Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* ABRvS 5 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2869: Awb, Wro; bpl, 24 appartementen, woningbehoefte, parkeren, woon- en leefklimaat
* ABRvS 5 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2855: Awb, Wro; bpl, bedrijventerrein, aantasting karakter omgeving buitenplaats, belanghebbende, toepassing afdeling 3.4 Awb, terinzagelegging herstelplan, wijzigingen van ondergeschikte aard
* ABRvS 5 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2868: Awb, Wnb; handhaving,  herbeplanten, preventieve last, houtopstand, berekeningsmethode oppervlakte (Rb Midden-Nederland 20/1801)
* ABRvS 5 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2871: Awb, Wob; verzoek openbaarmaking, informatie over diertellingen, bezwaar pluimveebedrijf, milieu-informatie, uitzonderingsgrond, beveiliging bedrijf, voorkomen sabotage (Rb Oost-Brabant 19/3247)
* ABRvS 5 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2863: Awb, Wabo; verzoek handhaving, keerspoor, geluidsoverlast, omgevingsvergunning, inrichting, ‘proefdraaien’, spoorwegemplacement (Rb Noord-Holland 19/2874)
* ABRvS 5 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2862: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, aanvraag buiten behandeling, revisievergunning (Rb Midden-Nederland 18/4820)
* ABRvS 5 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2859: Awb, Wabo; omgevingsvergunning verbouwen monument, dakkapellen, onafhankelijkheid monumentencommissie, tegenadvies, aantasting monumentale waarden, redengevende omschrijving, belangenafweging (Rb Gelderland 19/4866)
* ABRvS 5 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2865: Awb, Wro; bpl, 20 microwoningen, nieuwe stedelijke ontwikkeling, bestaand stedelijk gebied, structuurvisie, natuurwaarden, SVBP 2012, relativiteit, Wnb, verkeer, parkeren, financiële uitvoerbaarheid
* ABRvS 5 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2870: Awb; verzoek om herziening uitspraak, bpl, feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:119 Awb, terugwerkende kracht vernietiging
* ABRvS 5 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2864: Awb, Wm; plaatsingsplan afvalcontainers, aanwijzing als oplaadplaats, parkeerdruk, verkeersveiligheid, geluidsoverlast, beschermd stadsgezicht
* ABRvS 4 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2849: Awb, Wbb; verzoek handhaving, vovo, ophoging Westerscheldedijk, stranddorp met 200 residenties, naleven uitspraak voorzieningenrechter, bemonstering, belangenafweging
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5704: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, varkenshouderij, uitbreiding, toetsingskader, uitvoering emissiearme stallen
* Rechtbank Noord-Holland 30 september 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:8688: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, vovo, uitbreiding padelbaan, geluidnorm avondperiode, Activiteitenbesluit, verzoek maatwerkvoorschriften, belangenafweging, openingstijden
* Rechtbank Midden-Nederland 30 september 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3915, ECLI:NL:RBMNE:2022:3914 en ECLI:NL:RBMNE:2022:3914: Awb, Mbw; opsporingsvergunning koolwaterstoffen, stichting, gemeenten, provincie, belanghebbende
* ABRvS 29 september 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2824: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, varkenshouderij, vovo en kortsluiten, Besluit emissiearme huisvesting, ammoniakemissie, duidelijkheid last
* Rechtbank Rotterdam 29 september 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:8021: Awb, Warmtewet; eigenaar WKO installaties, warmteleverancier, vergunningplicht, maximumtarief
* Rechtbank Gelderland 29 september 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:5556: Awb, Wabo; handhaving, verzoek preventief handhavend optreden, vovo en kortsluiten, opening Vitaal Hanzepark, bestemming ‘Sport’, 6:22 Awb
# Rechtbank Noord-Nederland 28 september 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:3492: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, uitbreiding dagproductie aardgas, ‘Varkens-in-noodarrest’, relativiteit, Wnb, coördinatieregeling, MER, seismisch risico, winningsplan, IPPC-installatie, blootstelling aan H2S, benzeen, ZZS, minimalisatie-verplichting, EVRM
* Rechtbank Amsterdam 26 september 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5638: Awb, Wabo, Monumentenwet 1988; omgevingsvergunning bouwen, slopen en wijzigen gemeentelijk monument, vovo en kortsluiten, advies commissie Monumenten & Archeologie
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5504: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, afwijken bpl en uitrit, gezondheidscentrum en zorgwoning, parkeren
* Rechtbank Noord-Nederland 23 september 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:3467: Awb, TwG; mijnbouwschade, adviesrapport deskundige
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5576: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, schutting, voorgevelrooilijn, eenduidig, evenwichtig en samenhangend straat- en bebouwingsbeeld, ongewenste precedentwerking
* Rechtbank Limburg 21 september 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:7162: Awb, Wro; planschade, grondstaffelmethode, Besluit proceskosten bestuursrecht, zelf in de zaak voorzien
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5579: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, vovo, 12 tiny houses, stedelijk ontwikkelingsproject, tijdelijk
* Rechtbank Noord-Holland 19 september 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:8398: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en wijzigen monument, wandelbrug, belanghebbende, Wnb
* Rechtbank Den Haag 19 september 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:9861: Awb, Wob; stukken betreffende snoeien boom en andere begroeiing in eigendom van eiseres, 8:29 Awb
* Rechtbank Gelderland 14 september 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:5527: Awb; verkeersbesluit, afsluiten weg, vervangen viaduct, bereikbaarheid Radio Kootwijk, omrijroute, calamiteitenroute, Wnb, stikstofberekening, alternatieven, belangenafweging
* Rechtbank Oost-Brabant 8 september 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:4033: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, vovo, Aldi Uden, salomonsoordeel, gemeentelijk detailhandelsbeleid
* Conclusie AG HvJEU 8 september 2022, ECLI:EU:C:2022:650: Gewasbeschermingsverordening; prejudiciële vragen, België, noodtoelating, gewasbeschermingsmiddelen, neonicotinoïden, bijen, evenredigheid
* Conclusie AG HvJEU 8 september 2022, ECLI:EU:C:2022:655: REACH; hoger beroep, vermelding bisfenolA als ZZS, beoordelingsvrijheid, bewijslast kennelijke fout
* Rechtbank Limburg 7 september 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:6817: Awb, Wabo: omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, studentenwoningen, intensiteit bewoning
* Rechtbank Noord-Holland 1 september 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:8148: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, milieuneutrale verandering, aanvraag buiten behandeling
* Rechtbank Amsterdam 22 juli 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:4241: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, huisvesting arbeidsmigranten, paraplubestemmingsplan, afstandsnorm, evenredigheidsbeginsel
* Rechtbank Amsterdam 6 juli 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:3844: Awb, Wabo; handhaving, gebruik binnentuin bij kinderdagverblijf, omgevingsvergunning, geluidsoverlast, Activiteitenbesluit, APV
* Rechtbank Amsterdam 6 juli 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:3822: Awb, Chw, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, 60 nieuwbouwappartementen, bodemonderzoek, bezonning, windklimaat
* Rechtbank Den Haag 21 juni 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:9773: Awb, Wabo; handhaving, overlast van houtrook, motivering besluit, stappenplan STAB, artikel 7.22 Bouwbesluit
* Rechtbank Amsterdam 10 juni 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:3898: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, verhogen dak zijaanbouw, verstening tuin
* Rechtbank Midden-Nederland 3 februari 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:353: Awb, Wabo; omgevingsvergunning kap, vovo en kortsluiten, nog lopende procedure, archeologisch onderzoek
* Rechtbank Midden-Nederland 3 februari 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:354: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, wijziging voorgevel, frans balkon, negatief welstandsadvies, energietransitie, belangenafweging
* Rechtbank Midden-Nederland 3 februari 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:355: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, bouw tussenstuk en wijziging terras, woonark, vertrouwensbeginsel
* Rechtbank Midden-Nederland 29 april 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:2032: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, verlenging, vovo en kortsluiten, gebruik perceel voor modelvliegclub, koeien, stress, minimale vlieghoogte
* Rechtbank Midden-Nederland 29 april 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:2033: Awb, Wro; planschade, vervallen bestemming ‘Woondoeleinden’
* Rechtbank Midden-Nederland 21 april 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1998: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, vernieuwen chalet, strijd met bpl, bestaande situatie, tussenuitspraak

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen

* ABRvS 5 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2855: Awb, Wro; bpl, bedrijventerrein, aantasting karakter omgeving buitenplaats, belanghebbende, toepassing afdeling 3.4 Awb, terinzagelegging herstelplan, wijzigingen van ondergeschikte aard
Een bestuursorgaan dient in beginsel een besluit als bedoeld in artikel 6:19 van de Awb, dat strekt tot wijziging van een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan, voor te bereiden met toepassing van afdeling 3.4 van de Awb, indien het oorspronkelijke besluit met toepassing van die afdeling is voorbereid. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. De raad kan na de vaststelling van het bestemmingsplan waarbij de zienswijze van een appellant niet of niet geheel is gehonoreerd, alsnog besluiten dat deze zienswijze dient te leiden tot een aanpassing van het plan, zonder dat afdeling 3.4 opnieuw behoeft te worden toegepast, mits deze aanpassing naar aard en omvang niet zodanig groot is dat een wezenlijk ander plan wordt vastgesteld. Verder wordt als uitzondering aangenomen de situatie dat het besluit als bedoeld in artikel 6:19 wijzigingen van ondergeschikte aard bevat die de raad in het plan wil doorvoeren, zonder dat de tegen het ontwerpplan ingediende zienswijzen daartoe aanleiding gaven (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 22 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV6546).
Een deel van de aanpassingen in het herstelplan vloeit voort uit wat [vennootschap] in de zienswijze en [vennootschap] en anderen in beroep hebben aangevoerd. Met het herstelplan zijn de bouwmogelijkheden voor het [aannemersbedrijf] aanzienlijk in hoogte en oppervlakte beperkt. Verder is een verstrekkende gebruiksregeling opgenomen voor geluid en stikstof. Dit maakt dat hiermee een wezenlijk ander plan is vastgesteld, ook al voorziet ook het herstelplan voor de driehoek in het mogelijk maken van fase 4 van het bedrijvenpark. Daarbij komt dat voor een groot gedeelte van de driehoek de cultuurhistorische dubbelbescherming is komen te vervallen, wat strijdig is met de belangen waarvoor [vennootschap] en anderen opkomen en wat niet overeenkomstig de zienswijze van [vennootschap] is. Dit moet dus als ambtshalve wijziging worden beschouwd. Verder is de ontsluitingsmogelijkheid voor het [aannemersbedrijf] op het gedeelte met de nieuwe bedrijfskavels via een ambtshalve aanpassing van de verbeelding gewijzigd wat gevolgen zal hebben voor de verkeersafwikkeling ter plaatse. Ook deze ambtshalve wijzigingen zijn niet van ondergeschikte aard.

* ABRvS 5 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2859: Awb, Wabo; omgevingsvergunning verbouwen monument, dakkapellen, onafhankelijkheid monumentencommissie, tegenadvies, aantasting monumentale waarden, redengevende omschrijving, belangenafweging (Rb Gelderland 19/4866)
[appellante] betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het college in strijd met artikel 15 van de Monumentenwet 1988 (hierna: de Monumentenwet) en de Handreiking gemeentelijke Monumentencommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna: de Handreiking) heeft gehandeld, omdat de meerderheid van de leden van het TWM ambtenaren van de gemeente waren. (…)
Volgens [appellante] is de Handreiking een uitwerking van artikel 15 van de Monumentenwet en in die Handreiking staat dat een gemeentelijke monumentencommissie niet onafhankelijk is indien ambtenaren lid zijn van de monumentencommissie in de eigen gemeente, ongeacht of deze ambtenaren stemrecht hebben of niet. Doordat één ambtenaar zowel betrokken is geweest bij de behandeling van de aanvraag als lid is van het TWM, zijn de adviezen van het TWM ook in strijd met artikel 3:9 van de Algemene wet bestuursrecht  niet zorgvuldig tot stand gekomen, aldus [appellante].

Het college heeft in de schriftelijke uiteenzetting en ter zitting toegelicht dat het TWM een samenvoeging van twee commissies is. Sommige leden van het TWM houden zich bezig met advisering over welstand, andere leden met advisering over monumenten. De leden die in dit geval hebben geadviseerd over het monument zijn twee externe leden en een ambtenaar, die werkzaam is bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem. De overige in de verslagen vermelde ambtenaren zijn geen lid van het TWM, maar enkel aanwezig om de te bespreken casuïstiek te kunnen toelichten. Die mogelijkheid tot het geven van een toelichting bestaat ook voor de aanvrager van de vergunning, aldus het college.

In artikel 15 van de Monumentenwet staat niet dat ambtenaren geen lid mogen zijn van een monumentencommissie in de eigen gemeente. De Monumentenwet bevat daarnaast geen bepaling dat een college van burgemeester en wethouders de Handreiking in acht moet nemen. De Handreiking heeft daarom geen bindende werking. Ook overigens ziet de Afdeling geen grond voor het oordeel dat in geen enkel geval ambtenaren lid mogen zijn van een monumentencommissie in de eigen gemeente. In zoverre slaagt het betoog niet. Dat doet er niet aan af dat er onder omstandigheden in een concreet geval wel aanleiding kan bestaan voor het oordeel dat een specifieke ambtenaar geen lid had mogen zijn van de monumentencommissie. (…)

# Rechtbank Noord-Nederland 28 september 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:3492: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, uitbreiding dagproductie aardgas, ‘Varkens-in-noodarrest’, relativiteit, Wnb, coördinatieregeling, MER, seismisch risico, winningsplan, IPPC-installatie, blootstelling aan H2S, benzeen, ZZS, minimalisatie-verplichting, EVRM
Ingevolge artikel 2.4, tweede lid, van het Activiteitenbesluit worden emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht zoveel mogelijk voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, tot een minimum beperkt.

De rechtbank is van oordeel dat uit artikel 2.4, tweede lid, van het Activiteitenbesluit voortvloeit dat op vergunninghoudster de inspanningsverplichting rust om bij de vormgeving van haar inrichting die zij aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning ten grondslag legt, die inrichting zodanig te ontwerpen dat de uitstoot van ZZS zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd. De rechtbank wijst er daarbij op dat artikel 2.4, tweede lid, Activiteitenbesluit primair verlangt dat de uitstoot van ZZS zo veel mogelijk wordt voorkomen. De rechtbank realiseert zich overigens dat bij een installatie zoals die door vergunninghoudster is aangevraagd, het niet altijd mogelijk zal zijn om de uitstoot van ZZS als benzeen te voorkomen. Uit de aanvraag moet duidelijk worden waarom het niet mogelijk is om de uitstoot van de betrokken ZZS te voorkomen. Het ligt op de weg van verweerder om aan de hand van de aanvraag vervolgens te onderbouwen waarom hij de emissie van de ZZS toestaat. Op grond van de strekking van artikel 2.4, tweede lid, Activiteitenbesluit rust daarbij op verweerder een verzwaarde motiveringsplicht waarbij niet kan worden volstaan met de enkele constatering dat de emissies voortvloeien uit het door vergunninghoudster gekozen ontwerp van de installatie. In dit verband stelt de rechtbank vast dat verweerder de voorschriften C10 en C11 aan de verleende omgevingsvergunning heeft verbonden.

Voorschrift C10 luidt als volgt:

“Uiterlijk zes maanden na dagtekening van dit besluit wordt door of namens de vergunning-houder door middel van emissiemetingen gecontroleerd of de benzeenemissie en het verwijderingsrendement van de aan de ontluchtingsleiding van de formatiewaterput aangebrachte koolstoffilters voldoet aan voorschrift C11. De rapportage hierover dient te worden toegestuurd aan de toezichthouder.”

Voorschrift C11 luidt als volgt:

“De koolstoffilters aan de ontluchtingsleiding van de formatiewaterput zijn zodanig geconstrueerd, aangelegd en onderhouden, dat de emissie van benzeen zoveel als mogelijk wordt geminimaliseerd. Er wordt in ieder geval blijvend voldaan aan de grensmassastroom van maximaal 2,5 gram benzeen per uur.”

In hetgeen verweerder in dit verband naar voren heeft gebracht ziet de rechtbank geen aanleiding om af te wijken van de bevindingen en de daarop gebaseerde conclusies in voormelde StAB-verslagen. Uit die StAB-verslagen blijkt dat dat het op de weg van verweerder als vergunningverlener ligt om vooraf aan te geven welk rendement minimaal dient te worden behaald, zoals is vermeld in het eerdere verslag. Een percentage van 90% is daarbij, zoals ook bevestigd in de reactie van verweerder, volgens de StAB goed haalbaar. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat het beroep van eiseres sub 1, voor zover het voorschrift C11 van de verleende omgevingsvergunning betreft, gegrond is en dat dit voorschrift voor wijziging (aanpassing) in aanmerking komt.

 

* Conclusie AG HvJEU 8 september 2022, ECLI:EU:C:2022:650: Gewasbeschermingsverordening; prejudiciële vragen, België, noodtoelating, gewasbeschermingsmiddelen, neonicotinoïden, bijen, evenredigheid
Vijfde prejudiciële vraag: weging van de belangen

Met zijn vijfde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen hoe bij de toepassing van artikel 53, lid 1, van de gewasbeschermingsverordening de twee doelstellingen van overweging 8 moeten worden gewogen, namelijk het waarborgen van een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van mens en dier en van het milieu enerzijds en het vrijwaren van het concurrentievermogen van de communautaire landbouw anderzijds.

Deze vraag houdt verband met het feit dat een noodtoelating als bedoeld in artikel 53, lid 1, van de gewasbeschermingsverordening alleen is toegestaan indien zij noodzakelijk blijkt te zijn om het hoofd te bieden aan een gevaar dat op geen enkele andere redelijke manier kan worden beheerst. Volgens overweging 32 kunnen de lidstaten in uitzonderlijke gevallen van een op geen enkele andere redelijke manier te beperken gevaar of bedreiging voor de teelt van planten of voor ecosystemen gewasbeschermingsmiddelen toelaten die niet aan de voorwaarden van de gewasbeschermingsverordening voldoen.
De Uniewetgever heeft de uitoefening van de bij artikel 53, lid 1, van de gewasbeschermingsverordening verleende bevoegdheid dus onderworpen aan een evenredigheidstoets.

Volgens het evenredigheidsbeginsel zijn bezwarende maatregelen slechts rechtmatig indien zij geschikt en noodzakelijk zijn om de nagestreefde legitieme doelstellingen te bereiken. In dit verband moet, indien er tussen meerdere (even(8)) geschikte maatregelen kan worden gekozen, de minst bezwarende worden gekozen. Daarnaast moeten de opgelegde lasten in een redelijke verhouding staan tot de nagestreefde doelstellingen. (…)

Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging op het verzoek om een prejudiciële beslissing te antwoorden als volgt:
Op de vijfde vraag moet worden geantwoord dat de toepassing van artikel 53, lid 1, van verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen een concrete afweging in het licht van het voorzorgsbeginsel vereist, waarbij wordt nagegaan of de voordelen voor het vrijwaren van het concurrentievermogen van de landbouw door het betrokken gebruik van een gewasbeschermingsmiddel opwegen tegen de risico’s die aan het gebruik van dit middel zijn verbonden. Indien het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel gepaard gaat met schadelijke effecten op de gezondheid van mens en dier, kan een noodtoelating alleen worden verleend indien deze nodig blijkt te zijn om het hoofd te bieden aan een op geen enkele andere redelijke manier te beheersen gevaar. In het geval van ,louter’ nadelige effecten op het milieu, is de ruimte voor een afweging daarentegen groter.

Samenvattingen van jurisprudentie op STAB-site
Op de website van STAB wordt recente jurisprudentie ook samengevat.

De volgende uitspraken zijn deze week nieuw geplaatst:
Rb Den Haag 14 september 2022 Burgerlijk recht, de Staat heeft onrechtmatig gehandeld door te ruime normen in de Wet geurhinder en veehouderij op te nemen.

Rb Den Haag 19 augustus 2022 Reservering gebruiksruimte, een beslissing op een verzoek om gebruiksruimte te reserveren is een besluit in de zin van de Awb.

Vzr rb Zeeland-West-Brabant 15 september 2022 Handhaving, flitsbezorging is geen ‘detailhandel’ in de zin van het bestemmingsplan.