Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3022: Awb, Wabo; aanvraag bouw en gebruik, kantoorunit, legaliseren bestaand gebouw, uitleg aanvraag/tijdelijke omgevingsvergunning, proceskostenvergoeding, omgevingsvergunning van rechtswege, zelf in de zaak voorzien (Rb Zeeland-West-Brabant 18/4749)
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3019: Awb, Wabo; aanvraag bouw en gebruik, tijdelijke stalcontainers, uitleg aanvraag, wijziging ondergeschikte aard, proceskostenvergoeding, omgevingsvergunning van rechtswege, toets bpl, onbenutte vergunning (Rb Zeeland-West-Brabant 18/4750)
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3017: Awb, Wabo; aanvraag vier recreatiewoningen, proceskostenvergoeding, omgevingsvergunning van rechtswege (Rb Zeeland-West-Brabant 18/4751)
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3016: Awb, Wabo; aanvraag huifbedopstapstation, legaliseren bestaand gebouw, proceskostenvergoeding, omgevingsvergunning van rechtswege, volwaardig agrarisch bedrijf, ontbreken situatietekening, hersteltermijn aanvullen aanvraag (Rb Zeeland-West-Brabant 18/4752)
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3015: Awb, Wabo; aanvraag bouw, sanitairgebouw camping, proceskostenvergoeding, omgevingsvergunning van rechtswege, beslissing op bezwaar/geldende recht, bodemonderzoek, hersteltermijn aanvullen aanvraag (Rb Zeeland-West-Brabant 18/4792)
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2999: Awb, Wro; bpl, agrarisch bedrijf, sorteren en verpakken/uien en aardappelen, maximale planologische mogelijkheden/ reële invulling, geluidsonderzoek, VNG-brochure, verkleinen afstandsstap, handhaafbaarheid planregels, einduitspraak na tussenuitspraak
# ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2944: Awb, Wbb; afwijzing handhaving, kunstgrasveld, niet tijdig nemen besluit, zorgplichtbepaling, RIVM-rapport, zorgplichtdocumenten/stand der techniek, repressieve deel zorgplicht, landelijke handhavingsstrategie
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3009: Awb, Tracéwet; beleidsregel, schadevergoeding, waardevermindering woning, voorzienbaarheid, beleidsvoornemen
# ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3023: Awb, Wro; bpl, appartementencomplexen, parkeren, spuitzoneringsonderzoek, EFSA-model, RIVM-briefrapport, blootstelling, cumulatieve effecten stoffen, drifreductie, (belemmering), bedrijfsactiviteiten, aanplanten fruitbomen
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3033: Awb, Wro; bpl, wooneenheden, transformatie voormalige bedrijfslocatie, procedure, aantasting woon- en leefklimaat, groenstrook/aantasting privacy
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3030: Awb, Wro; wijzigingsplan, extra woning, wijzigingsvoorwaarden, beleidsnotitie/uitleg bpl, herbouw bijgebouwen, tussenuitspraak
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3012: Awb, Wbb; afwijzing handhaving, kunstgrasveld, niet tijdig nemen besluit, zorgplichtbepaling, RIVM-rapport, kennis/kunnen weten, zorgplichtdocumenten/stand der techniek, repressieve deel zorgplicht, zink/achtergrondwaarde, uitloging, immobiele verontreinigingen, landelijke handhavingsstrategie
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3013: Awb, Wbb; afwijzing handhaving, kunstgrasveld, vervangen door veld met zand, toezegging, procesbelang
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3018: Awb, Waterwet; nadeelcompensatie, agrarisch bedrijf, grasland, snijmais/bieten, wateroverlast, reikwijdte schaderegeling, causaal verband, vispassage (Rb Oost-Brabant 20/748)
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3007: Awb, Wro; planschade, indirecte planschade, realiseren hotel, bezichtiging woning, toename geluid, toezending conceptadvies, normale maatschappelijke risico/beleid (Rb Noord-Holland 20/634)
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3021: Awb, Wro; bpl, actualiserend, beperking gebruik parkeerplaatsen, wil raad/toekomstige invulling gebied, belang appellante, uitleg voorgaande parkeerregeling, handhaafbaarheid, omvang brutovloeroppervlak bebouwing
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3004: Awb, Wro; afwijzing verzoek wijzigen bpl, herstellen oorspronkelijke bestemming, aanvraag, niet tijdig nemen besluit, onbevoegd genomen besluit, bevoegdheid raad
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3003: Awb; herziening uitspraak, RIP, Hedwigepolder, PFAS/concentraties, procesbelang/Onteigeningswet, MER, dioxineonderzoek, PFOS- en PFOA-concentraties
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3020: Awb, Waterwet; watervergunning, afvoeren regenwater woningbouwplan, wateroverlast percelen, goede procesorde, duur monitoring, formulering voorschrift/rechtszekerheid, monitoring verharding/Sobek-model, plan van aanpak (Rb Oost-Brabant 20/1824 en 20/1825)
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3032: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, gemeentelijk monument/onderdeel ensemble, volledige heroverweging, welstand, belangenafweging, gelijkheidsbeginsel (Rb Amsterdam 21/539)
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3010: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, steiger/hotel, ligplaats boten, vooringenomenheid, steiger/bouwwerk, uitleg bpl, overgangsrecht bpl, overtreder, bijzondere omstandigheden, formulering last (Rb Amsterdam 21/1851)
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3005: Awb, Wro; wijzigingsplan, stallen en onderhoud vrachtwagens, metaalbewerking- en staalgritbedrijf, toekenning functieaanduiding, gelijkheidsbeginsel, verkoopbaarheid perceel/planschaderegeling
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3035: Awb, Wm; aanwijzing locatie minicontainers, geschiktheid locatie, alternatieve locatie
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2998: Awb, Wm; aanwijzing locatie huishoudelijk afval en grondstoffen, drie ondergrondse containers, een bovengrondse, geschiktheid locatie, beschermd stadsgezicht, inzamelvoertuigen, zwerfafval, vulgraadmeters, verkeersveiligheid, loopafstand, omgevingsvergunning/vergunningvrij
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3031: Awb, Wro; bpl, appartementencomplex, alternatieve locaties, ladder voor duurzame verstedelijking, provinciale verordening, gemeentelijk beleid, wateroverlast, geluidhinder/reflectie, parkeerhinder
* ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3024: Awb, Wnb; tegemoetkoming, schapenhouderij/schade wolf, toeslag drachtigheid ooien, causaal verband, vormen schade/tijd afhandelen schade (Rb Noord-Nederland 19/4343)
* Rechtbank Den Haag 19 oktober 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:10743: BW; kort geding, jachtverbod haas, Wnb, Rode lijst/rapport Wageningen Environmental Research, staat van instandhouding, wijzigingsregeling Rnb/rechtmatigheid, EVRM
* Rechtbank Gelderland 18 oktober 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:5829: Awb, Wnb; natuurvergunning, intern salderen, geen vergunningplicht/weigering, stichting/belanghebbende weigering, procesbelang/feitelijk belang
* ABRvS 18 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2987: Awb, Wro; vovo, bpl, (zorg)woningen, bouwverbod/ontwerp-uitwerkingsplan, exploitatieplan/bouwrijp maken gronden
* ABRvS 18 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2986: Awb, Wro; vovo, wijzigingsplan, ladder voor duurzame verstedelijking, niet benutte wijzigingsbevoegdheid, ruimtebeslag, vormvrije m.e.r.-beoordeling/notulen vergadering college
* ABRvS 18 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2992: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, woontoren, belangenafweging, behoefte woningen, schade, beperking zicht (Rb Den Haag 21/4800)
* Rechtbank Midden-Nederland 17 oktober 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:4146: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, mobiele hangplek jongeren (‘kjoep’), VNG-brochure/richtafstand, evenredigheid, aanzienlijke overlast, handhaving openbare orde, weigeren omgevingsvergunning
* ABRvS 17 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2973: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning sloop en nieuwbouw, omgevingsvergunning afwijken bpl, relativiteitsvereiste, vvgb, gemeentelijke coördinatieregeling, onlosmakelijke samenhang/niet afzonderlijk realiseerbaar
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5983: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, afwijken bpl en uitweg, mantelzorgwoning, belanghebbende, relativiteitsvereiste, kruimelgevallenregeling/tijdelijkheid, beschermd dorpsgezicht, welstand
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5973: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, foliekappen, kruimelgevallenregeling, tijdelijk/onomkeerbare gevolgen, regenkappen/uitleg bpl, landschappelijke inpassing, motivering, duur afwijking/pilot
* Rechtbank Noord-Nederland 14 oktober 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:3723: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, gebruik kassen als parkeerterrein, noodzakelijk/parkeervraag, gevolgen overige parkeeraanbieders, vergund aantal parkeerplaatsen, einduitspraak na tussenuitspraak
* Rechtbank Gelderland 14 oktober 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:5824: Awb, Wabo, Gmw; vovo, handhaving, bouwstop, dwangsom, snellaadstation, omgevingsvergunning bouwen, vergunningvrij bouwen, gebruik parkeerterrein/uitleg bpl
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5965: Awb, Waterwet; vovo en kortsluiten, verzoek handhaving, Hedwigepolder, PFAS, estuariene natuur, inundatie, rugstreeppaden
* ABRvS 14 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2967: Awb, Belemmeringenwet Privaatrecht; vovo, contaminatie landbouwgronden, hei-installatie, rijplaten, controle materieel, belangenafweging, uitspraak na eerdere uitspraak en uitspraak
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5941: Awb; handhaving, invordering dwangsom, zelfstandige wooneenheid, interpretatie last/verwijderen douche, formulering last, bijzondere omstandigheden, evenredigheidsbeginsel
* Rechtbank Rotterdam 12 oktober 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:8567: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, gebruik detailhandel, parkeren, CROW
* Rechtbank Noord-Nederland 12 oktober 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:3730: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, bedrijfswoning en opslagloods, geluidsonderzoek, vergewisplicht/gegevens voorleggen deskundige, parkeren/verkeer, geur- en geluidoverlast, noodzakelijkheidsvereiste bedrijfswoning, welstand
* Rechtbank Noord-Nederland 12 oktober 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:3729: Awb, Wnb; natuurvergunning, melkrundvee- en pluimveehouderij, passende beoordeling, referentiesituatie, natuurvergunning, RAV-codes, CBS/CDM-advies, vervoersbewegingen
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5864: Awb, Wabo, Gmw; vovo, handhaving, dwangsom, produceren dierenhokken, opslag voor dierenwinkel, strijd bpl, functie-aanduiding/kermisexploitant, concreet zicht op legalisatie, statische opslag
* Rechtbank Rotterdam 10 oktober 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:8571: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, schuur, wijziging ondergeschikte aard, bijbehorend bouwwerk/kruimelgevallenregeling, gebruik schuur, beschermd stadsgezicht, relativiteitsvereiste/bezwaarfase, constructieve gegevens/Mor
* Rechtbank Oost-Brabant 7 oktober 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:4390: Awb, Wabo; omgevingsvergunningen bouw woningen, ontvankelijkheid/Chw, mandaat, onbevoegd genomen besluit, herstelbesluit, schriftelijke mededeling/bekrachtiging besluit, tussenuitspraak
* Rechtbank Noord-Nederland 7 oktober 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:3671: TwG, Bw; mijnbouwschade, schadevergoeding, bewijsvermoeden, zetting, veenlaag/stiepen, fair play
* Rechtbank Limburg 6 oktober 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:7672: Awb, Wabo, Wm; handhaving, co-vergistingsinstallatie, buizenwarmtewisselaar, melding/wijziging omgevingsvergunning, (eerdere) feitelijke handelingen
* Rechtbank Den Haag 6 oktober 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:10237: Awb, Wabo, Gmw; vovo, handhaving, dwangsom, strijd bpl, overgangsrecht, bijzondere omstandigheden/vertrouwensbeginsel, corona/PFAS, concreet zicht op legalisatie, begunstigingstermijn
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5808: Awb, Wabo, Gmw; vovo, handhaving, dwangsom, verwijderen unit, strijd bpl/geen omgevingsvergunning bouwen, concreet zicht op legalisatie, evenredigheid, verlengen begunstigingstermijn
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5865: Awb, Waterwet, Waterschapswet; herzien legger oppervlaktewaterlichamen, instellen beroep/wijzigen beschermingszone, Rijk/waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer, waterstaatkundig beheer/provinciale verordening
* Rechtbank Den Haag 5 oktober 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:10164: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, dakopbouw, kruimelgevallenregeling, gemeentelijk beleid, belangenafweging, welstandseisen, Bouwbesluit
* Rechtbank Oost-Brabant 4 oktober 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:4412: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, varkenshouderij, Wgv/exclusieve kader, overbelaste situatie/controleren luchtwasser, BREF Intensieve veehouderij, overschrijding gemeentelijke geurnorm/geurbeheersplan, klachtafwikkeling/evaluatieverplichting
* Rechtbank Noord-Nederland 3 oktober 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:3692: BW, TwG; mijnbouwschade, schadevergoeding, bewijsvermoeden, thermische werking, verschil in luchtvochtigheid, spatkrachten, dilatatie/gevelvlakken
* Rechtbank Noord-Nederland 3 oktober 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:3491: BW, TwG; mijnbouwschade, schadevergoeding, bewijsvermoeden, andere oorzaak/conclusies voldoende gedetailleerd, gelijkheidsbeginsel
* Rechtbank Noord-Nederland 29 september 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:3727: Awb, Wnb; afwijzing handhavingsverzoek, bouw nieuwe uitloopstal, intrekking aanvraag natuurvergunning, procesbelang
* Rechtbank Limburg 15 september 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:7011: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, voor- en achtergevel, erfafscheiding, onevenredige aantasting woon- en leefklimaat, Bouwbesluit/relativiteitsvereiste, welstand, parkeren
* Rechtbank Limburg 1 september 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:6713: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, chalets, onderdeel 9 kruimelgevallenregeling, bebouwde kom, Nationaal Landschap Zuid-Limburg, aantal chalets, permanente bewoning
* Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 29 augustus 2022, ECLI:NL:OGEABES:2022:19: Hinderverordening; vergunning, inrichting van een afval- en reststoffen verwerking, beroepsclausule/Eilandraad, belanghebbende, voorwaarden/handhaving, EU-emissienormen
* Rechtbank Den Haag 26 augustus 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:10523: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, horeca, vergunningvoorschrift/beperking bpl, vergunningvoorschrift/sluitingstijden
* Rechtbank Den Haag 26 augustus 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:10522: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, strijd bpl, controles/verbeuren dwangsom, controlerapport, hoogte dwangsom, mogelijkheid legalisatie
* Rechtbank Gelderland 12 augustus 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:5725: Awb, Waterwet; peilbesluit, kleinste kwadratenmethode, gevolgen ander peilvak/belangenafweging, norm minimale drooglegging, gevolgen drooglegging/grondwaterstanden, gevolgen gierkelders, tussenuitspraak
* Rechtbank Gelderland 29 juli 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:4098: Awb, Wabo, Gmw; afwijzing handhavingsverzoek, landschappelijke inpassing, voorschrift omgevingsvergunning, aanleg verharding/aanplant pruimenboom, keren vrachtwagens, vertrouwensbeginsel/toezegging
* Rechtbank Amsterdam 28 juli 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:4312: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, aanbouw met sedumdak, onbevoegd/mandatering, vooringenomenheid, gemeentelijk beleid, onevenredigheid, hardheidsclausule
* Rechtbank Amsterdam 7 juli 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:3934: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, Tea for Two-balkons, verandering van niet-ingrijpende aard, overgangsrecht, concreet zicht op legalisatie/welstandsadvies, vertrouwensbeginsel, evenredigheidsbeginsel/tijdsverloop
* Rechtbank Noord-Nederland 6 mei 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:3724: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, tijdelijk parkeerterrein, belanghebbende, procesbelang, belangenafweging, kleine parkeerbedrijven, gemeentelijk parkeerbeleid, tussenuitspraak
* Rechtbank Midden-Nederland 15 februari 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:572: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning afwijken beheersverordening, binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, aanduiding/plankaart, kruimelgevallenregeling/gemeentelijk beleid
* Rechtbank Midden-Nederland 10 februari 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:499: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, legaliseren brug, vergunning/welk bouwwerk, gemeentelijk beleid, belemmering vrije doorvaart, toestemming hoogheemraadschap/vaarwegbeheerder, welstand, tussenuitspraak
* Rechtbank Midden-Nederland 25 juni 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:2861: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, wijzigen horecacategorie, herroepen omgevingsvergunning, wijziging voorschriften, hinder/ruimtelijke uitstraling, tussenuitspraak voorafgaand aan einduitspraak
* Rechtbank Midden-Nederland 23 juni 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:2772: Awb, Wabo; omgevingsvergunning kappen bomen, belanghebbende, procesbelang, toetsingskader, herplantplicht
* Rechtbank Midden-Nederland 11 juni 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:2491: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, tijdelijk verbouwen winkel naar woning, vergunning van rechtswege, gemeentelijk beleid, vrijstelling bpl/doelmatig gebruik, woonkwaliteit, Bouwbesluit/ruimtelijke argumenten
* Rechtbank Midden-Nederland 3 juni 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:2647: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning bouwen, uitleg bpl, welstand, gebonden beschikking
* Rechtbank Midden-Nederland 21 juni 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:2724: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, legaliseren schuur/vervangen dak, beleidsregels, bijbehorend bouwwerk, privaatrechtelijke belemmeringen
* Rechtbank Midden-Nederland 1 juni 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:2493: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, berging recreatiewoning, uitleg bpl, bouwhoogte/bouwtekeningen, privacy/vrij uitzicht, bouwvolume/handhavingsprocedure
* Rechtbank Midden-Nederland 20 april 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:2518: Awb, Wabo, Gwm; handhaving, dwangsom, strijd bpl, uitleg bpl/bijgebouwen, vergunningvrij bouwen, duivenhok/gebouw

# = betrokkenheid STAB

= (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen

# ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2944: Awb, Wbb; afwijzing handhaving, kunstgrasveld, niet tijdig nemen besluit, zorgplichtbepaling, RIVM-rapport, zorgplichtdocumenten/stand der techniek, repressieve deel zorgplicht, landelijke handhavingsstrategie
7.5. De in artikel 13 van de Wbb vervatte zorgplicht is mede gericht op het voorkomen van verontreiniging of aantasting van de bodem. Dit betekent dat de gemeente Tilburg op grond van artikel 13 van de Wbb in zoverre verplicht is om alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs kunnen worden gevergd om een verontreiniging of aantasting van de bodem te voorkomen. Partijen verschillen, in essentie, van mening over de vraag hoe ruim dit preventieve deel van artikel 13 van de Wbb moet worden uitgelegd.………….
7.6. De Afdeling ziet zich, gelet op het voorgaande, gesteld voor de vraag of de zorgplichtdocumenten uit 2017 en 2020 een rol kunnen spelen bij het beantwoorden van de vraag of in een geval als hier aan de orde wordt voldaan aan het preventieve deel van artikel 13 van de Wbb en zo ja, hoe ver die rol gaat. 7.6.4. De Afdeling overweegt vervolgens dat in de tekst van artikel 13 van de Wbb, noch uit de wetsgeschiedenis en de totstandkoming daarvan, blijkt dat toepassing van artikel 13 van de Wbb op de door de stichting voorgestane wijze is beperkt, zodanig dat iedere bodemverontreiniging en/of -aantasting geheel en permanent voorkomen dient te worden. Ingevolge artikel 13 van de Wbb gaat het immers om het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden gevergd. Toegepast op deze zaak betekent dat het volgende. …………..
Gelet hierop is de Afdeling, anders dan de stichting, van oordeel dat het college ervan heeft mogen uitgaan dat de maatregelen uit het zorgplichtdocument 2017 en, zonder het kunstgrasveld en/of het drainagesysteem opnieuw te hoeven aanleggen, zorgplichtdocument 2020 in dit geval bij wijze van “stand der techniek” alle te treffen voorhanden maatregelen zijn die redelijkerwijs kunnen worden gevergd om een verontreiniging of aantasting van de bodem te voorkomen, en daarmee in het licht van de in artikel 13 van de Wbb opgenomen zorgplichtbepaling als toereikend geacht mogen worden. Dat betekent dus niet, zoals de stichting wenst, dat in dit geval pas aan de preventieve zorgplicht van artikel 13 van de Wbb wordt voldaan als het toegepaste rubbergranulaat geheel en permanent verwijderd wordt. ……….
7.7. Het vorenstaande neemt niet weg dat de in artikel 13 van de Wbb vervatte zorgplicht er daarnaast op is gericht, indien dat het geval is, een verontreiniging of aantasting van de bodem te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Er is immers sprake van een zogeheten dubbele zorgplicht: naast de preventieve zorgplicht bevat deze bepaling ook een repressieve zorgplicht. Daartoe is van belang of zich in dit geval een verontreiniging of aantasting van de bodem voordoet. Daarover overweegt de Afdeling het volgende……..
Gelet op het voorgaande is de repressieve zorgplicht van artikel 13 van de Wbb in dit geval dus niet aan de orde.

*
ABRvS 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3024: Awb, Wnb; tegemoetkoming, schapenhouderij/schade wolf, toeslag drachtigheid ooien, causaal verband, vormen schade/tijd afhandelen schade (Rb Noord-Nederland 19/4343)

13.1. In artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming is niet gedefinieerd wat wordt verstaan onder schade in de zin van die bepaling. Verder is in die bepaling, anders dan bijvoorbeeld in artikel 6.3 van de Wet natuurbescherming, de toe te kennen tegemoetkoming niet beperkt tot bepaalde vormen van schade.
3.2……In de Richtlijn ontbreekt een motivering voor de gemaakte keuze om voor een aantal vormen van schade geen schadevergoeding toe te kennen. Dat, zoals het college heeft aangevoerd, artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming slechts aanspraak geeft op een tegemoetkoming in geleden schade en niet op een volledige schadevergoeding, is onvoldoende om deze vormen van schade op voorhand volledig van een tegemoetkoming uit te sluiten.
13.3. Het college heeft, gelet op het voorgaande, onvoldoende gemotiveerd dat in dit geval geen aanleiding bestaat voor het toekennen van een tegemoetkoming voor de tijd die is besteed aan het afhandelen van de schade.

* Rechtbank Gelderland 18 oktober 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:5829: Awb, Wnb; natuurvergunning, intern salderen, geen vergunningplicht/weigering, stichting/belanghebbende weigering, procesbelang/feitelijk belang
Zoals onder 8. is overwogen geldt als vereiste voor het aannemen van procesbelang onder meer dat het doel dat de maatschap voor ogen heeft, voor haar ook feitelijk van betekenis is. De maatschap moet dus een feitelijk belang hebben bij het verkrijgen van een vergunning voor het aangevraagde project in plaats van een positieve weigering. Van een dergelijk belang is pas sprake als een vergunning meer of andere rechten verleent dan een positieve weigering. Naar het oordeel van de rechtbank geeft een positieve weigering evenveel rechten als een vergunning.
8.5.In deze zaak is tussen partijen niet in geschil dat er door intern salderen geen sprake is van een toename van stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie, waardoor er voor het project geen sprake is van een vergunningplicht op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb. De maatschap heeft echter wel een aanvraag ingediend voor een vergunning voor het project, waarop door het college is beslist. Dit betekent dat sprake is van een besluit, dat in dit geval inhoudt dat voor het project geen vergunning vereist is omdat door intern salderen geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie. Zoals hiervoor overwogen kan tegen dat besluit bij de bestuursrechter worden opgekomen, ook door derden indien zij van mening zijn dat het project niet zonder vergunning uitgevoerd mag worden.5 Dat een positieve weigering in rechte aangevochten kan worden betekent ook dat dit besluit in rechte vast kan komen te staan en dat daarvan in een latere procedure uitgegaan moet worden.6 Dit alles maakt dat de rechtsgevolgen van deze positieve weigering gelijk zijn aan die van een vergunning voor het gevraagde project waaraan dezelfde argumentatie ten grondslag zou zijn gelegd. Een vergunning levert in dit geval dus niet meer rechten op dan de positieve weigering, zodat de maatschap geen belang heeft bij het voeren van deze procedure.
8.9. Uit het voorgaande volgt dat de maatschap geen feitelijk belang heeft bij het doel van deze procedure, het verkrijgen van een vergunning. Reeds hierom heeft zij geen procesbelang. Ten overvloede overweegt de rechtbank daarbij nog dat zij dit doel ook niet kan bereiken met het voeren van deze procedure. Niet in geschil is dat de verslechteringsvergunning niet meer bestaat en dat bij het ontbreken van een vergunningplicht de natuurvergunning moet worden geweigerd,7 zoals het college in het voorliggende geval heeft gedaan. Het opnieuw in de wet opnemen van een dergelijke vergunningplicht kan niet met deze procedure worden bereikt. Alleen de wetgever kan (opnieuw) een natuurvergunningplicht in het leven roepen. In zoverre kan de maatschap haar doel dus niet bereiken. Ook artikel 2.4, eerste lid, onder c, van de Wnb kan naar het oordeel van de rechtbank niet dienen als grondslag voor het verlenen van een natuurvergunning. In deze zaak is namelijk sprake van een project (artikel 2.7 Wnb) en niet van een handeling (artikel 2.4 Wnb). In het wetsvoorstel voor de Wnb was in artikel 2.4, vijfde lid, uitdrukkelijk opgenomen dat het eerste lid van artikel 2.4 niet van toepassing is op een project of een andere handeling als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, waarvoor een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, of een omgevingsvergunning onder toepassing van artikel 2.17a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, is verleend. Artikel 2.4, vijfde lid, van de Wnb is weliswaar niet in werking getreden, maar daaruit kan niet worden afgeleid dat het mogelijk is om de aanschrijvingsbevoegdheid, en de bevoegdheid om in dat kader voorschriften op te leggen, kan worden toegepast op projecten. Omdat er geen wettelijke grondslag bestaat om een natuurvergunning te verlenen, kan de maatschap met deze procedure niet meer bereiken dan het positieve weigeringsbesluit waarover zij beschikt. De omstandigheid dat zij haar doel, een vergunning, niet kan bereiken staat dus eveneens in de weg aan het aannemen van procesbelang.

*
Rechtbank Midden-Nederland 17 oktober 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:4146: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, mobiele hangplek jongeren (‘kjoep’), VNG-brochure/richtafstand, evenredigheid, aanzienlijke overlast, handhaving openbare orde, weigeren omgevingsvergunning
14. De rechtbank volgt hem daarin. De VNG-brochure is een hulpmiddel om te gebruiken om te motiveren dat een omgevingsvergunning kan worden verleend, maar geeft geen harde criteria. Als, zoals in dit geval, de te vergunnen functie (de kjoep) niet in de brochure voorkomt, vraagt dat iets extra van de motivering bij de omgevingsvergunning. ……
15. De rechtbank oordeelt dat het college onvoldoende heeft gemotiveerd dat de plaatsing van de kjoep in dit geval, waarbij hangjeugd in de avonduren op zo’n 42 meter van de woning van eiser aanwezig kan zijn, past binnen een goede ruimtelijke ordening. Dat wordt voldaan aan de richtafstand voor middelbare scholen uit de VNG-brochure is daarvoor in het licht van het voorgaande niet genoeg: er is een verdere motivering nodig die op de specifieke functie van de kjoep in deze situatie is toegespitst.
20. De rechtbank oordeelt dat die belangenafweging van het college niet tot een evenwichtige uitkomst heeft geleid. Het belang dat met het verlenen van de omgevingsvergunning is gediend, is het algemene belang dat de gemeente heeft bij concentratie van hangjongeren en de mogelijkheid die dat geeft om zicht op hen en op overlast te hebben en te houden. Dat is een gerechtvaardigd belang, maar daar tegenover staat de aanzienlijke overlast die de kjoep voor eiser en zijn gezin veroorzaakt door de vergunning voor deze locatie. Voor de mate waarin dat gebeurt, gaat de rechtbank uit van wat de echtgenote en de zoon van eiser op de zitting hebben geschetst. Dat de overlast zich in deze vorm voordoet, is aannemelijk en is door het college en door de gemeente ook niet betwist. Deze overlast voor eiser en zijn gezin pakt onevenwichtig uit als deze wordt afgezet tegen de voordelen die de plaatsing van de kjoep op deze locatie de samenleving in Soest als geheel biedt. De door het college en de gemeente gehanteerde lijn komt er in feite op neer dat alleen eiser en zijn gezin de dupe worden van de als noodzakelijk gevoelde behoefte om handjeugd op een plek in Soest te concentreren…..
22. De gebreken in de beslissing op bezwaar zijn niet te herstellen. Het is in het licht van de hiervoor gegeven beoordeling niet mogelijk om een kjoep op de aangevraagde locatie op deze afstand van het perceel van eiser te vergunnen op een wijze die in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en die niet tot een onevenredige uitkomst voor eiser leidt. Kortom, de aangevraagde kjoep staat te dicht op eisers woning en er moet een andere plek worden gezocht. De rechtbank kan en zal daarom zelf een eindbeslissing nemen door de gevraagde omgevingsvergunning alsnog te weigeren.

* Rechtbank Noord-Nederland 12 oktober 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:3729: Awb, Wnb; natuurvergunning, melkrundvee- en pluimveehouderij, passende beoordeling, referentiesituatie, natuurvergunning, RAV-codes, CBS/CDM-advies, vervoersbewegingen
De rechtbank overweegt dat uit artikel 2.8 van de Wnb, in samenhang gelezen met artikel 2.7 van de Wnb, volgt dat wanneer verweerder overgaat tot vergunningverlening hij op grond van deze artikelen ook verplicht is om een passende beoordeling te maken. Naar het oordeel van de rechtbank moet aan een passende beoordeling in ieder geval de eis worden gesteld dat deze is opgesteld door een deskundige, inzicht geeft in de emissies van een project en een beoordeling inhoudt van de gevolgen van die emissies voor de betrokken natuurgebieden in het licht van hun instandhoudingsdoelstellingen waarbij de zekerheid wordt verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten (vgl. rechtbank Noord-Nederland, 11 november 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:4025). De rechtbank constateert dat de overgelegde Aerius-berekeningen en de overige aan de vergunning ten grondslag gelegde stukken ontoereikend zijn om te worden gekwalificeerd als passende beoordeling. In zoverre slaagt de grond van eiseres……..
6.7.2.
Gelet op wat hiervoor is overwogen is de rechtbank van oordeel dat met de toepassing van de Rav-emissiefactor voor dit emissiearme stalsysteem de emissie uit deze stal niet met de vereiste zekerheid kan worden vastgesteld. Weliswaar moet aan verweerder worden toegegeven dat het specifieke stalsysteem niet in het onderzoek is betrokken, maar daaruit volgt niet zonder meer dat de algemene conclusie uit het CBS-rapport dat de emissie-reductie van emissiearme stalsystemen wordt overschat voor onjuist moet worden gehouden. Hierbij neemt de rechtbank in aanmerking dat de verschillen tussen de wel onderzochte stalsystemen met de RAV-codes A.1.09, A1.10, A1.15 en A1.16 en het onderhavige stalsysteem niet zodanig groot zijn dat reeds om die reden aan het CBS-rapport kan worden voorbij gegaan (vgl. rechtbank Noord-Nederland, 11 maart 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021: 810). Daardoor is niet op grond van objectieve gegevens uitgesloten dat de aangevraagde uitbreiding en wijziging van de melkrundvee- en pluimveehouderij ten opzichte van de referentiesituatie significante gevolgen heeft. Het gevolg van deze conclusie is dat het project daarom vergunningplichtig is en passend beoordeeld zal moeten worden. Deze grond van eiseres slaagt.
7.3. De rechtbank overweegt dat een Wnb-vergunning wordt verleend voor een project, zoals de oprichting, uitbreiding, wijziging of exploitatie van een melkrundvee- en pluimveehouderij. Bij de verlening van een Wnb-vergunning voor een dergelijk project moeten alle gevolgen van dat project voor Natura 2000-gebieden worden beoordeeld. De rechtbank is, onder verwijzing naar een uitspraak van 9 september 2020 (ECLI:NL:RVS: 2020:2170) van de AbRvS, van oordeel dat dat dat ook geldt voor transportbewegingen die inherent zijn aan de exploitatie van een melkrundvee- en pluimveehouderij. Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan verkeersbewegingen van tractoren en het aan- en afvoer-verkeer van vee en mest. Het uitvoeren van die verkeersbewegingen is noodzakelijk voor een melkrundvee- en pluimveehouderij en is een gevolg van dat project. Hieruit volgt naar het oordeel van de rechtbank dat de gevolgen van de emissie van de verkeersbewegingen bij de verlening van een Wnb-vergunning voor een veehouderij moeten worden betrokken en beoordeeld.

* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5865: Awb, Waterwet, Waterschapswet; herzien legger oppervlaktewaterlichamen, instellen beroep/wijzigen beschermingszone, Rijk/waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer, waterstaatkundig beheer/provinciale verordening
4.5 Bij de beoordeling stelt de rechtbank voorop dat in de wet- en regelgeving voor het water onderscheid wordt gemaakt tussen drie soorten beheer. Waterkwaliteitsbeheer ziet op het uitvoeren en handhaven van bij of krachtens de wet gestelde regels met betrekking tot lozen of de verontreiniging of aantasting van de bodem of oever van een oppervlaktewater-lichaam. Waterkwantiteitsbeheer ziet op het uitvoeren en handhaven van bij of krachtens de wet gestelde regels ten aanzien van peilbesluiten of het brengen van water in of het onttrekken van water uit oppervlaktewaterlichamen. Waterstaatkundig beheer ziet op het beheer van oppervlaktewaterlichamen, anders dan waterkwaliteitsbeheer en waterkwantiteitsbeheer.4 Ter zitting heeft verweerder toegelicht dat het vaststellen van de dimensies van een vaargeul (vb. de bodembreedte, de bodemdiepte en de hoogte van de insteek aan de linker- en rechterzijde) vallen onder het waterstaatkundig beheer.
4.6 De rechtbank is van oordeel dat verweerder terecht heeft besloten dat het Rijk is belast met het waterkwaliteitsbeheer en het waterkwantiteitsbeheer ten aanzien van het Zuidergat. …….
Op de kaarten die zijn opgenomen in bijlagen II en III8 bij de waterregeling staat dat het waterkwaliteitsbeheer en het waterkwantiteitsbeheer van het Zuidergat in beheer zijn bij het Rijk. Uit bijlage III bij de waterregeling blijkt dat het waterstaatkundig beheer van het Zuidergat niet in beheer is bij het Rijk.
4.7 Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder gelet op de hierna genoemde wet- en regelgeving echter niet kunnen besluiten dat zij niet belast zijn met het waterstaatkundig beheer van het Zuidergat. Uit artikel 3.2 van de Waterwet volgt dat bij provinciale verordening voor de regionale wateren overheidslichamen worden aangewezen die geheel of gedeeltelijk zijn belast met het beheer. Ter uitvoering van die bepaling is het waterschap in artikel 4.7 van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant belast met het beheer van het watersysteem. In artikel 4 van het Reglement voor het waterschap Brabantse Delta 2008 staat: de taak van het waterschap is de waterstaatkundige verzorging van zijn gebied, voorzover deze taak niet aan andere publiekrechtelijke lichamen is opgedragen. De rechtbank is niet gebleken van wet- of regelgeving waarin het waterstaatkundig beheer van het Zuidergat aan de gemeente als ander publiekrechtelijk lichaam is opgedragen. Dit is ook niet expliciet opgenomen in de Omgevingsverordening en ter zitting heeft verweerder een dergelijke publiekrechtelijke grondslag niet kunnen noemen.

* Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 29 augustus 2022, ECLI:NL:OGEABES:2022:19: Hinderverordening; vergunning, inrichting van een afval- en reststoffen verwerking, beroepsclausule/Eilandraad, belanghebbende, voorwaarden/handhaving, EU-emissienormen
Verweerder heeft in de vergunning aangegeven dat tot op heden de emissienormen voor Sint Eustatius nog niet in wetgeving of een verordening zijn vastgelegd. Normen vanuit Europees Nederland of EU-normen zijn niet van kracht. Eisers hebben dit niet bestreden. Het Gerecht overweegt dat ingevolge artikel 18 van de Hinderverordening de vergunning slechts geweigerd wordt in het belang van de bescherming van het milieu. Verweerder heeft in de vergunning aangegeven welk toetsingskader zij heeft gehanteerd waarbij verweerder heeft verwezen naar artikel 5.11 van de Wet Vrom BES. Verweerder heeft voorts bij de beoordeling van de aanvraag een nader genoemde lijst van milieurichtlijnen en documenten als leidraad betrokken. Het Gerecht overweegt dat aan verweerder bij de keuze voor de methode tot toetsing van de aanvraag een aanzienlijke beoordelingsruimte toekomt. De invulling van die beoordelingsruimteruimte zal verweerder wel naar behoren dienen te motiveren. Het Gerecht acht het door verweerder gehanteerde toetsingskader niet-onredelijk. Verweerder heeft voorts een en ander uitgebreid gemotiveerd in de vergunning. Voorts heeft verweerder naar aanleiding van het bezwaar van eisers de vergunningsvoorwaarden aangepast met betrekking tot het verbod tot verbranden afval bij een bepaalde windrichting en bij een bepaalde lage windsnelheid. Daarbij acht het Gerecht van belang dat gesteld noch gebleken is dat met toepassing van deze voorschriften, eisers hinder ondervinden die boven de EU emissie norm ligt.

# = betrokkenheid STAB

= (nog) niet gepubliceerd