Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

In de overzichten worden alleen nog uniform de ECLI-nummers vermeld. Ter informatie wordt u erop gewezen dat bij de selectie van uitspraken voor de overzichten sterker de nadruk wordt gelegd op omgevingsrechtelijke uitspraken (binnen het bestuursrecht) en de inhoudelijk relevante uitspraken. Hoewel het overzicht nooit uitputtend bedoeld is geweest en nog steeds vrijwel alle omgevingsrechtelijke uitspraken zal bevatten, kan het dus voorkomen dat u bepaalde uitspraken hierin niet meer terugziet.


* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2516: Awb, Wro; vovo, bpl, buitengebied, gevolgen bedrijfsvoering, onevenredig nadeel, (meerdere) geüploade digitale planversies, rechtszekerheid/herstelbesluit
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2491: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen/strijd bpl, woning, bijbehorend bouwwerk/kapverdieping, bedrijfsmatige activiteiten/taxibedrijf, uitleg bouw- en gebruiksregels (Rb Midden-Nederland 19/4004 en 19/5147)
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2522: Awb, Wro; bpl, kennisintensieve bedrijven en instellingen, verkeersbewegingen/geluid, afstand woning/stedelijke omgeving, einduitspraak na tussenuitspraak
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2492 en ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2493: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen/strijd bpl, woning, kapverdieping/bouwlaag, kapverdieping/bijbehorend bouwwerk, onderscheid hoofdgebouw/bijbehorende bouwwerken, beantwoording zienswijze bpl (Rb Midden-Nederland 20/2765 en 20/2721/Rb Midden-Nederland 20/2006)
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2530: Awb, Wabo; omgevingsvergunning strijd bpl, appartementen, procesbelang, uitleg planregels/huidige situatie, stedenbouwkundige opzet, precedentwerking, vertrouwensbeginsel (Rb Midden-Nederland 20/256)
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2545: Awb, Wro; bpl, dakopbouwen, zonlichttoetreding, gemeentelijke bezonningsnorm/TNO-norm, bezonningsonderzoek/uitgangspunten, zonnepanelen, tegenstrijdigheid Nota zienswijzen/plantoelichting
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2547: Awb, Wro; inpassingsplan, instandhoudingsdoelstellingen, soorten/aanwijzing Natura 2000-gebied, (verplichting) passende beoordeling, ontheffing, grondwatermodel/hydrologische effecten, bedrijfsvoering/agrarisch gebruik gronden, stilstaand water/muggen
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2532: Awb, Wabo; omgevingsvergunning vellen zomereik/beuk, verkeerskundige beoordeling, CROW-richtlijnen/zichtlijnen, verkeersveiligheid (Rb Midden-Nederland 20/851)
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2525: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, beschermd wonen, verbouwing pand, belanghebbende, afgeleid/parallel belang, voortdurende zorg/nagenoeg zelfstandige bewoning (Rb Noord-Nederland 20/3716 en 20/3717)
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2531: Awb, Wro; bpl, fietsverbinding, procesbelang, alternatieven(onderzoek), verkeersveiligheid, representativiteit fietstellingen, verkeersafwikkeling, sociale veiligheid, belangenafweging
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2536: Awb, Wro, Wabo; bpl en omgevingsvergunning, zorgwoningen, inspraak, vertrouwensbeginsel, ladder voor duurzame verstedelijking, provinciale verordening, m.e.r.-beoordeling, bezonning, verkeer/parkeren, bereikbaarheid, woon- en leefklimaat
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2543: Awb, Wabo; omgevingsvergunning strijd bpl, warmtepompen/zonnepanelen, welstandsadviezen, toepassing afwijkingsbevoegdheid, rechtens verkregen niveau/bergingen (Rb Amsterdam 19/3752)
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2534: Awb, Wm; aanwijzing locaties ORAC, woon- en leefklimaat, geluid- en geurhinder, alternatieven
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2556: Awb, Wro; weigering vaststellen ontwerp bpl, appartementen, geluid/dove gevels, vertrouwensbeginsel/motie
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2538: Awb, Wro; bpl, appartementsgebouw, bouwhoogte/gevolgen woon- en leefklimaat, privacy/uitzicht, schaduwhinder, geluid- en windhinder, verkeersontsluiting
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2551: Awb, Wro, Wabo, Wgh: bpl, omgevingsvergunning, HGW, drie woningen, provinciale verordening/relativiteitsvereiste, (inperken) vergunningvrij bouwen, parkeren, alternatieven, maatschappelijk draagvlak
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2554: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, parkeerterrein, van rechtswege/niet tijdige bekendmaking, voorbereidingsprocedure, inwerkingtreding bpl/eerdere bpl, rechtspraak schakelbepaling, bedoeling planwetgever/toelichting
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2541: Awb, Wro; bpl, wonen, uitzicht, verkeer/parkeren, gemeentelijk monument, alternatieven, planschade
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2539: Awb, Wro, Waterwet; inpassingsplan, peilbesluit, NNN/Natura 2000, natuurontwikkeling/recreatieve voorzieningen, gevolgen dieren, middeleeuws verkavelingspatroon, grondwaterstand/wateroverlast, schade, vernatting, toename muggen en knutten/gezondheid
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2552: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, aanbouw/vergroten schuur/tijdelijke mantelzorgwoning, rechtszekerheids- en gelijkheidsbeginsel (Rb Noord-Holland 20/3401 en 20/3402)
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2553: Awb, Wabo; omgevingsvergunning transformeren, wijzigen rijksmonument, slopen in rijksbeschermd stadsgezicht en aanleggen kabels, belanghebbende, verkeer, parkeren (Rb Noord-Holland 21/3337 en 21/3338)
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2546: Awb, Wro; bpl, verbouwing schuur, gemeentelijk monument, bestemming droogloods, overgangsrecht/goede ruimtelijke ordening, parkeren
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2542: Awb, Wro; weigering vaststellen bpl, zonnepark, gemeentelijk beleid/rechtszekerheid, beleidskader/overgangsrecht, evenredigheids- en motiveringsbeginsel, vertrouwensbeginsel, belangenafweging, bijzondere omstandigheden
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2548: Awb, Wro; bpl, woningbouw, vertrouwensbeginsel, vaststellingsovereenkomst, overlast/verkeersbewegingen, privacy
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2529: Awb, Wro, Wabo; bpl, omgevingsvergunning, woningen/theater, uitzicht, behoefte, leefbaarheid binnenstad, relativiteitsvereiste
* Rechtbank Oost-Brabant 30 augustus 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:3577: Awb, Wabo; exploitatievergunningen/omgevingsvergunningen, huisvesting arbeidsmigranten, belanghebbende, onlosmakelijke samenhang, verhouding arbeidsmigranten en omwonenden, omstandigheden geval/uitgebreidere belangenafweging, beheer/toezicht
* ABRvS 30 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2513: Awb, Wro; vovo, intrekken exploitatieplan, relativiteitsvereiste, exploitatiegebied/gronden eigendom, bekostiging openbare voorzieningen/publiekrechtelijk kostenverhaal
* ABRvS 30 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2514: Awb, Wro; vovo, bpl, bouwhoogte, privacy, alternatieven, overleg/traject voorafgaand aan ontwerpplan
* College van Beroep voor het bedrijfsleven 30 augustus 2022, ECLI:NL:CBB:2022:580: Awb, Msw; fosfaatrecht, grondgebonden bedrijf, hittegolf, vorm compensatie/ontheffing, knelgevallenregeling, redelijke termijn
* Rechtbank Gelderland 29 augustus 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:5100: Awb, Wabo, Gmw; vovo, evenementenvergunning/APV, handhaving, geluidvoorschriften, bestaande geluidswal, gevolgen ontbreken nieuwe geluidswal/situering woning
* ABRvS 29 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2499: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning bouwen/strijd bpl, onderdeel 9 kruimelgevallenregeling, vergunning bouwen, bouwoppervlakte/bouwvolume, verhouding bewoners/arbeidsmigranten, huis- en gedragsregels (Rb Oost-Brabant 20/2016 en 20/2068E en 20/2016)
* ABRvS 29 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2500: Awb, Wro; vovo, exploitatieplan, plan van aanpak, strafbaarstelling, spoedeisend belang, belangenafweging
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26 augustus 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:4961: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen woning, welstandsadvies, bouwfase/vrijstelling, 5 km-afkap, SSRS, passende beoordeling/Habitatrichtlijn, cumulatie, soortenbescherming
* Rechtbank Midden-Nederland 26 augustus 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3476: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning strijd bpl, fustenopslag, binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, productieomvang/schaalvergroting, erfsingelbeplanting, verkeersveiligheid, manoeuvreren vrachtwagens, CROW
* Rechtbank Midden-Nederland 26 augustus 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3446: Awb, Wabo; vovo, evenementen- en omgevingsvergunning, monumentale waarden park, bodemgesteldheid, effectiviteit voorzorgsmaatregelen, aanwijzing als evenementenlocatie, uitvoerbaarheid/vergunning verstoren rijksmonument
* Rechtbank Overijssel 25 augustus 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:2432: Awb, Wnb; handhaving, PAS-melding, referentiesituatie, Hinderwetvergunning, project/Besluit m.e.r., RAV-emissiefactoren/moment nemen besluit,
* Rechtbank Overijssel 25 augustus 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:2435: Awb, Wnb; bestuurlijk rechtsoordeel, geen vergunning, melkveehouderij, melding/PAS, onevenredig bezwarende weg, persbericht, positieve weigering
* Rechtbank Noord-Holland 25 augustus 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:7677: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning bouwen/slopen beschermd stads- of dorpsgezicht, aanvraag leidend, bijbehorend bouwwerk, goothoogte/strijd bpl
* ABRvS 25 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2483: Awb, Wro; vovo en kortsluiten, bpl, levensloop bestendige woningen, belangenafweging, alternatief
* ABRvS 25 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2432: Awb, Wabo, Gmw; vovo, handhaving, dwangsom, (uitleg) vergunde gebruik, belangenafweging, mogelijkheden bpl/verkeersbewegingen (Rb Gelderland 22/2531 en 22/2363)
* Rechtbank Gelderland 24 augustus 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:5010: Awb; vovo, evenementenvergunning, Wnb, reikwijdte milieubegrip APV, geluidhinder, evenementennota/hinderscore, Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek/omwonenden, belangenafweging
* Rechtbank Oost-Brabant 23 augustus 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:3476: Awb, Wm, Wabo; handhaving, dwangsom, Activiteitenbesluit/omgevingsvergunning, witte aanslag, luchtwasser, advies STAB, nadelige gevolgen milieu, handhaving/maatwerkvoorschriften, asbesthoudend materiaal
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 augustus 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:4909: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning strijd bpl, staanplaatsen kampeermiddelen, onderdeel 11/kruimelgevallenregeling, Besluit m.e.r., uov, ruimtelijke onderbouwing, woon- en leefklimaat, verkeersgeneratie, parkeerbehoefte, CROW
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 augustus 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:4883: Awb, Wabo; ambtshalve wijziging vergunningvoorschriften, tankstation/LPG, energiebesparing, Activiteitenbesluit/richtlijn, haalbaarheidsonderzoek/rendabele energiebesparende maatregelen
* Rechtbank Noord-Nederland 23 augustus 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:3016: Awb, Wnb; handhaving, dwangsom, geveld houtopstand, tijdelijk bos, herplantplicht, formulering last, evenredigheid dwangsom
* Rechtbank Oost-Brabant 23 augustus 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:3492: Awb; vovo, evenementenvergunning, evenementenbeleid, geluidhinder, wijziging geluidvoorschrift
* Rechtbank Limburg 22 augustus 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:6454: Awb, Wabo, Gmw; vovo, handhaving, dwangsom, onzelfstandige kamerverhuur, voorbereidingsbesluit, voorbereidende handelingen, gebruikswijzigingsverbod/evenredigheid
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 augustus 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:4863: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen/strijd bpl, ponton/drijvend terras, welstand, akoestisch onderzoek bpl, vergunningvoorschrift/maximaal aantal personen, openingstijden/APV, Dienstenrichtlijn/relativiteitsvereiste
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 augustus 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:4862: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen/strijd bpl, parasols/drijvend terras, welstand, dichtklappen parasols/voorschrift
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 augustus 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:4861: Awb; handhaving, terrassen/illegale pontons, openbare weg/Wvw 1994, geluidnormen Activiteitenbesluit, openings- en sluitingstijden/APV, omgevingsvergunning/aantal personen
* Rechtbank Oost-Brabant 19 augustus 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:3457: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, handel in metaal, BBT 12/17, klachtenmanagementsysteem, communicatieplan, meldpunt klachten, registratieverplichting/rechtszekerheid, geur/Activiteitenbesluit
* Rechtbank Limburg 19 augustus 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:6437: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning bouwen/strijd bpl, spoedeisend belang, onomkeerbare gevolgen, afbreken opbouw/(aanzienlijke) kosten, belangenafweging
* Rechtbank Den Haag 18 augustus 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:8282: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning bouwen/strijd beheersverordening, aanvraag/projectomschrijving, plaatsingsvereiste/overstekende daken, relativiteitsvereiste, thuiswerkplaats, BW/privacy, welstand/beschermd dorpsgezicht
* Rechtbank Den Haag 17 augustus 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:8251: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning bouwen, dakopbouw, ontbreken machtiging, relativiteitsvereiste, exceptieve toetsing bpl/beleidsregel, bezonning/limitatief-imperatieve stelsel
* Rechtbank Limburg 16 augustus 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:6578: Awb, Wabo, Gmw; vovo, handhaving, bestuursdwang, caravan, handhavingsbeleid, verhaalbaarheid dwangsom, begunstigingstermijn
* Rechtbank Den Haag 12 augustus 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:8078: Awb, Wabo; omgevingsvergunning aanleggen, advies commissie, belang vergunninghouders, einduitspraak na tussenuitspraak
* Rechtbank Noord-Holland 2 augustus 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:7042: Awb; vovo, evenementenvergunning, weigeringsgronden APV, verstoring beschermde diersoorten/aanhaakplicht, uitleg milieubelang, belangenafweging
* Rechtbank Overijssel 25 juli 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:2176: Awb, Msw; bestuurlijke boete, veehouderijbedrijf, mestopslagcapaciteit, stikstofverlies/BEX-berekening, matiging boete, negatieve uitkomsten mestbalans, rundveedrijfmest, matiging boete/overschrijding redelijke termijn
* Rechtbank Oost-Brabant 22 juli 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:2990: Awb, Wabo; omgevingsvergunning strijd bpl, parkeergelegenheid, onttrekken parkeerplaatsen, reductiefactor, dubbelgebruik, deelauto’s, publicatie Deelauto- en deelfietsmobiliteit in Nederland/Kennisinstituut voor Mobiliteit
* Rechtbank Rotterdam 21 juli 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:5941: Awb, Wm; omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen, puinbreker, aanmeldnotitie m.e.r., formele/vormvrije beoordeling, reguliere procedure/uov
* Rechtbank Overijssel 20 juli 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:2133: Awb, Wnb; vergunning, melkrundveehouderij, referentiesituatie, melding Activiteitenbesluit, revisievergunning Wet milieubeheer, zelf in de zaak voorzien/AERIUS-berekening
* Rechtbank Noord-Holland 15 juli 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:7469: Awb, Wabo; omgevingsvergunning strijd bpl, appartementencomplex/kantoorruimte, aanvulling/wijziging ontwerpboekje, zonlichttoetreding/planologische mogelijkheden, TNO-norm, privacy
# Rechtbank Noord-Holland 12 juli 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:6631: Awb, Wro; planschade, taxatie, WOZ-waarde, reformatio in peius
# Rechtbank Noord-Holland 15 juni 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:6630: Awb, Wro; planschade/nadeelcompensatie, planvergelijking, taxatie/controlepercentages, proceskostenvergoeding
# Rechtbank Noord-Holland 8 april 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:6629: Awb, Wro; planschade, taxatie/controlepercentages, huurwaardeverlaging, aanvangsrendement
* Rechtbank Limburg 25 maart 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:2652: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, keermuur, omgevingsvergunning, controle/nader onderzoek
* Rechtbank Midden-Nederland 17 december 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:6132: Awb, Wabo, Gwm; handhaving, dwangsom, schutting, welstandsnota, vertrouwensbeginsel/precedentwerking, belangen derden, einduitspraak na tussenuitspraak

# = betrokkenheid STAB

!  = (nog) niet gepubliceerd

In de overzichten worden alleen nog uniform de ECLI-nummers vermeld. Ter informatie wordt u erop gewezen dat bij de selectie van uitspraken voor de overzichten sterker de nadruk wordt gelegd op omgevingsrechtelijke uitspraken (binnen het bestuursrecht) en de inhoudelijk relevante uitspraken. Hoewel het overzicht nooit uitputtend bedoeld is geweest en nog steeds vrijwel alle omgevingsrechtelijke uitspraken zal bevatten, kan het dus voorkomen dat u bepaalde uitspraken hierin niet meer terugziet.

 
* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2554: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, parkeerterrein, van rechtswege/niet tijdige bekendmaking, voorbereidingsprocedure, inwerkingtreding bpl/eerdere bpl, rechtspraak schakelbepaling, bedoeling planwetgever/toelichting
4.3.    De rechtbank heeft terecht overwogen dat er geen wettelijke bepaling bestaat waaruit volgt dat door het enkele in werking treden van een bestemmingsplan de werking aan het eerdere bestemmingsplan voor het plangebied wordt ontnomen. Uit de door Kennemerland Beheer genoemde uitspraken van de Afdeling volgt evenmin dat als een nieuw bestemmingsplan geen schakelbepaling bevat, het eerdere bestemmingsplan zonder meer is komen te vervallen. De rechtbank heeft terecht overwogen dat in de zaken waarop Kennemerland Beheer wijst, beroep was ingesteld tegen de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. De Afdeling heeft in die uitspraken geoordeeld dat, als in de planregels van het nieuwe bestemmingsplan geen schakelbepaling is opgenomen waaruit blijkt dat het eerdere bestemmingsplan gedeeltelijk van toepassing blijft, het nieuwe bestemmingsplan in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, ligt in deze procedure niet de vraag voor of het onherroepelijke bestemmingplan “Badhoevedorp Lijnden Oost 1e herziening” al dan niet in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel, maar of het eerdere bestemmingsplan “Badhoevedorp Lijnden Oost” nog steeds geldt.

Uit de omstandigheid dat het bestemmingsplan “Badhoevedorp Lijnden Oost 1e herziening” niet voorziet in een schakelbepaling met betrekking tot het voorgaande bestemmingsplan “Badhoevedorp Lijnden-Oost” volgt dus niet zonder meer dat het bestemmingsplan  “Badhoevedorp Lijnden-Oost” geen gelding meer heeft.
4.4.    Op de verbeelding van bestemmingsplan “Badhoevedorp Lijnden-Oost 1e herziening” is slechts aan twaalf kleine deelgebieden een nieuwe bestemming toegekend en is aan de rest van het plangebied geen bestemming toegekend. Alleen al daaruit zou kunnen worden afgeleid dat voor de rest van het plangebied, waaronder het perceel, de ingevolge het bestemmingsplan “Badhoevedorp Lijnden-Oost” op het perceel rustende bestemming is blijven gelden. Voor zover desondanks zou moeten worden geoordeeld dat de verbeelding op zichzelf niet voldoende duidelijk is, en ook in samenhang bezien met de planregels van het bestemmingsplan “Badhoevedorp Lijnden-Oost” onvoldoende duidelijk is, biedt in dit geval de plantoelichting meer duidelijkheid. De rechtbank heeft terecht overwogen dat een situatie als hier aan de orde, waarin de verbeelding geen bestemming toekent aan een perceel (en aan een groot ander deel van het plangebied), kwalificeert als een situatie waarin de plantoelichting meer inzicht kan geven over de bedoeling van de planwetgever.

* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2556: Awb, Wro; weigering vaststellen ontwerp bpl, appartementen, geluid/dove gevels, vertrouwensbeginsel/motie
4.2……. Hieruit volgt dat de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein op sommige gevels van de voorziene woningen binnen de zone 57-59 dB(A) bedraagt. Dit betekent dat de geluidsbelasting op die gevels meer is dan de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) voor nieuw te bouwen en nog niet geprojecteerde woningen, als bedoeld in artikel 59, eerste lid van de Wgh. De raad heeft een dergelijke geluidsbelasting in strijd met de goede ruimtelijke ordening geacht. De raad heeft toegelicht dat alleen aan de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) kan worden voldaan indien de nieuw te bouwen appartementen op de plaatsen waar de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden, worden uitgevoerd met een dove gevel, als bedoeld in artikel 1b, vierde lid, van de Wet geluidhinder. [appellante] heeft dit niet bestreden. De uitvoering van deze dove gevels is echter niet gewaarborgd in de planregels. Deze omstandigheid vormt een van de redenen waarom de raad heeft geweigerd het ontwerpbestemmingsplan  vast te stellen. Alleen al om deze reden mocht de raad de vaststelling van het bestemmingsplan weigeren. Voor zover [appellante] ter zitting heeft aangevoerd dat de dove gevels niet in de planregels hoeven te worden gewaarborgd, overweegt de Afdeling onder verwijzing naar haar uitspraak van 23 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW6378, onder 2.11.3, dat dit betoog niet juist is.

4.3.    Over de stelling van [appellante] dat artikel 60 van de Wgh de mogelijkheid biedt om hogere waarden vast te stellen dan de maximale ontheffingswaarde genoemd in artikel 59 en dat de borging van dove gevels in het bestemmingsplan in dit geval niet nodig zou zijn, overweegt de Afdeling het volgende. De Afdeling begrijpt het standpunt van de raad aldus dat hij de toepassing van die ontheffingsmogelijkheid in deze situatie uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening niet wenselijk vindt en bovendien niet gerechtvaardigd, omdat, zou de toepassing daarvan door het bevoegd gezag al mogelijk zijn, de geluidsbelasting afkomstig van het industrieterrein volgens de raad niet in hoofdzaak te herleiden is tot zeehavengebonden activiteiten. In dit verband heeft de raad toegelicht dat de geluidsbelasting van de chemiefabriek Yara Sluiskil B.V. weliswaar relevant is, maar dat de zeehavengebonden activiteiten van Yara akoestisch niet herkenbaar zijn ten opzichte van de overige “niet zeehavengebonden” activiteiten op het industrieterrein. In wat is aangevoerd door [appellante] ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat dit standpunt van de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening onredelijk is.

* ABRvS 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2536: Awb, Wro, Wabo; bpl en omgevingsvergunning, zorgwoningen, inspraak, vertrouwensbeginsel, ladder voor duurzame verstedelijking, provinciale verordening, m.e.r.-beoordeling, bezonning, verkeer/parkeren, bereikbaarheid, woon- en leefklimaat
14.1.  De raad komt beleidsruimte toe bij het bepalen van de begrenzingen van een bestemmingsplan. Deze ruimte is echter niet zo groot dat de raad een begrenzing kan vaststellen die in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Gelet op wat [appellant sub 1] en anderen hebben aangevoerd is de Afdeling van oordeel dat de raad onvoldoende heeft onderzocht of de vastgestelde planbegrenzing een goede ruimtelijke ordening dient. Door de wijze waarop de planbegrenzing op dit moment is vastgesteld, is het niet duidelijk of de woning aan de [locatie 2] en de schuren behorende bij de woningen aan de [locatie 3] en [locatie 4] nog wel op een goede wijze bereikbaar zijn voor de bewoners, hulpdiensten en de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden.
De Afdeling weegt hier verder mee dat de situering van het bouwvlak en de bouwaanduiding “specifieke bouwaanduiding – overbouwing” het mogelijk maken dat nagenoeg tegen de plangrens aan kan worden gebouwd. Onder deze omstandigheden heeft de raad ten onrechte niet onderzocht in hoeverre, gelet op deze situering van het bouwvlak, de woning aan de [locatie 2] en de schuren behorende bij de woningen aan de [locatie 3] en [locatie 4] nog voldoende bereikbaar zijn. De Afdeling merkt hierbij nog op dat, als de woning en de schuren door de planbegrenzing inderdaad niet langer voldoende bereikbaar zijn, de gevolgen hiervan voor de eigenaren van de woning en de schuren door de raad in de belangenafweging hadden moeten worden betrokken. Het bestreden plan is in zoverre in strijd met artikel 3:2 en artikel 3:4 van de Awb vastgesteld. Het betoog slaagt.

*
Rechtbank Rotterdam 21 juli 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:5941: Awb, Wm; omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen, puinbreker, aanmeldnotitie m.e.r., formele/vormvrije beoordeling, reguliere procedure/uov
Verder stelt verweerder naar het oordeel van de rechtbank terecht dat, uitgaande van een vergroting van de jaarlijkse doorzet met 200.000 ton, er voor de gewijzigde situatie hoe dan ook een formele m.e.r.-beoordeling gemaakt moet worden en dat een vormvrije beoordeling niet aan de orde kan zijn. Bij het bepalen of sprake is van een geval als bedoeld in kolom 2 van categorie D 18.1 van Onderdeel D van de Bijlage bij het Besluit m.e.r. moet de toename van de jaarlijkse doorzet gedeeld worden door het aantal dagen dat de inrichting in werking is. Zie in dit verband eveneens de voornoemde Afdelingsuitspraak van 10 november 2010. In deze uitspraak wordt de capaciteit namelijk berekend door de jaarcapaciteit te bepalen en deze te delen door het aantal dagen dat de installatie in werking is. Dat leidt in dit geval tot de volgende berekening: 200.000 ton delen door 250 werkdagen is een toename van 800 ton per dag. Deze toename alleen al komt ruimschoots boven de drempel van de genoemde kolom 2. Met de stelling, dat de capaciteitsgrens van de puinbreker ongewijzigd blijft en dat “slechts” het aantal beschikbare werkzame dagen toeneemt, miskent eiseres dat de in 2016 vergunde capaciteit niet 250 dagen x 2.000 ton puin per dag is maar maximaal 100.000 ton per jaar (zie voorschrift 2.3.1 van de vergunning van 22 maart 2016, welk voorschrift bij de vergunning van 1 oktober 2020 is gehandhaafd). De milieugevolgen van de doorzet op 250 dagen van een omvang van 2.000 ton puin/dag zijn niet inzichtelijk gemaakt noch is een dergelijke doorzet eerder aangevraagd dan wel vergund. Ook uit de Nota van toelichting bij het Besluit m.e.r. blijkt dat niet van de ontwerpcapaciteit moet worden uitgegaan als de milieugevolgen in de aanvraag afwijken van die op basis van de ontwerpcapaciteit van de installatie (Stb. 1999, 224, p. 38). Dit is in casu aan de orde.

*
Rechtbank Oost-Brabant 19 augustus 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:3457: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, handel in metaal, BBT 12/17, klachtenmanagementsysteem, communicatieplan, meldpunt klachten, registratieverplichting/rechtszekerheid, geur/Activiteitenbesluit milieubeheer
Volgens het Uitvoeringsbesluit is BBT ter voorkoming of beperking van geuremissies (BBT 12) om, als onderdeel van een milieubeheersysteem, een geurbeheerplan op te zetten, in te voeren en regelmatig te evalueren, dat onder andere een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bijvoorbeeld klachten, omvat. BBT ter voorkoming of beperking van geluids- en trillingsemissies (BBT 17) is om, als onderdeel van een milieubeheersysteem, een beheerplan voor geluid en trillingen op te zetten, in te voeren en regelmatig te evalueren, dat onder andere een protocol voor de reactie op geconstateerde geluids- en trillingsincidenten, bijvoorbeeld klachten, omvat.

2.6 Eiseres kan, gelet hierop, niet worden gevolgd in haar opvatting dat in BBT 12 en BBT 17 geen wettelijke grondslag kan worden gevonden voor het voorschrijven van een klachtenmanagementsysteem. Het geurbeheerplan en het beheerplan voor geluid en trillingen maken onderdeel uit van het milieubeheersysteem dat in BBT 1 is voorgeschreven. Van dit milieubeheersysteem maken procedures over communicatie deel uit. Ook voor het in voorschrift 1.5.1, onder c, voorgeschreven communicatieplan over klachten kan daarmee in BBT 12 en BBT 17 (in combinatie met BBT 1) een wettelijke grondslag worden gevonden.

2.7 In BBT 12 en BBT 17 wordt gesproken over een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, respectievelijk geluids- en trillingsincidenten, bijvoorbeeld klachten. Deze BBT’s zeggen echter niets over de wijze waarop die incidenten worden geconstateerd. Aan verweerder kan worden toegegeven dat, als klachten bij eiseres zelf kunnen worden gemeld, eiseres bij terechte klachten sneller kan handelen en kan vaststellen wat de oorzaak hiervan is. Het voorschrijven van een meldpunt voor klachten kan dan ook effectief worden geacht in het belang van de bescherming van het milieu. Dit op zichzelf rechtvaardigt echter niet het voorschrijven van een altijd bereikbaar, telefonisch en/of elektronisch meldpunt voor klachten.

2.8 De rechtbank vindt in BBT 12 en BBT 17 geen grondslag voor het voorschrijven van een altijd bereikbaar meldpunt voor klachten. Op basis van deze BBT’s kan alleen worden verlangd dat, als er klachten over de betrokken inrichting worden ingediend, de inrichting daarmee overeenkomstig een vast te stellen protocol moet omgaan. Het voorschrijven van een meldpunt voor klachten, waarbij niet de restrictie is aangebracht dat het moet gaan om klachten die op de inrichting zelf betrekking hebben, dat bovendien doorlopend bereikbaar moet zijn, zou er in essentie op neer komen dat eiseres een toezichthoudende rol zou gaan vervullen. Eiseres kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor overlast die door een andere inrichting wordt veroorzaakt. De in voorschrift 1.5.1, aanhef en onder a, opgenomen verplichting tot het moeten beschikken over een doorlopend bereikbaar meldpunt voor klachten acht de rechtbank niet noodzakelijk ter bescherming van het milieu door het in werking zijn van de inrichting van eiseres.
2.9 De rechtbank acht het voorschrijven van een doorlopend bereikbaar meldpunt voor klachten bovendien onevenredig bezwarend, in aanmerking nemende dat verweerder zelf beschikt over een permanent bereikbaar meldpunt voor milieuklachten.
4.3 In artikel 2.7a, eerste lid, van het Activiteitenbesluit is bepaald dat, indien bij een activiteit emissies naar de lucht plaatsvinden, daarbij geurhinder bij geurgevoelige objecten moet worden voorkomen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, tot een aanvaardbaar niveau moet worden beperkt. Verweerder heeft niet vastgesteld dat zich direct buiten de grens van de inrichting geurgevoelige objecten bevinden en of de door de inrichting geproduceerde geur bij die objecten geuroverlast veroorzaakt. Ervan uitgaande dat geurgevoelige objecten zich op grotere afstand bevinden, gaat het voorschrift dan ook verder dan op grond van artikel 2.7a, eerste lid, van het Activiteitenbesluit is toegestaan. Daarmee ontbeert dit voorschrift een wettelijke grondslag. De rechtbank leidt uit het verhandelde ter zitting af dat verweerder voorschrift 8.1.1 aan de vergunning heeft verbonden, omdat op basis van de door eiseres verstrekte gegevens niet goed kon worden beoordeeld of bij geurgevoelige objecten geuroverlast zou kunnen worden ondervonden. Daarom heeft verweerder eiseres gehouden aan de mededeling dat buiten de grens van de inrichting geen geur waarneembaar zou zijn. Hierin kan naar het oordeel van de rechtbank echter geen rechtvaardiging worden gevonden voor het voorschrift zoals dat is geformuleerd.

*
Rechtbank Midden-Nederland 26 augustus 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3446: Awb, Wabo; vovo, evenementen- en omgevingsvergunning, monumentale waarden park, bodemgesteldheid, effectiviteit voorzorgsmaatregelen, aanwijzing als evenementenlocatie, uitvoerbaarheid/vergunning verstoren rijksmonument

  1. Bij de vraag of het evenement niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening gaat het om de ruimtelijke effecten van het project. Daaronder vallen ook de mogelijke gevolgen van het houden van het evenement voor de bodem. Die gevolgen moeten dan ook worden betrokken bij het beoordelen van de vergunningaanvraag.5 Dat is deze zaak des te meer belangrijk, omdat de bodemgesteldheid direct verband houdt met de te beschermen, rijksmonumentale waarden van de parkaanleg en omdat deze cultuurhistorische waarden ook moeten worden betrokken bij de ruimtelijke afweging. Het belang van de monumentenzorg speelt in ieder geval via deze weg een rol in deze procedure…….
    21. Als er voor het evenement ook andere omgevingsvergunningen nodig zijn, dan is [onderneming 1] niet verplicht om deze gelijktijdig met de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aan te vragen.6 De vraag of er andere omgevingsvergunningen verleend moeten worden, raakt daarom niet direct aan de rechtmatigheid van de nu voorliggende omgevingsvergunning. Maar als heel duidelijk is dat een andere omgevingsvergunning nodig is, kan dat wel gevolgen hebben voor de uitvoerbaarheid van het project dat in deze zaak is aangevraagd.
  2. De voorzieningenrechter vindt het standpunt van het college op voorhand moeilijk te volgen. Voor alle partijen is duidelijk dat het [.] Bierfestival in ieder geval tijdelijk tot schade zal leiden: schade aan de grote weide door de rijplaten, het zware materiaal en de tijdelijke bouwwerken, en waarschijnlijk ook schade door (enige) verdere verdichting van de bodem. [onderneming 1] heeft op de zitting bevestigd dat het niet mogelijk is om een festival te organiseren zonder enige schade. Het valt moeilijk in te zien waarom dit geen verstoring van het rijksmonument is. Ervan uitgaande dat op deze grondslag ook een omgevingsvergunning nodig is, is het vervolgens nog maar de vraag of die kan worden verleend. Dat kan alleen als het belang van de monumentenzorg zich daartegen niet verzet.8 De beoordeling van die vraag hangt in feite samen met de beoordeling die de voorzieningenrechter hiervoor in het kader van een goede ruimtelijke ordening heeft gemaakt over de bodemgesteldheid van het park: het voorkomen van verdere verdichting van de bodem raakt immers direct aan de bescherming van de monumentale parkaanleg. De voorzieningenrechter heeft op basis hiervan twijfels over de vraag of het college op voorhand niet redelijkerwijs had moeten inzien dat de wettelijke bescherming voor rijksmonumenten in de weg staat aan de uitvoerbaarheid van de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan.* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26 augustus 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:4961: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen woning, welstandsadvies, bouwfase/vrijstelling, 5 km-afkap, SSRS, passende beoordeling/Habitatrichtlijn, cumulatie, soortenbescherming
    6.10 De rechtbank leest in de beroepsgronden van eiser 2 21 dat hij zich op het standpunt stelt dat het SSRS – meer in het bijzonder de daarin opgenomen snelheidsverlaging naar 100 km/uur als bronmaatregel – in strijd is met artikel 6 van de Habitatrichtlijn (Hrl). Bij de beoordeling van die beroepsgrond stelt de rechtbank voorop dat uit de door verweerder aangedragen uitspraak van de ABRvS van 26 april 202222 niet afgeleid kan worden dat de ABRvS het SSRS heeft getoetst aan die bepaling en een oordeel heeft gegeven over de rechtmatigheid van het SSRS……….
    Ten tijde van het bestreden besluit was de ‘Nadere ecologische beoordeling stikstofeffecten snelheidsverlaging en warme sanering varkenshouderij’ van [naam ingenieursburo1] en [naam ingenieursburo2] van 8 december 2020 (hierna: passende beoordeling) de meest recente passende beoordeling die ten grondslag lag aan het SSRS. De rechtbank houdt het er voor dat dit rapport, zij het (forse tijd) na het vaststellen van het SSRS, de grondslag vormt voor het opnemen van de snelheidsverlaging naar 100 km/uur en de warme sanering als bronmaatregel in de Rnb……………………….
    Gelet op het voorgaande wordt in de passende beoordeling geconcludeerd dat geen stijging van de stikstofdepositie op zal treden als gevolg van initiatieven waar depositieruimte aan is toegedeeld uit het SSRS.

Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit die passende beoordeling niet met wetenschappelijke zekerheid dat de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet zullen worden aangetast door initiatieven aan wie depositieruimte wordt toebedeeld uit het SSRS. Op het moment van het vaststellen van de passende beoordeling stond vast dat de snelheidsverlaging zou kunnen leiden tot additionele stikstofdepositie en stonden de verwachte gevolgen van de maatregelen (warme sanering en luchtscherm), die samen met de snelheidsverlaging zouden worden getroffen en ter compensatie van die additionele stikstofdepositie dienen, onvoldoende vast. In de passende beoordeling wordt namelijk niet wetenschappelijk onderbouwd wat het stikstofeffect van de warme sanering zal zijn. Uit die beoordeling blijkt ook niet of voldoende varkenshouderijen zich hadden aangemeld voor de sanering, waar die varkenshouderijen zijn gelegen en over welke stikstofrechten zij beschikken. Daarbij heeft de rechtbank ook in aanmerking genomen dat uit een brief van 30 juni 2021 van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede kamer28 blijkt dat ten aanzien van de warme sanering sprake is van tegenvallende stikstofeffecten, omdat een landelijk gemiddeld gerealiseerd stikstofeffect is berekend van 2.8 mol/ha/jaar, terwijl het verwachtte stikstofeffect eerder ingeschat werd op 8,5 mol/ha/jr. Uit die brief blijkt ook dat wederom alternatieve maatregelen moeten worden getroffen om de tegenvallende stikstofeffecten van de warme sanering te compenseren. Dat betekent dat niet zeker is of de warme sanering de depositietoename van de snelheidsverlaging kan compenseren en daarom kan een aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden niet worden uitgesloten. Daarnaast wordt opgemerkt dat de provincie Limburg en het ministerie van LNV zijn overeengekomen om de depositietoename ten gevolge van de snelheidsmaatregel in het stikstofregistratiesysteem ook op te lossen door middel van het plaatsen van luchtschermen langs de N300 ter hoogte van Natura 2000-gebied Brunssummerheide, maar wordt ook dit standpunt niet met objectieve en verifieerbare gegevens onderbouwd. Niet is gebleken of die schermen ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Samenvattingen van jurisprudentie op STAB-site

Op de website van STAB wordt recente jurisprudentie ook samengevat.
De volgende uitspraken zijn deze week nieuw geplaatst:
vzr Rb Noord-Nederland 13 juli 2022 Omgevingsvergunning milieu, bij een proefstal die niet overeenkomstig de proefstalbeschikking is gerealiseerd mag de bijzondere emissiefactor (op grond van de Rav) niet worden toegepast
ABRvS 20 juli 2022 Bestemmingplan, samenhang tussen gebruik laad- en loswal en wijziging van de functie van een molen niet zodanig dat deze functiewijziging bij de voortoets voor het vaststellen van de stikstofemissie van de laad- en loswal mag worden betrokken
vzr Rb Noord-Nederland 20 juli 2022 Maatwerkvoorschriften, bevoegdheid, SiC vezels, in BREF genoemde soort, artikel 2.4, lid 8, Activiteitenbesluit
ABRvS 27 juli 2022 Omgevingsvergunning milieu, MER-plicht, geïntegreerde chemische installatie, chemische omzetting
ABRvS 3 augustus 2022 Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan, onlosmakelijke samenhang, artikel 2.7, lid 1, Wabo, aanhaakplicht natuurtoestemming
ABRvS 10 augustus 2022 Omgevingsvergunning, een geldautomaat is niet aan te merken als een vestiging van een bedrijf dat fysiek te betreden is, dit betekent dat geen sprake is van toeristische dienstverlening. Dit leidt tot de conclusie dat het college de aanvraag niet heeft mogen weigeren vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan