Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3298: Awb, Wro; bpl, actualisatie, centrumgebied, bestemming “Natuur”/gebruik als tuin, (tweede keer onder) overgangsrecht, beperking bouwmogelijkheden/belangenafweging, provinciale verordening/Natuurnetwerk Brabant (NNB)
* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3299: Awb, Wro; bpl, evenementen, voorbereiding herstelbesluit, aantal bezoekers, muziekgeluid en stemgeluid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid/gestelde waarde, parkeerbehoefte/CROW, op- en afbouwactiviteiten/soundchecken, tussenuitspraak na eerdere tussenuitspraak
* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3300: Awb, Wabo; weigering intrekking omgevingsvergunning, varkenshouderij, combiluchtwassers, geurverwijderingsrendement, rapport “Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen”, wijziging Rgv, leaflet/metingen, gewijzigde geuremissiefactoren/overschrijding geurnorm (Rb Gelderland 19/1521)
* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3320: Awb, Wro; bpl, uitbreiding bedrijventerrein, VNG-brochure/gemengd gebied, voorbereiding, behoefte, gemeentelijk en provinciaal beleid, stikstofdepositie, emissies wegverkeer/5 km-grens, afwijkingsbevoegdheid, beschermde soorten, steenuil/leefgebied, kerkuil/compenserende maatregelen, hydrologie, landschap en cultuurhistorie/dekzandkopjes, zendmasten/gezondheid, geluid/optrektoeslag, afwijkingsbevoegdheid/verkoop van brand- en explosiegevaarlijke stoffen
* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3301: Awb, Wabo; omgevingsvergunning houtopstand vellen, meerstammige esdoorns, noodzaak kap/afbreken stammen, beoordelingstabel, tegenrapport, breukvastheid/stabiliteit, langloten/kortloten, goede procesorde (Rb Rotterdam 21/1355 en 21/1354)
* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3319: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, afwijken bpl, horeca, gelijkheidsbeginsel, besluit op bezwaar, aanvraag om omgevingsvergunning, voorbereiding/motivering
* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3302: Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, beperking bouw- en gebruiksmogelijkheden, onafhankelijkheid en onpartijdigheid deskundige, dubbelbestemmingen/art 6.1, zesde lid, schade/verleende omgevingsvergunning (Rb Gelderland 19/6960)
* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3303: Awb, Wro; bpl, woningbouw, herkaveling/kleinere kavels, akkerbouwbedrijf, gevolgen bedrijfsvoering, gewasbeschermingsmiddelen/relativiteitsvereiste, 50 m/locatiespecifiek onderzoek, mogelijkheden voorgaande plan, Activiteitenbesluit milieubeheer, tussenuitspraak
* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3312: Awb ,Wro, Wabo; bpl, omgevingsvergunning, gecoördineerde voorbereiding, kantoorgebouw/woningbouw, plangrens, toepassing Chw, MER/samenhang, behoefte, hittestress, windhinder/beleidsregel, cumulatieve effecten, groen/voorwaardelijke verplichting, provinciale verordening/herbegrenzingsbesluit, soortenbescherming, bezonning/schaduw, TNO-norm, parkeren, reflectie geluid, bemaling, voorschrift omgevingsvergunning/grondwater, deels einduitspraak/deels tussenuitspraak
* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3199: Awb, Wegenwet, verzoek handhaving, ontrekking openbaarheid, APV, keerwand, toegankelijkheid, overtreding, privaatrechtelijke aangelegenheid (Rb Noord-Holland 20/812)
* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3200: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, uitweg, verslechtering verkeersveiligheid, ontmoetingskansen, langzaam verkeer, lage snelheid/ingrijpende gevolgen, belangenafweging (Rb Noord-Holland 19/4387)
* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3295: Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, directe schade, vervallen recreatiebestemming, zandwinning/verondieping, verduidelijking rechtspraak, tijdelijk voordeel, moment verkrijging onroerende zaak/verwerving, bedoeling gunstige aanpassing (Rb Gelderland 20/1732)
* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3306: Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, indirecte schade, AZC/militaire doeleinden, planvergelijking, taxatie/hoogte schadebedrag, einduitspraak na tussenuitspraak (Rb Oost-Brabant 21/358)
* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3313: Awb, Wro; bpl, woningen, commerciële ruimten, verdiepte parkeergarage, parkeren/mobiliteitsplan, HOV-reductie/parkeernota, deelauto’s, onderbouwing correctiefactor, parkeercapaciteit, MER/samenhang, tussenuitspraak
# ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3297: Awb, Waterwet; peilbesluit, Natura 2000, verdroging natuurkavels, gevolgen waterpeilen gierkelders, opbolling grondwater/kwel, noodzaak instellen zomerpeil, flexibel peil/beheermarge, herstelbesluit/goede procesorde, bodemopbouw, functioneren watersysteem (Rb Midden-Nederland 17/3897)
* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3296: Awb, Wro; bpl, kennisgeving ontwerpplan, duur terinzagelegging, passeren gebrek, tekort sportvelden, Amsterdamse referentienorm, sportnorm, groenblauw woonmilieu, planbegrenzing
* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3311: Awb, Wro; bpl, verbrede reikwijdte, uitnodigingsplanologie, beslisboom water, gewijzigde wet- en regelgeving, gewijzigd beleid en/of gewijzigde richtlijnen, aansluiting watersysteem, aanvullende voorwaarden
* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3305: Awb, Wro; bpl, herstel omissies, bedrijfswoning/burgerwoning, tweede keer overgangsrecht, verzoek zelf in de zaak voorzien
* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3314: Awb, Wro; bpl, bunkerstation, drijvend tankstation/binnenvaart, locatie, noodzaak uitbreiding bunkerstation, bevoorrading per water/per tankwagen, zicht/historische schepen, geluidoverlast, Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, gecumuleerde geluidbelasting, visuele/nautische kwaliteit, uitvoerbaarheid/eigendomsverhoudingen
* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3321: Awb, Wro, Wabo; bpl en omgevingsvergunning, gecoördineerde voorbereiding, woongebouwen, kwantitatieve en kwalitatieve behoefte, plantoelichting/verweerschrift, bouwhoogte, uitzicht/privacy, schaduwwerking/bezonningsstudie, lichte TNO-norm, verkeersgeneratie zorgwoningen, capaciteit wegen, voldoende parkeergelegenheid/nota parkeernormen, CROW-publicatie 381, aanwezigheidspercentages
* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3304: Awb, Wro; bpl, verplaatsing en vergroting clubgebouw, voetbalvereniging, maatschappelijke voorzieningen, omschrijving dorpshuisfunctie, mogelijkheid plaatsing windturbines/woon- en leefklimaat
* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3249: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, telecommunicatiemast, gezondheid, alternatieven (Rb Overijssel 21/1219)
* Rechtbank Oost-Brabant 16 november 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:5041: Awb, Wabo, Gmw; vovo en kortsluiten, exploitatie hondenfokkerij en hondenpension, bezoekverslagen/hondenpension, uitleg bpl/strijd bpl, gelijkheidsbeginsel, concreet zicht op legalisatie, begunstigingstermijn/dierenwelzijn, herplaatsing honden
* Rechtbank Midden-Nederland 15 november 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:4557: Awb, Wnb; afwijzing verzoek wijzigen/handhaven natuurvergunning, Maasvlakte 2, compensatieverplichting/voorschrift natuurvergunning, ecologische winst, voldoende compensatie, overtreder/vergunninghouder, noodzaak wijzigen vergunningvoorschrift, macht/contractuele afspraken, (geen) bijzondere omstandigheden
* College van Beroep voor het bedrijfsleven 15 november 2022, ECLI:NL:CBB:2022:763: Awb, Msw; overtredingen/boete, transportbedrijf, feitcode/(herstel) beslissing op bezwaar, zienswijze, overschrijding redelijke termijn/boetematiging (Rb Overijssel 19/1582)
* College van Beroep voor het bedrijfsleven 15 november 2022, ECLI:NL:CBB:2022:762: Awb, Msw; overtredingen/boete, transportbedrijf, tijdig geven cautie, vaststellen overtredingen/NVWA-rapport (Rb Overijssel 19/2223)
* College van Beroep voor het bedrijfsleven 15 november 2022, ECLI:NL:CBB:2022:761: Awb, Msw; overtredingen/boete, transportbedrijf, cautie, H1-staten, waarschuwing, overmacht (Rb Overijssel 20/1585)
* College van Beroep voor het bedrijfsleven 15 november 2022, ECLI:NL:CBB:2022:760: Awb, Msw; overtredingen/boete, transportbedrijf, overtreding, vervoersbewijs/onjuist kenteken, cautie, verslag hoorzitting, wegnemen laagste boete (Rb Overijssel 20/794)
* College van Beroep voor het bedrijfsleven 15 november 2022, ECLI:NL:CBB:2022:759: Awb, Msw; overtredingen/boete, transportbedrijf, vaststellen overtreding, VDM/afzonderlijke transporten, feitcode/(herstel) beslissing op bezwaar, overmacht, geen zienswijzemogelijkheid, boetematiging/prikkelwerking (Rb Overijssel 20/1414)
* College van Beroep voor het bedrijfsleven 15 november 2022, ECLI:NL:CBB:2022:758: Awb, Msw; overtredingen/boete, transportbedrijf, feitcode/(herstel) beslissing op bezwaar, geen zienswijzemogelijkheid, gelijkheidsbeginsel, boetematiging/prikkelwerking (Rb Overijssel 20/130)
* College van Beroep voor het bedrijfsleven 15 november 2022, ECLI:NL:CBB:2022:757: Awb, Msw; overtredingen/boete, transportbedrijf, wettelijke grondslag, feitcode/(herstel) beslissing op bezwaar, overmacht, meerdere boetes/meerdere overtredingen (Rb Overijssel 20/1213)
* Rechtbank Overijssel 14 november 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3339: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, afwijken bpl, en vellen houtopstand, zendmast, perceelsafscheiding en kappen bomen, bezwaarfase/volledige heroverweging, uitleg binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, antennebeleid, gemeentelijk beleid, alternatieven, belangenafweging
* Rechtbank Overijssel 14 november 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3338: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, afwijken bpl en werkzaamheden rijksmonument, wintertuin, aanhoudingsplicht, toetsing (juist) bpl, uitleg planregels, beleidsregels, parkeren CROW, geluid/terrassen, Activiteitenbesluit milieubeheer, uitzicht
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11 november 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6696: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, afwijken bpl en activiteit bij een gemeentelijke monument, splitsen monumentaal pand, binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, landschappelijke inpassing/erfbeplantingsplan, cultuurhistorische waarden, aantasting belangen/woon- en leefklimaat, parkeerplaatsen, tussenuitspraak
* ABRvS 11 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3248: Awb, Wro; vovo, bpl, woningen, inspraak, vooringenomenheid, woon- en leefklimaat, bouwmogelijkheden, privacy, bezonning, verkeer/parkeren, gemeentelijk beleid, provinciale verordening, Natura 2000/relativiteitsvereiste
* Rechtbank Oost-Brabant 11 november 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:5008: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, horeca-activiteiten, strijd bpl, bepalen parkeerbehoefte/aanvraag, geluidniveau onderzoek, ontoereikend voor feesten en partijen, achtergrondmuziek, omgevingsdialoog
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 november 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6695: Awb, Wnb; natuurvergunning, bouwen vleesveestal, uitbreiden dieraantal, intrekking vergunning, procesbelang, terugkerende of toekomstige gelijksoortige activiteiten
* Rechtbank Noord-Nederland 10 november 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:4174: Awb, TwG, BW; schadevergoeding, mijnbouwschade, rapportages deskundigen, consistent, beoordelingskader/Praktische Uitwerking, grenswaarden SBR Trillingsrichtlijn, trillingssnelheid
* HvJEU 10 november 2022, ECLI:EU:C:2022:864: Richtlijn 92/43/EEG/habitatrichtlijn; prejudiciële verwijzing, beoordelingsverplichting, voortzetting reeds vergunde installatie, onvolledige beoordeling, nieuwe vergunning, tussentijds verrichte beoordelingen
* Rechtbank Den Haag 10 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:11762: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, aanleg waterwinning, slopen gemeentelijke monumenten en bomen kappen, volledigheid aanvraag, heroverweging in bezwaar, belang monumentenzorg, aanleg en drain, waterwingebied, grondwaterbescherming, natuurbelang, monumentale en recreatieve belang
* Rechtbank Gelderland 10 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:6303: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, afwijzing invordering, geen strijd beheersverordening, vernietiging last onder dwangsom, onjuiste motivering
* Rechtbank Gelderland 9 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:6295: Awb, Wabo; omgevingsvergunning aanleggen in- en uitweg, afwijken beleid, uiterlijk aanzien van de omgeving, verstening, beperking mogelijkheden groenvoorzieningen, belangenafweging, gelijkheidsbeginsel, maatwerkoplossing
* Rechtbank Noord-Holland 9 november 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:10013: BW; kweker, akkerbouwbedrijf, bespuiten gewassen herbicide, schade, aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen/6:175 BW, Verordening (EG) 1272/200, Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging, richtlijn 67/548/EEG, Veiligheidsinformatiebladen, bladmonster, meetonzekerheid
* Rechtbank Rotterdam 9 november 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:9830: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, medisch centrum/verruiming openingstijden, parallel belang/zelfstandig eigen belang, volledigheid aanvraag, woon- en leefklimaat, parkeren/verkeer, noodzaak/belangenafweging, vooringenomenheid
* Rechtbank Gelderland 9 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:6283: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, strijd beheersverordening/meerdere huishoudens, definitie/bestemmingsomschrijving, uitleg beheersverordening, toegelaten functie, woning/wonen
* Rechtbank Gelderland 9 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:6293: Awb, Wro; afwijzing tegemoetkoming planschade, woningbouw, planvergelijking, bouwmogelijkheden/oppervlakte, passeren gebrek, schoolgebouw/met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, schadefactoren, taxatie, verzoek inschakelen STAB
* Rechtbank Den Haag 9 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:11457: BW; nadeelcompensatie, horecaondernemers/corona, égalitébeginsel, artikel 1 EP EVRM, abnormale en speciale last, arresten Leffers/Harrida, relevante referentiegroep
* Rechtbank Amsterdam 8 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:6417: Awb, Wegenverkeerswet 1994; verkeersbesluit, bussluis, ontvankelijkheid beroep, verkeerskundig rapport, verkeersmodel, sluipverkeer
* Rechtbank Gelderland 8 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:6256: Awb, Wabo, Gmw; afwijzing verzoek handhaving, controlepogingen/geen verslagen, controlerapport/geen controle in de woning, corona, controle niet representatief
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 8 november 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6579: Awb, Wabo, Gmw; afwijzing verzoek handhaving, verhuren woning/recreatiewoning, overtreding, uitleg planregels/huishouden
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 8 november 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6581: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, prostitutie, overtreders/huurovereenkomst, gelijkheidsbeginsel, hoogte dwangsommen
* Rechtbank Noord-Nederland 8 november 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:4103: Awb, TwG, BW; schadevergoeding, waardedaling, methode “Atlas voor gemeenten”, imago-effect, moment totstandkoming koopovereenkomst, aardbeving Huizinge, bijzondere omstandigheden/afwijken beleid
* Rechtbank Overijssel 4 november 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3218: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, strijd bpl en milieu, uitbreiden varkenshouderij, belanghebbende, Varkens in nood-jurisprudentie, bekendmaking, geurbelasting, voor- en achtergrondbelasting, Wgv/gemeentelijke geurverordening, bijlagen 6 en 7 bij Handreiking Wgv
* Rechtbank Limburg 2 november 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:8516: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, uitvoeren werk, strijd bpl en invloed fysieke leefomgeving, (legaliseren) trayveld, belanghebbende, watervergunning, kwelwaterproblemen, wettelijk vooroverleg/waterschap
* Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 1 november 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3767: BW; koopovereenkomst, asbestverontreiniging, deskundigenbericht, landelijke normen/ernstige verontreiniging, non-conformiteit, normaal gebruik, humane risico’s/sanering, raming kosten sanering
* Rechtbank Den Haag 27 oktober 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:11335: Awb, Wabo; omgevingsvergunning vellen houtopstand, kappen en verplaatsen bomen, Bomen Effect Analyse (BEA), herinrichtingsplan, waarde bomen, verkeersveiligheid, riolering, herplantplicht, tussenuitspraak
* Rechtbank Den Haag 26 oktober 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:10839: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, tandartspraktijk/woning, constructieve doorbreking, Mor/hoofdlijn constructie, limitatief-imperatief stelsel, evidente privaatrechtelijke belemmering
# ! Rechtbank Noord-Nederland 19 oktober 2022, LEE 19/1463; Awb, Wm; afwijzing verzoek handhaving, melkveehouderij, co-/mestvergistingsinstallatie, geur, uitgangspunten, geurberekening
# ! Rechtbank Noord-Nederland 19 oktober 2022, LEE 19/2084; Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, afwijken bpl en milieu, melkveehouderij, co-/mestvergistingsinstallatie, agrarische nevenactiviteit, verhouding eigen mest/mest elders, eerdere vergunning/eerdere uitspraak rechtbank
* Rechtbank Noord-Nederland 13 oktober 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:4154: Awb, Wnb; vergunning, melkveehouderij met theehuis en kaasmakerij, externe saldering, emissiearm stalsysteem/uitspraak ABRvS, wijzigingsbesluit, onzekere factoren, directe samenhang, beweiden, bemesten
* Rechtbank Noord-Holland 15 september 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:8919: Awb, Msw; boetes, veehouderij, gebruiksnorm dierlijke meststoffen, derogatie, mestvoorraden, oppervlakte landbouwgrond, aanmelding bedrijf, vervoersbewijs/foute code, overtreder, matiging boete
* Rechtbank Midden-Nederland 25 mei 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2111: Awb, Wegenverkeerswet 1994; verkeerbesluit, alternerend parkeren/parkeerverbod, alternatieve oplossing, belangenafweging
* Rechtbank Midden-Nederland 6 mei 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1764: Awb, Wabo; omgevingsvergunning vellen houtsopstand, APV, herplantplicht, struikgewas/insectenleven, broed- en schuilplaats/vogelsoorten, compensatie, toestemming VvE
* Rechtbank Midden-Nederland 1 april 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1230: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, exploitatievergunning, restaurant/terras, uitleg begrip gebouwd terras/bpl, gebonden beschikking, woon- en leefsituatie, geluid/akoestisch onderzoek, Activiteitenbesluit milieubeheer
* Rechtbank Midden-Nederland 18 maart 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1429: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, twee hoogspanningsmasten, bouwregels bpl, bouwhoogte/magneetveldzone, Bouwbesluit 2012/rechtens verkregen niveau, eisen nieuwbouw, welstand
* Rechtbank Midden-Nederland 8 maart 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1346: Wegenverkeerswet 1994, verkeersbesluit, geslotenverklaring, eenrichtingsweg en voorrangsregeling, belanghebbende, verkeersafwikkeling/verkeersveiligheid, geluid, luchtkwaliteit, motivering

# = betrokkenheid STAB
!  = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen

* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3295: Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, directe schade, vervallen recreatiebestemming, zandwinning/verondieping, verduidelijking rechtspraak, tijdelijk voordeel, moment verkrijging onroerende zaak/verwerving, bedoeling gunstige aanpassing (Rb Gelderland 20/1732)
5.2.Mede gelet op de inhoud van de overwegingen van de rechtbank en het debat daarover tussen partijen, ziet de Afdeling aanleiding haar rechtspraak op dit punt te verduidelijken. Bij het bepalen van de tegemoetkoming in planschade wordt in beginsel geen rekening gehouden met een voor de aanvrager, in vergelijking met het ten tijde van de verkrijging van de onroerende zaak geldende planologische regime, voordelige, na de datum van verwerving daarvan door de aanvrager in werking getreden, wijziging van het planologisch regime, die ongedaan wordt gemaakt door het beweerdelijk schade veroorzakende besluit.

* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3313: Awb, Wro; bpl, woningen, commerciële ruimten, verdiepte parkeergarage, parkeren/mobiliteitsplan, HOV-reductie/parkeernota, deelauto’s, onderbouwing correctiefactor, parkeercapaciteit, MER/samenhang, tussenuitspraak
De Afdeling stelt voorop dat het in beginsel mogelijk is om het aantal benodigde
parkeerplaatsen naar beneden bij te stellen vanwege bijvoorbeeld de beschikbaarheid van deelauto’s. In dat verband verwijst de Afdeling naar haar uitspraak van 17 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:569, over de omgevingsvergunning voor het project “Post Rotterdam”. Anders dan in de uitspraak over het project “Post Rotterdam” is de Afdeling in deze zaak van oordeel dat de bijstelling van de parkeerbehoefte voor de bewoners van de wooneenheden niet op een navolgbaar uitgangspunt is gebaseerd. Vanwege het ontbreken van een voldoende onderbouwing heeft de raad zich redelijkerwijs niet op de hiervoor genoemde correctiefactor voor deelauto’s uit de parkeernota 2019 mogen baseren. Het gevolg daarvan is dat niet kan worden beoordeeld of de raad de parkeerbehoefte voor de bewoners van de in het plan voorziene wooneenheden plan redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen op 42 parkeerplaatsen.

* ABRvS 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3320: Awb, Wro; bpl, uitbreiding bedrijventerrein, VNG-brochure/gemengd gebied, voorbereiding, behoefte, gemeentelijk en provinciaal beleid, stikstofdepositie, emissies wegverkeer/5 km-grens, afwijkingsbevoegdheid, beschermde soorten, steenuil/leefgebied, kerkuil/compenserende maatregelen, hydrologie, landschap en cultuurhistorie/dekzandkopjes, zendmasten/gezondheid, geluid/optrektoeslag, afwijkingsbevoegdheid/verkoop van brand- en explosiegevaarlijke stoffen
15.6.  SNMA heeft tegen het na de vaststelling van het plan verrichte onderzoek aangevoerd dat de waarneming van een roepende steenuil op een afstand van 130 m tot 160 m van het plangebied niet uitsluit dat het plangebied een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het leefgebied van deze soort. Verder stelt SNMA dat volgens de Steenuilwerkgroep het plangebied door steenuilen gebruikt wordt en ook essentieel onderdeel uitmaakt van hun leefgebied. Onder verwijzing naar haar uitspraak van 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1457, overweegt de Afdeling dat foerageergebieden in beginsel niet worden beschermd via het soortenbeschermingsregime van de Wnb. Dit is alleen anders als – kortheidshalve – een foerageergebied samenvalt met een vaste voortplantings- of rustplaats of indien essentiële foerageergebieden die niet samenvallen met een vaste voortplantings- of rustplaats zodanig worden aangetast dat daardoor de functionaliteit van de vaste voortplantings- of rustplaatsen van de betrokken diersoort wordt aangetast. ……………..

* Rechtbank Midden-Nederland 15 november 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:4557: Awb, Wnb; afwijzing verzoek wijzigen/handhaven natuurvergunning, Maasvlakte 2, compensatieverplichting/voorschrift natuurvergunning, ecologische winst, voldoende compensatie, overtreder/vergunninghouder, noodzaak wijzigen vergunningvoorschrift, macht/contractuele afspraken, (geen) bijzondere omstandigheden
18. Partijen hebben tijdens de zitting uitvoerig gediscussieerd over de vraag of de te behalen ecologische winst van 10% alleen ziet op biomassa of ook op bijvoorbeeld soortdiversiteit en dichtheid. De rechtbank is van oordeel dat dit laatste het geval is. De opgenomen compensatieverplichting is volgens de toelichting bij de natuurvergunning afgestemd op de uit de passende beoordeling voortvloeiende compensatieopgave en het daarin vermelde compensatieplan, de in de PKB PMR 2006 aangegeven uitgangspunten en randvoorwaarden en de over de uitvoering met de rijksoverheid gemaakte afspraken. In al deze documenten is opgenomen dat door de aanleg van de Tweede Maasvlakte in totaal 2.455 hectare van habitattype 1110B in de Voordelta verloren gaat en dat dit moet worden gecompenseerd. Om het areaalverlies van habitattype 1110B als voedselbron voor vogels en vissen te compenseren is van meet af aan het uitgangspunt geweest dat maatregelen genomen moeten worden om de kwaliteit van soortgelijke zeebodem als voedselbron voor vogels en vissen elders in de Voordelta te verbeteren. Voor het begrip ecologische winst is in eerste instantie alleen de indicator biomassa gebruikt, maar vanaf 2015 is na wijziging van het Monitoringsplan een aantal andere indicatoren toegevoegd waaronder dichtheid en diversiteit…… Daaruit kan worden afgeleid dat ecologische winst dus méér is dan alleen een toename van biomassa.
30. Voordat de rechtbank ingaat op de door de minister genoemde omstandigheden, wil zij benadrukken dat het bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte gaat om een ingrijpend project dat, zo staat buiten kijf, significante effecten heeft (gehad) op het natuurgebied Voordelta. Van meet af aan was duidelijk dat compensatie hiervoor nodig was en dat de in dat kader te nemen maatregelen tijdig moesten worden uitgevoerd, gemonitord en waar nodig bijgesteld. De rechtbank stelt aan de hand van de dossierstukken vast dat reeds langere tijd bekend is dat met de enige ingezette maatregel niet het gewenste doel is bereikt. Het heeft de rechtbank dan ook verbaasd dat de minister in haar besluitvorming het verzoek van eisers heeft afgewezen zonder iets op te nemen over een reële termijn waarbinnen (extra) maatregelen ten behoeve van de natuurcompensatie dan wel zullen worden uitgevoerd. Dat verzoekers om handhaving zonder enige indicatie van een tijdpad of plan van aanpak maar moeten afwachten op welk moment de minister de handhaving dan wel concreet gaat oppakken, acht de rechtbank niet acceptabel en past ook niet bij de verantwoordelijkheid die de minister op dit gebied heeft.
32. Over de omstandigheden die volgens de minister handhavend optreden onredelijk zouden maken, overweegt de rechtbank het volgende. De minister geeft aan dat onzeker is of met het handhavend optreden tegen de overtreding van voorschrift 23a, bijvoorbeeld door te eisen dat nadere beperkingen ingesteld worden voor de bodemberoerende visserij, de totale vereiste ecologische winst van 10% wordt bereikt. Dat maakt echter niet dat deze maatregel zonder meer aan de kant kan worden geschoven. De rechtbank verwijst in dat verband ook naar overweging 17 van deze uitspraak, waaruit blijkt dat voorschrift 23a er niet aan in de weg staat dat de doelstelling van 10% stapsgewijs wordt gehaald. Daar komt nog bij dat de minister niet betwist dat een maatregel waarbij bodemberoerende visserij wordt verboden, een positief effect zal hebben. Waarom de minister daar dan toch niet toe wil overgaan om in ieder geval enige compensatie te bewerkstelligen, wordt uit het bestreden besluit niet duidelijk. De rechtbank ziet ook niet in waarom de minister alleen de suggestie van eisers meeneemt in haar afweging. De minister heeft als bevoegd gezag de taak om te beslissen op welke wijze en onder welke voorwaarden zij handhavend wil optreden en gelet op haar beginselplicht tot handhaving is zij daarbij gehouden om ook andere mogelijkheden dan de door eisers voorgestelde mee te nemen. Dat heeft zij in dit geval ten onrechte nagelaten. De rechtbank volgt evenmin het standpunt van de minister dat essentieel is dat er eerst overeenstemming wordt bereikt met de Europese Commissie over een alternatieve invulling van de plicht tot compensatie. In deze zaak gaat het over handhaving op basis van een bestaand voorschrift en niet over een eventuele wijziging van dat voorschrift………Tot slot blijkt uit het bestreden besluit niet dat de minister alle betrokken belangen, waaronder ook de belangen van vissers en visserijorganisaties, in kaart heeft gebracht, en deze belangen vervolgens heeft afgewogen, laat staan dat zij uiteen heeft gezet waarom het belang van de natuur(compensatie) voor die overige belangen moet wijken.

* HvJEU 10 november 2022, ECLI:EU:C:2022:864: Richtlijn 92/43/EEG/habitatrichtlijn; prejudiciële verwijzing, beoordelingsverplichting, voortzetting reeds vergunde installatie, onvolledige beoordeling, nieuwe vergunning, tussentijds verrichte beoordelingen
Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:
1) Artikel 6, lid 3, eerste volzin, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna moet aldus worden uitgelegd dat:
de voortzetting, onder ongewijzigde voorwaarden, van de exploitatie van een installatie die reeds in de projectfase is vergund, in beginsel niet hoeft te worden onderworpen aan de in die bepaling neergelegde beoordelingsverplichting. Echter, ingeval de aan de afgifte van de vergunning in kwestie voorafgaande beoordeling enkel betrekking had op de gevolgen van het project afzonderlijk – zonder dat in aanmerking werd genomen dat dit project bestond naast andere projecten – en die vergunning de voortzetting van die exploitatie bovendien afhankelijk stelt van de voorwaarde dat een nieuwe vergunning wordt verkregen waarin het nationale recht voorziet, moet aan de afgifte van deze nieuwe vergunning een nieuwe beoordeling voorafgaan die voldoet aan de vereisten van die bepaling.
2) Artikel 6, lid 3, eerste volzin, van richtlijn 92/43 moet aldus worden uitgelegd dat:
bij de vaststelling of het nodig is om voor de voortzetting van de exploitatie van een installatie die reeds in de projectfase is vergund na een beoordeling die niet voldeed aan de vereisten van die bepaling, een nieuwe beoordeling moet worden verricht die wel voldoet aan die vereisten, en in voorkomend geval bij het verrichten van deze nieuwe beoordeling, rekening behoort te worden gehouden met de in de tussentijd verrichte beoordelingen, zoals die welke zijn voorafgegaan aan de vaststelling van een nationaal stroomgebiedbeheersplan en een Natura 2000-plan die onder meer betrekking hebben op de zone waarin het gebied gelegen is waarvoor die exploitatie gevolgen kan hebben, indien deze eerdere beoordelingen relevant zijn en de daarin vervatte vaststellingen, inschattingen en conclusies volledig, nauwkeurig en definitief zijn.

* Rechtbank Den Haag 10 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:11762: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, aanleg waterwinning, slopen gemeentelijke monumenten en bomen kappen, volledigheid aanvraag, heroverweging in bezwaar, belang monumentenzorg, aanleg en drain, waterwingebied, grondwaterbescherming, natuurbelang, monumentale en recreatieve belang.
11.2. De rechtbank overweegt dat verweerder ondeugdelijk heeft gemotiveerd waarom in de belangenafweging met betrekking tot de sloop van de zes barakken buiten de 30 meter-zone zwaarwegend belang is toegekend aan het beschermen van bronnen voor drinkwatervoorziening tegen verontreiniging. Tijdens de zitting heeft Dunea toegelicht dat het behoud van deze zes barakken weliswaar een onwenselijke situatie oplevert en moet leiden tot het nemen van extra beheersmaatregelen, maar dat de kwaliteit van de waterwinning wel gegarandeerd kan worden. De rechtbank begrijpt hieruit dat de risico’s op verontreiniging minder groot zijn dan bij de barakken die binnen de 30 meter-zone staan. Vindt verontreiniging bij een van de zes barakken buiten de 30 meter-zone plaats, dan heeft Dunea immers conform haar beschermingsstrategie (meer dan) zestig dagen de tijd om maatregelen te nemen ter voorkoming van drinkwaterverontreiniging. Dunea heeft er weliswaar terecht op gewezen dat ook deze zes barakken volgens de provinciale milieuverordening in een waterwingebied staan, maar daar staan ze al meer dan zeventig jaar, zonder dat Dunea eerder aanleiding heeft gezien om de daarmee gepaard gaande risico’s terug te dringen door de barakken te verwijderen. Dat de zes barakken in het waterwingebied staan is dus op zichzelf bezien onvoldoende om te kunnen concluderen dat zij een bedreiging vormen voor de drinkwatervoorziening…..
11.5.De rechtbank vindt dat verweerder ook het gewicht dat is toegekend aan het natuurbelang en het belang bij het terugdringen van stikstofdepositie onvoldoende heeft gemotiveerd. ……………………
Weliswaar volgt uit de passende beoordeling dat het slopen van de zes barakken voordelen biedt voor de natuur, maar verweerder heeft niet inzichtelijk gemaakt waarom het belang bij die voordelen zwaarder weegt dan het belang bij het behouden van de zes barakken.
11.6…… Zonder nadere motivering miskent verweerder hiermee de waarde die de zes barakken toekomt op grond van hun monumentale status en het belang van hun ensemblewaarde, zoals die naar voren komen uit de aanwijzingsbesluiten en uit de rapporten die verweerder in het geding heeft gebracht. Zo benadrukt ir. H.C.A. de Kat in zijn rapport de gaafheid van het hele complex aan barakken, en is het volgens hem van essentieel belang dat alle gebouwtypen bewaard blijven en de hiërarchische opbouw van de legerplaats herkenbaar blijft. Uit het rapport van Wevers & Van Luipen volgt dat barakken 833 tot en met 846 beeldbepalend zijn voor het ensemble, en dat het daarom niet wenselijk is om die te slopen. De rechtbank stelt vast dat daaronder vier van de zes te slopen barakken buiten de 30 meter-zone vallen. Ook de erfgoedcommissie benadrukt de ensemblewaarde van de diverse barakken en adviseert mede gelet daarop om af te zien van de voorgenomen sloop. Tegen deze achtergrond is de rechtbank van oordeel dat verweerder onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het belang van de beleefbaarheid van vier barakken in een landschapspark zwaarder weegt dan het belang van monumentenzorg dat wordt gediend bij behoud van de zes barakken.

* Rechtbank Rotterdam 9 november 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:9830: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, medisch centrum/verruiming openingstijden, parallel belang/zelfstandig eigen belang, volledigheid aanvraag, woon- en leefklimaat, parkeren/verkeer, noodzaak/belangenafweging, vooringenomenheid
10.1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan met toepassing van de kruimelgevallenregeling moet het bevoegd gezag, gelet op het toetsingskader in artikel 2.12, aanhef en onder a, van de Wabo, beoordelen of de aangevraagd activiteit in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Of de aangevraagde activiteit noodzakelijk is, is daarbij niet bepalend. Het gaat primair om de ruimtelijke gevolgen van de activiteit. Wanneer er op dat punt wezenlijke nadelige effecten zijn, moet het bevoegd gezag een belangenafweging maken. Daarin kan de noodzaak of het belang van de aangevraagde activiteit een rol spelen. ………………………..
Naar het oordeel van de rechtbank is de communicatie van verweerder tijdens de besluitvormingsprocedure op dit punt niet duidelijk genoeg geweest. Voor zover verweerder heeft gesteld dat avond- en weekendopenstelling van het medisch centrum noodzakelijk is vanwege de eisen van zorgverzekeraars, heeft hij die noodzaak bovendien onvoldoende onderbouwd. Het resultaat van de besluitvorming is naar het oordeel van de rechtbank echter niet in strijd met artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo. In dit geval zijn de gevolgen van de verruiming van de openingstijden voor het woon- en leefklimaat van omwonenden zeer beperkt (zie overweging 9.3 van deze uitspraak). Verweerder kon de aangevraagde verruiming van de openingstijden alleen al daarom in redelijkheid in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening achten, ook zonder nadere afweging tussen de noodzaak van de verruiming van de openingstijden en de ruimtelijke effecten. De omgevingsvergunning is daarom niet in strijd met artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo verleend.

* Rechtbank Den Haag 9 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:11457: BW; nadeelcompensatie, horecaondernemers/corona, égalitébeginsel, artikel 1 EP EVRM, abnormale en speciale last, arresten Leffers/Harrida, relevante referentiegroep
4.9.Het vereiste van de speciale last, waarbij het erom gaat of een benadeelde burger of groep zwaarder wordt getroffen dan anderen in een vergelijkbare positie zonder dat daarvoor een rechtvaardiging bestaat, roept de vraag op met wie degene die stelt onevenredig te zijn benadeeld moet worden vergeleken, de zogenoemde referentiegroep. Horeca Nederland stelt zich in deze procedure op het standpunt dat de horecasector (in zijn geheel) onevenredig is geraakt door de maatregelen. ………
Volgens Horeca Nederland komt onder deze omstandigheden, waar het gaat om een grote groep met vergelijkbare ernstige schade, geen betekenis toe aan de speciale last; de hele horecasector is onevenredig zwaar geraakt en heeft recht op nadeelcompensatie……..
De Staat voert echter terecht aan dat de regelingen waar Horeca Nederland op wijst zien op steunmaatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Daaruit kan niet het bestaan van een rechtsplicht tot nadeelcompensatie voor door een (andere) maatregel getroffen groepen worden afgeleid en evenmin de bedoeling van de wetgever om af te zien van het vereiste van de speciale last bij civiele aanspraken op grond van het égalitébeginsel. Volgens de Staat geldt het criterium van de speciale last ook hier en kan aanspraak op nadeelcompensatie alleen aan de orde zijn voor horecaondernemers die in vergelijking met andere horecaondernemers bijzonder hard zijn getroffen. Voor die opvatting is volgens de Staat steun te vinden in de jurisprudentie en een beperkte invulling van de specialiteitseis sluit ook aan bij de ratio van het criterium en de taakverdeling tussen de wetgever en de rechter. Dat betoog slaagt.
4.11.De taakverdeling tussen de wetgever en de rechter brengt mee dat de rechter terughoudend moet zijn bij de toetsing van algemeen verbindende voorschriften. Regels die bevoegd en op goede gronden tot stand zijn gekomen, moeten in beginsel worden toegepast, ook als dat nadeel oplevert voor een bepaalde groep of groepen uit de samenleving. Het is niet aan de rechter om de regels te veranderen of de verdeling van daaruit voortvloeiende lasten te corrigeren en daarmee te beslissen over de verdeling van gemeenschapsgelden, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie. Dat maakt dat ook een zekere terughoudendheid geboden is bij de toepassing van het égalitébeginsel. Het égalitébeginsel moet er niet toe leiden dat de rechter de lasten van een of meer regels anders verdeelt tussen groepen in de maatschappij, maar biedt een grondslag om de onevenredige gevolgen van de toepassing van een regel of regels binnen een (beperkte) getroffen groep te compenseren.
4.13.Naar het oordeel van de rechtbank kan bij de beoordeling van een aanspraak op nadeelcompensatie toetsing aan het criterium van de speciale last en – daarmee – de vergelijking met een relevante referentiegroep niet achterwege blijven. Horeca Nederland gaat overigens zelf ook uit van een vergelijking daar waar zij stelt dat horecaondernemers onevenredig zwaar zijn getroffen, maar zij zet dat in de sleutel van de abnormale last. Bij de abnormale last in het kader van de nadeelcompensatie op grond van het égalitébeginsel gaat het echter niet om een vergelijking van de mate waarin burgers of groepen worden getroffen door bepaald overheidshandelen maar om de aard van de last zelf en of die boven het gebruikelijke uitstijgt. Uit de onderbouwing van haar stelling dat horecaondernemers onevenredig zijn getroffen komt naar voren dat Horeca Nederland de positie van de acht horecaondernemers vergelijkt met die van andere Nederlandse (sectoren van) ondernemers. Dat gaat uit van een onjuiste (te omvangrijke) referentiegroep en kan niet tot een geslaagd beroep op het égalitébeginsel leiden.
4.14. De relevante referentiegroep bij de toetsing van de speciale last is de groep die door het overheidshandelen in beginsel vergelijkbaar wordt geraakt. Om die groep te kunnen afbakenen en een vergelijking te kunnen maken met anderen binnen die groep moet sprake zijn van een of meer concrete maatregelen, besluiten of feitelijke handelingen van de overheid waardoor nadeel wordt veroorzaakt voor een bepaalde groep. In de dagvaarding baseert Horeca Nederland de verplichting van de Staat om de acht horecaondernemers te compenseren op de stelling dat zij onevenredig worden getroffen door ‘de coronamaatregelen’, een reeks aan maatregelen van verschillende aard die verschillende personen en sectoren in de maatschappij in verschillende mate hebben getroffen, zoals de avondklok, het verbod op samenkomsten, de beperkingen die golden in openbare ruimtes of juist specifiek voor (onderdelen van) eet- en drinkgelegenheden. Dat is onvoldoende bepaald en onvoldoende concreet om een relevante referentiegroep aan te kunnen wijzen waarmee de positie van de acht horecaondernemers dient te worden vergeleken.