Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* 3 augustus 2022 (ABRvS 201905487/​2/​R2: Awb, Wro; bpl, einduitspraak na tussenuitspraak, piekgeluiden containerterminal, fair play
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202002829/​1/​R2): Awb, Wro; bpl, drie landhuiskavels, wijziging IOV, Barro, verkleining Natuur Netwerk Brabant, exceptieve toetsing
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202004052/​1/​R2): Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning,  B&B-kamers, beoogd gebruik (Rb Oost-Brabant19/2890)
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202005363/1/A2): Awb, ??; aanwijzing exterieur als monument, voormalige burgemeesterswoning, monumentwaardigheid, motivering, belangenafweging (Rb Zeeland-West-Brabant 20/108)
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202006551/​3/​R1): Awb, Wro; bpl, provinciale omgevingsverordening, einduitspraak na tussenuitspraak
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202100596/1/R2 en 202100597/1/R2): Awb, Wro, Wgh; bpl, besluit hogere waarden, Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, verdubbeling rijbaan, stikstof, relativiteit, noodzaak capaciteitsuitbreiding, Natuur Netwerk Brabant, herbegrenzingsbesluit in strijd met IOV
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202100599/1/R2): Awb, Wro; bpl, fietsonderdoorgang, Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, bereikbaarheid, stikstof, relativiteit, bedrijfsfunctie op resterende gronden
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202101061/1/R2): Awb, Wro; bpl, 100 woningen, uitbreidingsmogelijkheden varkenshouderij, Wgv, geurverordening, geuronderzoek
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202101573/​1/​R2): Awb, Wro; bpl, zes woningen, bereikbaarheid voor hulpdiensten, bord, haag en brievenbus, evidente privaatrechtelijke belemmering, stedenbouwkundige randvoorwaarden, landschappelijke inpassing, afwatering, buisleidingen
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202102258/​1/​R4): Awb, Wabo Gmw; handhaving, kamergewijze verhuur, wijziging huisvestingsverordening, legaliteitsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel (Rb Midden-Nederland 19/4974 en 19/4976)
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202102365/1/R1): Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, parkeergelegenheid, berekening parkeerbehoefte, parkeernorm (Rb Noord-Holland 20/447)
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202102447/​1/​R4): Awb, EVOA; kennisgeving overbrenging afvalstoffen, houtdrogerij, afvalhout, kennisgever in de zin van de EVOA
* 3 augustus 2022 (ABRvS202102566/1/R4): Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, strook grond, ontsluiting, ondergrondse verankering keerwanden, dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie’, onlosmakelijke samenhang, aanhaakplicht Wnb-vergunning (Rb Midden-Nederland 19/5343)
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202102802/​1/​R1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning, recreatiehuis, vloeroppervlakte, strijd met bpl, vrijstaand, algemeen taalgebruik (Rb Amsterdam 20/2865, 20/2937 en 20/3056)
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202104261/​1/​R4): Awb, Wabo; verzoek handhaving, berging, ligging achtererfgebied, vergunningvrij (Rb Midden-Nederland 19/3332)
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202104395/​1/​R2): Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, verwijderen 10 paardenstallen, mandaat, van toepassing zijnde bpl (Rb Oost-Brabant 21/1225 en 21/1099)
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202104544/​1/​R1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, funderingsherstel, wijzigen begane grond en aanbouw, vertrouwensbeginsel (Rb Amsterdam 20/3936 en 20/3937)
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202104546/​1/​A2): Awb, TwG; mijnbouwschade, trillingssnelheid, model van Bommer, spot repair (Rb Noord-Nederland 20/3582)
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202105024/​1/​R3): Awb, Wro; bpl, maximum bouwhoogte, exploitant afvalverwerkingsinstallatie, bestaand legaal gebruik
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202105028/1/R2): Awb, Wro, Chw; bpl, 35 woningen, ladder voor duurzame verstedelijking, afwatering, infiltratie, borging waterbergingsvoorzieningen, landschappelijke inpassing, voorwaardelijke verplichting, bomen, geluidsoverlast, tussenuitspraak
* 3 augustus 2022 (ABRvS  202105211/1/R1): Awb, Wro, Chw; bpl verbrede reikwijdte, supermarkt niet uitgesloten, onderscheid super- en versmarkt, ladder voor duurzame verstedelijking, gemeentelijk beleid
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202105681/1/R1): Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, voormalig postkantoor, bedrijfsruimte en 9 woningen, belanghebbende, gevolgen van enige betekenis, uitbreiding bouwwerk, beleidsregel (Rb Noord-Holland 20/1988)
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202105791/1/A2): Awb, TwG; mijnbouwschade, nulmeting, hardheidsclausule, bodemsamenstelkling, grondwatermeting, actualisering beoordelingskader, advies Van Staalduinen en Everts, SBR Trillingsrichtlijn, gelijkheidsbeginsel, civiele bewijsrecht (Rb Noord-Nederland 20/2347)
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202106102/​1/​A2): Awb, Wro; planschade, ontvankelijkheid beroep,  artikel 49 WRO, bpl niet onherroepelijk (Rb Oost-Brabant  21/494)
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202107244/​1/​A2): Awb, Wro; planschade, peildatum, eigenaar (Rb Noord-Holland 20/5086 en 20/5087)
* 3 augustus 2022 (ABRvS 202107494/1/R4): Awb, Wro, Chw; bpl, goede ruimtelijke ordening, hoogbouweffectrapportage, geluidsreflectie, schaduwhinder
* 2 augustus 2022 (ABRvS 202202916/2/R2): Awb, Wnb; vovo, Circuit Park Zandvoort, stikstofdepositie, referentiesituatie, belangenafweging (Rb Noord-Holland 20/2118, 20/2174 en 20/2184)
* 2 augustus 2022 (ABRvS 202203364/1/R2 en 202203364/2/R2): Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning, kappen 202 bomen, herplantplicht, woningbouw, bomenverordening, waarderingsmodel, belangenafweging (Rb Oost-Brabant 21/2945)
* 2 augustus 2022 (CBb 21/407): Awb; Subsidieregeling sanering varkenshouderijen, eisen Besluit emissiearme huisvesting
* 29 juli 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 22/3305): Awb, Arbowet; vovo, stillegging werkzaamheden, asbest, Arbobesluit, evenredigheid, reikwijdte bevel
* 29 juli 2022 (Rb Noord-Nederland LEE 19/3490): Awb, Wabo; handhaving, invordering dwangsommen, bijzondere omstandigheden
* 29 juli 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 21/3993 en 21/3994 GEMWT): Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, invordering, prostitutieactiviteiten in woning, evenredigheid
* 29 juli 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 21/1589 WABO): Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, verbouw landbouwschuur tot woning, procesbelang
* 29 juli 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 22/654): Awb, Wabo; verbieden tweede uitweg, apv, gelijkheidsbeginsel
* 28 juli 2022 (ABRvS 202105381/2/R1): Awb, Wro; vovo, bpl, uitzicht
* 28 juli 2022 (ABRvS 202203375/2/R1): Awb, Wabo, Wm, Wbb; vovo, handhaving, dwangsom, begunstigingstermijn, afvalstoffen, rechtszekerheidsbeginsel/last, Bbk/asfaltgranulaat
* 28 juli 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 21/579 WABOA): Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, africhtingscentrum paarden, vvgb, einduitspraak na tussenuitspraak
* 28 juli 2022 (Rb Noord-Nederland LEE 22/2086): Awb, Wabo, Gmw; vovo, handhaving, dwangsom, meubelmakerij, detailhandel, aan-huis-verbonden bedrijfsactiviteit, last
* 27 juli 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 20/5709): Awb, Wnb; vergunning, ontvankelijkheid, overschrijding beroepstermijn/verschoonbaar, kennisgeving, actief navraag doen/PAS, onverwijld beroep instellen, passende beoordeling PAS/Habitatrichtlijn
* 27 juli 2022 (ABRvS 202105628/6/R1): Awb, Belwp; vovo, gedoogplicht, poortwachter/effectief toezicht, nakoming gemaakte afspraken, zorgvuldige en adequate communicatie
* 27 juli 2022 (Rb Overijssel ZWO 21/1219 en 21/1406): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, telecommunicatiemast, inspraak, gezondheid/advies Gezondheidsraad, alternatieven, waardedaling, horizonvervuiling, natuurvergunning
* 27 juli 2022 (ABRvS 202203851/1/R1) Awb; vovo, handhaving, Bbk, baggerspecie, zoutgehalte, milieuhygiënische kwaliteit toe te passen grond, monitoring/beschikbaar stellen resultaten
* 26 juli 2022 (ABRvS 202202334/2/R3): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning splitsing woning, verkoop woning, persoonlijke omstandigheden/spoed (Rb Den Haag 22/301 en 22/300)
* 25 juli 2022 (Rb Gelderland ARN 22/2098): Awb, Wabo; revisievergunning, maatwerkvoorschriften, kalvergierbewerkingsinstallatie, briefrapporten RIVM, verspreiding legionella, vergelijkbaar met AWZI
* 22 juli 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 22/3026 WABO VV): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, vier appartementen, ruime doelstellingen/feitelijke werkzaamheden, welstandsadvies
* 22 juli 2022 (Rb Gelderland ARN 21/3846): Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, bouwen en afwijken bpl, varkenshouderij, MER, opfokzeugen niet meegeteld, wijze van huisvesting
* 21 juli 2022 (Rb Limburg ROE 21/1506): Awb, Wabo, Gmw; overlast parkeerterrein, APV/overlast hangjongeren, sportkooi/omgevingsvergunning, lantaarnpalen/vergunningvrij
* 20 juli 2022 (Rb Limburg C/03/293203 / HA ZA 21-304): BW; kort geding, notaris/taxateur, bedrijfsbestemming in plaats van woonbestemming
* 20 juli 2022 (Rb Limburg ROE 22/1093, ROE 22/1094 en ROE 22/1137): Awb, Wabo, Gmw; vovo, handhaving, dwangsom, horeca/afhalen sushi, evenredigheid, gelijkheidsbeginsel
* 19 juli 2022 (Rb Rotterdam ROT 20/6871): Awb, Wm; wijziging en intrekking maatwerkvoorschriften, bekendmaking, geluidsonderzoeken/uitgangspunten, toegangsweg/onderdeel inrichting, trillingsonderzoek/garage, bbt, geluidsscherm, melktransporten, geurhinder/vliegenoverlast
* 19 juli 2022 (Rb Rotterdam ROT 20/4273): Awb; handhaving, afwijzing verzoek, maatwerkvoorschriften, handtekeningen besluit, ontwerpbesluit/concreet zicht op legalisatie, op voorhand geen rechtskracht, niet verplicht afzien handhaving/belangenafweging, grenswaarden geluid- en trillinghinder
* 19 juli 2022 (Hof Den Bosch 200.276.109/01): BW; 5:50 lid 1 BW/rechtstreeks uitzicht, onrechtmatige hinder/dakterrassen met ondoorzichtige glazen, afzuiginstallatie
* 19 juli 2022 (Rb Noord-Holland HAA 21/1261 en HAA 21/1310): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, transformatie kantoor, relativiteitsvereiste, parkeerdrukmeting/ontwikkelingen omgeving, haakse parkeerplekken/stoep, afwijken bouwhoogte/nota zienswijzen, ladder voor duurzame verstedelijking, bezonning, welstand, Bouwbesluit
* 19 juli 2022 (Rb Noord-Nederland LEE 22/806 en LEE 22/1005): Awb, TwG; mijnbouwschade, ligging risicogebied, Atlas-methode, schade-intensiteit
* 18 juli 2022 (Rb Limburg ROE 20 / 2473 en ROE 20 / 2698): Awb, Wabo, Gmw; handhaving, bestuursdwang, invordering, loods, vertrouwensbeginsel, gelijkheidsbeginsel, détournement de pouvoir, zicht op legalisatie
* 15 juli 2022 (Rb Limburg ROE 20/1874): Awb, Wabo; intrekken omgevingsvergunning milieu, melding Abm/omgevingsvergunning OBM, intrekking/handhaving, drie jaar geen handelingen/onderzoek
* 15 juli 2022 (Rb Den Haag SGR 20/5394): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en strijd bpl, opslag bedrijfsmaterialen/erfafscheiding, wijzigen bestemming, voorschrift omgevingsvergunning/vergunde project, handhaving
* 15 juli 2022 (Rb Noord-Nederland LEE 22/1916 en LEE 21/3593): Awb, Wabo, Wegenwet, Gmw; vovo en kortsluiten, handhaving, dwangsom, ruilverkaveling, openbare weg, strijd bpl, bijzondere omstandigheden/geen redelijk doel
* 14 juli 2022 (Rb Limburg ROE 20/2211): Awb, Wabo; wijzigen geluidvoorschriften omgevingsvergunning, transportbedrijf, geluidsonderzoek eiseres, zonebewakingspunt/handhaafbaarheid, procesbelang/andere wettelijke grondslag
# 23 juli 2022 (Rb Oost-Brabant 21/997): Awb, Wabo; verzoek handhaving, Activiteitenbesluit, controle VOS boekhouding, emissiemetingen
* 13 juli 2022 (Rb Den Haag C/09/607212 / HA ZA 21-155): BW; kassencomplex, stalling/opslag caravans, weigering ontheffing provinciale verordening, formele rechtskracht/geen uitzondering, impliciet erkennen onrechtmatigheid
* 13 juli 2022 (Rb Noord-Nederland LEE 22/893): Awb, TwG; mijnbouwschade, tijd bezwaarschriftenprocedure/kostenvergoeding, onderzoek kruipruimte/overlastvergoeding
* 13 juli 2022 (Rb Noord-Nederland LEE 21/1236): Awb, TwG; mijnbouwschade, schadevergoeding, bewijsvermoeden, Beoordelingskader Mijnbouwschade/trillingstool, gelijkheidsbeginsel
* 12 juli 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 22/3040 WABOA VV): Awb, Wabo; vovo, intrekken omgevingsvergunningen, bouwstop, heiwerkzaamheden/civiele rechter
* 12 juli 2022 (Rb Den Haag SGR 20/3002): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en strijd bpl, afmeren terrasboot, ontvankelijkheid/identiteit instellers beroep, keuze planwetgever, binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, geluid, gemeentelijk beleid/Activiteitenbesluit milieubeheer
* 12 juli 2022 (Rb Den Haag SGR 20/2826): Awb, Wabo; buiten behandelingstelling aanvraag, zeven woningen, Wet bibob, bezwaarfase/heroverweging
* 12 juli 2022 (Rb Den Haag SGR 20/123): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, woningen senioren, bestemmingsplan, externe veiligheid/plantoelichting, welstand, aanbouw/vergunningvrij, bezonning
* 11 juli 2022 (Rb Rotterdam ROT 19/5342): Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, frituurvet/horecabedrijven, verontreiniging sloot/ Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, geluid/Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, overschrijding redelijke termijn
* 11 juli 2022 (Rb Limburg ROE 21/3110): Awb, Wvw; gehandicaptenparkeerplaats, parkeerdruk/loopafstand, verkeersveiligheid
* 11 juli 2022 (Rb Den Haag SGR 21/5409): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en strijd bpl, zorginstelling, contact omwonenden, bestemming maatschappelijk, bouwplan/groenvoorziening
* 8 juli 2022 (Rb Den Haag SGR 22/1748): Awb, Waterwet; handhaving, preventieve dwangsom, toekomstige viswedstrijden, vergunning/lozing, reactie handhavingsverzoek/besluit
* 8 juli 2022 (Rb Den Haag SGR 20/7778): Awb, Wnb; vergunning, twee appartementencomplexen, relativiteitsvereiste, afstand/zicht, soortenbescherming
* 5 juli 2022 (Rb Oost-Brabant 22/352m 22/353 en 22/272); Awb, Wabo; omgevingsvergunning aanleggen, dempen sloten, egaliseren en draineren percelen, agrarisch belang, onevenredige aantasting betrokken waarden, rapport deskundige, evenredigheidsbeginsel
* 30 juni 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 22/2218 CHW VV): Awb, Waterwet; vovo, projectplan, spoedeisend belang, recht van overpad/kadastrale gegevens, vernatting, vooronderzoek bodemprocedure/gevolgen percelen verzoekers
* 29 juni 2022 (Rb Noord-Nederland LEE 22/661): Awb, TwG; mijnbouwschade, schadevergoeding, verergering, onbillijkheden van overwegende aard
* 23 juni 2022 (Rb Den Haag SGR 19/7215): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen/strijd bpl, bijbehorend bouwwerk, kruimelgevallenregeling, bebouwde kom/APV, beleidsregels/bijzondere omstandigheden
* 20 juni 2022 (Rb Den Haag SGR 20/3383): Awb; nadeelcompensatie, strandpaviljoens, concurrentiepositie, directe bedrijfskosten, rekenmethode/kapitalisatiefactor 10, normaal maatschappelijk risico, einduitspraak na tussenuitspraak
* 9 mei 2022 (Rb Midden-Nederland C/16/524187 / HA ZA 21-458): BW; kort geding, huurprijzen, toezegging projectontwikkelaar aan gemeente, wilsvertrouwensleer, veronderstelling raad/interne aangelegenheid gemeentelijke organen, voorwaarde bestemmingsplan
* 26 april 2022 (Rb Zeeland-West-Brabant BRE 22/1621 WABOA VV en BRE 22/1757 WABOA VV): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning, twee recreatiewoningen, strijd met bpl
* 8 april 2022 (Rb Amsterdam AMS 20/1948, AMS 20/1943, AMS 20/1944 en AMS 20/1946): Awb; intrekking exploitatievergunning, onzekerheid, reële onomkeerbare voorbereidingshandelingen
* 14 maart 2022 (Gerecht in eerste aanleg van Aruba AUA202101650): verzoek handhaving, asbesthoudend afval, raffinaderij, controlerapporten, gevaarlijke situatie, motivering
* 18 januari 2022 (Rb Gelderland ARN 21/5120): Awb; beslistermijn, opleggen dwangsom, reeds verbeurde dwangsom
* 29 oktober 2021 (Rb Midden-Nederland UTR 19/3466): Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, bouwen tuinhuis/steiger/strijd beheersverordening, overgangsrecht/nader onderzoek, last onder dwangsom/onevenredig en te vergaand
* 8 oktober 2021 (Rb Midden-Nederland UTR 21/461): Awb, Wabo; buiten behandelingstelling aanvraag, bouw woonark/strijd bpl, steiger/meerpalen, nadere motivering
* 5 oktober 2021 (Rb Midden-Nederland UTR 21/338): Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning, opbouw/dakterras, uitleg bpl, welstand, elektronische handtekening, dwangsom niet tijdig beslissen
* 29 september 2021 (Rb Midden-Nederland UTR 20/4101): Awb, Wabo; verlenging hersteltermijn, bijzondere gevallen, voorleggen welstandscommissie/zomerreces, oorspronkelijke termijn te kort/minder finale geschilbeslechting, tussenuitspraak
* 17 augustus 2021 (Rb Midden-Nederland UTR 20/4528): Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en strijd bpl, fruitteeltbedrijf/antivraatnetten, normen Activiteitenbesluit/aanvaardbaar woon- en leefklimaat, locatiespecifiek onderzoek/drift, tussenuitspraak
*12 augustus 2021 (Rb UTR 21/1213 en UTR 21/2870): Awb, Wegenwet; vovo en kortsluiten, handhaving, dwangsom, afsluiten parkeerterrein/openbare weg, vertrouwensbeginsel/belangenafweging, parkeerdruk

# = betrokkenheid STAB

!  = (nog) niet gepubliceerd

* 3 augustus 2022 (ABRvS 202002829/1/R2): Awb, Wro; bpl, drie landhuiskavels, wijziging IOV, Barro, verkleining Natuur Netwerk Brabant, exceptieve toetsing
De IOV, waarvan de kaart met de begrenzing van het NNB deel uitmaakt, is een algemeen verbindend voorschrift. Daartegen kan, gelet op artikel 8:3, eerste lid, onder a, van de Awb, geen beroep worden ingesteld. Een rechter kan een algemeen verbindend voorschrift, dat geen wet in formele zin is, in een zaak over een besluit dat op dat voorschrift gebaseerd is, echter wel toetsen op rechtmatigheid. In het bijzonder gaat het daarbij om de vraag of het voorschrift niet in strijd is met hogere regelgeving. De rechter komt ook de bevoegdheid toe te beoordelen of dat algemeen verbindend voorschrift een voldoende deugdelijke grondslag biedt voor het besluit waarover de zaak gaat. Bij die indirecte toetsing van het algemeen verbindend voorschrift vormen de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur een belangrijk richtsnoer, waarbij de toetsing wordt verricht op de wijze zoals de Afdeling die heeft uiteengezet in haar uitspraak van 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:452.

(…)

In artikel 2.10.2, eerste lid, van het Barro is bepaald dat bij provinciale verordening de gebieden worden aangewezen die het NNN vormen. De ligging van deze gebieden moet geometrisch worden vastgelegd. Uit de Nota van Toelichting bij het besluit tot wijziging van het Barro (Stb. 2016, 202, p. 15, hierna: de NvT) blijkt dat in het Natuurpact is afgesproken dat de provincies zich inspannen om de planologische begrenzing van het NNN op 31 december 2013 afgerond te hebben. In de NvT staat verder dat deze planologische begrenzing inmiddels daadwerkelijk is afgerond. Gelet hierop en de omstandigheid dat er slechts één natuurnetwerk geometrisch is vastgelegd in de IOV, ziet de Afdeling geen ruimte voor een andere conclusie dan dat het NNB zoals begrensd in de IOV het NNN is als bedoeld in het Barro.

Het voorgaande betekent dat een wijziging van de begrenzing van het NNB ten behoeve van een kleinschalige ontwikkeling op grond van artikel 2.10.5, aanhef en onder b, onderdeel 3, van het Barro alleen mogelijk is voor zover de oppervlakte van het NNB ten minste gelijk blijft. Nu de oppervlakte van het NNB bij het besluit tot wijziging van de IOV van het college van 17 december 2019 ten behoeve van het voorliggende plan met 1,05 ha is afgenomen, zonder dat er een oppervlakte van dezelfde omvang op een andere locatie aan het NNB is toegevoegd, is er sprake van strijd met artikel 2.10.5, aanhef en onder b, onderdeel 3, van het Barro. Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking dat titel 2.10 van het Barro geen onderscheid maakt tussen nog niet gerealiseerde natuur en bestaande of nieuw gerealiseerde natuur, maar uitgaat van het NNN zoals planologisch is vastgelegd in de IOV. Derhalve ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het besluit tot wijziging van de IOV van het college van 17 december 2019 onverbindend verklaard moet worden.

* 3 augustus 2022 (ABRvS 202004052/1/R2): Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning,  B&B-kamers, beoogd gebruik (Rb Oost-Brabant19/2890)

Bij besluit van 23 oktober 2019 heeft het college het primaire besluit herroepen en de aangevraagde omgevingsvergunning voor de twee B&B-kamers alsnog geweigerd. Bij het college bestond twijfel over de juistheid van het in de aanvraag vermelde gebruik. Het college heeft hieraan ten grondslag gelegd dat [appellant] in de bezwaarprocedure heeft aangegeven dat hij het bijgebouw zal gebruiken voor bewoning. Verder is op de tekeningen bij de aanvraag te zien dat de twee kamers zodanig zijn ingericht, dat een zelfstandige bewoning van ieder van hen feitelijk ook mogelijk is. Volgens vaste gedragslijn binnen de gemeente worden woningen in de tweede lijn niet wenselijk en niet ruimtelijk aanvaardbaar geacht. Het college heeft daarom ook in dit geval het gebruik van het bijgebouw voor tweede woningen op het perceel in strijd met een goede ruimtelijke ordening geacht. Het gebruik voor bewoning is niet vermeld in de aanvraag om af te mogen wijken van de parkeereis voor de B&B. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat de omgevingsvergunning om af te mogen wijken van de parkeereis voor de B&B daarom is verstrekt op grond van onjuiste gegevens.
Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat het college, gelet op de verklaring van [appellant] tijdens de hoorzitting over het (mede)gebruik van het bijgebouw voor zelfstandige bewoning, en vanwege de inrichting van het bijgebouw zoals aangegeven op de tekeningen bij de aanvraag, die een gebruik als twee zelfstandige woningen niet uitsluiten, terecht heeft aangenomen dat de omgevingsvergunning van 8 mei 2019 was verleend op grond van onjuiste, in de zin van onvolledige, informatie over de feiten. De rechtbank heeft terecht overwogen dat het college er bij de beoordeling van de aanvraag redelijkerwijs van uit heeft mogen gaan dat het bijgebouw niet conform de aanvraag uitsluitend zal worden gebruikt als B&B, maar (mede) zal worden gebruikt voor andere doeleinden dan vermeld in de aanvraag.

* 3 augustus 2022 (ABRvS 202100596/1/R2 en 202100597/1/R2): Awb, Wro, Wgh; bpl, besluit hogere waarden, Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, verdubbeling rijbaan, stikstof, relativiteit, noodzaak capaciteitsuitbreiding, Natuur Netwerk Brabant, herbegrenzingsbesluit in strijd met IOV
Op 27 oktober 2020 heeft het college van gedeputeerde staten (hierna: gedeputeerde staten) op verzoek van het gemeentebestuur van Boxtel de begrenzing van het NNB nabij de aansluiting Liempdseweg – Peerkesbos op de Keulsebaan gewijzigd (hierna: herbegrenzingsbesluit). Volgens gedeputeerde staten was de herbegrenzing nodig, omdat het bestemmingsplan voorziet in een wegtracé dat voor een klein deel een bosperceel doorsnijdt dat voor het herbegrenzingsbesluit binnen het NNB lag. Zonder de wijziging van het NNB zou het plan in strijd zijn met artikel 3.15 van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant (hierna: IOV). Daarin is onder meer bepaald dat een bestemmingsplan voor gronden in het NNB strekt tot het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken. In het herbegrenzingsbesluit is voor de wijziging van het NNB toepassing gegeven aan het zogenoemde “nee, tenzij principe” dat in artikel 3.19 van de IOV is opgenomen. Volgens gedeputeerde staten is de capaciteitsuitbreiding naar 2×2 rijstroken van de Keulsebaan een groot openbaar belang en zijn alternatieven buiten het NNB in dit geval niet mogelijk, zodat het NNB kon worden gewijzigd.

De Afdeling heeft in haar uitspraak van 18 november 2019, onder 8.1 (ECLI:NL:RVS:2018:3883), overwogen dat een besluit van gedeputeerde staten tot wijziging van de begrenzing van het NNB een algemeen verbindend voorschrift is. Daartegen kan, gelet op artikel 8:3, eerste lid onder a, van de Awb, geen beroep worden ingesteld. Een rechter kan een algemeen verbindend voorschrift, dat geen wet in formele zin is, in een zaak over een besluit waarvan de rechtmatigheid afhangt van de rechtmatigheid van dat algemeen verbindend voorschrift, echter wel toetsen op rechtmatigheid, bijvoorbeeld of het voorschrift niet in strijd is met hogere regelgeving.

Als de Afdeling tot het oordeel komt dat het herbegrenzingsbesluit in strijd is met de voorschriften uit de IOV, dan betekent dit dat het herbegrenzingsbesluit daarom onverbindend moet worden geacht (vergelijk overwegingen 6.3 tot en met 6.5 van de uitspraak van de Afdeling van 21 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2305). Dit oordeel zou ook tot de conclusie leiden dat de raad bij de vaststelling van het plan niet van het herbegrenzingsbesluit had mogen uitgaan en dat het plan daardoor in strijd is met artikel 3.15 van de IOV.

Het herbegrenzingsbesluit bevat geen onderbouwing dat de realisatie van de uitrit een groot openbaar belang is en dat voor de uitrit geen alternatieve locaties buiten het NNB voorhanden zijn. Daarbij is van belang dat tijdens de zitting, aan de hand van kaartmateriaal, een alternatief dat minder gevolgen heeft voor het NNB, is toegelicht. De mogelijkheid van dit alternatief is door de raad niet weersproken, terwijl in het herbegrenzingsbesluit de afweging over dit alternatief ontbreekt.

Omdat het herbegrenzingsbesluit niet in overeenstemming is met artikel 3.19, eerste lid en onder a en b, van de IOV, acht de Afdeling het herbegrenzingsbesluit onverbindend. Omdat het herbegrenzingsbesluit onverbindend wordt geacht, kon dat niet ten grondslag worden gelegd aan het bestemmingsplan. Het plandeel “Verkeer” voor zover gelegen binnen het, vóór het herbegrenzingsbesluit genomen, aangewezen NNB, voorziet daarom in strijd met artikel 3.15 van de IOV in een wegtracé door dat NNB.

* 3 augustus 2022 (ABRvS202102566/1/R4): Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, strook grond, ontsluiting, ondergrondse verankering keerwanden, dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie’, onlosmakelijke samenhang, aanhaakplicht Wnb-vergunning (Rb Midden-Nederland 19/5343)
Voor het realiseren van een project als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb of het verrichten van een handeling als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid, van de Wnb is onder omstandigheden op grond van artikel 2.2aa van het Besluit omgevingsrecht een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i, van de Wabo nodig voor “het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving”. Als in dit geval een omgevingsvergunning vereist zou zijn voor die activiteit, is sprake van een activiteit die onlosmakelijk samenhangt met het gebruik van de stroken grond in strijd met het bestemmingsplan. Op grond van artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo moet dan in beginsel voor beide activiteiten tegelijkertijd een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Maar dat artikellid biedt de mogelijkheid om voorafgaand aan en los van de overige onlosmakelijke activiteiten, een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik in strijd met het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in te dienen. De gemeente hoefde daarom niet tegelijkertijd een omgevingsvergunning aan te vragen vanwege de bepalingen van de Wnb, als die vergunning nodig zou zijn. Gelet hierop heeft de rechtbank ten onrechte geconcludeerd dat er in dit geval een zogenoemde aanhaakplicht geldt als een vergunning vereist is vanwege de verbodsbepalingen van de Wnb.


* 3 augustus 2022 (
ABRvS 202104546/1/A2): Awb, TwG; mijnbouwschade, trillingssnelheid, model van Bommer, spot repair (Rb Noord-Nederland 20/3582)
De Afdeling is van oordeel dat [appellant] niet aannemelijk heeft gemaakt dat het Instituut ter ondersteuning van zijn motivering dat de gestelde schade uitsluitend een andere autonome oorzaak heeft dan bodembeweging door mijnbouwbouwactiviteiten als controle niet het empirische model van Bommer (2019) mag hanteren voor het bepalen van de maximale trillingsnelheid op de locatie van zijn woning. Daarbij is van belang dat het model is gebaseerd op jarenlange metingen uit het dichtste seismische netwerk ter wereld met metingen uit de hele provincie Groningen en daarbuiten. Het model is gevalideerd en uit de eerder genoemde review blijkt dat het model betrouwbaar is. Het model is in overeenstemming met de huidige wetenschappelijke inzichten. Het Instituut heeft erop gewezen dat de metingen en spreiding in metingen overeenkomen met de resultaten van de metingen uit het sensornetwerk van TNO. Omdat het een empirisch model is dat gebruik maakt van sensorwaarnemingen op diverse locaties aan het maaiveld in de provincie Groningen, zijn ook de waargenomen spreiding in die sensorwaarnemingen en dus ook lokale amplificaties die samenhangen met ondergrondcondities en topografische factoren, een onderdeel van het model. Het Instituut heeft er daarbij voor gekozen om te werken met een 1% overschrijdingskans, waardoor een berekende trillingsnelheid ongeveer 3,8 keer zo hoog is als in werkelijkheid in de meeste gevallen is opgetreden. Hierdoor houdt het model rekening met een verschil tussen berekende maximale trillingsnelheden en hogere snelheden die op een locatie kunnen optreden. Ook als de situatie van de woning van [appellant] als een ongunstige situatie wordt aangemerkt – met een kans van voorkomen van 1 op 100 – dan nog biedt het model van Bommer 2019 daarvoor een veel ruimere marge dan de waarnemingen uit de wetenschappelijke literatuur, waarop ook [appellant] heeft gewezen.

* 3 augustus 2022 (ABRvS 202105028/1/R2): Awb, Wro, Chw; bpl, 35 woningen, ladder voor duurzame verstedelijking, afwatering, infiltratie, borging waterbergingsvoorzieningen, landschappelijke inpassing, voorwaardelijke verplichting, bomen, geluidsoverlast, tussenuitspraak

De Afdeling stelt vast dat het inrichtingsplan waarop de waterbergingsvoorzieningen in het plangebied zijn weergegeven, uitsluitend als bijlage bij de privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en [partij] is gevoegd. In de planregels is geen verwijzing naar dit inrichtingsplan opgenomen. Op de zitting is naar het oordeel van de Afdeling komen vast te staan dat de raad de aanleg en instandhouding van de waterbergingsvoorzieningen met voldoende bergingscapaciteit vanuit een oogpunt van ruimtelijke aanvaardbaarheid noodzakelijk acht. De voor terreinafwatering noodzakelijke voorzieningen zijn binnen de bestemming “Verkeer” weliswaar toegestaan, maar daarmee is naar het oordeel van de Afdeling niet publiekrechtelijk verzekerd of, en op welke wijze, waterbergingsvoorzieningen in het plangebied worden aangelegd en in stand worden gehouden. Ook is niet publiekrechtelijk verzekerd welke bergingscapaciteit van de waterhuishoudkundige voorzieningen minimaal is vereist. Uit de “Waterparagraaf project Lambroek te Stramproy” blijkt dat de raad met het plan beoogt te voorzien in de aanleg en instandhouding van een wadi en waterbuffer met een ledigingstijd van minder dan 24 uur, conform de eisen van het waterschap. Doordat in het bestemmingsplan geen bepalingen over de aanleg, instandhouding en de minimale bergingscapaciteit van de waterhuishoudkundige voorzieningen zijn opgenomen, kan naar het oordeel van de Afdeling echter niet worden beoordeeld of de voorzieningen voldoen aan de eisen van het waterschap.

(…)

Gelet op het voorgaande had de raad niet kunnen afzien van het opnemen van een voorwaardelijke verplichting in de planregels ten aanzien van de aanleg en instandhouding van voorzieningen voor de waterhuishouding en de minimaal benodigde bergingscapaciteit in openbaar gebied. Het plan is in zoverre vastgesteld in strijd met artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening.

De Afdeling stelt vast dat de gemeente Weert een privaatrechtelijke overeenkomst met [partij] heeft gesloten. Daarin is bepaald dat de inrichting van het plangebied moet plaatsvinden, zoals is vastgelegd in het inrichtings- en het beplantingsplan. Het beplantings- en het inrichtingsplan zijn als bijlagen bij deze overeenkomst gevoegd. Ze zijn niet als bijlagen bij de plantoelichting opgenomen. De landschappelijke inpassing van het plangebied, zoals is voorzien in het beplantings- en het inrichtingsplan, is niet in de planregels of anderszins publiekrechtelijk verzekerd. De raad heeft op de zitting  toegelicht de groenvoorzieningen, zoals in het beplantings- en het inrichtingsplan opgenomen, te willen realiseren om verstening van het plangebied te voorkomen. Voor zover de nieuwe groenvoorzieningen in openbaar gebied zijn gelegen, acht de raad de aanleg daarvan noodzakelijk vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening. Uit de overeenkomst blijkt dat de gemeente na realisatie van het openbaar gebied eigenaar zal worden van die gronden in het plangebied.

Naar het oordeel van de Afdeling kon een voorwaardelijke verplichting in de planregels voor de aanleg van de landschappelijke inpassing niet achterwege blijven. De Afdeling heeft op de zitting vastgesteld dat de raad de aanleg en instandhouding van de groenvoorzieningen op grote delen van het plangebied noodzakelijk acht met het oog op de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het plan. Door het geheel ontbreken van een voorwaardelijke verplichting voor de aanleg daarvan in de planregels is onvoldoende duidelijk of, wanneer en welke maatregelen zullen worden getroffen en of dat bijvoorbeeld voor de ingebruikname van de betreffende gronden het geval zal zijn.

* 2 augustus 2022 (ABRvS 202202916/2/R2): Awb, Wnb; vovo, Circuit Park Zandvoort, stikstofdepositie, referentiesituatie, belangenafweging (Rb Noord-Holland 20/2118, 20/2174 en 20/2184)
Het college heeft in de revisievergunning van 12 september 1997 de exploitatie van het gehele circuitterrein vergund en onder meer een jaarrond gebruik toegestaan voor diverse auto- en motorsportactiviteiten en andere (grootschalige) publieksevenementen, alsook vijf UBO-dagen. Voor dit jaarronde gebruik ontbrak op de referentiedatum een natuurvergunning, zodat de referentiesituatie op die datum aan deze revisievergunning moest worden ontleend.
Ten aanzien van de natuurvergunningen die op 27 september 2011 en 12 juni 2015 aan CPZ zijn verleend, overweegt de voorzieningenrechter als volgt. De vergunning van 27 september 2011 staat een uitbreiding van het aantal UBO-dagen toe van vijf naar twaalf dagen per jaar. Het aantal UBO-dagen in het broedseizoen is in de vergunning van 12 juni 2015 uitgebreid van zes naar negen. Gelet op de inhoud van deze vergunningen, moeten zij niet worden beschouwd als natuurtoestemmingen voor het gebruik van het circuitterrein als zodanig, maar uitsluitend als uitbreidingen van het gebruik, zoals dat was toegestaan op grond van de revisievergunning van 12 september 1997. De referentiesituatie kan daarom nog steeds mede ontleend worden aan de revisievergunning uit 1997.

* 25 juli 2022 (Rb Gelderland ARN 22/2098): Awb, Wabo; revisievergunning, maatwerkvoorschriften, kalvergierbewerkingsinstallatie, briefrapporten RIVM, verspreiding legionella, vergelijkbaar met AWZI
Het gaat hier over een besluit waarin het college uit eigen beweging voorschriften heeft toegevoegd aan een revisievergunning8 en maatwerkvoorschriften heeft opgelegd. Hij heeft dit gedaan vanwege de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu en ter bescherming van het milieu. Het college heeft beoordelingsruimte bij de vraag wat nodig is ter bescherming van het milieu. Het is vaste rechtspraak dat dit laatste toetsingskader het bevoegd gezag echter niet de ruimte geeft om een omgevingsvergunning uitsluitend uit voorzorg te weigeren. Het college moet nagaan of het belang van de bescherming van het milieu eraan in de weg staat dat de vergunning wordt verleend. Dit betekent dat het aan het bevoegd gezag is de belangen te benoemen die zich verzetten tegen het toelaten van de aangevraagde milieuactiviteit. Alleen belangen waarover voldoende duidelijkheid en zekerheid bestaat, kunnen in dit verband een rol spelen. Ook voor belangen die zijn gerelateerd aan gezondheid betekent dit dat op grond van algemeen wetenschappelijk aanvaarde inzichten moet vast staan dat de activiteit waarvoor de vergunning wordt gevraagd zodanige risico’s oplevert, dat om die reden nadere voorschriften aan de vergunning moeten worden verbonden.9 Daarbij geldt dat het toetsingskader voor het verlenen van een omgevingsvergunning onverminderd van toepassing is op aanpassing van de vergunning.
Het college heeft met de verandering van de vergunning als doel om het risico op verspreiding van legionella naar de omgeving te voorkomen. Hoewel de rechtbank niet wil afdoen aan de mogelijke ernst van de eventuele gevolgen van de verspreiding van legionella, is de rechtbank van oordeel dat het college in dit specifieke geval onvoldoende heeft onderzocht en onderbouwd dat de nu aan eiseres opgelegde voorschriften nodig of nuttig zijn om een dergelijk risico te voorkomen. Daarbij stelt de rechtbank voorop dat het college uit de rapporten van het RIVM afleidt dat de combinatie van biologische zuivering en open beluchting een risico zou kunnen zijn voor verspreiding van legionella. Dit wordt door eiseres gemotiveerd betwist maar die betwisting behoeft geen bespreking. Tussen partijen is namelijk niet in geschil dat over het risico op verspreiding van legionella vanuit inrichtingen als die van eiseres nog weinig bekend is, ook niet op basis van de rapporten van het RIVM, en dat het college die voorschriften hier nu juist heeft gesteld met als enige doel om meer inzicht te krijgen in deze risico’s. De specifieke voorschriften zien juist op die aspecten die voor het college, en volgens de RIVM-rapporten, nog onzeker zijn.

Samenvattingen van jurisprudentie op STAB-site
Op de website van STAB wordt recente jurisprudentie ook samengevat.
De volgende uitspraken zijn deze week nieuw geplaatst:

ABRvS 6 juli 2022 Omgevingsvergunning, Verweerder heeft de omgevingsvergunning, die drie jaar niet is gebruikt, gelet op het milieubelang kunnen intrekken.
ABRvS 6 juli 2022 Op een projectplan dat met toepassing van afdeling 3.4 van de Awb is voorbereid, is het arrest Varkens in nood niet van toepassing omdat een zienswijze niet door een ieder kan worden ingediend.
ABRvS 18 mei 2022 Planschade, de Verordening Ruimte kan een schadeoorzaak als bedoeld in artikel 6.1 van de Wro zijn.