Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:933: Awb, Wbb; afwijzing verzoek handhaving, transport/storten mogelijk verontreinigde grond, bodemkwaliteit, toepassing grond in een bouwconstructie/artikel 35, aanhef en onder a, van het Bbk, ophoging/bpl, nuttige toepassing/bpl
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:924: Awb, Wro; bpl, woningen, winkels, belanghebbende, concurrent, marktsegment/verzorgingsgebied, maximale brutovloeroppervlakte, toevoegen woningen, potentiële klanten
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:918: Awb, Wm; aanwijzing ORAC, restafval, oud papier en karton, gemeentelijke afvalstoffenverordening, belanghebbende, Varkens in nood, geschiktheid locatie, alternatieve locaties
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:949: Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, inpassingsplan, indirecte schade, windturbines, planvergelijking/geluid, cumulatieve geluidbelasting, etmaalintensiteit, taxatie, afmetingen onroerende zaak, normaal maatschappelijk risico/gevoerd ruimtelijk beleid (Rb Gelderland 20/5708)
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:945: Awb, Wro; bpl, herontwikkeling volkstuinen, samenvatten zienswijzen, rijroute bouwterrein/uitvoeringsaspecten, exploitatieplan, asbest
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:944: Awb, Wabo; omgevingsvergunning van rechtswege, belanghebbende, afstand, zicht op perceel, gevolgen woon- en leefklimaat (Rb Noord-Holland 21/174)
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:942: Awb, Wm; opheffing locatie ORAC, toename loopafstand, motivering en belangenafweging
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:959: Awb, Wabo; tijdelijke omgevingsvergunningen, evenement, procesbelang, geschiktheid locatie, natuurwaarden, bodemgesteldheid, flora en fauna, relativiteitsvereiste, woon- en leefklimaat, geluid, verkeer- en parkeren, handhaafbaarheid voorschrift, afwijking locatieprofiel (Rb Amsterdam 20/6066, 20/3556 en 20/1053)
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:957: Awb, Wabo; tijdelijke omgevingsvergunning, evenement, belanghebbende, onvoldoende feitelijke werkzaamheden, Verdrag van Aarhus/geen uov (Rb Amsterdam 20/6050)
*ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:958: Awb, Wabo, Gmw; handhavingsverzoek, fruitboomgaard, belemmering vrij uitzicht, belanghebbende, niet tijdig nemen besluit, ondertekening besluit/besluitkarakter, (gebruiks-)overgangsrecht, aanvang gebruik, ononderbroken voortzetting, globale inschatting/exacte berekening (Rb Zeeland-West-Brabant 20/9758 en 21/387)
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:954: Awb, Wro, Wabo; bpl, omgevingsvergunning, coördinatie, woningbouw, wijzigingen voorgaand plan/vertrouwensbeginsel, verkeer, wegcapaciteit/aantal verkeersbewegingen, verkeersveiligheid, bouwverkeer/Bouwbesluit 2012, parkeren, woon- en leefklimaat, bezonning/lichte TNO-norm, uitzicht, privacy, groen, alternatieven
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:941: Awb, Wm; aanwijzing ORAC’s, gemeentelijke afvalstoffenverordening, wijziging locatie, elektriciteitskabel, geschiktheid locatie, alternatief
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:951: Awb, Wro; parapluplan, permanente bewoning bungalows, gedoogbeschikking, gelijkheidsbeginsel, persoonsgebonden overgangsrecht, tekstvoorstel/zelf in de zaak voorzien, formulering/derden, opdracht raad/stellen korte termijn
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:931: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, nader stuk/goede procesorde, bijgebouw/timmerbedrijf, duiding aanvraag, uitleg bpl/beoogde gebruik (Rb Den Haag 20/1980)
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:935: Awb, Wro, Wabo; bpl en omgevingsvergunning, coördinatie, zorgwoningen, landschapsvisie/informatiebron, straat- en bebouwingsbeeld, provinciaal beleid, ecologie/quick scan, verkeersveiligheid, woon- en leefklimaat, ondergeschikte wijziging/omgevingsvergunning
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:937: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, bouw supermarkt, parkeren/uitleg planregels, bruikbare parkeergelegenheid, provinciaal/gemeentelijk beleid (Rb Noord-Holland 21/1236)
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:929: Awb, Wro; bpl, woningbouw, m.e.r.-beoordelingsplicht, stedelijk ontwikkelingsproject, verwezenlijking bestemmingen, vertrouwensbeginsel, ruimtelijke kwaliteit, AERIUS-berekening, bodem/onderzoeksgegevens, verkeersafwikkeling/verkeersveiligheid, parkeren
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:953: Awb, Wro; bpl, woningbouw, aantal woningen/vertrouwensbeginsel, bouwhoogte, parkeren, parkeerbehoefte, cijfers CBS, parkeerkencijfers CROW
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:919: Awb, Wabo, Wet BAG; omgevingsvergunning afwijken bpl, huisnummerbesluit, gecoördineerde voorbereiding, hotel, aanwijzingsregeling/exceptieve toetsing, huisnummerbesluit/ruimtelijk project, andere motieven, rechten of verwachtingen/planologisch regime, deskundigenkosten
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:940: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, ligplaatsen rondvaartboten, vergunning van rechtswege, voorbereidingsprocedure/onderdeel 11 kruimelgevallenregeling, beëindiging./zonder onomkeerbare gevolgen (Rb Amsterdam 21/3070)
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:950: Awb, Wro; bpl, voormalige manege, woningbouw, ladder voor duurzame verstedelijking, alternatieven, provinciale verordening, ruimtelijke kwaliteit, aanpassen/transformeren, ruimte voor ruimteregeling, groenbestemming/extensieve beweiding
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:917: Awb, Wabo; omgevingsvergunning kappen, drie grove dennen, waarden/stads- en dorpsschoon, veiligheid/conditie bomen, storm/uitwaaien takken, verwijderen slechte takken (Rb Gelderland 20/4175)
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:948: Awb, Wro; bpl, metaalbewerkingsbedrijf, woningbouw, mededelingen derden, parkeerbehoefte/voldoende parkeerplaatsen, parkeerdruk, uitzicht, besluitvorming, vooringenomenheid, communicatie
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:930: Awb, Wro; bpl, basisschool/woningbouw, bedrijfswoningen/reguliere woningen, weidevogelleefgebied, provinciaal beleid, beschermingsregeling plan, stikstof/nieuwe beroepsgrond, relativiteitsvereiste, einduitspraak na tussenuitspraak
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:934Awb, Wro; wijzigingsplan, bedrijfsloods, landschapsontsierend gebouw, definitie moederplan, bouwmassa/visueel storend, karakteristiek/cultuurhistorisch waardevol, einduitspraak na tussenuitspraak
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:916: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, bestuursdwang, woonwagen, erfafscheiding, bijgebouwen, concreet zicht op legalisatie, vertrouwensbeginsel (Rb Oost-Brabant 20/227)
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:923: Awb, Wabo; handhaving, invordering, acceptatie niet-vergunde gevaarlijke afvalstoffen, verfblikken, verdunners, verfspuiten, bevoegdheid terreinchef, dwang ondertekening brief (Rb Overijssel 20/501)
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:936: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, eerste fase, woningbouw, belanghebbende, misbruik van procesrecht, natuur/aanhaakverplichting, uitvoerbaarheid (Rb Zeeland-West-Brabant 20/9481 en 20/9482)
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:932: Awb, Wro; wijzigingsplan, uitbreiding agrarisch bedrijf, telen, rooien en sorteren van aardappelen, omvang bouwplan, landschappelijke inpassing, gemeentelijk beleid, geluid/wijzigingsbesluit, geluidsarme ventilatoren, luchtkwaliteit/vervoersbewegingen
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:938: Awb, Wro; bpl, woningbouw, wijzigingsbevoegdheid, uitvoerbaarheid, bereikbaarheid hulpdiensten, zakelijk recht, evidente belemmering
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:925: Awb, Wro; reactieve aanwijzing, bpl, bouwmarkt/tuincentrum, belanghebbende, provinciale verordening/regionale afstemming, provinciaal belang, Dienstenrichtlijn, precedentwerking/aanwenden bestuurlijke middelen
* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:956: Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, bestemmingswijzigingen eigen perceel, planvergelijking, taxatie, vertrouwensbeginsel, compensatie in natura, voordeelverrekening, gemist voordeel/niet aangevangen bedrijfsvoering, zelf in de zaak voorzien, einduitspraak na tussenuitspraak (Rb Overijssel 19/1129)
* Rechtbank Overijssel 7 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:804: Awb, Wabo, Wm; vovo, handhaving, dwangsom, bpl/feesten en partijen, gelijkheidsbeginsel, Dienstenrichtlijn, formulering last, concreet zicht op legalisatie
# Rechtbank Overijssel 6 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:787: Awb, Wnb; vergunning, doden van ganzen, vergunningvoorschrift, kolgans, telgegevens Sovon, instandhoudingsdoelstellingen, aanwijsdocument, seizoensgemiddelde
# Rechtbank Overijssel 6 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:786: Awb, Wnb; vergunning, doden van ganzen, mitigatiezone/straal 300 m leefgebied, kwalificerende soorten, verstoringsafstanden, bestaande verstoring, voorzorg
# Rechtbank Overijssel 6 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:784 en Rechtbank Overijssel 6 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:785: Awb, Wnb; vergunning, doden van ganzen, mitigatiezone, beschrijving vergunde activiteit, verstoring jagers/honden, instandhoudingsdoelstellingen, verstoringsafstand, cumulatieve gevolgen
* ABRvS 6 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:881: Awb, Wabo, Gmw; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning kappen veertien bomen, weigeringsgronden APV, beplantingsdeskundige, natuurwaarde, soortenbeschermingsregime/Wnb (Rb Noord-Nederland 22/3970 en 22/3971)
* Rechtbank Overijssel 6 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:791: Awb, Wnb; weigering handhavend optreden, vergunningvoorschriften, ontheffing nieuwbouwplan, muizensoorten, verzoek onderzoek STAB, afspraken gemeente/overtreding, werklocatie/ecologisch logboek, Verdrag van Bern
* Rechtbank Gelderland 6 maart 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1178: Awb, Wabo; omgevingsvergunning aanleggen en afwijken bpl, trainen van paarden en ruiters, uitleg bpl, manege, track en mestvaal/vergunningvrij, geur/Activiteitenbesluit milieubeheer, landschapswaarden, financiële uitvoerbaarheid
* Rechtbank Midden-Nederland 3 maart 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:889: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, appartementengebouw en half verdiepte parkeergarage, zorgvuldigheid voorbereiding, parkeren, parkeerbehoefte, CROW-normen
* Rechtbank Midden-Nederland 3 maart 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:890: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, appartementsgebouw en half verdiepte parkeergarage, bezonning, daglichttoetreding, privacy, verkeer en parkeren, CROW-normen
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1369: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, hotel/paviljoen, verkeer, parkeren, natuurwaarden, Natura 2000/stikstofdepositie, bouwvrijstelling, passende beoordeling
* HvJEU 2 maart 2023, ECLI:EU:C:2023:139: Hrl/Vrl; inbreukprocedure, bosbeheer, andere bevredigende oplossing, gunstige staat van instandhouding, milieuorganisaties, Verdrag van Aarhus
* ABRvS 2 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:805: Awb, Wnb; vovo, ontheffingen, doden edelherten, vergunning(plicht)/beheer, instandhoudingsdoelstellingen/populatie, foerageergebied, grote zilverreiger, kluut, lepelaar en brandgans, belang afschot, herstel biodiversiteit (Rb Midden-Nederland 20/2556, 20/2558)
* ABRvS 2 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:794: Awb, Wro; vovo bpl, reparatieplan, binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, ruimtelijke impact, nevenactiviteiten, toevoegen bestemmingsomschrijving/wijzigen bestemming
* ABRvS 2 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:791: Awb, Wabo, Gmw; vovo, handhaving, dwangsom, strijd bpl, permanente bewoning recreatiewoning, vertrouwensbeginsel, amendement, willekeur/doelmatige handhaving, alternatieve woonruimte, begunstigingstermijn (Rb Zeeland-West-Brabant 22/5149, 22/5150, 22/5151, 22/5152)
* Rechtbank Overijssel 2 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:762: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning verbouw werkplaats, woning, spoedeisend belang, motiveringsgebreken, per afwijking/welke regels toegepast
* Rechtbank Noord-Nederland 1 maart 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:716
* Rechtbank Overijssel 1 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:749: Awb, Wnb; afwijzing tegemoetkoming in faunaschade, afschot, kwalificerende soorten, willekeur
* Rechtbank Gelderland 1 maart 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:986: Awb, Wabo, Gmw; gedeeltelijke afwijzing handhavingsverzoek, representativiteit rapporten toezichthouder, controles ochtend, grondverzetbedrijf, formulering last, hoogte dwangsom
* ABRvS 1 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:792: Awb, Wro; bpl, ontwikkelingen, boom- en sierbomenconcentratiegebied, vertrouwensbeginsel, ruimte-voor-ruimteregeling, voorwaardelijke verplichting/uitvoerbaarheid
* ABRvS 1 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:777: Awb, Wm; vovo en kortsluiten, aanwijzing ORAC’s, verschoonbaar/niet toezenden zienswijze, geschiktheid, alternatief
* ABRvS 1 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:790: Awb, Wro, Wabo, Ontgrondingenwet, Wnb, Waterwet; vovo, bpl, ontgrondingenvergunning, Wnb-vergunning, omgevingsvergunning milieu, watervergunning, zand- en kleiwinningsproject, bouwstoffencentrum, belangenafweging, afgravingen, broedgebied ganzen, Chw/BuChw
* Rechtbank Noord-Nederland 1 maart 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:715: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, acht recreatievilla’s, kruimelgevallenregeling, bouwlagen, woon- en leefklimaat, ecologie/soortenbescherming, relativiteitsvereiste, quick scan, peil/buiten toepassing laten
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1271, Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1276, Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1277, Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1277, Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1278, Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1280, Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1282 en Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1283: Awb, Wro; niet tijdig beslissen aanvraag om tegemoetkoming in planschade, Besluit ruimtelijke ordening/gemeentelijke procedureverordening
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1292: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, tijdelijke woningen, geen deugdelijke onderbouwing, onveiligheid/overlast, verkeer, prefab-units, bouwverkeer, ruimtelijke impact
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1272: Awb; niet tijdig beslissen handhavingsverzoek, vaststellen dwangsom
* Rechtbank Noord-Nederland 28 februari 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:812: Awb, Wabo; omgevingsvergunning beperkte milieutoets, melkkoeien/melkgeiten, voorbereidingsbesluit, zorgvuldigheid besluitvorming/advies GGD, geur, gezondheid, VGO-rapporten/gezondheidsrisico’s, artikel 8 EVRM
* Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1768: BW; verkoop grond gemeente, uitwerkingsplan, communicatie, wekken vertrouwen
* Rechtbank Limburg 27 februari 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:1465: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, bijbehorend bouwwerk, vergunningvrij bouwen, gelijkheidsbeginsel, hoogte dwangsom/evenredigheid
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 27 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1325: Awb, Msw; bestuurlijke boete, varkensdrijfmest, rendement mestscheiding centrifuge, hoogte boete, matigen, overschrijding redelijke termijn
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 27 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1317: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, afwijken bpl en uitvoeren werk, zonnepark, geschiktheid locatie, alternatieven, gebreken locatie-onderzoek
* Rechtbank Noord-Nederland 27 februari 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:691: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, invordering, sleufsilo, bijzondere omstandigheden, vergunningvrij bouwen, evident geen overtreding/discussie tussen partijen, legalisatie achteraf
* Rechtbank Noord-Nederland 27 februari 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:692: Awb, Wabo, Gmw; omgevingsvergunningen, afwijzing handhavingsverzoek, sleufsilo’s, gebruiksovergangsrecht, grasland/Van Dale, besluitvlak ruimtelijke plannen, landschappelijke inpassing, natuurtoestemming/relativiteitsvereiste, provinciale verordening, VNG-brochure, verkeer, geluid, waterhuishouding
* Rechtbank Amsterdam 27 februari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:1219: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning tijdelijk bouwterrein, vijf jaar, linden, watervergunning/brug, belangenafweging
* Rechtbank Noord-Nederland 27 februari 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:827: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, strijd bpl, zelfstandige wooneenheden, inspectierapport, onvoldoende feitelijke grondslag, huurovk, bewonershistorie
* Rechtbank Rotterdam 24 februari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:1447: verkoop gemeentegrond, besluit, privaatrechtelijk, civiele rechter, Didam-arrest
* Rechtbank Overijssel 24 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:678: Awb, Wabo; afwijzing handhavingsverzoek, dakterras, bpl, vergunningvrij bouwen, omgevingsvergunning/balustrade, geen ontvankelijk bezwaar/onherroepelijk
* Rechtbank Rotterdam 23 februari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:1745: Awb, Wm; handhaving, invordering, bunkerstation, Activiteitenbesluit milieubeheer, Activiteitenregeling, gronden tegen last/evident, morsing gasolie, deskundig toezicht, lijfelijke aanwezigheid, bunkerwacht/schipper tankende schip
* Rechtbank Rotterdam 23 februari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:1746: Awb, Wm, Gmw; afwijzing handhavingsverzoek, bouwplaats, type B-inrichting/melding, geluidnormen/APV
* Rechtbank Rotterdam 23 februari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:1747: Awb, Wm; vergunning APV, inname openbare grond, bouwplaats, volledigheid aanvraag, geluid, normen Bouwbesluit, bronvermogens, maximale geluidniveaus, welstand, privacy, tussenuitspraak
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1264: Awb, Wabo; revisievergunning, 1e fase, varkenshouderij, geur/Wgv. luchtwassers, geurreductie, geurbeheersplan, BBT, gezondheidsrisico’s, klimaatakkoord, tussenuitspraak
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1245: Awb, Wnb; vovo, spoedeisende bestuursdwang, stilleggen werkzaamheden, zorgplicht, rugstreeppad, voortplantings-, zomer- en winterbiotoop, amfibieënscherm, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, geen overtreding zorgplicht
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1244: Awb, Wnb; vovo, stilleggen werkzaamheden, zorgplicht, rugstreeppad, één ecologisch onderzoek, ecologische vrijgave, geen werkplan/monitoring, zorgplicht onvoldoende in acht, niet ter stond stilleggen
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1221: Awb, Wabo, Gmw; vovo, handhaving, dwangsom, recreatiewoning, strijd bpl, overgangsrecht, huisvesting/Van Dale, woondoeleinden/duurzaamheid, concreet zicht op legalisatie
* Rechtbank Den Haag 22 februari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2052: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, afwijken bpl, milieu en uitweg, herinrichten tankstation, geen strijd bpl, geluid, transformatorstation/bromtoon, advies akoestisch onderzoek/maatwerkvoorschrift, privacy, overleg, zelf in de zaak voorzien
* Rechtbank Gelderland 22 februari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:795: BW; verklaringen voor recht, selectieprocedure, Didam-arrest
* Rechtbank Overijssel 21 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:748: BW; onrechtmatige hinder, plantaan, bladeren/zaadbollen, allergische reactie, snoeirecht, misbruik van eigendomsrecht, kandelaberen, boomdeskundige
* Rechtbank Den Haag 21 februari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2319: Awb, Wabo; omgevingsvergunning maaien en ontgraven, begraafplaats, natuurbelang/doelstelling, geografisch werkgebied en feitelijke werkzaamheden, archeologische waarden/ziet niet op bescherming natuur, Wnb-vergunning/kapvergunning
* Rechtbank Den Haag 21 februari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2244: Awb, Wnb; ontheffing, huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis, procesbelang, massawinterverblijf, staat van instandhouding, andere bevredigende oplossing
* Rechtbank Den Haag 21 februari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:1878: Awb, Wabo, Gmw; afwijzing handhavingsverzoek bouwwerken, vergunningvrij bouwen, zeecontainer verwijderd, contractuele bepaling/geen publiekrechtelijke handhaving
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1273: Awb, Wabo, Gmw; vovo, omgevingsvergunning, evenementenvergunning, stikstof/AERIUS-berekeningen, geluid, geluidnormen/overlast, geluidmetingen, aanpassen geluidvoorschrift/meethoogte
* Rechtbank Den Haag 17 februari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2243: Awb, Wm; weigeren maatwerkvoorschriften, scouting/kampvuur, geur, schoon/onbehandeld hout, afvalstof, Handreiking onbehandeld hout/I&M, geuronderzoek, NTA 9065, geurconcentratie/99,99 percentiel
* Rechtbank Den Haag 17 februari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:1703: Awb, Wabo; afwijzing omgevingsvergunning, dakterras, uitbouw, hoofdgebouw
* Rechtbank Amsterdam 16 februari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:845: Awb, Wabo; omgevingsvergunning wijzigen inrichting, maatwerkvoorschriften, geurhinder, artikel 8 EVRM
* Rechtbank Amsterdam 16 februari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:798: Awb, Wabo, Gmw; vovo, handhaving, dwangsom, begunstigingstermijn, verwijderen dakopbouw, belangenafweging
* Rechtbank Den Haag 16 februari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:1745: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, weigering omgevingsvergunning, recreatief nachtverblijf, procesbelang, overtreding, gelijkheids- en vertrouwensbeginsel, overlast, afwijking niet kleinschalig, evenredigheid
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1274: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, hotel, belanghebbende, uitleg bpl/restaurant, ladder voor duurzame verstedelijking, windhinder, parkeren, Bouwbesluit 2012, welstand, tussenuitspraak
* Rechtbank Den Haag 16 februari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:1891: Awb, Wabo, Gmw; vovo, handhaving, dwangsom, overtreding vergunningvoorschrift, bpl, rechtszekerheid, evenredigheid, begunstigingstermijn
* Rechtbank Amsterdam 16 februari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:786: Awb, Wabo; omgevingsvergunning transformeren kantoor, uitleg bpl, evidente privaatrechtelijke belemmeringen, parkeren, bodemverontreiniging, constructieve veiligheid, overschrijding redelijke termijn
* Rechtbank Noord-Holland 15 februari 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:1574: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning bouwen, dakopbouw, redelijke eisen van welstand, zelf in de zaak voorzien, voorschriften, einduitspraak na tussenuitspraak
* Rechtbank Den Haag 15 februari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2239: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, parkeren van vervoerseenheden met vloeibare gevaarlijke stoffen in tankwagens, ontvankelijkheid/Varkens in nood, relativiteitsvereiste/externe veiligheid, Bevi, Revi, QRA, Handleiding Risicoberekeningen Bevi, Safeti-NL, invloedsgebied, publicatie besluit
* Rechtbank Midden-Nederland 15 december 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:5539: Awb, Wabo; omgevingsvergunning tijdelijk gebouw, ballenvanger, parkeren, bestaande parkeersituatie, berekening parkeerbehoefte, overlappende gebruikers, onvoldoende ruimte, parkeermeting, spelersbus, CROW
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1307: BW; kort geding, verkoop gemeentegrond, Didam-arrest, één serieuze gegadigde, belangenafweging, dwangsom
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:935: Wnb, Sr, WED; oesters rapen, projectbegrip Wnb, significante gevolgen, aantasting natuurlijke kenmerken, hoeveelheid/totale oesterpopulatie
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:927: Wnb, Sr, WED; doden damhert, wildbeheereenheid, vrijstelling provinciale verordening, strafbaarheid, lex certa, strijd artikel 7 EVRM, volgende vergelijkbare gevallen
* Rechtbank Midden-Nederland 9 februari 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:477: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, dakopbouw/dakterras, bouwhoogte/afwijkingsbevoegdheid, zonnepanelen, overleggen benodigde gegevens, fundering, evidente privaatrechtelijke belemmering, eigendomsrecht/artikel 1 EP EVRM
* Rechtbank Oost-Brabant 3 februari 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:481: Awb, Wm; vovo, handhaving, dwangsom, Activiteitenbesluit milieubeheer, geur, begunstigingstermijn
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 27 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:471: Awb, Wro; vovo, weigering ontheffing provinciale verordening, vangen aasgarnalen en brakwatersteurgarnalen/schepnet, onverbindend/Wnb, financiële noodsituatie
* Rechtbank Den Haag 20 januari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2322: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, uitbreiden woning, uitleg bpl, welstand, evidente privaatrechtelijke belemmering/ondergeschikte wijziging
* Rechtbank Den Haag 20 januari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2323: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, dichtmaken dak, plaatsen ramen/kozijnen, uitleg bpl/vergroten, Bouwbesluit/brandveiligheid, relativiteitsvereiste, welstandsadvies, bouwtekeningen
* Rechtbank Den Haag 13 januari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2464: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, ruimtelijke onderbouwing, toelaatbaar hoogteaccent, einduitspraak na tussenuitspraak
* Rechtbank Midden-Nederland 13 januari 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:65: Awb, Wabo; omgevingsvergunning appartementsgebouw zorgwoningen, parkeerplaatsen, anti-dubbeltelregel, einduitspraak na tussenuitspraak
* Rechtbank Den Haag 10 januari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2318 en Rechtbank Den Haag 10 januari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2317: Awb, Wabo; omgevingsvergunning maaien en ontgraven, begraafplaats, belanghebbende, grafrechten gevolgen van enige betekenis
* Rechtbank Noord-Holland 29 december 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:11705: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, appartementen, voorbereidingsbesluit, heroverweging, reformatio in peius, rechtzekerheid
* Rechtbank Midden-Nederland 22 december 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:5926: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, maatschappelijke functie, dagbesteding kwetsbare kinderen, woon- en leefklimaat, VNG-brochure, speeltoestellen, gebruik buitenruimte
* Rechtbank Noord-Nederland 23 december 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:5746: Awb, TwG, BW; mijnbouwschade, waardedaling, WOZ-waarde, verkoopprijs, afwijken beleidsuitgangspunt, economisch uitgangspunt, evenredigheid
* Rechtbank Midden-Nederland 24 november 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:6201: Awb, Wabo; omgevingsvergunning tijdelijke terrasuitbreiding, procesbelang

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen

* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:925: Awb, Wro; reactieve aanwijzing, bpl, bouwmarkt/tuincentrum, belanghebbende, provinciale verordening/regionale afstemming, provinciaal belang, Dienstenrichtlijn, precedentwerking/aanwenden bestuurlijke middelen
7.1. De Afdeling volgt de gemeente Almelo niet in haar betoog dat artikel 2.4.3, derde lid, aanhef en onder c, van de Omgevingsverordening in strijd is met de artikelen 3.37 en 4.1 van de Wro en artikel 3.1.1 van het Bro, en daarom buiten toepassing moet blijven. Op grond van artikel 4.1, eerste lid, van de Wro is het college bevoegd regels te stellen in een provinciale verordening omtrent de inhoud van bestemmingsplannen en de daarbij behorende toelichting of onderbouwing. De voorwaarde tot regionale afstemming is een onderzoeksverplichting, die nodig is voor de onderbouwing van een bestemmingsplan. In de memorie van toelichting van de Wro (Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr.3) staat: “Het opnemen van ruimtelijke kwaliteitseisen of randvoorwaarden voor de ruimtelijke besluitvorming in een algemene maatregel van bestuur of een provinciale verordening zal aan de betrokken regionale en lokale overheden en aan de burgers duidelijkheid – en dus ook rechtszekerheid – verschaffen over de mate waarin en de wijze waarop die overheden gehouden zijn de op hoger niveau vastgestelde beleidsdoelstellingen te realiseren. Dit zal met name het geval zijn als een actie van die overheden noodzakelijk is en als een verdergaande binding wenselijk is.” De Afdeling leidt uit deze toelichting af dat het college randvoorwaarden voor de ruimtelijke besluitvorming mag opnemen in een provinciale verordening, waaronder voorwaarden die betrekking hebben op regionale afstemming met buurgemeenten. De in de provinciale regel opgenomen voorwaarde doorkruist ook niet de regeling van artikel 3.1.1. van het Bro, zodat ook in zoverre geen sprake is van strijd met een hogere regeling.
8.3……… In de voorontwerp- en ontwerpfase van het plan is wel degelijk getoetst of het plan met de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken voldoet aan de artikelen 2.4.2 en 2.4.3 van de Omgevingsverordening en is geconcludeerd dat het ontwerp van het plan voldoet aan de in artikel 2.4.3 van de Omgevingsverordening opgenomen voorwaarden. Naar aanleiding van een tegen het ontwerpplan naar voren gebrachte zienswijze heeft de raad ervoor gekozen om in het raadsbesluit te vermelden dat hij de artikelen 2.4.2 en 2.4.3 van de Omgevingsverordening buiten toepassing laat vanwege strijd met de Dienstenrichtlijn. Dit betreft slechts een mededeling die niet heeft geleid tot inhoudelijk andere besluitvorming inzake het plan. Omdat de Afdeling hiervoor onder 8.2 heeft geconcludeerd dat geen sprake is van strijd met artikel 2.4.3, derde lid, onder c van de Omgevingsverordening en het college desgevraagd heeft verklaard dat alle overige voorwaarden van de genoemde artikelen volgens hem niet aan de vaststelling van het plan in de weg staan, is de Afdeling van oordeel dat van een provinciaal belang tot het geven van een reactieve aanwijzing ook in zoverre geen sprake is. Voor zover het college wijst op mogelijke precedentwerking door de mededeling over het buiten toepassing laten van regels uit de Omgevingsverordening wijst de Afdeling erop dat deze mededeling onverlet laat dat het college in een geval waarin volgens hem regels uit de Omgevingsverordening ten onrechte niet zijn nageleefd, alle hem ter beschikking staande bestuurlijke middelen kan aanwenden om daar in dat geval tegen op te komen.

* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:919: Awb, Wabo, Wet BAG; omgevingsvergunning afwijken bpl, huisnummerbesluit, gecoördineerde voorbereiding, hotel, aanwijzingsregeling/exceptieve toetsing, huisnummerbesluit/ruimtelijk project, andere motieven, rechten of verwachtingen/planologisch regime, deskundigenkosten
7.2. De Afdeling stelt voorop dat de in paragraaf 3.6.1 van de Wro opgenomen gemeentelijke coördinatieregeling tot doel heeft om de procedures rondom de voor de verwezenlijking van ruimtelijk beleid benodigde zogenoemde start- dan wel uitvoeringsbesluiten te stroomlijnen. Uit de tekst van artikel 3.30, eerste lid, van de Wro noch uit de wetsgeschiedenis en de totstandkoming daarvan blijkt dat de te coördineren besluiten afzonderlijk uitsluitend ruimtelijke besluiten dienen te zijn. Wel brengt een redelijke uitleg van dit artikel, in het licht van het doel ervan, met zich dat het inzetten van de gemeentelijke coördinatieregeling erop is gericht dat de te coördineren besluiten afzonderlijk nodig zijn voor de realisatie van een ruimtelijk project of daaraan bijdragen. Toegepast op deze zaak betekent dat het volgende. In dit geval dienen de afzonderlijke besluiten voor de toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling nodig te zijn voor of bij te dragen aan de realisering van het onderhavige bouwplan. Niet valt in te zien dat een huisnummerbesluit nodig is voor een ruimtelijk project of daaraan op enigerlei wijze bijdraagt in de hier bedoelde zin. Daarbij is van belang dat het nemen van een huisnummerbesluit geschiedt op basis van andere motieven dan het verlenen van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan (zie onder meer de uitspraak van de Afdeling van 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1442, onder 9.1). Een huisnummerbesluit behelst niet meer dan het toekennen van een eigen nummeraanduiding aan een verblijfsobject om de identiteit van een verblijfsobject te bepalen (zie onder meer de uitspraak van de Afdeling van 6 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1859, onder 4.2). Aan een huisnummer worden ook geen rechten of verwachtingen ontleend met betrekking tot het planologisch regime dat op de betrokken bebouwing van toepassing is (zie onder meer de uitspraak van de Afdeling van 24 februari 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL5321, onder 2.4). Dat bij nieuwbouw altijd een huisnummerbesluit genomen dient te worden, zoals het college aanvoert, leidt niet tot een ander oordeel, omdat de noodzakelijkheid hiervan samenhangt met de dwingende formulering van de Wet BAG en niet met de mogelijkheid om het bouwplan te verwezenlijken. ……………….. De Afdeling acht het voorbereiden en bekendmaken van een huisnummerbesluit met toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30, eerste lid, van de Wro dan ook onjuist.

* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:956: Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, bestemmingswijzigingen eigen perceel, planvergelijking, taxatie, vertrouwensbeginsel, compensatie in natura, voordeelverrekening, gemist voordeel/niet aangevangen bedrijfsvoering, zelf in de zaak voorzien, einduitspraak na tussenuitspraak (Rb Overijssel 19/1129)
12.4. Het voorgaande komt erop neer dat het college heeft besloten een nieuw bestemmingsplan voor het perceel van [appellante] in procedure te brengen, waarin de eerdere omissie wordt hersteld en alsnog is bepaald dat zij op haar perceel een bed & breakfast mag exploiteren. Het college heeft verder besloten dat als het planologisch regime dat een bed & breakfast op het perceel mogelijk maakt niet uiterlijk op 19 mei 2025 onherroepelijk is, een deskundige alsnog de schade zal vaststellen en, als [appellante] planschade lijdt, het college haar een tegemoetkoming in planschade, vermeerderd met de wettelijke rente, zal toekennen. Daarbij heeft het college echter ook besloten dat bij het bepalen van de omvang van de schade planologische voor- en nadelen met elkaar zullen worden verrekend. Hoewel het verrekenen van planologische voor- en nadelen uit hetzelfde planologische regime in beginsel aanvaardbaar is, betekent het in dit geval dat compensatie voor het vervallen van de mogelijkheid een bed & breakfast te exploiteren – in natura of in geld – nu onzeker is. Niet acceptabel is dat wellicht tot na 19 mei 2025 onzekerheid bestaat over de vraag of de schade als gevolg van het vervallen van de mogelijkheid een bed & breakfast te exploiteren zal worden gecompenseerd. In zoverre voldoet het besluit van 19 mei 2022 niet aan de hiervoor onder 12.1 vermelde maatstaf. Het betoog slaagt in zoverre.

* ABRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:924: Awb, Wro; bpl, woningen, winkels, belanghebbende, concurrent, marktsegment/verzorgingsgebied, maximale brutovloeroppervlakte, toevoegen woningen, potentiële klanten
Volgens vaste jurisprudentie (onder meer de uitspraak van de Afdeling van 7 maart 2007, in zaak nr. 200606317/1), is degene wiens concurrentiebelang rechtstreeks is betrokken bij een besluit, belanghebbende. Niet in geschil is dat Lidl werkzaam is in hetzelfde marktsegment en hetzelfde verzorgingsgebied als de supermarkten waarin het bestemmingsplan voorziet, ervan uitgaand dat zij die niet zelf zal exploiteren. Lidl is uit hoofde van het zijn van concurrent echter niet zonder meer belanghebbende bij elk besluit dat haar concurrenten betreft. Dat is alleen het geval als haar belang rechtstreeks is betrokken bij dat besluit of in dit geval bij het nog te nemen besluit. Of dat het geval is, hangt af van de aard van het (te nemen) besluit en de gevolgen die de Lidl daarvan ondervindt. Naar het oordeel van de Afdeling zijn de gevolgen van het bestemmingsplan voor Lidl, voor zover daar al sprake van is, geen negatieve gevolgen voor haar als concurrent. De maximale brutovloeroppervlakte aan supermarkten in het plangebied, waar Lidl dus thans niet is gevestigd, wordt verder beperkt dan in de bestaande situatie. Verder is sprake van een toevoeging van woningen en daarmee van potentiële klanten van Lidl. Lidl heeft op geen enkele manier aannemelijk gemaakt dat haar concurrentiepositie nadelig zal worden beïnvloed. Het voorgaande leidt de Afdeling tot het oordeel dat het belang van Lidl niet rechtstreeks is betrokken bij het besluit van 22 juni 2022, zodat zij niet als belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2 van de Awb kan worden aangemerkt.

* Rechtbank Rotterdam 23 februari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:1745: Awb, Wm; handhaving, invordering, bunkerstation, Activiteitenbesluit milieubeheer, Activiteitenregeling, gronden tegen last/evident, morsing gasolie, deskundig toezicht, lijfelijke aanwezigheid, bunkerwacht/schipper tankende schip
Het feit dat een morsing van gasolie heeft plaatsgevonden, is op zichzelf niet voldoende voor de conclusie dat artikel 4.79 van het Activiteitenbesluit in samenhang met artikel 4.86, tweede lid, van de Activiteitenregeling is overtreden.
Artikel 4.86 van de Activiteitenregeling heeft als doel het voorkomen of zo veel mogelijk beperken van risico’s voor de omgeving en ongewone voorvallen en het voorkomen dan wel beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam bij het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen. In het tweede lid is echter niet het voorkomen van morsingen voorgeschreven, maar slechts het houden van direct toezicht door deskundig personeel met bepaalde kennis dat direct kan ingrijpen bij morsingen, incidenten en calamiteiten. Het gaat in deze zaak om de vraag wat in artikel 4.79 van het Activiteitenbesluit in samenhang met artikel 4.86, tweede lid, van de Activiteitenregeling onder direct toezicht moet worden verstaan. Daarbij gaat het in het bijzonder over wat er van het personeel van het bunkerstation verwacht moet worden aan het begin van het tankproces bij het aanreiken en aansluiten van de slang. Partijen zijn het er over eens dat de bunkerwacht tijdig heeft ingegrepen op het moment dat zich een incident voordeed.
7.3. De totstandkomingsgeschiedenis van artikel 4.86 van de Activiteitenregeling geeft geen duidelijk antwoord op de vraag wat onder direct toezicht moet worden verstaan. Uit de uitspraak van de Afdeling van 7 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:744, en de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 26 juli 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:5575, kan worden afgeleid dat de toezichthouder in ieder geval lijfelijk aanwezig moet zijn in de directe nabijheid van het afleveren van de vloeibare brandstoffen; cameratoezicht of toezicht op afstand vanuit een gebouw is niet toegestaan. Daarnaast leidt de rechtbank uit de uitspraak van de Afdeling van 7 maart 2018 af dat het vereiste van direct toezicht met lijfelijke aanwezigheid niet betekent dat het niet is toegestaan om klanten zelf te laten tanken of om verschillende afleverzuilen in gebruik te laten zijn onder toezicht van één deskundig personeelslid. De rechtbank is gelet hierop van oordeel dat direct toezicht niet inhoudt dat de bunkerwacht bij het tanken de slang moet aansluiten. Vanwege de beperkingen waarop eisers hebben gewezen, is dat in veel gevallen ook niet mogelijk. Artikel 4.86, tweede lid, van de Activiteitenregeling staat er daarom niet aan in de weg dat de schipper van het tankende schip de slang aansluit. In dat geval is wel vereist dat de bunkerwacht voldoende toezicht houdt en voldoende informatie verstrekt.……….Het college heeft daarom onvoldoende onderbouwd dat het toezicht door de bunkerwacht ontoereikend is geweest.

* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1244: Awb, Wnb; vovo, stilleggen werkzaamheden, zorgplicht, rugstreeppad, één ecologisch onderzoek, ecologische vrijgave, geen werkplan/monitoring, zorgplicht onvoldoende in acht, niet ter stond stilleggen
6.10 Uit de overgelegde stukken blijkt dat verzoeker en de derde partij zich er voorafgaand aan de werkzaamheden van bewust waren dat de werkzaamheden gevolgen zouden kunnen hebben voor natuurwaarden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben verzoeker en de derde partij de zorgplicht voorafgaand aan de werkzaamheden echter onvoldoende in acht genomen. Ten aanzien van plangebied bedrijventerrein [naam bedrijventerrein] is slechts één ecologisch onderzoek gedaan, welk onderzoek heeft geresulteerd in de ecologische vrijgave. In de inleiding van dat stuk staat dat het een kort onderzoek betreft naar de aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten en dat kort voor de start van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden. Ten aanzien van dit plangebied is geen specifieke quickscan en eventueel nader onderzoek vastgesteld. De quickscan, het nader onderzoek en de memo die door verzoeker zijn overgelegd acht de voorzieningenrechter niet relevant, omdat die zien op plangebied [naam wijk]. Gelet daarop is niet gebleken dat gedurende langere tijd voorafgaand aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek is verricht door verzoeker en de derde partij om zich op de hoogte te stellen van de aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen die de werkzaamheden daarop zouden kunnen hebben. De voorzieningenrechter acht één kort ecologisch onderzoek dat is gebaseerd op één schouw op 24 augustus 2022 onvoldoende om daar zicht op te kunnen krijgen. Uit de ecologische vrijgave blijkt verder dat de kans bestaat dat rugstreeppadden zitten ingegraven in hopen grond op het depot, maar dat die kans klein wordt geacht. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter brengt de zorgplicht met zich mee dat redelijkerwijs van verzoeker en de derde partij verlangd kon worden dat zij gelet op de uitkomst van het ecologisch onderzoek maatregelen zouden treffen ter bescherming van de rugstreeppad bij de uitvoering van de werkzaamheden en dat zij bij de werkzaamheden steeds alert zouden zijn op het daadwerkelijk achterwege blijven van nadelige gevolgen voor eventueel aanwezige rugstreeppadden. De voorzieningenrechter ziet in de stukken geen ecologisch werkplan waarin dergelijke maatregelen zijn vastgelegd. Er is ook niet vastgelegd dat en op welke wijze uitvoering van dergelijke maatregelen gemonitord wordt door een ecoloog tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
6.11 Het voorgaande betekent dat verweerder bevoegd was om handhavend op te treden tegen overtreding van de zorgplicht uit artikel 1.11 van de Wnb. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder gelet op de memorie van toelichting redelijkerwijs niet kunnen besluiten tot het terstond stilleggen van de werkzaamheden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter was ten tijde van de stillegging geen sprake van een kennelijk geval van onzorgvuldig handelen zoals omschreven in de memorie van toelichting. Omdat verzoeker wel een ecologische vrijgave had verricht en uit die vrijgave was gebleken dat de kans klein was dat de rugstreeppad in het gebied aanwezig was, kon op dat moment hoogstens worden gesproken over een minder duidelijk geval. In dergelijke gevallen gaat de wetgever ervanuit dat eerst overleg plaatsvindt en dat pas als dat overleg niet tot een bevredigd resultaat leidt, wordt overgegaan tot sancties. Gelet daarop heeft verweerder redelijkerwijs niet kunnen besluiten tot het terstond stilleggen van de werkzaamheden, maar had verweerder in overleg moeten treden met verzoeker en de derde partij om af te spreken welke concrete maatregelen getroffen konden worden om ervoor te zorgen dat de zorgplicht alsnog in acht werd genomen bij de uitvoering van de werkzaamheden.

* Rechtbank Den Haag 17 februari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2243: Awb, Wm; weigeren maatwerkvoorschriften, scouting/kampvuur, geur, schoon/onbehandeld hout, afvalstof, Handreiking onbehandeld hout/I&M, geuronderzoek, NTA 9065, geurconcentratie/99,99 percentiel
Uit rechtspraak van de Afdeling volgt dat het begrip afvalstof moet worden uitgelegd met inachtneming van de door het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof) over dit begrip gevormde jurisprudentie. Het is vaste rechtspraak van het Hof dat de vraag of een stof een afvalstof is, moet worden beantwoord met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Bij beantwoording van die vraag is vooral het gedrag van de houder in relatie tot de betekenis van de woorden “zich ontdoen van” relevant. In dit verband verdient volgens het Hof bijzondere aandacht of de stof in kwestie voor de houder ervan geen nut heeft of meer heeft, zodat deze stof een last is waarvan hij zich wil ontdoen. Bij de uitleg van het begrip afvalstof dient rekening te worden gehouden met de doelstelling van de richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (de richtlijn), zonder afbreuk te doen aan de doeltreffendheid daarvan.1
In de Handreiking geeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu richtsnoeren om de definities van afvalstof en bijproduct volgens de richtlijn toe te passen. In de Handreiking is vermeld dat onduidelijkheid bestaat over de vraag of sprake is van ‘zich ontdoen’ en of het verkregen hout dus een afvalstof is. Er is in de maatschappij ook een toenemend aantal initiatieven die een verschuiving inhouden van ‘zich ontdoen’ naar ‘waarde benutten’. In dit licht heeft het ministerie de term ‘zich ontdoen van’ nader geduid, omdat het actuele juridische kader, waaronder de richtlijn, hierin niet voorziet.
In de Handreiking is opgemerkt dat met de “houder” in dit verband wordt bedoeld, in eerste instantie de eigenaar of beheerder van het perceel waar de bomen staan en die de opdrachtgever is voor de veiling of snoei en in volgende stadia degene die het hout onder zijn beheer heeft door de zorg voor bijvoorbeeld kappen of snoeien, be- of verwerken, vervoer of opslag.
In de Handreiking zijn vier criteria aangereikt om te kunnen bepalen of hout dat vrijkomt bij velling of snoei van bomen als product, dus niet als afval, kan worden aangemerkt. Het eerste criterium is dat de perceelbeheerder zich ervan heeft vergewist en contractueel verzekerd dat voor het hout een of meerdere vormen van verantwoorde benutting zijn voorzien. Het tweede criterium is dat de partij hout bestaat uit stamhout van meer dan 10 cm doorsnede of ter plaatse van de velling of snoei versnipperd hout. Het derde criterium is dat de partij hout niet meer dan 5 gewichtsprocent bevat aan takken dunner dan 10 cm, bladeren, naalden of gras, aanhangende grond, hout dat is aangetast door rot, schimmel of ziekte en dat de partij hout geen andere materialen, zoals metaal, kunststof, papier en stenen bevat. Het vierde criterium is dat er geen sprake is van hout dat krachtens de wetgeving een specifieke afvalbehandeling dient te ondergaan. Wordt niet aan een of meer van de vier criteria voldaan, dan is dit volgens de Handreiking een aanwijzing dat het hout een afvalstof is.2….
5.7 Daar komt bij dat, voor zover al kan worden aangenomen dat vanuit het perspectief van Staatsbosbeheer, Golden flame en de Hornbach geen sprake is van het zich ontdoen maar van een beoogde en voldoende zekere nuttige toepassing als haardhout, geenszins vaststaat dat het hout dat door de scoutingverenigingen als opvolgend houder en eindgebruiker wordt verbrand ook daadwerkelijk haardhout is dat uit voormelde keten afkomstig is. Verweerder heeft daar ten onrechte geen onderzoek naar gedaan, terwijl uit de door eisers genoemde rapporten van toezichthouders kan worden afgeleid dat niet alleen hout van de Hornbach maar ook afvalhout, geverfd hout en door de scouting in het bos verzameld snoeihout is verbrand. De rechtbank merkt daarbij op dat op grond van de rechtspraak en ook van de Handreiking, de intentie van de houder voldoende zeker en duidelijk moet zijn.4
5.8 Indien en voorzover wel voldoende aannemelijk zou zijn dat de scoutingverenigingen haardhout uit meergenoemde keten gebruiken voor nu kampvuren, dan nog ligt de vraag voor of het verbanden van dat hout een vorm van verantwoorde benutting is die ook voldoende zeker en duidelijk is. Volgens verweerder is de verantwoorde benutting van het verbranden van het haardhout door middel van kampvuren gelegen in de tradities en de educatieve doelstellingen van de scoutingverenigingen. De rechtbank kan zich voorstellen dat dit een verantwoorde benutting van het verbranden van haardhout zou kunnen zijn, maar verweerder heeft dit standpunt niet concreet onderbouwd en daar ook geen onderzoek naar gedaan.………. Verweerder dient nader onderzoek te doen naar de activiteiten die vallen binnen de tradities en educatieve doelstellingen van de scoutingverenigingen en, aan de hand van dat onderzoek, nader duiden en motiveren welke van die activiteiten onder welke omstandigheden en in welke omvang/frequentie een verantwoorde benutting van het verbranden van haardhout door middel van kampvuren opleveren.

* Rechtbank Den Haag 15 februari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2239: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, parkeren van vervoerseenheden met vloeibare gevaarlijke stoffen in tankwagens, ontvankelijkheid/Varkens in nood, relativiteitsvereiste/externe veiligheid, Bevi, Revi, QRA, Handleiding Risicoberekeningen Bevi, Safeti-NL, invloedsgebied, publicatie besluit
4.7 Eisers doen in wezen een beroep op de normen zoals neergelegd in het Bevi en de Revi. De normen van het Bevi en de Revi zijn, zoals hiervoor in 4.4 is overwogen, niet rechtstreeks van toepassing op deze inrichting. De wel rechtstreeks toepasselijke norm is de bescherming van het milieu (artikel 2.14 van de Wabo). Voor de invulling daarvan heeft verweerder – voor zover het gaat om de externe veiligheid – aansluiting gezocht bij de specifieke normen van het Bevi en de Revi. Daarom wordt het beschermingsbereik van de algemene norm van de bescherming van het milieu in dit geval bepaald door de specifieke normen van het Bevi en de Revi. Steun voor dit oordeel vindt de rechtbank in rechtspraak van de Afdeling.3
4.8 De normen uit het Bevi en de Revi voor het bepalen van het invloedsgebied van de inrichting en het plaatsgevonden risico hebben als doel het waarborgen van de fysieke veiligheid in de omgeving van een risicovolle inrichting. Deze normen strekken in het bijzonder tot bescherming van de eigenaren en gebruikers van (beperkt) kwetsbare objecten binnen de invloedssfeer van een risicovolle inrichting. De rechtbank stelt vast dat eisers weliswaar allen in de buurt van de inrichting wonen, maar op een minimale afstand van circa 70 meter. Eisers wonen dus niet binnen het invloedsgebied van de inrichting zoals dit is vastgelegd in de QRA. Ter zitting hebben zij bevestigd dat zij ook geen eigendommen hebben binnen dit invloedsgebied. De normen van het Bevi en de Revi, in dit geval als nadere invulling van het milieubelang zoals bedoeld in artikel 2.14 van de Wabo, strekken daarom naar het oordeel van de rechtbank niet tot de bescherming van de belangen van eisers. Gelet op artikel 8:69a van de Awb kunnen de beroepsgronden van eisers over externe veiligheid dan ook niet leiden tot vernietiging van het bestreden besluit.

# = betrokkenheid STAB

= (nog) niet gepubliceerd