemmingsplan
* 23 juni 2022 (Rb Noord-Nederland LEE 22/1433): Awb, Wnb; vovo, afwijzing verzoek handhaving, vergunningplicht, lelieteelt, gebruik bestrijdingsmiddelen, LHS, waarschuwing, opvragen informatie
* 23 juni 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 21/2170, 21/2274, 21/2279 en 21/3740): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, bedrijfsruimten, belangenafweging
* 23 juni 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 21/2914 WABOA): Awb, Wabo; omgevingsvergunning, verbindingsweg, herinrichting verkeerssituatie, verbeterprogramma spoorwegovergangen
* 22 juni 2022 (HvJ EU C‑661/20): VWEU; beroep Europese Commissie, niet nakomen 258 VWEU, Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, precontentieuze procedure, vaststellen niet naleven, wijziging bosbeerprogramma’s, nalaten passende maatregelen in beschermingszones, beschermingsmaatregelen auerhoen
* 22 juni 2022 (Conclusie AG HvJ EU C‑238/21): Richtlijn 2008/98/EG; begrip afvalstof
* 22 juni 2022 (Rb Overijssel ZWO 21/1220): Awb; handhaving, last onder dwangsom, overtreding ligplaatsverbod, bevoegdheid, ontheffing Binnenvaartpolitiereglement
* 22 juni 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 21/2828 WABO): Awb, Wabo; omgevingsvergunning tijdelijk afwijken bpl, begeleid wonen
* 22 juni 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 22/2159 VV en BRE 22/2162 GEMWT): Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, handhaving, last onder bestuursdwang, gebruik in afwijking van bpl, ontruiming grasveld, betoging
* 22 juni 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 21/50 WABOA): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl en bouwen, verbouw landbouwschuren tot appartementen, landschappelijke inpassing
* 21 juni 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 21/2918 WABOA): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en uitweg, beoogd gebruik, woonbestemming, hobbymatig houden van paarden
* 21 juni 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 19/1706 WABOM en BRE 19/1723 WABOM): Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, uitbreiding varkenshouderij, geluid, gezondheid, effect voor boomteeltgewassen, m.e.r.-beoordeling, natuurtoestemming, relativiteit, verwijzing naar PAS, intern salderen, Rav-emissiefactoren
* 21 juni 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 21/3296 GEMWT): Awb; verzoek handhaving, apv, verkeersonveilige situatie
* 21 juni 2022 (Rb Rotterdam ROT 21/103): Awb, Wet Dieren; bestuurlijke boete , bzoedling ontstaan bij uitslachten, recidive, redelijke termijn
* 21 juni 2022 (Rb Rotterdam ROT 21/104): Awb, Wet Dieren; bestuurlijke boete, Verordening levensmiddelenhygiëne, bescherming vlees tegen verontreiniging, redelijke termijn
* 20 juni 2022 (Rb Noord-Nederland LEE 21/321): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl en bouwen, vervanging windturbine, meenemen ontheffing soortenbescherming, goede procesorde, relativiteit, deskundigenadviezen, draagvlak
* 20 juni 2022 (Rb Limburg ROE 21/2851): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, bouwwerk, strijd met bestemmingsplan, herroepen
* 17 juni 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 21/3710 WET): Awb; verzoek geluidwerende maatregelen, besluit, publiekrechtelijke grondslag
* 16 juni 2022 (Rb Noord-Holland HAA 22/2457): Awb, Wabo; vovo, handhaving, last onder dwangsom, gebruik in strijd met bpl, tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten, handhaven onevenredig
* 16 juni 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 21/146 WET): Awb, Wet beheer rijkswaterstaatwerken; vergunning gebruik gronden, plaatsen, beheer en onderhoud windturbines, verkeersonveilige situatie
* 16 juni 2022 (Rb Noord-Nederland LEE 19/3649, 19/3650, 19/3656, 19/3670, 19/3671, 19/3729, 19/3731 en 21/3563): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, handhaving, sleufsilo’s, belanghebbende bij aanvraag, concreet zicht op legalisatie, aanvullende voorwaarde, beplantingsplan, verandering inrichting, geldende ruimtelijke normen uit omgevingsvergunning, voor ruimtelijke inpassing noodzakelijke loods niet gebouwd, gebruik schapenstal, gebruik zeecontainers, overlast van bedrijfsvoering en maaiwerkzaamheden, fair play-beginsel
* 15 juni 2022 (Rb Overijssel ak_21_2245): Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, gebruik in strijd met bpl, woning verhuurd door zorgaanbieder, zelfstandige bewoning, concreet zicht op legalisatie
* 14 juni 2022 (Hof Den Haag 200.286.746/01): BW; civiel recht, onrechtmatige hinder, coniferenhaag
* 14 juni 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 21/1829 WET): Awb, Wro; planschade, eigenaar pand supermarkt, procedureverordening, compenserend bpl
* 13 juni 2022 (Rb Midden-Nederland UTR 22/1832 en 22/1838): Awb, Waterwet; vovo, projectplan, stikstof, Wnb, gevolgen grondwaterstand, niet evident onrechtmatig, belangenafweging
* 13 juni 2022 (Rb Den Haag SGR 22/3180): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen en wijzigen monument, draagconstructie woning, aanbouw
* 10 juni 2022 (Rb Den Haag  SGR 21/3466 en 21/3528): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, vervanging oeverconstructie, aanvraag, strijd met bpl
* 10 juni 2022 (Rb Den Haag SGR 22/649): Awb, Wabo; omgevingsvergunning van rechtswege, aanvang beslistermijn, niet-ontvankelijk
* 5 juni 2022 (Rb Overijssel ZWO 21/1353): Awb, Wabo; verzoek handhaving, schuur, overschrijding erfgrens, in afwijking van vergunning, geringe overtreding
* 1 juni 2022 (Gerecht in eerste aanleg Aruba AUA202201246): kort geding, weigering keuring elektrische installatie
* 24 mei 2022 (Rb Noord-Holland HAA 21/2291): Awb, Wabo; verzoek handhaving, bouw recreatiewoningen zonder omgevingsvergunning, recreatiepark, kampeermiddelen, relativiteit
* 18 mei 2022 (Rb Den Haag SGR 20/1062 en 20/1115): Awb, Wabo; omgevingsvergunning, weigering, strijd met bpl, weigering vvgb gemeenteraad, geen ontwerpbesluit
* 18 mei 2022 (Rb Noord-Holland C/15/317036 / HA ZA 21-313): BW; civiel recht, overeenkomst levering grond, uitleg ontbindende voorwaarde, geen beroep tegen bestemmingsplan
* 18 mei 2022 (Rb Amsterdam C/13/700204 / HA ZA 21-329): BW; civiel recht, gebonden aan rapport deskundige, zwaarwegende en steekhoudende bezwaren
* 24 augustus 2021 (Rb Midden-Nederland UTR 21/1575): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouw en afwijken bestemmingsplan, weigering, dakterras, gelijkheidsbeginsel

! = (nog) niet gepubliceerd
# = betrokkenheid STAB

Bijzondere overwegingen

* 29 juni 2022 (ABRvS 202103574/1/R1): Awb, Wro; bpl, parapluherziening woonvormen, verwijzing naar beleid huisvesting internationale werknemers, voorbereidingsbesluit, SVBP 2012, overgangsrecht, bedrijfswoning, tussenuitspraak

Indien een raad bij de vaststelling van een bestemmingsplan regels stelt, dan moeten die regels wel voldoende concreet en objectief begrensd zijn. De raad heeft in de desbetreffende planregels verwezen naar de Beleidsnota [huisvesting internationale werknemers], zonder aan te geven welke onderdelen daarvan hij als beleidsregels aanmerkt. De Afdeling is van oordeel dat artikel 4.4, aanhef en onder e, van de planregels, in samenhang bezien met artikel 3 van de planregels, daarom niet voldoende concreet en objectief begrensd is. De omstandigheid dat in artikel 4.4, aanhef en onder e, is bepaald dat een initiatief moet passen binnen de algemene beleidsuitgangspunten opgenomen in de Beleidsnota, maakt die planregel niet voldoende concreet. De in de Beleidsnota opgenomen kop ‘Algemene beleidsuitgangspunten’ is slechts één van de vele koppen binnen de kop ‘Beleidsdoel 1’, terwijl de regels opgenomen in de kop ‘Beleidsdoel 1’ volgens de door de raad ter zitting gegeven toelichting juist hebben te gelden als beleidsregels.

Het voorgaande betekent dat de raad het plan, voor zover het betreft de planregels waarin wordt verwezen naar de Beleidsnota, niet zorgvuldig en in strijd met de rechtszekerheid heeft voorbereid. Hierdoor wordt naar het oordeel van de Afdeling onvoldoende duidelijkheid geboden over wanneer in afwijking van het plan kamerverhuur mogelijk is, en aan welke regels een initiatief moet worden getoetst. De Afdeling ziet in wat [appellant] en anderen hebben aangevoerd, voldoende grond om te oordelen dat het plan in deze vorm niet kon worden vastgesteld. (…)

In de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 (hierna: de Regeling) is vastgelegd dat de SVBP 2012 de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. Uit artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Regeling, in samenhang met artikel 1.2.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: het Bro), volgt dat de raad een bestemmingsplan dient vorm te geven, in te richten en beschikbaar te stellen overeenkomstig de SVBP 2012, die als bijlage 5 deel uitmaakt van de Regeling. In paragraaf 3.3 van de SVBP 2012 staat dat het mogelijk is een nadere specificatie van een bestemming te maken door achter de naam van een hoofdgroep een specifieke bestemmingsbenaming te zetten. Hierdoor ontstaat een aparte bestemming met eigen regels. Ten behoeve van de eenduidigheid in de naamgeving en digitale verbeelding van bestemmingen is een functielijst opgesteld die als separate bijlage naast deze standaard van toepassing is. In deze lijst wordt voor een aantal functies een vaste hoofdgroep voorgeschreven. Voor de functies in de functielijst zijn geen definities of voorwaarden met betrekking tot de inhoud opgesteld. Als een specifieke bestemmingsbenaming wordt gekozen waarbij de specificatie op de functielijst voorkomt, dan moet de in de functielijst gegeven hoofdgroep worden gebruikt. Komt de specificatie niet voor op de lijst of is er geen hoofdgroep bij de functie gegeven, dan kiest de bronhouder zelf de hoofdgroep die het meest van toepassing is. Een functie kan ook als functieaanduiding in elke gewenste bestemming worden gebruikt.

De keuze van de raad om het plan zo in te richten dat de functieaanduiding ‘Kamerverhuur’ deel uitmaakt van de gebruiksmogelijkheden van de gronden met de bestemming “Wonen”, is niet in strijd met de SVBP 2012. Ingevolge hoofdstuk 3.2 van de SVBP 2012 is een bindende lijst met hoofdgroepen van bestemmingen opgesteld, ten behoeve van de eenduidigheid in de naamgeving en digitale verbeelding van bestemmingen. Daarin is de functie “Wonen” wel vastgesteld, maar “Kamerverhuur” niet. Deze functie staat echter wel op de functielijst, maar kent geen hoofdgroep als bedoeld in hoofdstuk 3.3 van de SVBP 2012. In dat geval mag de raad zelf de hoofdgroep kiezen die het meest van toepassing is. De Afdeling ziet dan ook geen aanleiding voor het oordeel dat de SVBP 2012 zich verzet tegen de gekozen inrichting van het plan.

* 29 juni 2022 (ABRvS 202102488/1/R4): Awb, Wm; verzoek maatwerkvoorschrift, biologische varkenshouderij, plattelandswoning, SMB-richtlijn, Verdarg van Aarhus (Rb Overijssel 19/1195)
(…) Anders dan de windturbinebepalingen uit de paragrafen 3.2.3 van het Activiteitenbesluit en 3.2.3 van de Activiteitenregeling milieubeheer, als aan de orde in de uitspraak van de Afdeling van 30 juni 2021 waar [appellant] zich op beroept, kan artikel 1.3c van het Activiteitenbesluit niet worden aangemerkt als een plan of programma als bedoeld in artikel 3, tweede lid, aanhef en onder a, van de SMB-richtlijn. Het vormt namelijk geen kader voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor projecten als genoemd in de bijlagen I en II bij de Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB 1985 L 175/40), gewijzigd bij de Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 (PB 2011 L 26/1) en de Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 (PB 2014 L 124/1). De reden daarvoor is dat het geen groot pakket criteria en modaliteiten behelst voor de goedkeuring en de uitvoering van één of meer van die projecten.

* 24 juni 2022 (Rb Midden-Nederland UTR 22/1644): Awb, Wnb; natuurvergunning, passende beoordeling, Oostvaardersplassen, recreatieve voorzieningen, moerasontwikkeling, waterrijke zone als beschermingsmaatregel
In de PAS-uitspraak heeft de Afdeling geoordeeld dat positieve gevolgen van beschermingsmaatregelen kunnen worden betrokken bij de beoordeling of eventuele schadelijke gevolgen die rechtstreeks uit een plan of project voortvloeien kunnen worden voorkomen of verminderd, mits de verwachte voordelen daarvan ten tijde van de passende beoordeling vaststaan. (…)

De rechtbank zal het hiervoor geschetste kader toepassen in deze zaak. Uit de passende beoordeling blijkt dat de waterrijke zone met moerasvegetatie nog moet worden aangelegd en op de zitting is dat bevestigd. Over de ontwikkeltijd tot geschikt leefgebied voor de betrokken vogelsoorten, vermeldt de passende beoordeling dat dit uiteen kan lopen van één tot drie jaar, afhankelijk van de aanlegmethode. De passende beoordeling verwijst naar de aanleg van een rieteiland in het Drontermeer, waarbij rietplaggen in ondiep water zijn geplaatst en binnen één groeiseizoen geschikt leefgebied voor de grote karekiet en roerdomp was ontstaan. Op vergelijkbare wijze kan een zonering van nat naar droog riet worden aangelegd met geschikt leefgebied voor de vier betrokken vogelsoorten en met die aanlegmethode is het volgens de passende beoordeling goed mogelijk om binnen een jaar nieuw leefgebied te realiseren. In de natuurvergunning is een voorschrift opgenomen waarin is bepaald dat de aanleg van 1 hectare riet binnen de waterrijke zone moet plaatsvinden minimaal een jaar voor dat de natuurboulevard wordt aangelegd, zodat het riet de kans krijgt om te groeien.

De rechtbank overweegt dat de verwachte voordelen van de nieuwe moerasvegetatie afhankelijk zijn van een ontwikkeling of reactie in de natuur, het ecologisch systeem en van de vogelsoorten roerdomp, snor, blauwborst en rietzanger. Er is immers sprake van nieuw leefgebied, waarvan onzeker is hoe zich dit gaat ontwikkelen. Dat aan de natuurvergunning een voorschrift is verbonden met betrekking tot de aanleg van riet binnen de waterrijke zone doet daar niet aan af, omdat dat geen zekerheid geeft over het ontstaan van geschikt leefgebied voor de vier betrokken vogelsoorten.

De conclusie van de rechtbank is dat de ontwikkeling van de waterrijke zone als

beschermingsmaatregel niet voldoet aan de strenge eisen die volgen uit de PAS-uitspraak en de rechtspraak van het Hof van Justitie. De aanleg van de waterrijke zone kan daarom niet als beschermingsmaatregel in de passende beoordeling worden betrokken op de wijze waarop deze maatregel nu is gepresenteerd. Dit betekent dat op basis van de passende beoordeling niet de vereiste zekerheid kan worden verkregen dat het project zonder de aanleg van de waterrijke zone de natuurlijke kenmerken van de Oostvaardersplassen niet zal aantasten. De meest verstrekkende beroepsgrond van de stichtingen slaagt.

* 23 juni 2022 (Rb Amsterdam AMS 22/2713): Awb, Wabo; vovo, handhaving, last onder dwangsom, darkstore, gebruik in strijd met bestemmingsplan
Het bestemmingsplan dat van toepassing is, is het bestemmingsplan De Pijp 2018. De bestemming die rust op het perceel aan het [adres 1] is ‘gemengd-1’ en de bestemming die rust op het perceel aan de [adres 2] is ‘gemengd-2’. Onder beide bestemmingen zijn detailhandel en bedrijven toegestaan, maar enkel bedrijven die vallen onder categorie A in de Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Detailhandel staat in het bestemmingsplan gedefinieerd als: “Het anders dan voor directe consumptie bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.”

Verzoekster betoogt primair dat haar activiteiten vallen onder detailhandel. Zij verkoopt en levert immers goederen aan particulieren. De voorzieningenrechter is het hier niet mee eens. Van detailhandel is geen sprake omdat winkelend publiek de darkstore niet kan in- en uitlopen om fysiek zelf producten uit te kiezen en te kopen. Verzoekster biedt haar artikelen immers uitsluitend online aan. In het pand zelf worden geen producten verkocht, verhuurd of geleverd. Het pand dient alleen als opslag voor de producten die vervolgens aan huis worden bezorgd. Daarmee heeft het gebruik van het pand alle kenmerken van een distributiecentrum van waaruit producten per (bak)fiets worden bezorgd.

* 16 juni 2022 (
Rb Noord-Nederland LEE 19/3649, 19/3650, 19/3656, 19/3670, 19/3671, 19/3729, 19/3731 en 21/3563): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, handhaving, sleufsilo’s, belanghebbende bij aanvraag, concreet zicht op legalisatie, aanvullende voorwaarde, beplantingsplan, verandering inrichting, geldende ruimtelijke normen uit omgevingsvergunning, voor ruimtelijke inpassing noodzakelijke loods niet gebouwd, gebruik schapenstal, gebruik zeecontainers, overlast van bedrijfsvoering en maaiwerkzaamheden, fair play-beginsel
De rechtbank overweegt dat het in het kader van de beoordeling van dit verzoek om handhaving van belang is om te bepalen welke ruimtelijke normen gelden ten aanzien van voormeld perceel. (…)

De rechtbank stelt vast dat verweerder in verband met de ruimtelijke inpassing aan de hand van een geluidsrapportage bij besluit van 28 april 2015 aan eiseres sub 1 een omgevingsvergunning voor de bouw van een loods op voormeld perceel te [plaats] heeft verleend. Verder stelt de rechtbank vast dat de raad op basis van deze door verweerder verleende omgevingsvergunning het bestemmingsplan “Buitengebied 2013” gewijzigd heeft vastgesteld. Uit de uitspraak van 16 maart 2016 van de AbRvS, kenbaar uit ECLI:NL:RVS: 2016:736 (r.o. 7.1.), leidt de rechtbank af dat de Afdeling van oordeel is dat, indien en voor zover deze omgevingsvergunning gebruikt en nageleefd wordt, er dan sprake is van het op juiste wijze ruimtelijk inpassen van het bedrijf van eiseres sub 1 op voormeld perceel te Tzummarum. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat de enkele stelling van verweerder dat in dit geval uitsluitend de planregels van voormeld bestemmingsplan bepalend zijn, zonder daarbij de omgevingsvergunning en de daaraan verbonden voorschriften te betrekken, geen stand kan houden. Hierbij neemt de rechtbank in aanmerking dat de planregels van voormeld bestemmingsplan alleen kunnen worden begrepen met inachtneming van de onderliggende, verleende omgevingsvergunning (vgl. AbRvS, 16 maart 2016, ECLI:NL: RVS:2016:736). In dit verband stelt de rechtbank verder vast dat eiseres sub 1 om haar moverende redenen geen gebruik heeft gemaakt van de aan haar verleende omgevings-vergunning en dat de vorenbedoelde loods op voormeld perceel te [plaats] niet is gerealiseerd. Dit brengt naar het oordeel van de rechtbank met zich dat eiseres sub 1 in strijd met het bestemmingsplan heeft gehandeld, aangezien de voor een juiste ruimtelijke inpassing van de bedrijfsvoering noodzakelijke loods niet is gebouwd, zodat het bedrijf van eiseres sub 1 zich niet kan houden aan de normen die op grond van voormeld bestemmingsplan worden verondersteld te gelden. Het feit dat verweerder desgevraagd heeft besloten tot intrekking van de aan eiseres sub 1 bij besluit van 28 april 2015 verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een loods, maakt dit niet anders. Uit de voorgaande overwegingen volgt dat verweerder zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat er geen sprake was van een overtreding, zodat er geen bevoegdheid bestond om handhavend op te treden

* 18 mei 2022 (Rb Den Haag SGR 20/1062 en 20/1115): Awb, Wabo; omgevingsvergunning, weigering, strijd met bpl, weigering vvgb gemeenteraad, geen ontwerpbesluit
In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de Wabo, Kamerstukken II, 2006/07, 30844, nr. 3, blz. 28 en 126-127, staat dat de vvgb alleen voorkomt in de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Op grond van artikel 3.11, derde lid van de Wabo doorloopt het ontwerp van de vvgb dezelfde procedure als het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning. Uit vaste rechtspraak volgt dat het bestuursorgaan dat bevoegd is de vvgb te verlenen, hier de gemeenteraad, ook het ontwerpbesluit vvgb moet opstellen. Zowel het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning als dat van de vvgb moet ter inzage worden gelegd, teneinde belanghebbenden in de gelegenheid te stellen tot het indienen van zienswijzen ten aanzien van beide ontwerpbesluiten voordat de gemeenteraad de definitieve vvgb opstelt.1 De beoordeling en eventuele verwerking daarvan in de definitieve beslissing omtrent de vvgb moet geschieden door het orgaan dat bevoegd is de verklaring te geven.2

De rechtbank stelt vast dat verweerder het concept van de vvgb heeft opgesteld, maar dat de gemeenteraad hier geen ontwerpbesluit over heeft genomen. Er heeft dus ook geen ontwerpbesluit vvgb van de gemeenteraad ter inzage gelegen bij het ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Verweerder heeft dit ter zitting bevestigd.

 

De rechtbank is, gelet op deze gang van zaken, van oordeel dat niet is voldaan aan de eisen die gelden voor het doorlopen van de procedure voor de aanvraag van de vvgb. De conclusie is dan ook dat verweerder de weigering van de gemeenteraad om een vvgb af te geven niet aan het besluit tot weigering van de aanvraag om een omgevingsvergunning ten grondslag heeft mogen leggen. Door geen ontwerpbesluit over de vvgb te nemen en ter inzage te leggen, heeft de gemeenteraad geen rekening kunnen houden met zienswijzen van derden. Daarmee is artikel 3.11, derde lid van de Wabo geschonden.

 

Samenvattingen van jurisprudentie op STAB-site

Op de website van STAB wordt recente jurisprudentie ook samengevat.

De volgende uitspraken zijn deze week nieuw geplaatst:
ABRvS 8 juni 2022 Omgevingsvergunning milieu, het college mag een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu niet weigeren op basis van het voorzorgsbeginsel.

ABRvS 8 juni 2022 Mijnbouwschade ten gevolge van gaswinning uit het Groningenveld, bewijsvermoeden, geactualiseerde beoordelingskader.

HvJ EU 2 juni 2022 Prejudiciële vragen, het louter verlengen van de periode voor het storten van afvalstoffen is geen ‘belangrijke wijziging’ in de zin van de RIE.