Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:257: Awb, Wro; vovo, bpl, woningbouw, ander plandeel reeds geschorst, schorsing overige plandeel, gebiedsbescherming/bouwvrijstelling, Wnb/relativiteitsvereiste, verzoek na eerder verzoek
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:250: Awb, Wro; vovo en kortsluiten, woningbouw, procedure/inspraak, woon- en leefklimaat, groen, uitzicht, parkeren/voldoende parkeergelegenheid, voorwaardelijke verplichting
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:290: Awb, Wabo; weigering herziening besluit, bouwvergunning, vrijstelling en HGW, uitbreiding winkelpand/appartementen, 4:6 Awb/nieuw feit of veranderde omstandigheid, avondleveringen, stedenbouwkundige visie, niet tijdig beslissen/beslissing op bezwaar, schriftelijke ingebrekestelling (Rb Zeeland-West-Brabant 19/1647 en 19/2673)
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:300: Awb, Wro; bpl, terrras/beperking bedrijfsactiviteiten, vergunningvrije bouwwerken, planregeling, terras/bouwwerk, einduitspraak na tussenuitspraak
# ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:291: Awb, Tracéwet; tracébesluit, Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, aanpassingen station Amsterdam Centraal en sporen, perrons/reizigerstunnel, vervangen stalen bruggen, tracékeuze, MER, spoorgeluid, geluidproductieplafonds, stil materieel, opvullen geluidruimte, trillingen, externe veiligheid, groepsrisico/maatregelen, plasbrandaandachtsgebied, luchtkwaliteit, woon- en leefklimaat, einduitspraak/tussenuitspraak
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:262: Awb, Wob; verzoek openbaarmaking stukken, agrarisch bedrijf, verkavelingscommissie, adviescommissie, besloten vergadering, belangenafweging (Rb Overijssel 19/2455)
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:301: Awb; bouwvergunning, vrijstelling en HGW, uitbreiding winkelpand/appartementen, besluit, niet gericht op rechtsgevolg, mededeling raad aan college, feitelijke handeling (Rb Zeeland-West-Brabant 19/6557)
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:295: Awb, Wabo; omgevingsvergunningen bouwen, afwijken bpl en wijzigen rijksmonument, herinrichten woonboerderij/bouwen stalling, monumentale karakter/beschermd dorpsgezicht, belanghebbende, cultuurhistorische waarden/relativiteitsvereiste, bpl, advies RCE (Rb Gelderland 19/4147)
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:293: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, wooneenheden, tijdelijke huisvesting, aanvraag tijdelijke studentenhuisvesting, overtreding omgevingsvergunning, (on)zelfstandige wooneenheden, uitleg omgevingsvergunning, voortraject, wijzigen aanvraag/voorschrift omgevingsvergunning (Rb Limburg 21/915 en 21/845)
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:269: Awb, Wro; bpl, woonbestemming, ontvankelijkheid/Varkens in nood, strijd visie, landschapsadvies, beperking bedrijfsvoering/gewasbeschermingsmiddelen, natuurwaarden, soortenbescherming, tussenuitspraak
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:281: Awb, Wro; afwijzing verzoek wijzigen bestemming, woonbestemming, ontvankelijkheid/gemeenschap van goederen, rood-voor-rood-beleid, agrarische bestemming/Wgv, vestiging agrarisch bedrijf, bedrijfswoning
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:281: Awb, Wro; bpl, compensatiewoningen, rood voor rood-beleid, sloop bebouwing, beperking bedrijfsmogelijkheden, gewasbeschermingsmiddelen/spuitzone, afstand kleiner dan 50 m/geurregelgeving, tussenuitspraak
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:305: Awb, Wro; afwijzing aanvraag bpl, milieucategorie 2/VNG-brochure, verkeersaantrekkende werking/CROW-kengetallen, maatwerkbestemming, einduitspraak na tussenuitspraak
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:292: Awb, Wro; bpl, toren, woningen/commerciële functies, plangrens, m.e.r.-beoordelingsplicht, hittestress, windhinder, bezonning/lichte TNO-norm, parkeren, verkeer, externe veiligheid, verantwoording groepsrisico/maatregelen, stikstofdepositie/relativiteitsvereiste, geluid, luchtkwaliteit, ladder voor duurzame verstedelijking, grondwater, VNG-brochure/richtafstand, uitvoerbaarheid/Didam-arrest
# ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:283: Awb, Wro; bpl, wijzigen verkeersstructuur, aansluiting nieuwe woonwijk, openstelling busbaan/alle verkeer, geluid, akoestisch onderzoek, snelheidsregime/concept verkeersbesluit, bronmaatregelen/stillere wegdektypen, overdrachtsmaatregelen/stedenbouwkundige bezwaren, binnenwaarde, belangenafweging, tussenuitspraak
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:131: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, nieuwe supermarkt, belanghebbende, concurrentiebelang/vastgoedeigenaar, verzorgingsgebied/marktsegment, multifunctioneel pand/bpl, bijkomende omstandigheden (Rb Overijssel 20/1106)
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:294: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, erfafscheiding, uitsluiten vergunningvrij bouwen, tuinbestemming/letterlijke betekenis planregel, overkapping/bijbehorend bouwwerk, overschrijding redelijke termijn (Rb Noord-Holland 20/470 en 20/59)
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:278: Awb, Wvw 1994; verkeersbesluit, fietsstraat, ter inzage leggen verkeersanalyse, contra-expertise, doelstelling, verkeersveiligheid/wegbreedte, alternatief (Rb Den Haag 20/5151)
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:270: Awb, Wro; bpl, supermarkt, inpassen omgevingsvergunning/ruimtelijke aanvaardbaarheid, consoliderend bpl, andere vormen van detailhandel/vorige plan
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:264: Awb, Wob; verzoek openbaarmaking stukken, binnenstadsplan, Archiefwet/bewaartermijn, onderzoek/onafhankelijke ICT-specialist, artikel 6 EVRM/equality of arms (Rb Rotterdam 20/3295)
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:263: Awb, Wob; verzoek openbaarmaking stukken, binnenstadsplan, Archiefwet/bewaartermijn, onderzoek/onafhankelijke ICT-specialist, artikel 6 EVRM/equality of arms (Rb Rotterdam 20/3280)
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:266: Awb, Wob; verzoek openbaarmaking stukken, koopovereenkomsten, opvragen bij stichting/directe zeggenschap (Rb Rotterdam 21/2932)
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:268: Awb, Wabo; omgevingsvergunning (recreatie)woningen, strijd bpl, grondgebonden woningen/verwezenlijken bestemming, bovengelegen verdiepingen/bijbehorend bouwwerk, permanente bewoning, overschrijding bouwvlak, belangenafweging (Rb Zeeland-West-Brabant 21/4479 en 21/4480)
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:284: Awb, Wegenwet; voetpad, verharden groenstrook, onderdeel weg, openbare weg/toegankelijk, hoorplicht (Rb Den Haag 21/357)
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:282: Awb, Wro; bpl, woningbouw, gezondheidscentrum, mer-beoordeling, afstand/privacy en uitzicht, bezonning, watercompensatie/Keur, parkeerplaatsen/parkeervraag
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:302: Awb, Wro; bpl, woningbouw, invloed bedrijfsactiviteiten, verhuren woningen, diversiteit woningaanbod, doelstellingen NPRZ, mogelijkheid vervangende woningen, onteigening
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:280: Awb, Wabo, Wm; revisievergunning op- en overslaan afvalstoffen, omgevingsvergunning milieu, melding gebruikmaken vergunning, artikel 6:19 Awb/beroep van rechtswege, overgang van rechtswege/melding niet constitutief, rechtsgevolg (Rb Noord-Nederland 21/396)
* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:296: Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, bpl, twee supermarkten, waardedaling/inkomensderving, causaal verband/beëindiging huurovereenkomst, taxatiemethode, DCF-methode/NAR-methode (Rb Limburg 20/3172)
* Rechtbank Amsterdam 25 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:265: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning, bouwen/afwijken bpl/rijksmonument/beschermde soorten, Burgerweeshuis, onomkeerbare situatie, aantasting monumentale waarde, belangen vergunninghouder/kosten, technische staat
* Rechtbank Gelderland 24 januari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:344: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, afwijken bpl, uitleg bpl, horeca/zaalaccommodatie, beleidsregel/uitsluiten toepassing mogelijkheid kruimelgevallenregeling
* Rechtbank Gelderland 24 januari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:340: Awb, Wnb; weigering intrekking natuurvergunning, geitenhouderij, onjuist/onvolledige gegevens, dierenaantal/staloppervlakte, dierenwelzijn, uitspraak Logtsebaan, passende maatregelen, Wsn, beheerplan, uitvoering geven aan maatregelen, stalmaatregelen
* Rechtbank Overijssel 24 januari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:227: Awb, Wabo; afwijzing aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden en wijzigen inrichting, hoorplicht, vergewisplicht, strafbare feiten, ernstig gevaar/Wet Bibob, overtredingen, evenredigheid
* College van Beroep voor het bedrijfsleven 24 januari 2023, ECLI:NL:CBB:2023:36: Awb; verzoekschrift schadevergoeding, onrechtmatig besluit, fosfaatrecht, schadevergoedingsrecht BW, toerekening, causaal verband/stelplicht en bewijslast, nalaten/juiste gegevens, CRV rundveestaten, servicemelding/onderzoeksplicht
* Gerechtshof Amsterdam 24 januari 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:106: BW; erfdienstbaarheid, verklaring voor recht, uitleg/akte vestiging erfdienstbaarheid, partijbedoeling, weg/voetpad, verjaring, noodweg, BAG/industriefunctie, bestemmingsplan, parkeren (landbouw)voertuigen
* ABRvS 23 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:235: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, zelfstandige woonheden, opvang asielzoekers, belanghebbende, toename van voetgangers/gevolgen van enige betekenis, afstand, structuur omgeving/andere looproutes, overlast (Rb Gelderland 22/350, 22/368, 22/380 en 22/381)
* ABRvS 23 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:236: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, zelfstandige wooneenheden, opvang asielzoekers, procesbelang, toename van voetgangers/gevolgen van enige betekenis, afstand, structuur omgeving/andere looproutes (Rb Gelderland 22/430)
* ABRvS 20 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:231: Awb, Wro; vovo, bpl, verplaatsing supermarkt, ontvankelijkheid/connexiteit, verkeer/CROW-publicatie 318, verkeersveiligheid, laden en lossen, lichthinder, luchtkwaliteit, gebiedsbescherming/relativiteitsvereiste
* Conclusie A-G HvJEU 19 januari 2023, ECLI:EU:C:2023:39: prejudiciële verwijzing, richtlijn 2011/92/EU, milieueffectbeoordeling, voorevaluatie, passende beoordeling, motivering niet uitvoeren milieueffectbeoordeling, schadebeperkende maatregelen
* HvJEU 19 januari 2023, ECLI:EU:C:2023:30: prejudiciële verwijzing, verordening (EG) nr. 1107/2009, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaad, toelating/schadelijke gevolgen voor dieren en mensen, voorzorgsbeginsel, clothianidine en thiamethoxam, neonicotinoïdefamilie
* Rechtbank Limburg 19 januari 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:435: Awb, Gwm; exploitatievergunning, horeca, APV, terras/openingstijden, strijd bpl/omgevingsvergunning afwijken bpl, uitleg bpl/winkelopeningstijden, woon- en leefklimaat, (omgevings-)geluid, binnentuin/Activiteitenbesluit milieubeheer
* Rechtbank Overijssel 19 januari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:175: Awb, Msw; bestuurlijke boetes/dierlijke meststoffen, bio-correctie/Skal, evenredigheid, vaststelling eindvoorraad mest, nadelige uitwerking berekening, wettelijke systematiek, inschakeling STAB, matiging boete
* Rechtbank Overijssel 19 januari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:167: Awb, Waterwet; watervergunning, vervangen brug, horen in bezwaar, Verdrag van Aarhus, stichting/feitelijke werkzaamheden, kennisgeving, beleidsregels
* Rechtbank Overijssel 19 januari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:166: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, afwijken bpl, veranderen weg en vellen houtopstand, brug, ontvankelijkheid/Varkens in nood, Verdrag van Aarhus/relativiteitsvereiste, stichting/feitelijke werkzaamheden, aanhaakplicht/Wnb, soortenbescherming/grote gele kwikstaart, algemene vvgb, verkeersveiligheid, verkeersbesluit, sluipverkeer, gevolgen rijksmonument, NNN, financiële uitvoerbaarheid, welstand, toepasselijke APV, weigeringsgrond/belangenafweging, herplantplicht
* ABRvS 19 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:219: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, overtreding/uitleg vergunde situatie, gelijkheidsbeginsel (Rb Midden-Nederland 22/3020)
* Rechtbank Midden-Nederland 19 januari 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:125: BW; kort geding, tijdelijke huurovk, gemeentegrond, Didam-arrest, openhouden winkel, afspraak tussen partijen/afwachten hoger beroep
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:287: Awb, Wabo; afwijzing aanvraag omgevingsvergunning, winkelruimte/appartement, overgangsrecht gebruik, gestapelde woningen, vergroting strijdig gebruik, gelijkheidsbeginsel, herhalen fout
* Rechtbank Noord-Nederland 18 januari 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:133: BW; verklaring voor recht, ovk warmtelevering/biomassacentrale, overschrijding emissiegrenswaarden/tekortkoming, metingen/onzekerheidswaarden
* ABRvS 18 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:150: Awb, Wm; vovo, handhaving, dwangsom, groenrecyclingsbedrijf, Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, euralcode, ontdoener afval, last en herstelmaatregel onduidelijk
* Rechtbank Overijssel 18 januari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:159: Awb, Waterwet; projectplan, vaste stuw/regelbare stuw, waterstanddynamiek, hydraulisch rekenmodel, waterstanden/extreme situaties, nadelige gevolgen/landbouw, natschade/nadeelcompensatieregeling, vertrouwensbeginsel
* Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 januari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:461: BW; overeenkomst, planschade/schadeclaims, uitleg ovk/maatstaf, wegbestemmen supermarkt, stelplicht/bewijslast, onrechtmatige staatssteun, ontoereikende financiële onderbouwing/bestemmingsplanprocedure, tussenarrest
* Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 januari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:459: BW; leveringsovereenkomst/verklaring voor recht, winning zout, zoutwinningsvergunning/winningsplan, concessie, “squeezing mining”, Van Dale, Mijnbouwwet 2003, preferente positie/voorrangsrecht, redelijkheid en billijkheid
* Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 17 januari 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:81: BW; onrechtmatige hinder, wateroverlast/woonwijk, deskundigenbericht, grondwateranalyse, grondwaterstanden/roestverschijnselen, concept-deskundigenbericht/Leidraad, treffen maatregelen, trillingen, causaal verband
* Rechtbank Limburg 16 januari 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:320: Awb, Wnb; natuurvergunning, wijziging rundveehouderij, extern salderen, beleidsregels, daadwerkelijk is of wordt beëindigd/saldogevende bedrijf, borging feitelijke beëindiging, Activiteitenbesluit milieubeheer/privaatrechtelijke overeenkomst, noodzakelijk toepassing artikel 6 lid 2 Hrl, beweiden, emissiefactor per dierplaats, tractoren/onlosmakelijk verbonden met bedrijfsvoering, gebouworiëntatie/AERIUS-berekening, overschrijding redelijke termijn
* Rechtbank Noord-Nederland 16 januari 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:175: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, bouwen en afwijken bpl, uitleg planregels, recreatieappartementen/ruimtelijke uitstraling, kruimelgevallenregeling, welstand/welstandsadvies
* Rechtbank Noord-Nederland 16 januari 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:173: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, onderdeel bouwen/strijd Bouwbesluit 2012
* Rechtbank Noord-Nederland 13 januari 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:115: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, vier aaneengeschakelde woningen, welstand, parkeren/bpl en CROW-publicatie 318
* Rechtbank Noord-Nederland 13 januari 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:114: Awb, Wm; maatwerkvoorschriften, lichthinder/digitale informatiezuil, autowasstraat, bevoegdheid, zuil onderdeel inrichting, belangenafweging, doel/verkeersveiligheid en klachten, consequenties bedrijfsvoering
* Rechtbank Noord-Nederland 13 januari 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:229: Awb, TwG, BW; afwijzing verzoek waardedaling, sloop-nieuwbouw/waardevermeerdering, abstracte schadebegroting, BW/6:100, rechtzekerheidsbeginsel, gelijkheidsbeginsel, WOZ-waarde
* Rechtbank Overijssel 13 januari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:115: Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, windturbines/inpassingsplan, NMR, ruimtelijke structuur/toepasselijke planologische regime, nader advies/artikel 7:9 Awb
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:186: Awb, Waterwet; projectplan, noodzaak versterken dijk, inbreuk eigendomsrecht, beplanting/ruimtelijke kwaliteit, bomenrij/vliegroutes vleermuizen
* Rechtbank Limburg 13 januari 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:300: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, afwijken bpl en milieu, reststoffen van keramisch materiaal, aanverwante stoffen keramische sector, mer-plicht/mer-beoordelingsplicht, afvalverwijdering/Massafra-arrest, procedure geluidsonderzoek, richtwaarden VNG-brochure, afwijken streefwaarden, alternatieven, binnenplanse afwijkingsbevoegdheid
* Rechtbank Limburg 12 januari 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:283: Awb, Wabo; omgevingsvergunning keerwanden, Bouwbesluit/relativiteitsvereiste, kruimelgevallenregeling, gelijkheidsbeginsel
* Rechtbank Limburg 12 januari 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:282: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, weigering omgevingsvergunning, atelier/berging, belanghebbende, uitleg bpl, oppervlakte, bijzondere omstandigheden/evenredigheid
* Rechtbank Limburg 12 januari 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:244: Awb, Wabo, Gwm; niet tijdig beslissen, verzoek handhaving, bouwvergunning/bouwtekeningen, detail voorgevel en boeiboorden/afzien handhaving,
* Rechtbank Gelderland 12 januari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:99: BW; kort geding, verkoop gronden gemeente, Didam-arrest, kennisgeving, gebiedsontwikkeling, objectiviteit, serieuze gegadigde, verbod uitvoering geven koopovk
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:191: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, plaatsen garages, belanghebbende, uitleg bpl, evidente privaatrechtelijke belemmeringen
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:193: Awb, Wabo, Woningwet; handhaving, niet verlengen begunstigingstermijn, overtredingen Bouwbesluit 2012, formuleren last/renoveren woning, belang eiser, evenredigheid
* Rechtbank Rotterdam 11 januari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:247: Awb, Wvw 1994; weigering verkeersbesluit, maximum snelheid/aanpassingen wegprofiel/verbod vracht- en landbouwverkeer, verkeersveiligheid, geluidbelasting/verkeersintensiteit
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:171: Awb, Waterwet; projectplan, dijkversterking, wateroverlast, peilbeheer/feitelijke handeling, nulmeting, schaderegeling
* Rechtbank Den Haag 11 januari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:154: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, kringloopwinkel, verkeerskundig onderzoek, verkeerstellingen, wegcapaciteit, CROW/erftoegangswegen, benutte verkeerscapaciteit, representativiteit tellingen, locatie/periode, verkeersgeneratie, verkeersveiligheid, einduitspraak na tussenuitspraak
* Rechtbank Noord-Nederland 10 januari 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:82: BW; pachtkamer, reguliere pachtovk, akkerbouwbedrijf, mestvergistings- en warmtekrachtinstallatie, bestuursrechtelijke traject, dwaling, Didam-arrest/factsheet, gelijkheidsbeginsel/vertrouwensbeginsel
* Rechtbank Den Haag 9 januari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:528: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, (hockey)kunstgrasveld, procesbelang, actueel en reëel belang, wijziging feitelijke situatie, voldaan aan last, intrekking last onder dwangsom, principieel belang, overschrijding redelijke termijn
* Rechtbank Noord-Nederland 6 januari 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:132: Awb, TwG, BW; schade verzakking/scheurvorming, verkeerde bouwwijze, herstel schade/vergoeding toereikend, herstelmethode
#
Rechtbank Den Haag 5 januari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:181: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, bouwwerkzaamheden/afwijking omgevingsvergunning, twijfel onderzoek, heropening onderzoek, inschakeling STAB
* Rechtbank Den Haag 5 januari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:183: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en wijzigen rijksmonument, verbouwen pand, grondslag aanvraag, uitleg voorwaarde, tekeningen, bouwhistorisch onderzoek
* Rechtbank Den Haag 5 januari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:319: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, reclameframes/netwerkkasten, vergunningvrij, individuele/gediversifieerde beoordeling, reclamervergunning/welstand, concessie
* Rechtbank Overijssel 3 januari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:156: BW; (ver)koop woning, warmtepomp/gemeentelijk rioleringsplan, non conformiteit, water in strijd met GRP afgevoerd, (wederzijdse) dwaling
*Rechtbank Den Haag 23 december 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:14874: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, overkappen patio, welstand, welstandsnota, welstandsadviezen, beschermd stadsgezicht, afwijken bpl/onlosmakelijke samenhang
* Rechtbank Den Haag 21 december 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:14595: BW; onrechtmatige daad, gemeente/wegbeheerder, schrikhek, Kelderluik, weersomstandigheden/voorzorgsmaatregelen, CROW-richtlijnen
* Rechtbank Den Haag 1 december 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:14759: Awb, Wabo, Gmw; vovo en kortsluiten, strijd bpl/meerdere huishoudens, Dienstenrichtlijn, vrij verkeer van werknemers, vertrouwensbeginsel, zicht op legalisatie, bijzondere omstandigheden, tekort huisvestingsvoorzieningen arbeidsmigranten
* Rechtbank Noord-Holland 23 november 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:11094:Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouw drie appartementen, parkeren/gemeentelijke parkeernota, starterswoning/gebruiksoppervlakte
* Rechtbank Den Haag 10 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:14724: Awb, Waterschapswet; handhaving, waterdemping, Keur, vergunning, compensatieplicht
* Rechtbank Den Haag 27 oktober 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:14685: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, bed&breakfast, stikstofstofberekening, bouwfase, AERIUS Calculator/nieuwe versie, relativiteitsvereiste, einduitspraak na tussenuitspraak
* Rechtbank Noord-Holland 25 oktober 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:10429: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, plattelandswoning, bloemenkwekerij, beoordeling woon- en leefklimaat/maximale mogelijkheden, luchtkwaliteit, concentratiekaarten RIVM, geur en geluid/VNG-brochure, gewasbeschermingsmiddelen/vuistregel 50 m
* Rechtbank Den Haag 20 oktober 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:14686: Awb, Wabo; afwijzen aanvraag omgevingsvergunning, gedeeltelijke weigering/verlening, vervanging kozijnen, vergunning van rechtswege, advies welstandscommissie, criteria beschermd stadsgezicht
* Rechtbank Den Haag 20 oktober 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:14687: Awb; uitvoeren bestuursdwang, kostenbeschikking, restant afgebrande kiosk, facturen/in mindering brengen, egaliseren/schoon opleveren terrein
* Rechtbank Den Haag 20 oktober 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:14689: Awb, Wabo; buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning, kiosk, belanghebbende, verwezenlijking bouwplan/eigenaar verzet zich, vertrouwensbeginsel
* Rechtbank Midden-Nederland 28 september 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3956: BW; verklaring voor recht, wandelpad, openbare weg, Wegenwet, afsluiting/hekken, bestuursrechtelijk/lasten onder dwangsom, weg/algemene verkeersfunctie, stelplicht en bewijslast/openbaarheid weg, onderhoudswerkzaamheden, raadsbesluit
* Rechtbank Midden-Nederland 27 september 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3865: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, tijdelijk (10 jaar), jongerenontmoetingsplek, wijzigen aanvraag, mogelijkheid verwijderen JOP, doelgroepen, geluidsoverlast, alternatief
* Rechtbank Midden-Nederland 29 september 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3877: Awb, Wabo, Gwm; handhaving, dwangsom, tuinhuis, belanghebbende, direct aangrenzende percelen, zicht, vertrouwensbeginsel/stappenschema, burgerperspectief, uitlating toezichthouder, belangenafweging
* Rechtbank Midden-Nederland 22 september 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3795: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, invordering, verblijfsrecreatieterrein, beroepsgronden lod/bijzondere omstandigheden, vaststellen overtreding, BRP/controlerapporten
* Rechtbank Noord-Holland 22 september 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:11531: Awb, Wabo; afwijzing aanvraag omgevingsvergunning, vergunningvrij/bijbehorend bouwwerk, uitleg bpl, goede ruimtelijke ordening/karakteristieke doorzichten
* Rechtbank Midden-Nederland 20 september 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3929: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunningen, nieuwbouw twee-onder-een-kapwoning, onverwijlde spoed/toezeggingen vergunninghouders, evidente onrechtmatigheid
* Rechtbank Midden-Nederland 6 september 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3630: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, dakkapellen, pergola, vergunningvrij, overgangsrecht bpl, beslissen aanvraag/verdiepingsvloer, tussenuitspraak
* Rechtbank Midden-Nederland 2 september 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3927: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, omzetting/zelfstandige wooneenheden, parkeren, gemeentelijke woonvisie, gemeentelijk parkeerbeleid, parkeerovereenkomst, groen, gelijkheidsbeginsel, vertrouwensbeginsel
* Rechtbank Midden-Nederland 23 augustus 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3629: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, muurdoorbraak/verplaatsing tuindeur, uitleg bpl, bijbehorend bouwwerk, dubbelbestemming/beschermd stadsgezicht, gebonden beschikking/van rechtswege verleend

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen

* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:131: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, nieuwe supermarkt, belanghebbende, concurrentiebelang/vastgoedeigenaar, verzorgingsgebied/marktsegment, multifunctioneel pand/bpl, bijkomende omstandigheden (Rb Overijssel 20/1106)
4.2.De Afdeling stelt vast dat het belang van Manitoba in deze procedure voortvloeit uit haar concurrentiepositie als vastgoedeigenaar. Manitoba kan zich immers met name niet vinden in het besluit van 5 november 2019, omdat zij vreest dat hierdoor haar pand aan het Manitobaplein 2-5 leeg zal blijven te staan. Hierover overweegt de Afdeling het volgende. Het concurrentiebelang van een vastgoedeigenaar kan rechtstreeks bij een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrokken zijn, als deze vastgoedeigenaar zich toelegt op de verhuur van winkelruimten in hetzelfde verzorgingsgebied en marktsegment als dat waarbinnen de vergunde bedrijvigheid is voorzien. Maar wanneer sprake is van een leegstaand multifunctioneel pand, heeft de vastgoedeigenaar alleen een rechtstreeks belang als sprake is van bijkomende omstandigheden waaruit blijkt dat zijn belang rechtstreeks door het besluit wordt geraakt. Van een multifunctioneel pand is sprake wanneer op grond van het ter plaatse van dit pand geldende bestemmingsplan in het pand uiteenlopende activiteiten zijn toegestaan.

* ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:293: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, wooneenheden, tijdelijke huisvesting, aanvraag tijdelijke studentenhuisvesting, overtreding omgevingsvergunning, (on)zelfstandige wooneenheden, uitleg omgevingsvergunning, voortraject, wijzigen aanvraag/voorschrift omgevingsvergunning (Rb Limburg 21/915 en 21/845)
2.3.De Afdeling is van oordeel dat de 252 wooneenheden niet worden gebruikt in strijd met de verleende omgevingsvergunning, zodat er geen overtreding is en het college niet bevoegd is handhavend op te treden. Daarvoor is van belang dat in de bij besluit van 23 maart 2020 verleende omgevingsvergunning staat dat de vergunning wordt verleend voor het realiseren van studentenhuisvesting in 252 wooneenheden, zonder dat het gebruik van die wooneenheden daarbij nader is gespecificeerd. Duidelijk is in ieder geval dat de vergunning voorziet in de realisatie van 252 wooneenheden in strijd met het bestemmingsplan. Daarnaast is op het aanvraagformulier als toelichting bij de projectomschrijving vermeld dat het gaat om “de realisatie van 126 tijdelijke geprefabriceerde woon-units (252 tijdelijke wooneenheden) ten behoeve van studentenhuisvesting”. De Afdeling is van oordeel dat uit het alleen intekenen van een keukenblok zonder kooktoestel en enkele gezamenlijke voorzieningen niet duidelijk blijkt dat de omgevingsvergunning uitsluitend zou voorzien in onzelfstandige wooneenheden. Daarnaast maakt het voortraject voorafgaand aan de vergunningverlening en de gevoerde correspondentie geen onderdeel uit van de verleende omgevingsvergunning. Dat in die omgevingsvergunning verwezen wordt naar de randvoorwaarden die in het kader van de uitvraag zijn gesteld aan de wooneenheden, maakt dat niet anders, gelet op het feit dat daarin niet bindend is vastgelegd dat het om onzelfstandige wooneenheden moet gaan…………….. Als het college het gebruik daartoe had willen beperken, had het SHM moeten vragen haar aanvraag aan te passen in 252 onzelfstandige wooneenheden of duidelijk in de omgevingsvergunning moeten beschrijven dat het gebruik alleen ziet op onzelfstandige bewoning. Dat had het college bijvoorbeeld ook kunnen doen door een voorschrift aan de omgevingsvergunning te verbinden.

# ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:291: Awb, Tracéwet; tracébesluit, Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, aanpassingen station Amsterdam Centraal en sporen, perrons/reizigerstunnel, vervangen stalen bruggen, tracékeuze, MER, spoorgeluid, geluidproductieplafonds, stil materieel, opvullen geluidruimte, trillingen, externe veiligheid, groepsrisico/maatregelen, plasbrandaandachtsgebied, luchtkwaliteit, woon- en leefklimaat, einduitspraak/tussenuitspraak
21.2.  De in het deskundigenbericht vermelde omstandigheid dat op grond van de wetgeving die gold tot de invoering van de GPP’s in 2012 de toename aan geluidbelasting ten opzichte van de huidige situatie bepalend was voor de vraag of geluidbeperkende maatregelen waren vereist, betekent niet dat appellanten aan deze toename in dit geval een recht op het getroffen worden van geluidbeperkende maatregelen kunnen ontlenen. Met de invoering van de GPP’s in 2012 heeft de wetgever de regelgeving op dit punt gewijzigd en sindsdien zijn op grond van artikel 11.30, tweede lid, van de Wet milieubeheer GPP’s beslissend voor de vraag of geluidbeperkende maatregelen zijn vereist. Het is het vaste jurisprudentie van de Afdeling dat uit dit artikel volgt dat wanneer bij een wijziging van een spoortracé de geldende GPP’s bij volledige benutting daarvan niet worden overschreden, geen onderzoek hoeft te worden gedaan naar te treffen geluidbeperkende maatregelen, ondanks de omstandigheid dat de feitelijk ondervonden geluidbelasting, die lager kan zijn dan het GPP, in de projectsituatie wel kan toenemen. In dit verband wijst de Afdeling erop dat de GPP’s in de wetgeving zijn opgenomen ter bescherming van zowel de omgeving als de mobiliteit. De GPP’s bieden de beheerder van de spoorweg een gewaarborgde geluidruimte wat betekent dat het verkeer op het spoor zich kan ontwikkelen zolang de geluidproductie onder het geldende plafond blijft. De GPP’s zorgen er daarnaast ter bescherming van de omgeving voor dat geen nieuwe geluidknelpunten ontstaan in vergelijking met de situatie ten tijde van de invoering van de GPP’s. Voor de tijdens de invoering van de GPP’s bestaande geluidknelpunten voorziet de wettelijke regeling in afdeling 11.3.6 van de Wet milieubeheer in een saneringsregeling. Met deze wettelijke systematiek verhoudt zich niet dat in het kader van dit tracébesluit voor de beoordeling van de vraag of geluidbeperkende maatregelen zijn vereist, een vergelijking wordt gemaakt met de feitelijke geluidbelasting in de bestaande situatie.
21.3.  Ook de in het deskundigenbericht vermelde omstandigheid dat als gevolg van succesvol bronbeleid in de afgelopen jaar de geluidproductie van de spoorweg is afgenomen in vergelijking met de geluidproductie in de jaren 2006, 2007 en 2008, en op welke geluidbelasting de hoogte van de GPP’s is gebaseerd, betekent niet dat omwonenden hieraan bij de vaststelling van een nieuw tracébesluit het recht op het getroffen worden van geluidbeperkende maatregelen kunnen ontlenen. De wetgever heeft in de Wet milieubeheer weliswaar de mogelijkheid opgenomen dat de GPP’s worden verlaagd, waarmee de milieuwinst ten gevolge van bronmaatregelen wordt vastgelegd, maar – zoals ook in het deskundigenbericht is vermeld – heeft de staatssecretaris daarvoor voor dit tracé niet gekozen. De staatssecretaris wijst op dit punt terecht naar artikel 11.28, derde lid, van de Wet milieubeheer waarin is bepaald dat een GPP niet op verzoek wordt verlaagd indien het gewijzigde GPP na verlaging naar redelijke verwachting binnen een periode van minder dan tien jaar volledig zou worden benut. Dat is gelet op dit tracébesluit op het onderhavige traject het geval.

# ABRvS 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:283: Awb, Wro; bpl, wijzigen verkeersstructuur, aansluiting nieuwe woonwijk, openstelling busbaan/alle verkeer, geluid, akoestisch onderzoek, snelheidsregime/concept verkeersbesluit, bronmaatregelen/stillere wegdektypen, overdrachtsmaatregelen/stedenbouwkundige bezwaren, binnenwaarde, belangenafweging, tussenuitspraak
De Afdeling merkt op dat het voor het beoordelen van de akoestische situatie van cruciaal belang is of na openstelling van de busbaan voor ander verkeer al dan niet een maximumsnelheid van 30 km/uur zal gelden. Zo behoeft gelet op artikel 74, eerste en tweede lid, aanhef en onder b, in samenhang met artikel 77 van de Wgh, bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan geen akoestisch onderzoek te worden ingesteld als voor de desbetreffende wegen een dergelijke maximumsnelheid geldt. In dit geval geldt voor het betrokken weggedeelte nog geen maximumsnelheid van 30 km/uur en heeft het college ook nog geen besluit genomen dat ertoe strekt dat die maximumsnelheid wordt ingevoerd zodra de openstelling van het weggedeelte voor ander gemotoriseerd verkeer dan busverkeer een feit is. Wel heeft het college een daartoe strekkend concept-besluit opgesteld. De vraag rijst of met dat laatste kon worden volstaan. De Afdeling heeft in haar uitspraak van 1 oktober 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BF3865, overwogen dat volgens vaste jurisprudentie een redelijke wetsuitleg ertoe leidt dat aan de voorwaarden voor het aannemen van een uitzondering als bedoeld in artikel 74, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wgh ook is voldaan indien de maximumsnelheid van 30 km/uur weliswaar nog niet geldt ten tijde van de vaststelling van het plan, maar tot het instellen daarvan door het bevoegd gezag al wel is besloten. In de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van 1 oktober 2008 waren de wegen die door het plan mogelijk werden gemaakt echter nog niet aangelegd, zodat een 30 kilometerzone nog niet kon gelden en evenmin kon worden geëist dat het verkeersbesluit tot het instellen van een 30 kilometerzone al bij de vaststelling van het plan was genomen. Hoewel de inrichting van de open te stellen busbaan in het plangebied nog zal worden aangepast, gaat het in de voorliggende procedure om een bestaande weg. Mede in het licht van de uitspraak van de Afdeling van 1 oktober 2008 had het college er in dit geval daarom voor kunnen kiezen alvast een verkeersbesluit te nemen waarbij een 30 kilometerregime wordt vastgesteld, met dien verstande dat dat regime pas zou gaan gelden als de openstelling van de busbaan voor ander verkeer een feit is. Naar het oordeel van de Afdeling mocht de raad er bij het vaststellen van het plan zonder een dergelijk besluit niet van uitgaan dat een maximumsnelheid van 30 km/uur zou worden ingevoerd. De omstandigheid dat het college blijkens het concept-besluit de intentie had die maximumsnelheid vast te stellen, maakt dit niet anders. Het besluit is op dit punt daarom niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid.

* College van Beroep voor het bedrijfsleven 24 januari 2023, ECLI:NL:CBB:2023:36: Awb; verzoekschrift schadevergoeding, onrechtmatig besluit, fosfaatrecht, schadevergoedingsrecht BW, toerekening, causaal verband/stelplicht en bewijslast, nalaten/juiste gegevens, CRV rundveestaten, servicemelding/onderzoeksplicht
4.2 Bij de beoordeling van het verzoek zoekt het College zoveel mogelijk aansluiting bij het schadevergoedingsrecht in het Burgerlijk Wetboek.
4.3 Wanneer een besluit door het College is vernietigd of herroepen, staat daarmee de onrechtmatigheid van het besluit vast. Datzelfde geldt in beginsel wanneer de minister een besluit heeft ingetrokken of herroepen en in plaats daarvan een besluit heeft genomen waarbij aan de melkveehouder een hoger aantal kg fosfaatrecht is toegekend, omdat hierin een erkenning moet worden gelezen van de onrechtmatigheid van het ingetrokken of herroepen besluit, althans voor zover daarbij een lager aantal kg fosfaatrecht was toegekend. Deze onrechtmatigheid wordt in beginsel toegerekend aan de minister op basis van artikel 6:162, derde lid, van het BW. De stelplicht en bewijslast van het causaal verband tussen de onrechtmatige besluitvorming en de schade liggen vervolgens bij de melkveehouder; die dient aan te tonen dat hij schade heeft geleden ten gevolge van de onrechtmatige besluitvorming.
4.5 Het College is echter met verweerder van oordeel dat de onrechtmatigheid in dit geval niet valt toe te rekenen aan verweerder………….. Het is verweerder pas met de door verzoekster in de beroepsfase overlegde CRV rundveestaten gebleken dat de bij het primaire besluit en het besluit van 19 oktober 2018 gehanteerde dieraantallen niet juist waren. Nu verweerder met de uitvraag van de servicemelding aan zijn onderzoeksplicht als bedoeld in artikel 3:2 van de Awb heeft voldaan en eveneens heeft voldaan aan zijn uit artikel 3:2 van de Awb voortvloeiende verplichting aan verzoekster duidelijk te maken welke informatie van haar werd gevraagd, kan de onrechtmatigheid van het primaire besluit, het besluit van 15 maart 2018 en het besluit van 19 oktober 2018 niet aan verweerder worden toegerekend.

* Rechtbank Gelderland 24 januari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:340: Awb, Wnb; weigering intrekking natuurvergunning, geitenhouderij, onjuist/onvolledige gegevens, dierenaantal/staloppervlakte, dierenwelzijn, uitspraak Logtsebaan, passende maatregelen, Wsn, beheerplan, uitvoering geven aan maatregelen, stalmaatregelen
16. De rechtbank stelt voorop dat inmiddels meer dan een jaar is verstreken sinds de aangehaalde rechtbankuitspraak en bijna 1,5 jaar sinds de Wsn, de contourennota en de uitvoeringsagenda zijn vastgesteld. Verweerder heeft in deze zaak niet meer naar voren gebracht dan opnieuw te wijzen op dezelfde documenten. Het had op de weg van verweerder gelegen om nader toe te lichten in hoeverre uitvoering wordt gegeven aan de maatregelen en of de doelen die daarin worden gesteld ook (kunnen) worden bereikt. Een concrete toelichting op welke stappen inmiddels zijn gezet had voor de hand gelegen. Daarbij merkt de rechtbank op dat bij de vorige uitspraak met de verwijzing van verweerder genoegen is genomen, maar dat overweging 11 van de aangehaalde rechtbankuitspraak expliciet wijst op de verantwoordelijkheid om ook echt aan de slag te gaan. Destijds was onduidelijk welke maatregelen daadwerkelijk zouden worden genomen en wat de reducerende effecten zouden zijn……….
17. Ten aanzien van hetgeen eiseres over de maatregelen heeft aangevoerd overweegt de rechtbank als volgt. Uit de maatregelen volgt dat zowel verweerder als de wetgever voor het behalen van een groot deel van de stikstofreductie inzet op stalmaatregelen. De totale geprojecteerde emissiereductie bedraagt tussen de 29 en 41 mol/ha/jaar en daarmee ongeveer een kwart van de totale emissiereductie van tussen de 103 tot 180 mol/ha/jaar. Recentelijk heeft de Afdeling meerdere uitspraken heeft gedaan over emissiearme stalsystemen in de melkveehouderij.3 Daaruit volgt dat het onduidelijk is of voor bepaalde emissiearme stalsystemen voor melkveehouderijen de emissiereductie wel kan worden gehaald. Dit betekent dat ook niet vast staat of de beoogde reductie met deze maatregel van 20 tot 27 mol/ha/jaar wel kan worden behaald. Uit het aan deze uitspraken ten grondslag liggende WUR-rapport blijkt daarnaast dat ook voor emissiearme stalsystemen bij varkenshouderijen het verwijderingsniveau van ammoniak ruim lager ligt dan het verwachte prestatieniveau volgens de Rav-normering. Het is daarom ook voor emissiearme stalsystemen bij varkenshouderijen nog maar de vraag of een beoogde totale reductie van 10 tot 14 mol zal worden gehaald. De maatregel uit de Wsn inzake het verlagen van het ruweiwitgehalte in veevoer voor varkens, pluimvee en melkvee die moet leiden tot een emissiereductie tussen 18 en 67 mol/ha/jaar is nog niet uitgevoerd. Het college heeft ook niet nader gemotiveerd wanneer deze maatregel wordt uitgevoerd.4 De rechtbank is gelet op het voorgaande, anders dan in de eerdere uitspraak van 22 oktober 2021, in deze zaak van oordeel dat verweerder onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt op welke wijze de maatregelen uit de Wsn, de contourennota, de uitvoeringsagenda en het beheerplan bijdragen aan de noodzakelijke daling van de stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied.

* HvJEU 19 januari 2023, ECLI:EU:C:2023:30: prejudiciële verwijzing, verordening (EG) nr. 1107/2009, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaad, toelating/schadelijke gevolgen voor dieren en mensen, voorzorgsbeginsel, clothianidine en thiamethoxam, neonicotinoïdefamilie
50 Indien artikel 53, lid 1, van verordening nr. 1107/2009 echter aldus zou moeten worden uitgelegd dat daarbij het op de markt brengen en het gebruik van met gewasbeschermingsmiddelen behandeld zaaizaad wordt toegelaten, terwijl dit op de markt brengen en gebruik na een beoordeling door EFSA uitdrukkelijk is verboden, zou een dergelijke uitlegging in strijd zijn met het doel van deze verordening, zoals dat in herinnering is gebracht in de punten 46 en 47 van het onderhavige arrest. Voorts zou deze uitlegging erop neerkomen dat voorrang wordt gegeven aan de verbetering van de teelt van planten boven de preventie van risico’s voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu die kunnen worden veroorzaakt door het gebruik van zaaizaad dat is behandeld met gewasbeschermingsmiddelen waarvan is vast komen te staan dat zij schadelijk zijn, hetgeen in strijd is met de overwegingen in punt 48 van dit arrest.
54 Gelet op een en ander moet op de eerste en de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 53, lid 1, van verordening nr. 1107/2009 aldus moet worden uitgelegd dat een lidstaat op grond daarvan niet mag toelaten dat gewasbeschermingsmiddelen voor de behandeling van zaaizaad op de markt worden gebracht en dat zaaizaad dat met deze middelen is behandeld op de markt wordt gebracht en gebruikt, indien het op de markt brengen en het gebruik van met die middelen behandeld zaaizaad bij een uitvoeringsverordening uitdrukkelijk is verboden.

* Rechtbank Den Haag 5 januari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:319: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, reclameframes/netwerkkasten, vergunningvrij, individuele/gediversifieerde beoordeling, reclamervergunning/welstand, concessie
4. Het Besluit omgevingsrecht (Bor) bepaalt, voor zover hier relevant, dat een omgevingsvergunning voor bouwen of handelen in strijd met een bestemmingsplan niet is vereist als de activiteit betrekking heeft op een bouwwerk ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening, voor zover het een nutsvoorziening of straatmeubilair betreft.3 De rechtbank leest deze bepalingen zo dat een bouwwerk slechts vergunningsvrij is voor zover het gebruik van het bouwwerk overeenkomt met de doeleinden zoals opgenomen in de bepalingen van het Bor. Steun hiervoor vindt de rechtbank in de achtergrond van deze bepalingen. Onder het voorheen geldende regime van het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (Bblb) gold dat een bouwwerk slechts vergunningsvrij was als het ging om een op het openbare net aangesloten nutsvoorziening,4 dit in tegenstelling tot bouwwerken ten behoeve van de eigen energievoorziening.5 De hier relevante bepalingen zijn, met enkele redactionele wijzigingen, opgenomen in het Bouwbesluit 2012. De rechtbank ziet geen aanleiding om de bepaling in het Bouwbesluit anders uit te leggen dan onder het regime van de Bblb.6 De rechtbank wijst verder op uitspraken van de Afdeling waaruit volgt dat lantaarnpalen die de openbare weg verlichten als straatmeubilair vergunningsvrij zijn,7 maar lichtmasten om een eigen terrein rondom een – de rechtbank begrijpt: voor commerciële doeleinden geëxploiteerde – sauna te verlichten, geen straatmeubilair en dus niet vergunningsvrij zijn.8
7. De rechtbank stelt voorop dat de aanvraag van eiseres ziet op 861 reclameframes, verspreid over een groot gedeelte van de gemeente Den Haag. Omdat deze reclameframes al (jarenlang) bevestigd waren aan de nutsvoorzieningen, heeft eiseres voor alle frames in één keer een omgevingsvergunning aangevraagd. Dat één aanvraag is ingediend betekent echter niet automatisch dat alle reclameframes in één keer integraal door verweerder konden worden beoordeeld. In essentie gaat het om 861 individuele reclameframes, zodat verweerder per reclameframe had moeten beoordelen of die wel of niet wenselijk en toegestaan is en waarom. Vanwege de grote verspreiding van de diverse reclameframes binnen de gemeente had een individuele of in ieder geval gediversifieerde beoordeling van die reclameframes voor de hand gelegen. Verweerder heeft dit zowel in het primaire besluit als in het bestreden besluit nagelaten, en heeft voor alle 861 reclameframes een integrale afweging gemaakt door deze zonder enige vorm van onderscheid te toetsen aan niet nader gespecificeerde bestemmingsplanregels en het reclamebeleid. Een deugdelijke motivering voor deze werkwijze ontbreekt. Anders dan wat de adviescommissie hierover stelt, is het enkele feit dat verweerder veel locaties moet beoordelen onvoldoende om voorbij te gaan aan een individuele, of in ieder geval gediversifieerde beoordeling.

* Rechtbank Noord-Holland 25 oktober 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:10429: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, plattelandswoning, bloemenkwekerij, beoordeling woon- en leefklimaat/maximale mogelijkheden, luchtkwaliteit, concentratiekaarten RIVM, geur en geluid/VNG-brochure, gewasbeschermingsmiddelen/vuistregel 50 m
6. De vraag die de rechtbank moet beantwoorden, is of bij het beantwoorden van de aanvaardbaarheid van het woon- en leefklimaat, rekening moet worden gehouden met de maximale planologische mogelijkheden van het bedrijf van eisers. ……..
6.1De rechtbank overweegt als volgt. In de memorie van toelichting bij de Wet plattelandswoningen staat het volgende: “Het is verstandig rekening te houden met niet alleen het karakter van het gebied, maar ook de redelijkerwijs te voorziene bedrijfsontwikkelingen van het bijbehorende bedrijf. Op grond van (…) het wetsvoorstel geniet de plattelandswoning geen bescherming tegen de nadelige milieueffecten van dat bedrijf. Indien de gemeente wil garanderen dat ter plaatse ook in de toekomst een goed woon- en leefklimaat bestaat, kan er aanleiding zijn niet over te gaan tot aanwijzing van de woning als plattelandswoning. De woning zou dan immers niet beschermd zijn tegen de effecten van het bedrijf in zijn huidige hoedanigheid en omvang, maar in beginsel ook niet tegen de effecten van datzelfde bedrijf na eventuele, al dan niet ingrijpende, uitbreiding of wijziging van de bedrijfsactiviteiten. Het is dus zaak dat de gemeente bij de besluitvorming niet alleen kijkt naar het bestaande bedrijf, maar in de afweging ook de te voorziene ontwikkeling van het bedrijf in kwestie betrekt.” 10 Uit de hier aangehaalde passage leidt de rechtbank af dat bij de beoordeling van het woon- en leefklimaat ook de redelijkerwijs te voorziene ontwikkeling van het bedrijf in kwestie dient te worden betrokken. Uit deze passage leidt de rechtbank niet af – zoals door eisers is gesteld – dat rekening dient te worden gehouden met de maximale planologische mogelijkheden van het bedrijf. Ook in de jurisprudentie van de Afdeling heeft de rechtbank hiervoor geen aanknopingspunten gevonden. In de uitspraak van 17 november 202111, waar eisers naar hebben verwezen, heeft de Afdeling overwogen dat het college aan de hand van een representatieve invulling van wat ter plaatse planologisch maximaal is toegestaan, had moeten onderzoeken of bij de beoogde plattelandswoning sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De Afdeling gebruikt in deze uitspraak de woorden ‘representatieve invulling’, hetgeen naar het oordeel van de rechtbank impliceert dat rekening moet worden gehouden met de voorziene ontwikkelingen van het bedrijf op dat moment. In de uitspraak is namelijk door de Afdeling vastgesteld dat het college (ten onrechte) geen rekening had gehouden met een al aangekondigde wijziging van de bedrijfsactiviteiten. Als de Afdeling had bedoeld te overwegen dat het college in die zaak rekening moest houden met de maximale planologische mogelijkheden dan had de Afdeling de woorden ‘representatieve invulling’ niet gebruikt.

Samenvattingen van jurisprudentie op STAB-site
Op de website van STAB wordt recente jurisprudentie ook samengevat.
De volgende uitspraken zijn deze week nieuw geplaatst:

Rb Oost-Brabant 23 december 2022 Handhaving, geen overtreding ten tijde van opleggen last onder dwangsom; bijzondere omstandigheid om af te zien van invordering

ABRvS 28 december 2022 Bestemmingsplan, een zienswijze is een passende en gebruikelijke manier om een ruimtelijk initiatief kenbaar te maken

Rb Limburg 22 december 2022 Handhaving, het Beh gericht is op de uitvoering en de inrichting van huisvestingssystemen en niet op het feitelijke gebruik ervan