Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* 13 juli 2022 (ABRvS 202201725/1/R3): Awb, Wro; bpl, appartementen, behoefte/Bro, parkeren, waterhuishouding, privacy, bezonning
* 13 juli 2022 (ABRvS 202105693/1/R1): Awb, Wro; bpl, verleggen watergang, belanghebbende, natuur/relativiteit
* 13 juli 2022 (ABRvS 202105662/1/R1): Awb, Wro; bpl, woningen
* 13 juli 2022 (ABRvS 202105642/1/R1): Awb, Wro; niet vaststellen bpl, bouw zomerhuizen/recreatie, belangenafweging, openheid en groene uitstraling gebied, bereikte grens toerisme
* 13 juli 2022 (ABRvS 202105602/1/A3): Awb, Opiumwet, Gmw; handhaving, sluiting woning, drugs, evenredigheid (Rb Rotterdam 20/1592)
* 13 juli 2022 (ABRvS 202105358/1/R1): Awb, Wabo; handhaving, agrarische activiteiten bouw woning, relativiteit, geen volwaardig en reëel agrarisch bedrijf, motivering (Rb Noord-Holland 20/6101)
* 13 juli 2022 (ABRvS 202104935/1/R3): Awb, Wro; bpl, manege, buitenrijbaan, tussenuitspraak
* 13 juli 2022 (ABRvS 202104449/1/R1): Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, bezorging bereide maaltijden, strijd met bpl, horeca, planregels (Rb Noord-Holland 20/2000)
* 13 juli 2022 (ABRvS 202104318/1/R1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, bijgebouw, bouwlaag/beleidsregels/Bor, strijd met bpl (Rb Noord-Holland 20/2564)
* 13 juli 2022 (ABRvS 202104120/1/R1): Awb, Wabo; handhaving, recreatief verhuren van woningen, belanghebbende/concurrent, ontvankelijkheid (Rb Zeeland-West-Brabant 20/1052)
* 13 juli 2022 (ABRvS 202103929/1/R1): Awb, BP; gedoogplicht, aanleg windturbine, geen noodzaak ter uitvoering van Wro-besluit, bevoegdheid Afdeling
* 13 juli 2022 (ABRvS 202103773/1/R1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl, herinrichten agrarische percelen naar bos en natuur, natuur/relativiteit, ontvankelijkheid (Rb Limburg 20/3013)
* 13 juli 2022 (ABRvS 202103379/1/R1): Awb, Waterwet; vergunning, watergang en kunstwerken, belanghebbende, ontvankelijkheid (Rb Limburg 20/2444)
* 13 juli 2022 (ABRvS 202102525/1/R1): Awb, Wro; bpl, illegale bewoning, verstening, woon- en leefklimaat, geluid, VNG-brochure, motivering
# 13 juli 2022 (ABRvS 202102456/1/R4): Awb; invordering dwangsommen, tankopslagen, ongewone voorvallen/Wm, ongewenste emissies
# 13 juli 2022 (ABRvS 202102004/1/R1): Awb, Wro; bpl, sporthal en woningen, herstelbesluit, geen herhaling van zetten, Ladder, provinciale omgevingsverordening, geluid, soortenbescherming, stikstof/passende beoordeling, referentiesituatie
* 13 juli 2022 (ABRvS 202101878/1/R4): Awb, Wm; maatwerkvoorschriften, mestverwerking, geur, aanvaardbaar geurhinderniveau, Activiteitenbesluit, motivering (Rb Oost-Brabant 20/1948, 20/2114, 20/2117, 21/191, 21/193)
# 13 juli 2022 (ABRvS 202101412/1/A2): Awb, Wro; planschade, gemengd agrarisch bedrijf, onderbouwing omvang schade, zelf in de zaak voorzien (Rb Oost-Brabant 19/913)
* 13 juli 2022 (ABRvS 202101307/1/R3): Awb, Wro; bpl, woningen en supermarkt, niet uitgegaan van maximale planologische mogelijkheden, dpo, Bro/stedelijke ontwikkeling/relativiteit, verkeer en parkeren, planregels/beleidsregel/veranderen functie
* 13 juli 2022 (ABRvS 202100839/1/R3): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, slaapkamer en hobbykamer op garage, welstand, toetsingscriteria (Rb Rotterdam 19/320)
* 13 juli 2022 (ABRvS 202006706/1/R3): Awb, Wabo; handhaving, dakopbouw en trap garage, geen afwijking eerder verleende vergunning (Rb Rotterdam 19/2069)
* 13 juli 2022 (ABRvS 202006436/1/R3): Awb, Wro; bpl, intensieve veehouderij, belanghebbende, Natura 2000-gebied, passende beoordeling, pre-toets, motivering
* 13 juli 2022 (ABRvS 202004962/2/R3): Awb, Wro; bpl, brouwerij/horeca, bouwvlak, geluid, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
* 13 juli 2022 (ABRvS 202003402/1/R2): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, multifunctionele ruimte en garage, planregels, strijd met bpl, parkeren, motivering, natuur/relativiteit (Rb Oost-Brabant 19/2602)
* 13 juli 2022 (ABRvS 202002125/1/A3): Awb, Hvw; omzettingsvergunning, verordening, leefbaarheidstoets, motivering (Rb Gelderland 19/4658)
* 12 juli 2022 (CBb 20/1006): Awb, Msw; fosfaatrechten, verzoek om herziening, geen nieuwe feiten of omstandigheden
* 11 juli 2022 (Rb Oost-Brabant SHE 22/1149): Awb, Wabo; vovo, handhaving, co-vergister, overtredingen, controles, geurmetingen, inschakeling STAB, voorwaarden in vovo in aanloop naar behandeling najaar 2022
* 11 juli 2022 (ABRvS 202203762/2/R3): Awb, Ontgrondingenwet; vovo, handhaving, dwangsommen, terugbrengen grootte vijver tot situatie voor 2002, strijd met bpl, geen vergunning, geen zicht op legalisatie, natuuraspecten
* 8 juli 2022 (HR 21/00799): BW; onrechtmatige daad, verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten land- en tuinbouw, Wgb/Bgb, EU-richtlijn, verbindendheid (Conclusie PG)
* 8 juli 2022 (Rb Midden-Nederland UTR 22/2747): Awb, Gmw; vovo, noodbevel, sluiting woningen, wanordelijkheden, woon- en leefklimaat, termijn niet onevenredig
* 7 juli 2022 (ABRvS 202202693/2/R4): Awb, Wro; vovo, bpl, dijkversterking, uiterwaard. KRW-geul/watervergunning, risico voor piping, wateroverlast, geohydrologie
* 7 juli 2022 (CBb 22/848): Awb, Wet dieren; vovo, last onder bestuursdwang, rundvee, maatregelen, onvoldoende duidelijkheid
* 6 juli 2022 (Rb Rotterdam ROT 21/476): Awb, Gmw; standplaatsvergunning, marktverordening, beleidsregel, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
* 6 juli 2022 (ABRvS 202203497/1/A3 en /2/A3): Awb, Opiumwet, Gmw; vovo en kortsluiten, handhaving, sluiting woning, fabricage harddrugs, chemicaliën, noodzaak
* 6 juli 2022 (Rb Midden-Nederland UTR 21/2057): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, busstalling, verlies aan groen, motivering
* 6 juli 2022 (Rb Noord-Holland HAA 22/2639): Awb, Opiumwet, Gmw; vovo, sluiting woning, hennepkwekerij in opbouw, bevoegdheid, beleidsregel
* 6 juli 2022 (Rb Rotterdam ROT 20/6296, 20/6297, 20/6298, 20/6299, 20/6302 en 20/6304): Awb, Wvw 1994, Wob; verzoeken om openbaarheid van stukken/verzoeken om verkeersbesluiten te nemen en verzoek om handhaving, niet tijdig besluiten, dwangsom, vertrouwensbeginsel
* 5 juli 2022 (Rb Overijssel ZWO 21/1108): Awb, Gmw, Wabo; handhaving, dwangsommen/invordering, woning laten gebruiken voor prostitutie, APV/geen vergunning, strijd met bpl
* 5 juli 2022 (Rb Overijssel ZWO 21/1169): Awb, Wabo, Gmw; dwangsommen, overtreding milieuvoorschrift, bevoegdheid, schoon en goede staat van onderhoud, open norm!!
* 5 juli 2022 (Rb Noord-Holland HAA 20/5629): Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, speelhuis, Bor/geen vergunningvrij toestel, geen vergunning, evenredigheid
* 5 juli 2022 (Rb Noord-Holland HAA 21/6668): Awb, Opiumwet, Gmw; sluiting bedrijfspand, hennepkwekerij, evenredigheid
* 5 juli 2022 (Rb Rotterdam ROT 22/2468): Awb, Gmw; vovo, intrekking exploitatievergunning/gedoogbeschikking, coffeeshop, Wet Bibob, correctheid gegevens, motivering, evenredigheid
* 5 juli 2022 (CBb 20/220): Awb, Wgb; verzoek intrekking alle middelen met glyfosaat, belanghebbende, ontvankelijkheid
* 1 juli 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 20/8363 WABOA en 21/745 GEMWT): Awb, Wabo, Gmw; omgevingsvergunning voor bouwen, handhaving/dwangsom, Wet Bibob, eisen Ww/Bouwbesluit, motivering??
* 1 juli 2022 (Rb Limburg ROE 20/2721): Awb, Wnb; verzoek om intrekking vergunning, veehouderij, PAS/Natura 2000-gebied, relativiteit, verwevenheid belang bij het behoud van goede kwaliteit woon- en leefomgeving en belang Wnb
* 1 juli 2022 (Rb Limburg ROE 20/319): Awb, Wnb; gedeeltelijke wijziging tenaamstelling en splitsen natuurvergunning veehouderij, belanghebbende, geen feitelijke gevolgen, ontvankelijkheid
* 1 juli 2022 (Rb Limburg ROE 21/791): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor werk en afwijken bpl, herinrichting terrein, parkeerplaatsen, woon- en leefklimaat
* 30 juni 2022 (Rb Oost-Brabant SHE 21/2705): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, aanleggen en afwijken bpl, zonneveld, ecologische verbindingszone, motivering, zonneladder, provinciale verordening, regionale energiestrategie, landschappelijke inpassing
* 30 juni 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 21/3357 GEMWT): Awb, Gmw; handhaving, dwangsom, dealen drugs, APV
* 29 juni 2022 (Rb Rotterdam ROT 21/2470): Awb, Hvw; vergunning, kamerbewoning, huisvestingsverordening Rotterdam, buiten toepassing laten hoofdstuk 3, geen vergunningplicht voor kamerbewoning
* 29 juni 2022 (Rb Den Haag SGR 22/2873 en SGR 22/2902): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen, fietsbrug, archeologie, aanvulling aanvraag, tussenuitspraak
# 28 juni 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 18/8238 WET): Awb, Wro; planschade, windturbines, geluid/Nevele, veiligheid, normaal maatschappelijk risico
* 28 juni 2022 (Rb Den Haag SGR 22/2943): Awb, Wabo, Gmw; vovo, handhaving, dwangsom, staken flitsbezorging vanuit pand, strijd met bpl, eigenaar pand/exploitant, belanghebbende, spoedeisend belang??
* 27 juni 2022 (Rb Oost-Brabant SHE 21/3057): Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, schuur met overkapping, geen vergunning, evenredigheid
* 27 juni 2022 (Rb Limburg ROE 22/920): Awb, Wabo, Gmw; vovo, afwijzing als gemeentelijk monument, middenbeuk klooster, afbreken
* 24 juni 2022 (Rb Limburg ROE 22/966 en ROE 22/987): Awb, Opiumwet, Gmw; vovo, handhaving, sluiting woningen, bevoegdheid, noodzaak, evenredigheid
* 24 juni 2022 (Rb Den Haag SGR 22/3313): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen, woningen, geen strijd met Chw-bpl
* 24 juni 2022 (Rb Noord-Nederland LEE 21/471 en LEE 21/3308): Awb, Mbw; mijnbouwschade, gaswinning, bewijsvermoeden, woning en garage/bijzonder kwetsbaar object
* 23 juni 2022 (Rb Oost-Brabant SHE 21/2138): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, zonneveld, belanghebbende, geen vvgb nodig, inpassing, provinciale verordening, relativiteit
* 22 juni 2022 (Rb Oost-Brabant SHE 21/16): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen afwijken bpl en handelsreclame, reclamezuil, strijd met bpl
* 22 juni 2022 (Rb Noord-Holland HAA 21/1029 en 21/1032): Awb, Wnb; ontheffing, aanbrengen halfverhardingen bij tribunes racecircuit, leefgebied zandhagedis en rugstreeppad, andere bevredigende oplossing, dwingende redenen van groot openbaar belang, gunstige staat van instandhouding
* 22 juni 2022 (Rb Oost-Brabant SHE 22/323): Awb, Wvw 1994; verkeersbesluit, laad- en losplaats, motivering
* 22 juni 2022 (Rb Limburg ROE 21/644): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, vestiging Leger des Heils, belanghebbende, ontvankelijkheid, motivering
* 22 juni 2022 (Rb Limburg ROE 20/3614 en ROE 20/2362): Awb, Wnb; vergunning, veehouderij, wet na 1 januari 2020, geen significante gevolgen, geen vergunningplicht!!!!
* 21 juni 2022 (Rb Noord-Nederland LEE 21/2135 en LEE 21/2339 en 21/2340): Awb, Mbw; mijnbouwschade, gaswinning, waardedaling, motivering
* 20 juni 2022 (Rb Limburg ROE 22/1082): Awb, Opiumwet, Gmw; handhaving, sluiting woning, hennepplantage, noodzaak
* 20 juni 2022 (Rb Limburg ROE 21/1509): Awb, Wabo; intrekking omgevingsvergunning met beperkte milieutoets, veehouderij, bevoegdheid, geen overtreding
* 20 juni 2022 (Rb Midden-Nederland UTR 21/3627): Awb, Gmw; handhaving, dwangsom, staken met aanbieden van shisha/waterpijpen, APV, geen vergunning, evenredigheid
* 20 juni 2022 (Rb Limburg ROE 20/3520): Awb, Wro; planschade, passieve risico aanvaarding
* 17 juni 2022 (Rb Den Haag SGR 21/6651): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor uitweg, belanghebbende, ontvankelijkheid
* 17 juni 2022 (Rb Midden-Nederland UTR 21/3648): Awb, Opiumwet, Gmw; handhaving, sluiting woning, drugs, bevoegdheid, motivering, evenredigheid!!
* 16 juni 2022 (Rb Amsterdam AMS 22/2740): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor kappen, noodzaak
* 16 juni 2022 (Rb Noord-Nederland LEE 21/1227): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, inkoopstation energie, geen nutsvoorziening, geen goede ruimtelijke ordening
* 15 juni 2022 (Rb Den Haag SGR 20/3182 en SGR 20/3428): Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, reguliere bewoning van bedrijfswoning, strijd met bpl, bouwen zonder vergunning
* 15 juni 2022 (Rb Midden-Nederland UTR 21/3753): Awb; invordering dwangsom, Wnb; vernieling dassenburcht, niet uitgesloten dat iemand anders overtreding heeft begaan, motivering
* 14 juni 2022 (Rb Oost-Brabant SHE 22/1174): Awb, Opiumwet, Gmw; vovo, handhaving, sluiting woning en schuur, grote hoeveelheid drugs, noodzaak, evenredigheid
* 13 juni 2022 (CBb 21/256): Awb, Msw; herzieningsbesluit, fosfaatrecht, individuele en buitensporige last/EP, compensering, ontheffing i.p.v. verhoging fosfaatrecht, evenredigheid
* 10 juni 2022 (Rb Noord-Holland HAA 21/2607): Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, verlagen poort en erfafscheiding, strijd met bpl, evenredigheid, motivering
* 9 juni 2022 (Rb Oost-Brabant SHE 21/565 en SHE 21/914): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl van tijdelijk naar onbepaalde tijd/ niet tijdig bekend maken van rechtswege verleende vergunning, biomassaverbrandingsinstallatie, losstaande warmte-opwekking, geen nevenfunctie planregels, strijd met bpl, provinciale verordening, motivering
* 9 juni 2022 (Rb Den Haag SGR 21/6497): Awb, Wabo; handhaving, bebouwing, relatie bpl
# 9 juni 2022 (Rb Den Haag SGR 19/5441 en SGR 19/5477): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor aanleggen/werk, planten knotwilgen en realiseren van natuurvriendelijke over, verkavelingspatroon, openheid landschap
* 9 juni 2022 (Rb Den Haag SGR 20/6986 en SGR 20/8194): Awb, Wabo; handhaving, planregels, alsnog genomen besluit op uitblijven beslissing
* 3 juni 2022 (Rb Noord-Nederland LEE 21/3463): Awb, Mbw; mijnbouwschade, aardgaswinning, geadviseerde herstelmethode en -kosten voor scheuren in dekvloer
* 11 mei 2022 (Rb Oost-Brabant SHE 21/1011): Awb, Nbw; vergunningen, veehouderijen, bereikbaarheid via elektronische weg, ontvankelijkheid
* 11 mei 2022 (Rb Noord-Nederland LEE 21/2250): Awb, Mbw; mijnbouwschade, gaswinning, deskundigen, noodzaak funderingsonderzoek
* 26 april 2022 (Rb Rotterdam 83/129541-18, 83/131277-21, 83/190778-20): WSr, WED, Wet dieren; boete/tijdelijke stillegging onderneming, verwaarlozen dieren
* 19 april 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 22/1507 WABOA VV): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, appartementen, parkeren, gebruik tuinen en dakterras, geluid, privacy
* 4 april 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 22/310 VV en 22/311 WABO): Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, intrekking milieuvergunningen, bassins voor opslag van aardappelstoomschillen en waswater aardappelen, Wet Bibob, afvalstoffen
* 1 april 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 22/1130, 22/905, 22/1131 en 22/928): Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken bpl en maken uitweg, uitbreiding supermarkt, belanghebbende, parkeren, laden en lossen
* 29 maart 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 22/596 WABOA VV, BRE 22/597 WABOA, BRE 22/598 WABOA VV en BRE 22/599 WABOA en BRE 22/574 WABOA en BRE 22/575 WABOA): Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, woning, welstand, gebruik
* 29 maart 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 22/1307 GEMWT B VV): Awb, Gmw; vovo, last onder bestuursdwang, verwijderen kampeerwagen, APV, langer dan 23 dagen geparkeerd
* 11 maart 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 22/738 WABOA VV): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor kappen, quickscan flora en fauna, vleermuizen
* 21 februari 2022 (Rb Noord-Holland HAA 21/2494): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor berging, aparte percelen/geen bijgebouw, strijd met bpl, UOV, buiten behandeling stellen, onvoldoende informatie
* 9 februari 2022 (Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba AUA202101487 LAR en AUA202103160 LAR): Lar, Bwv; vovo en kortsluiten, bouwvergunning, hotel met parkeergarage, belanghebbende, bezwaartermijn, ontvankelijkheid, welstand, strijd met bpl
* 9 februari 2022 (Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba AUA202103672 LAR): Lar, Bwv; vovo, bouwvergunning, hotel, belanghebbende, ondeugdelijke MER, natuurreservaat, geen strijd met bpl
* 31 januari 2022 (Rb Noord-Nederland LEE 21/2142): Awb, Mbw; mijnbouwschade, gaswinning, bewijsvermoeden
* 29 september 2021 (Rb Midden-Nederland UTR 20/1864 en UTR 20/1441): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor verbouwen monument, extra woning, strijd met bpl, leefbaarheidstoets, geluidsisolatie, ramen in monument, aanpak kelder, motivering
* 29 september 2021 (Rb Midden-Nederland UTR 21/1293): Awb, Opiumwet, Gmw; handhaving, sluiting woning, noodzaak, evenredigheid
* 23 september 2021 (Rb Midden-Nederland UTR 21/3323): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen, extra verdieping op woning, ontbreken toets bpl, treffen vovo
* 20 september 2021 (Rb Midden-Nederland UTR 21/1458): Awb, Erfgoedwet; aanwijzing als rijksmonument, beleidsregel
* 15 september 2021 (Rb Midden-Nederland UTR 21/3647): Awb, Opiumwet, Gmw; vovo, handhaving, sluiting woning, drugs, noodzaak, evenredigheid
* 30 augustus 2021 (Rb Midden-Nederland UTR 21/1725): Awb, Gmw; handhaving, dwangsom/invordering, dealen drugs op straat, APV
* 24 augustus 2021 (Rb Midden-Nederland UTR 21/3051 en UTR 21/3052): Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning voor bouwen, woning, geen strijd met bpl
* 12 augustus 2021 (Rb Midden-Nederland UTR 20/3066): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor kappen en bouwen, woning, motivering, herstel
* 12 augustus 2021 (Rb Midden-Nederland UTR 20/3901, UTR 20/3969, UTR 20/3968, UTR 20/3971 en UTR 20/3967): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en gewijzigd gebruik, appartementen in voormalige winkel, belanghebbende, parkeerdruk, motivering
* 16 juli 2021 (Rb Noord-Nederland LEE 20/3711): Awb, Opiumwet, Gmw; handhaving, sluiting woning, drugs, bevoegdheid, evenredigheid, hoger beroep ABRvS
* 16 juli 2021 (Rb Midden-Nederland UTR 20/4301): Awb, Wro; planschade, heropening, inschakeling STAB
* 17 juni 2021 (Rb Noord-Holland HAA 20/3537): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl, wonen op begane grond, situatie reeds 35 jaar aanwezig, motivering
* 17 mei 2021 (Rb Midden-Nederland UTR 20/4213): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, theater, belanghebbende, ontvankelijkheid

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen

* 13 juli 2022 (ABRvS 202101878/1/R4): Awb, Wm; maatwerkvoorschriften, mestverwerking, geur, aanvaardbaar geurhinderniveau, Activiteitenbesluit, motivering (Rb Oost-Brabant 20/1948, 20/2114, 20/2117, 21/191, 21/193)
10.2.   Zoals de Afdeling eerder in voormelde uitspraak van 24 maart 2021 heeft overwogen, is voor de toepassing van artikel 2.7a, vierde lid, van het Activiteitenbesluit vereist dat het college aan de hand van de in artikel 2.7a, derde lid, vermelde aspecten a tot en met f het aanvaardbaar niveau van geurhinder heeft bepaald. Het college dient dat niveau te bepalen op grond van de ten tijde van de besluitvorming geldende feiten en omstandigheden en het kan daarbij niet zonder meer terugvallen op de normen uit de omgevingsvergunning. Het aanvaardbaar geurhinderniveau waar het college in het besluit van 15 juni 2020 van is uitgegaan, heeft het college niet op een zodanige wijze bepaald. Gelet daarop heeft het college ten onrechte met toepassing van artikel 2.7a, vierde lid, maatwerkvoorschriften vastgesteld. De rechtbank heeft dat niet onderkend.

Het betoog slaagt.

# 13 juli 2022 (ABRvS 202101412/1/A2): Awb, Wro; planschade, gemengd agrarisch bedrijf, onderbouwing omvang schade, zelf in de zaak voorzien (Rb Oost-Brabant 19/913)
13.1.   Het is vaste rechtspraak van de Afdeling dat een bestuursrechter in beginsel mag afgaan op de inhoud van het verslag van een deskundige als bedoeld in artikel 8:47 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb). Dat is anders indien dat verslag onvoldoende zorgvuldig tot stand is gekomen of anderszins zodanige gebreken bevat, dat het niet aan de oordeelsvorming ten grondslag mag worden gelegd.

Zoals de Afdeling eveneens eerder heeft overwogen, kan de bestuursrechter een taxatie slechts terughoudend toetsen. Daarbij is van belang dat de waardering van onroerende zaken niet alleen door het toepassen van een taxatiemethode plaatsvindt, maar dat daarbij ook de kennis, ervaring en intuïtie van de desbetreffende deskundige een rol speelt.
13.2   ……………………
De taxateurs van Aelmans waren op de zitting bij de rechtbank aanwezig. Daar is blijkens de zittingsaantekeningen in reactie op de stelling van het college dat het bouwblok van 1.828 m2 wel degelijk nog kan fungeren als intensieve veehouderij toegelicht dat daar nu een stal neergezet mag worden voor 1.500 vleesvarkens, terwijl het pas rendabel wordt vanaf 5.000 varkens. Volgens de taxateurs is het bouwblok in omvang nu te klein. Bovendien staat er nu geen stal waar een ondernemer mee vooruit kan. In reactie op de stelling van het college dat de locatie ook nog kan worden gebruikt voor uitbreiding van een in de omgeving gelegen intensieve veehouderij, hebben de taxateurs gesteld dat het mogelijk is dat een koper voor het bouwblok van 1.828 m2 best meer wil betalen dan € 15,- per m2, maar niet als wordt gekeken naar het gehele perceel. Ten aanzien van de vraag of de locatie geschikt is voor een melkrundveehouderij hebben de taxateurs van Aelmans aangegeven dat zij ondanks de afschaffing van de melkquotering van mening zijn dat geen sprake is van een herontwikkelingslocatie, omdat het totaal areaal landbouwgrond daarvoor te klein is. Voor een levensvatbaar bedrijf met 100 tot 120 stuks melkvee is 50 tot 60 ha areaal nodig en de aangrenzende landbouwpercelen van [appellant] zijn veel kleiner (19,5 ha). Volgens de taxateurs hebben zij de afgelopen jaren nergens een locatie gezien van 20 ha waar nieuwbouw voor een melkveehouderij is gerealiseerd. Bovendien brengen gronden voor een melkveehouderij nooit meer op dan € 15,- per m2, aldus de taxateurs blijkens de zittingsaantekeningen van de rechtbank.

13.3.   Het voorgaande in ogenschouw genomen is het oordeel van de rechtbank dat de STAB onvoldoende heeft onderbouwd waarom de locatie niet in trek zou zijn als nevenlocatie voor een andere intensieve veehouderij, en dat de STAB in dat kader slechts, en zonder verdere onderbouwing, heeft aangegeven dat er een groot aanbod is van dergelijke locaties, onbegrijpelijk. Datzelfde geldt voor het oordeel van de rechtbank dat de STAB niet inzichtelijk heeft gemaakt waarom een herontwikkeling naar een grootschalige melkrundveehouderij niet erg realistisch zou zijn, en dat de STAB in dat kader slechts, en zonder nadere uitleg, verwijst naar de afschaffing van het melkquotum en de algemene ervaring. Uit het taxatierapport in samenhang bezien met het verhandelde op de zitting, zoals hiervoor onder 13.2 is weergegeven, blijkt namelijk dat de taxateurs van Aelmans hun opvattingen over deze punten wel degelijk en veel uitgebreider dan de rechtbank heeft weergegeven, hebben onderbouwd.

* 8 juli 2022 (HR 21/00799): BW; onrechtmatige daad, verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten land- en tuinbouw, Wgb/Bgb, EU-richtlijn, verbindendheid (Conclusie PG)
3.1.3    Uit hetgeen hiervoor is weergegeven over het doel en de strekking van de Richtlijn volgt dat onder de in art. 14 Richtlijn gebruikte aanduiding ‘alle nodige maatregelen’ ook een verbod kan worden begrepen, mits de reikwijdte van het verbod niet ruimer is dan strookt met de doelstellingen van de Richtlijn. Art. 78 Wgb, dat strekt tot implementatie van art. 14 Richtlijn, moet dienovereenkomstig worden uitgelegd. Omdat een verbod, een inbreuk kan maken op het vrije verkeer van goederen in de zin van art. 34 VWEU, is een verbod slechts gerechtvaardigd in de zin van art. 36 VWEU, indien het noodzakelijk, geschikt en evenredig is.

3.1.4    Het in het Besluit vervatte verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw is getroffen ter uitvoering van art. 14 Richtlijn, waarbij gebruik is gemaakt van de vrije beleidsruimte daarin om alle nodige maatregelen te treffen om een lage inzet van chemische bestrijdingsmiddelen te bevorderen. Het gaat niet om een algeheel verbod op chemische gewasbeschermingsmiddelen, maar om maatregelen om een geïntegreerde gewasbescherming te realiseren en vermijdbaar gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen daadwerkelijk te voorkomen, aldus de nota van toelichting. In de nota van toelichting is aandacht besteed aan de noodzakelijkheid, geschiktheid en evenredigheid van het verbod. De toelichting houdt onder meer in dat de maatregelen die sinds de jaren negentig zijn genomen, niet hebben geleid tot het voorkomen of minimaliseren van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, en evenmin tot het verdwijnen van ‘normoverschrijdingen’ door te hoge concentraties glyfosaat in het oppervlaktewater. Het verbod is niet beperkt tot glyfosaat onder meer omdat in dat geval de verboden werkzame stof kan worden vervangen door een andere potentieel schadelijke stof, aldus de toelichting.

3.1.5    Uit hetgeen hiervoor in 3.1.3 en 3.1.4 is overwogen volgt dat onderdeel 2.2.1 terecht klaagt dat het hof, bij de beoordeling van de vraag of art. 78 Wgb grondslag biedt voor het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw, geen aandacht heeft geschonken aan (a) de uitzonderingen op dat verbod op de voet van art. 27b lid 2 Bgb en (b) de stellingen van de Staat dat (i) het Besluit een beperkte invloed heeft gehad op de totale verkoop van gewasbeschermingsmiddelen, (ii) het Besluit een beperkt aantal middelen en werkzame stoffen raakt, (iii) het Besluit noodzakelijk en evenredig is met het oog op de bescherming van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater, (iv) het Besluit bijdraagt aan de waterkwaliteit en een uitwerking van het voorzorgsbeginsel vormt en (v) er betaalbare alternatieven bestaan voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen dat onder de reikwijdte van het verbod valt en dat beperking van het verbod tot bepaalde werkzame stoffen zou leiden tot een ongewenst substitutie-effect. Het hof heeft, door dit een en ander niet in zijn beoordeling te betrekken, blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting of zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd.

* 5 juli 2022 (Rb Overijssel ZWO 21/1169): Awb, Wabo, Gmw; dwangsommen, overtreding milieuvoorschrift, bevoegdheid, schoon en goede staat van onderhoud, open norm
4.3.3    Het dwangsombesluit houdt ten aanzien van lastonderdeel 4 in dat de overtreding moeten worden beëindigd en beëindigd moeten worden gehouden en dat eisers dit kunnen doen door per direct de inrichting schoon en in een goede staat van onderhoud te blijven houden. Verweerder heeft in het dwangsombesluit niet nader omschreven wat moet worden verstaan onder het schoon en in goede staat houden van de inrichting.

In het bestreden besluit heeft verweerder verwezen naar het advies van de bezwaaradviescommissie. De commissie heeft over lastonderdeel 4 overwogen dat zij van mening is dat in het dwangsombesluit geen duidelijke normering is opgenomen van wat onder “schoon” en een “goede staat van onderhoud” moet worden verstaan, dat dit open normen zijn en dat daarop een zwaardere bewijslast rust. De commissie verwijst naar een nadere motivering die verweerder op de hoorzitting heeft gegeven. De commissie kan in deze nadere motivering vinden en is van mening dat de situatie en de achterliggende overwegingen daarin worden verduidelijkt. Uit het dossier blijkt niet wat de op de hoorzitting gegeven nadere motivering inhoudt. Dit staat niet in het advies of het bestreden besluit en een schriftelijk verslag van de hoorzitting ontbreekt.

4.3.4    De rechtbank is van oordeel dat in onderdeel 4 van de last onvoldoende duidelijk en concreet is geformuleerd wat eisers moeten doen om overtreding van dat lastonderdeel te voorkomen. Naar het oordeel van de rechtbank moeten aan een last onder dwangsom die is gebaseerd op een open norm, zoals hier het geval is, strengere eisen worden gesteld dan aan het voorschrift waarin die norm is neergelegd. De reden daarvoor is dat het overtreden van de last kan leiden tot het verbeuren van dwangsommen. Verweerder heeft de open norm dat het terrein schoon en in een goede staat van onderhoud moet worden gehouden in het dwangsombesluit onvoldoende uitgewerkt. Daardoor kan de last tot interpretatieproblemen leiden en wordt de inhoud van de norm te veel afhankelijk gesteld van de uitleg die daar achteraf aan wordt gegeven. Dit kan leiden tot willekeur en is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. De door verweerder in het verweerschrift gegeven toelichting maakt geen onderdeel uit van de last en biedt reeds daarom niet de vereiste duidelijkheid. Dat het terrein in een aantal concrete gevallen volgens verweerder evident niet voldoende is schoongehouden, maakt niet dat daarmee voldoende duidelijk is wanneer wel en wanneer niet wordt voldaan aan lastonderdeel 4. De last ziet immers niet alleen op het beëindigd houden van deze concrete (door verweerder gestelde) en op het voorkomen van herhaling daarvan, maar ook op het voorkomen van herhaling van overtreding van voorschrift 1.1.1.1. van de omgevingsvergunning in het algemeen. Daardoor kan een nieuwe overtreding ook een andere vorm aannemen dan de eerdere (door verweerder gestelde) overtredingen.

* 22 juni 2022 (Rb Limburg ROE 20/3614 en ROE 20/2362): Awb, Wnb; vergunning, veehouderij, wet na 1 januari 2020, geen significante gevolgen, geen vergunningplicht
5.    Dit betekent dat er sinds 1 januari 2020 alleen nog een vergunningplicht bestaat voor projecten die significante gevolgen kunnen hebben. De vergunningplicht voor projecten die enige maar geen significante gevolgen kunnen (= de verslechteringsvergunning) is vervallen. Er is niet voorzien in overgangsrecht.
11.    De rechtbank constateert dat het voorgaande met zich brengt dat vergunninghoudster beschikt over een natuurvergunning (van 17 november 2016) met een aanzienlijk hogere ammoniakemissie dan inmiddels op grond van de gewijzigde bedrijfsvoering (feitelijk) het geval is / zou kunnen zijn, waarbij handhaving ingevolge de Wnb alleen mogelijk lijkt op grond van het eerder vergunde hogere emissieplafond. De consequentie dat met het vernietigen van het bestreden besluit ook het voorgeschreven emissiemeetprogramma voor de luchtwasser met het tot 95% verhoogde rendement is komen te vervallen acht de rechtbank eigenlijk ongewenst. Dat is echter het gevolg van de wettelijke systematiek van de aanpassing van de Wnb-vergunningplicht per 1 januari 2020. De rechtbank heeft ambtshalve onderzocht om het emissiemeetprogramma via een wijziging van de vergunning van 17 november 2016 of anderszins alsnog aan vergunninghoudster op te leggen maar daarvoor biedt (artikel 5.4 van) de Wnb niet de mogelijkheid. Het is aan de wetgever om hierin zo snel mogelijk te voorzien.

* 16 juni 2022 (Rb Noord-Nederland LEE 21/1227): Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, inkoopstation energie, geen nutsvoorziening, geen goede ruimtelijke ordening
De rechtbank is van oordeel dat verweerder zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat het onderhavige inkoopstation geen openbare nutsvoorziening is als bedoeld in artikel 7.1, aanhef en onder k, van de regels van het bestemmingsplan (de planregels). Nu de planregels geen definitie van dat begrip bevatten, moet aansluiting worden gezocht bij de omschrijving die aan dat begrip volgens Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal in het algemeen spraakgebruik wordt gegeven, zoals door eiseres benoemd. Anders dan eiseres stelt, staat het onderhavige inkoopstation niet het publiek ten dienste. In dit geval transporteert eiseres elders opgewekte energie naar het inkoopstation, alwaar door Enexis wordt gemeten hoeveel energie wordt geleverd. Aan de hand van de meetresultaten betaalt Enexis eiseres voor de geleverde energie. Enexis vervoert de energie verder binnen het energienetwerk. De rechtbank overweegt dat het inkoopstation daarmee niet ten dienste staat aan het publiek. De verwijzing van eiseres naar definitiebepalingen in andere bestemmingsplannen maakt het voorgaande niet anders. Voorts stelt de rechtbank vast dat tussen partijen niet in geschil is dat het inkoopstation een gebouw is als bedoeld in de planregels. Nu het inkoopstation niet ten behoeve van een agrarisch bedrijf wordt gebouwd, heeft verweerder zich terecht op het standpunt gesteld dat hier sprake is van strijd met de in artikel 7.2, onderdeel a, onder 1, van de planregels opgenomen bouwregel.

De rechtbank is van oordeel dat verweerder in het onderhavige geval in redelijkheid geen gebruik heeft gemaakt van zijn vergunningsbevoegdheid omdat sprake is van strijd met een goede ruimtelijke ordening. Het inkoopstation ligt op twaalf kilometer afstand van het zonnepark waar eiseres energie wil opwekken. Dat zonnepark ligt in een andere gemeente en moet middels een kilometerslange kabel, dwars door agrarisch gebied, met het inkoopstation worden verbonden. Gelet op die omstandigheden acht de rechtbank verweerders standpunt dat het realiseren van de verbinding tussen beide bouwwerken niet getuigt van zuinig (ondergronds) ruimtegebruik, redelijk. Voorts heeft verweerder het karakter van het gebied waar het inkoopstation is geprojecteerd bij zijn afweging mogen betrekken. Vaststaat dat eiseres het inkoopstation niet beoogt te gebruiken voor het nabijgelegen zonnepark in Hijken. Reeds daardoor heeft dit bouwplan onvoldoende ruimtelijke binding met de omgeving. Dat in de buurt een station van Enexis ligt, maakt dat gebrek aan binding niet anders.

* 13 juni 2022 (CBb 21/256): Awb, Msw; herzieningsbesluit, fosfaatrecht, individuele en buitensporige last/EP, compensering, ontheffing i.p.v. verhoging fosfaatrecht, evenredigheid
4.    Niet in geschil is dat appellante door de toepassing van de peildatum van 2 juli 2015 een individuele en buitensporige last draagt als bedoeld in artikel 1 van het EP. Verweerder heeft daarom bij het herzieningsbesluit een ontheffing aan appellante verleend ter compensatie van deze last. Verweerder heeft van het College in de vorige uitspraak de opdracht gekregen appellante te compenseren voor de individuele en buitensporige last die op haar rust. Verweerder heeft beslissingsruimte in de manier waarop zij appellante compenseert. Verweerder heeft gekozen voor een ontheffing. Daarbij is verweerder binnen die beslissingsruimte gebleven. Het College verwijst in dit verband naar de uitspraak van het College van 6 juli 2021 (ECLI:NL:CBB:2021:708). Het is niet onevenredig om appellante een ontheffing te verlenen in plaats van een verhoging van het fosfaatrecht van appellante. Appellante heeft niet onderbouwd dat en waarom het voor het op de bestaande wijze kunnen voortzetten van haar bedrijfsvoering noodzakelijk is dat de compensatie wordt geboden in de vorm van een verhoging van het vastgestelde fosfaatrecht en waarom een ontheffing daar onvoldoende in voorziet. Naar aanleiding van het betoog van appellante dat een ontheffing minder zekerheid biedt dan een verhoging van het fosfaatrecht, heeft verweerder ter zitting aan appellante bevestigd dat de ontheffing voor onbepaalde tijd is verleend en dat deze gekoppeld is aan het bedrijf. Mogelijke toekomstige veranderingen in de maatschap of veranderingen in de hoeveelheid grond of aantallen dieren, hebben dus geen invloed op de verleende ontheffing.

* 11 mei 2022 (Rb Oost-Brabant SHE 21/1011): Awb, Nbw; vergunningen, veehouderijen, bereikbaarheid via elektronische weg, ontvankelijkheid
11.    Iemand kan zowel impliciet als expliciet kenbaar maken in de zin van artikel 2:14 van de Awb dat hij of zij langs elektronische weg bereikbaar is. De rechtbank is van oordeel dat verweerder ten onrechte stelt dat de gemachtigde van eisers kenbaar heeft gemaakt langs elektronische weg bereikbaar te zijn. Hij heeft niet expliciet kenbaar gemaakt dat te zijn. Dat hij een gewijzigd e-mailadres heeft doorgegeven, leidt niet tot een ander oordeel. De gemachtigde van eisers betwist niet dat er regelmatig via e-mailberichten contact is met verweerder, alleen zijn via die weg volgens hem nooit processtukken ingediend. Verweerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit standpunt onjuist is. De door verweerder overgelegde e-mailberichten hebben betrekking op de overmaking van verschuldigde proceskosten en griffierechten en een brief ter informatie, nog daargelaten dat deze e-mailberichten dateren van na het nemen van het bestreden besluit. Hieruit volgt dat de gemachtigde evenmin impliciet kenbaar heeft gemaakt langs elektronische weg bereikbaar te zijn. Onder deze omstandigheden mocht verweerder er niet van uitgaan dat het bestreden besluit enkel langs elektronische weg aan de gemachtigde kon worden verzonden, zodat verweerder heeft gehandeld in strijd met artikel 2:14, eerste lid, van de Awb.

  1. Het vorenstaande maakt evenwel niet dat het beroep van eisers verschoonbaar te laat is ingediend. Daartoe overweegt de rechtbank het volgende.

Hoewel verweerder geen mededeling van het besluit heeft gedaan aan eisers door per post een exemplaar van het besluit aan hen toe te zenden, kan het niet tijdig instellen van beroep hen wel worden verweten. De rechtbank is namelijk van oordeel dat eisers, ook al stellen zij de e-mail van verweerder van 12 januari 2018 niet te hebben ontvangen, zich eerder hadden moeten laten informeren over de verlening van de Wnb-vergunning waartegen zij wilden opkomen. Daarbij heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat de zienswijze reeds op 20 november 2017 is ingediend, de beslistermijn ten tijde van de instelling van het beroep reeds zeer geruime tijd was verstreken en eisers werden bijgestaan door een professionele rechtsbijstandverlener. Dat eisers in de veronderstelling verkeerden dat er geen vergunning was verleend vanwege de PAS-uitspraak van de Afdeling van 29 mei 2019 en zij over een groot aantal ontwerp-natuurvergunningen zienswijzen hebben ingediend, leidt niet tot een ander oordeel. Verweerder was niet gehouden om de uitkomst van de procedure die heeft geleid tot genoemde uitspraak af te wachten om het bestreden besluit te kunnen nemen. Verder heeft verweerder de hier aan de orde zijnde Wnb-vergunning bekendgemaakt op www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen. In het ontwerpbesluit is vermeld dat dit besluit via deze website te raadplegen is, zodat eisers van het bestaan van deze website op de hoogte hadden kunnen zijn en ook hadden kunnen weten dat het bestreden besluit eveneens op deze website zou worden gepubliceerd. Hoewel volgens eisers niet duidelijk is of de bekendmaking op de website op 28 januari 2019 heeft plaatsgevonden of op 13 januari 2018, is het beroep hoe dan ook ruim na de datum van bekendmaking van het besluit op de website ingesteld. Deze ruime termijnoverschrijding acht de rechtbank niet verschoonbaar.

Samenvattingen van jurisprudentie op STAB-site

Op de website van STAB wordt recente jurisprudentie ook samengevat.
De volgende uitspraken zijn deze week nieuw geplaatst:
Rb Amsterdam 23 juni 2022 Handhaving, gebruik van een pand als darkstore is niet aan te merken als detailhandel zoals gedefinieerd in het bestemmingsplan

ABRvS 8 juni 2022 Bestemmingsplan, de in de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ opgenomen richtafstanden zijn indicatief

ABRvS 8 juni 2022 Planschade, planologische vergelijking, wijziging van de doelgroepen die op het perceel mogen verblijven onvoldoende meegewogen in advies