Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1135: Awb, Wro; bpl, multifunctionele accommodatie, oppervlakte verdiepingsvloer, parkeerbehoefte, verkeersgeneratie, waterberging, einduitspraak na tussenuitspraak
# ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1153: Awb, Wro; bpl, herontwikkeling gemengd gebied, woon-werkkavels, belemmering bedrijfsvoering kunststofspuitgietbedrijf, VNG-brochure, bestaande bedrijfsvoering
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1141: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, invordering, voorbereiding glasrecycling, rechtmatigheid maatwerkvoorschrift, duidelijkheid last, (Rb Zeeland-West-Brabant 20/362)
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1151: Awb, Wabo; omgevingsvergunning tijdelijk gebruik bedrijfswoning als plattelandswoning, geur, geluid, fijnstof (Rb Limburg 19/1270)
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1128: Awb, Wnb; verzoek handhaving, sloop kiosk, overtreding niet meer vast te stellen (Rb Gelderland 20/308)
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1154: Awb, Wro; bpl, vijf grondgebonden woningen, inspraak, naastgelegen rijksmonument
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1131: Awb, Wro; bpl, exploitatieplan, taxatierapport, representativiteit referentietransacties, peildatum, actualiteit getaxeerde inbrengwaarden, taxatiemethode,
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1134: Awb, Wabo; bpl, dakopbouwen, schaduwstudie, einduitspraak na tussenuitspraak
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1159: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, brug, herinrichten kade, strijd met bpl, nieuw besluit, beschermd stadsgezicht (Rb Noord‑Nederland 19/3096 en 19/3180 )
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1136: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning bouwen, afwijken bpl, monument kappen en uitweg, 10 appartementen met ondergrondse parkeergarage, nieuw besluit, welstand, situering ten opzichte van kantoorvilla, Bouwbesluit 2012 (Rb Den Haag 20/843)
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1162: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, omgevingsvergunning, vervangen achtergevel bijgebouw, gebruik gronden met agrarische bestemming en landschappelijke waarden als tuin, gebruik bijgebouw als tweede woning (Rb Overijssel 20/2202 en 21/48)
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1147: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, woongebouw met commerciële ruimtes, bouwhoogte, opbouw daktoegang, technische voorziening, parkeren, bijzonder gemeentelijk belang (Rb Rotterdam 19/1744)
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1164: Awb, Wro, Wgh; bpl, hogere waarden, omgevingsvergunning, 580 appartementen, bouwhoogten 65, 85 en 115 meter, participatie, bouwhoogte, afwijken hoogbouwvisie, eyeline, skyline, windhinder, hoogbouweffectrapportage, windgevaar, NEN‑norm 8100:2006, bezonning, schaduwhinder, verkeer, regionaal verkeersprognosemodel, berekening verkeersgeneratie, capaciteit wegen, verkeersveiligheid, fietsverkeer, parkeren, beleidsregels, luchtkwaliteit, geluidhinder, externe veiligheid, buisleiding, 150 kV-schakelstation, relativiteit
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1148: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, wooneenheden voor sociale huurwoningen en statushouders, parkeren, beleidsregels parkeernormen, gefaseerde aanleg parkeerplaatsen, verkeer, tussenuitspraak
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1156: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken beheersverordening, verbouw kantoorpand tot appartementen, bouwhoogte, ambities woningbouw, beschermd stadsgezicht, welstand, tegenrapporten, voorschrift, onvoldoende waarborg (Rb Den Haag 19/6336)
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1163: Awb; tijdelijke parkeervergunning, parkeerverordening, CROW, oprit, stallingsplaats, inpandige garage (Rb Amsterdam 19/4971)
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1143: Awb, Wro; verzoek herziening bpl, detailhandel in meubels, Dienstenrichtlijn, brancheringsregeling, effectiviteit,
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1165: Awb, Wro; bpl, uitbreiding sportcomplex, honk- en softbalvereniging, participatie, alternatieve locatie, gevolgen voor recreatieve waarde, provinciaal beleid, bomenkap, groenvisie, voorwaardelijke verplichting,  compensatieplicht, parkeren, luchtkwaliteit, geluidhinder, lichthinder, soortenbescherming, vleermuizen, buizerd, boomvalk
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1166: Awb; verzoek schadevergoeding, last onder dwangsom, deels vernietigd, vergunningplicht, asbestinventarisatie, verband schade met stilleggen werkzaamheden, onrechtmatig besluit (Rb Amsterdam 20/5677)
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1155: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning afwijken bpl, kinderdagverblijf, woonfunctie, vertrouwensbeginsel, dispositieschade (Rb Noord-Holland 18/863, 18/2926 en 19/2927)
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1158 : Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, dakopbouw met vier appartementen, parkeren, parapluplan, beleidsregels (Rb Noord-Holland 20/5194)
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1144: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, dakopbouw, bezwaar niet-ontvankelijk, belanghebbende, eigenaar, informatie uit openbare registers (Rb Noord‑Holland 20/5667)
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1168: Awb; handhaving, apv, autobedrijf, plaatsen voertuigen op de weg (Rb Den Haag 21/1243)
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1145: Awb, Wro; bpl, herstel omissies
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1132: Awb, TwG; mijnbouwschade, waardedaling woning, beleidsregel, privégegevens (Rb Noord-Nederland 21/1891)
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1152: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, ambtshalve wijziging, varkenshouderij, BBT-conclusie (Rb Gelderland 20/3912)
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1149: Awb, Wabo; verzoek verbinden voorschrift aan vergunning, beroep niet tijdig beslissen, varkenshouderij, vrachtverkeer (Rb Gelderland 20/2663)
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1133: Awb, Wro; uitwerkingsplan, 38 woningen met binnentuin, inspraak, ruimtelijke afweging, hittestress, archeologisch onderzoek, relativiteit, parkeren
* ABRvS 22 maart 2023, 202205262/1/R1: Awb, Wro, Chw; bpl, waterwoningen, drijvende bouwwerken, ruimtelijke uitstraling, brug, bereikbaarheid per boot
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1146: Awb, Wm; handhaving, last onder dwangsom, invordering, afvalstoffenverordening
* Rechtbank Gelderland 20 maart 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1464: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, aanplant bomen, teeltondersteunende voorzieningen, teeltvrije zone, vergunningvrij, advies milieudeskundige, woon- en leefmilieu
* Rechtbank Gelderland 20 maart 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1467, ECLI:NL:RBGEL12023:1472, ECLI:NL:RBGEL:2023:1475 en ECLI:NL:RBGEL:2023:1480: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, laanboomkwekerij, overtreding, uitleg planregels, oppervlakteverharding
* Rechtbank Gelderland 20 maart 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1473, ECLI:NL:RBGEL:2023:1470: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, laanboomkwekerij,overtreding, uitlg planregels,  
* ABRvS 17 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1079: Awb, Wro; vovo, bpl, uitbreiding bedrijfsbebouwing, toename productie, toename verkeer
* Rechtbank Overijssel 17 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:979: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, poort/hekwerk, strijd met bpl, vergunningplicht, concreet zich op legalisatie
* Rechtbank Rotterdam 17 maart 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:2310: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning, belanghebbende, herstel fundering
* Rechtbank Midden-Nederland 17 maart 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:1183: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning, gebruik rijksmonument als kinderopvanglocatie, parkeerplaatsen, uitrit, parkeernorm
* ABRvS 17 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1080: Awb, Wro; vovo, bpl, verbouw schuur tot bedrijfswoning, stikstofdepositie aanlegfase, stikstofdepositie gebruiksfase, heersend verkeersbeeld
* Rechtbank Noord-Holland 16 maart 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:2371: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, handhaving, last onder dwangsom, bouwwerk voor logies & ontbijt, strijd met bpl, vergunningvrij, bebouwingsgebied, bijzondere omstandigheden, vertrouwensbeginsel
* Rechtbank Noord-Holland 16 maart 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:2476: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning bouwen, appartementengebouw, parkeerdruk, bezonning
# Rechtbank Den Haag 16 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3302: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, ambtshalve wijziging, bbt, ontwikkeling kwaliteit van het milieu, stofclassificatie, pZZS, voorwaarden toepassing voorzorgsbeginsel, stofadviezen RIVM, concept onvoldoende beproefd, diffuse emissies, monitoring, meetvoorschriften, afvalstoffen

* Rechtbank Oost-Brabant 16 maart 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:1118: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en uitweg, aanvraag buiten behandeling, ontbreken melding Activiteitenbesluit, geluidbelasting, voorbereidingsbesluit, gemeentelijk beleid
* Rechtbank Oost-Brabant 16 maart 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:1093: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, verbouw tuincentrum tot supermarkt, uitleg planregel, toelichting bpl
* ABRvS 15 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:976: Awb, Wro; vovo en kortsluiten, bpl, woonzorggebouw, privacy, waarborging afschermend groen
* ABRvS 15 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:992: Awb, Wro; vovo en kortsluiten, bpl, omzetting woonbestemming naar bedrijfsbestemming, toezegging, hobbymatig houden van paarden, borging
* ABRvS 15 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:993: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning aanleggen, voet- en fietspad, verkeersbesluit, duinen, natuurlijke en landschappelijke waarden, breedte fietspad,  (Rb Noord-Holland 21/5429)
* Rechtbank Midden-Nederland 15 maart 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:1119: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, distributiecentrum, misbruik van recht, relativiteitsvereiste, woonachtig op 2.600 m
* Rechtbank Overijssel 15 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:961: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, geweigerde omgevingsvergunning kappen, beuk, kapverordening, uitrit
* Rechtbank Rotterdam 14 maart 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:2097: Awb, Wet Dieren; boete, overschrijding bezettingsdichtheid vleeskuikens
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1683: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl, verbouw hotel naar studentenkamers
* Rechtbank Limburg 13 maart 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:1829: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, bouwen en afwijken bpl, groente- en fruitconservenfabriek, akoestisch onderzoek, PFAS
* Rechtbank Den Haag 13 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3108: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning bouwen, vergunning van rechtswege, opslagloodsen, aanvullende gegevens, voorgenomen gebruik
* Rechtbank Den Haag 13 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3111: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, handhaving, last onder dwangsom, gebruik als camping, strijd met bpl
* Rechtbank Limburg 10 maart 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:1793: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, woning
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1532: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, bouwen en afwijken bpl, vvgb natuur, pluimveehouderij, uitbreiding, loods voor houtverbranding en mestopslag, Rav-emissiefactoren, WUR-rapport, gebruik in strijd met bpl
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1596: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, uitbreiding woning, strijd met bpl
* Rechtbank Limburg 8 maart 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:1720: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, parkeerplaatsen, aanlegvergunningenstelsel
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 8 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1567: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, woning, rapport stedenbouwkundige
* Rechtbank Den Haag 8 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2820: Awb, Wabo; vovo, handhaving, verzoek verlenging begunstigingstermijn
* Rechtbank Den Haag 8 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3348: Awb, Wvg; vestigen voorkeursrecht, procesbelang, schade, voorlopige aanwijzing, redelijke termijn
* Rechtbank Midden-Nederland 7 maart 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:1092: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, afmeren woonboot, vergunningplicht activiteit bouwen, overgangsrecht, gebruiksmogelijkheden
* Rechtbank Den Haag 6 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2388: Awb, Wabo; handhaving, last onder bestuursdwang, sluiting autobedrijf, bezwaar niet tijdig
* Rechtbank Den Haag 6 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2767: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning kappen, 24 bomen, bezwaar niet tijdig, verschoonbaarheid, vertrouwensbeginsel
* Rechtbank Den Haag 6 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2804: Awb, Wabo; vovo, verzoek om handhaving, overtreding, opnieuw aanbrengen asfalt, aanlegvergunning, ‘normaal onderhoud en beheer’
* Rechtbank Den Haag 6 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2815: Awb, Waterwet; vovo, verzoek om handhaving, overtreding keur, vergunningplicht, belangenafweging
* Rechtbank Den Haag 6 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2665: Awb; handhaving, last onder dwangsom, invordering, apv, mobiele toiletunits op openbare weg, overtreder
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1563: Awb, Wabo; afwijzing verzoek handhaving, overschrijding goothoogte, evidente privaatrechtelijke belemmering, concreet zicht op legalisatie, belangenafweging, tussenuitspraak
* Rechtbank Oost-Brabant 3 maart 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:868: Awb, Arbeidsomstandighedenwet; boete, arbeidsongeval, overtreding, onderhoud en reparatie arbeidsmiddelen, verwijtbaarheid, evenredigheid
* Rechtbank Den Haag 28 februari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2766: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning afwijken bpl, verbouw bedrijfsruimte tot winkel, bakkerij, begrip ‘bedrijf’
* Rechtbank Den Haag 28 februari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2660 en ECL:NL:RBDHA:2023:2661: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl en uitrit, inrichten nieuw parkeerterrein, aanvraag onvolledig beoordeeld
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1270: Awb, Wro; planschade, beroep niet tijdig beslissen
* Rechtbank Amsterdam 27 februari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:1063: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, dakopbouw en dakterras, bouwhoogte, bouwlaag
* Rechtbank Den Haag 24 februari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2765: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning bouwen, constructieve doorbraak, beoogd gebruik, onderzoeksplicht, voorschriften, belangenafweging
* Rechtbank Den Haag 24 februari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3139: Awb, Wabo; omgevingsvergunning kap, schaduwoverlast, Solar Pathfinder, verwijderingsbelang, belangenafweging
* Rechtbank Limburg 22 februari 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:1400, ECLI:NL:RBLIM:2023:1399 en ECLI:NL:RBLIM:2023:1398: Awb, Wabo; omgevingsvergunningen voor bouwen en afwijken bpl, woningen, koekoeken ondergeschikte bouwdelen
* Rechtbank Midden-Nederland 17 februari 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:848: Awb; vovo, aal- en schubvisserij, reductie aantal zegendagen, brasemstand, belangenafweging
* Rechtbank Noord-Holland 16 februari 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:1811: Awb, Wabo; vovo, handhaving, autohandel, Activiteitenbesluit, demontage, aftappen benzine, aantal autowrakken
* Rechtbank Noord-Nederland 7 februari 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:1004: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning kappen, advies groendeskundige, tegenadvies
* Rechtbank Midden-Nederland 3 februari 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:380: Awb, Wabo; afwijzing aanvraag omgevingsvergunning, dakterrassen, herhaalde aanvraag, 4:6 Awb, transparante ballustrades, vertrouwensbeginsel
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7469: Awb, Waterwet; handhaving, last onder dwangsom, invordering, lozing afvalwater

# = betrokkenheid STAB
! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen

* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1155: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning afwijken bpl, kinderdagverblijf, woonfunctie, vertrouwensbeginsel, dispositieschade (Rb Noord-Holland 18/863, 18/2926 en 19/2927)
Naar het oordeel van de Afdeling mocht [appellante] uit de brief van 19 december 2012 afleiden dat een kinderdagverblijf met veertien kindplaatsen in haar woning in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Die brief vermeldt dat als de omvang van het kinderdagverblijf binnen de voorwaarden van artikel 4.4.4 van de planregels blijft – wat het geval is -, er volgens het bestemmingsplan geen bezwaar bestaat tegen de vestiging. In dat geval is ook geen vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig. Een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk kan volgens de brief wel nodig zijn, maar alleen als het aantal kinderen zou worden uitgebreid tot meer dan tien. De strekking van deze brief is niet in geschil. Evenmin in geschil is dat de toezegging uit die brief van het college afkomstig is. (…)

[appellante] kon, gelet op het voorgaande, de gerechtvaardigde verwachting hebben dat het exploiteren van een kinderdagverblijf met veertien kindplaatsen in de woning niet in strijd was met het bestemmingsplan.

Dat sprake is van gerechtvaardigde verwachtingen betekent echter niet dat daaraan altijd moet worden voldaan. Andere belangen, zoals het algemeen belang of de belangen van derden, kunnen zwaarder wegen. Wanneer er andere belangen in de weg staan aan honorering van het gewekte vertrouwen kan voor het bestuursorgaan de verplichting ontstaan om de geleden schade te vergoeden als onderdeel van de besluitvorming.
Het college heeft toegelicht te hebben overwogen om het kinderdagverblijf te gedogen voor tien kindplaatsen om zo recht te doen aan het gewekte vertrouwen, maar volgens het college verzetten de belangen van de omwonenden zich daartegen. (…)

Naar het oordeel van de Afdeling mocht het college, gelet op het voorgaande, de belangen van omwonenden zwaarder laten wegen dan het belang van [appellante] bij honorering van het gewekte vertrouwen.

Gezien de gerechtvaardigde verwachting van [appellante] had het college evenwel bij de besluitvorming moeten betrekken of er aanleiding bestond om aan [appellante] enige vorm van compensatie aan te bieden voor dispositieschade. Dat is de schade die [appellante] heeft geleden doordat zij gerechtvaardigd heeft vertrouwd op de aan het college toe te rekenen uitlatingen. Het college heeft dit ten onrechte niet (tijdig) gedaan. Weliswaar heeft het college in de brief van 19 juli 2022 een aanbod tot het vergoeden van schade van € 15.000,00 gedaan, maar dit aanbod is van latere datum dan het besluit van 19 april 2022.

In het licht van artikel 3:4, tweede lid, van de Awb lag het op de weg van het college om voorafgaand aan het besluit van 19 april 2022 nader onderzoek te doen naar dit aspect. Door dit op dat moment achterwege te laten heeft het college gehandeld in strijd met artikel 3:2 van de Awb.

# Rechtbank Den Haag 16 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3302: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, ambtshalve wijziging, bbt, ontwikkeling kwaliteit van het milieu, stofclassificatie, pZZS, voorwaarden toepassing voorzorgsbeginsel, stofadviezen RIVM, concept onvoldoende beproefd, diffuse emissies, monitoring, meetvoorschriften, afvalstoffen
Naar het oordeel van de rechtbank betoogt eiseres terecht dat het begrip “ontwikkeling op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu” beperkt is tot ten minste nieuwe BBT. (…)
Het voorgaande betekent dat het McDermott-rapport uitsluitend ten grondslag gelegd kan worden aan de ambtshalve wijziging, als de hierin beschreven technieken zijn aan te merken als (ten minste) BBT. De rechtbank is van oordeel dat dit niet het geval is. De rechtbank verwijst voor de motivering van dit oordeel naar overwegingen 16.8 tot en met 16.11 van deze uitspraak. Dit betekent dat verweerder het totaalconcept uit het McDermott-rapport ten onrechte heeft aangemerkt als een ontwikkeling op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu, zoals bedoeld in artikel 2.31, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo. Concreet betekent dit dat verweerder niet op grond van het McDermott-rapport tot de bestreden voorschriften in hoofdstuk 1 van de ambtshalve wijziging heeft mogen besluiten.

De rechtbank is verder van oordeel dat verweerder de bestreden voorschriften in hoofdstuk 1 van de ambtshalve wijziging ook niet heeft kunnen baseren op een ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu zoals bedoeld in artikel 2.31, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo. Zoals de rechtbank eerder heeft overwogen (ECLI:NL:RBDHA:2018:7464), kan onder “de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu” ook de ontwikkeling van de kennis over de kwaliteit van het milieu worden begrepen. Nieuwe kennis over de milieugevolgen van de activiteiten van een inrichting kan daarmee de grondslag vormen voor een ambtshalve wijziging van de omgevingsvergunning van die inrichting. Verweerder heeft zich daarop in dit geval beroepen. De door verweerder gemaakte keuze om op grond van het voorzorgsbeginsel diverse stoffen die (nog) geen ZZS zijn, zonder meer gelijk te stellen met ZZS en als zodanig te reguleren, houdt echter geen stand. De rechtbank verwijst voor de motivering van dit oordeel naar overwegingen 14.1 tot en met 14.9 van deze uitspraak. Ook met verwijzing naar de individuele stofklasse-adviezen van het RIVM heeft verweerder niet tot aanscherping van de vergunningvoorschriften kunnen besluiten. De rechtbank zal dit oordeel nader motiveren in overweging 14.10 Verweerder heeft daarom onvoldoende gemotiveerd dat sprake is van nieuwe kennis over de milieugevolgen van de activiteiten van de inrichting van eiseres die noopte tot het wijzigen van de voorschriften van de omgevingsvergunning.

De rechtbank is van oordeel dat in dit geval niet aan de toepassingsvoorwaarden voor het voorzorgsbeginsel is voldaan. De toepassing van het voorzorgsbeginsel vereist dat eerst een risico-evaluatie wordt gemaakt. Dit betekent dat een wetenschappelijke evaluatie van de mogelijke schadelijke gevolgen van een gebeurtenis moet zijn gemaakt. Die risico-evaluatie ontbreekt in dit geval. Verweerder heeft niet onderzocht in hoeverre de emissies van TFE-dimeer, Ether A/B, HFP, PFAC, PMVE, VF2 en E1 vanuit de inrichting van eiseres gevaarlijk zijn voor het milieu en/of de volksgezondheid, hoe ernstig de gevolgen hiervan zijn en wat de duur en de omkeerbaarheid van de gevolgen alsmede de effecten op de lange termijn zijn. Verweerder heeft beleid opgesteld waarin elke stof die het RIVM op de pZZS-lijst plaatst – ongeacht de reden hiervoor – gelijkgesteld wordt met een ZZS en als zodanig onder de werking van het Activiteitenbesluit wordt gebracht. Deze generieke gelijkstelling van pZZS met ZZS ontbeert een evaluatie van de mogelijke schadelijke gevolgen van de verschillende pZZS voor het milieu en/of de volksgezondheid en de ernst, duur en onomkeerbaarheid van eventuele schadelijke gevolgen. De rechtbank volgt verweerder niet in het standpunt dat reeds met de plaatsing van een stof op de pZZS-lijst van het RIVM is voldaan aan de toepassingsvoorwaarden voor het voorzorgsbeginsel. Hierbij betrekt de rechtbank dat de pZZS-lijst, zoals door het RIVM is toegelicht in reactie op vragen van de Stab, dient als hulpmiddel om stoffen die mogelijk ZZS-eigenschappen bezitten, onder de aandacht te brengen. Op deze lijst staan stoffen die door één of meerdere Europese lidstaten zijn aangedragen bij het Europees Chemicaliën Agentschap voor verder onderzoek naar ZZS‑eigenschappen. Het RIVM heeft verder toegelicht dat de lijst is opgebouwd uit stoffen die afkomstig zijn van diverse Europese lijsten met zorgstoffen. Het RIVM filtert deze lijsten – bijvoorbeeld door stoffen die al ZZS zijn uit te sluiten – maar beoordeelt de afzonderlijke dossiers niet inhoudelijk. Verder heeft het RIVM verduidelijkt dat het vragen naar stofeigenschappen behandelt vanuit een toxicologisch inhoudelijke aanpak. Omdat voor pZZS niet duidelijk is of deze wel of geen ZZS zijn, kan volgens het RIVM ook geen betrouwbaar stofklasse-advies worden gegeven. Het RIVM geeft geen advies over hoe het bevoegd gezag moet omgaan met zijn stofadviezen en laat het aan het bevoegd gezag om te bepalen of pZZS volgens een pZZS-stofklasse of volgens een ZZS-stofklasse worden behandeld. Het is naar het oordeel van de rechtbank dan ook aan verweerder om door middel van een risico-evaluatie te onderzoeken welke schadelijke gevolgen kunnen optreden door uitstoot van de betrokken stoffen, of het onwenselijk is dat deze stoffen, gelet op het belang van de bescherming van het milieu en/of de volksgezondheid, worden uitgestoten en welke maatregelen bij onwenselijkheid hiervan getroffen moeten worden. Eerst nadat een dergelijk onderzoek is verricht, kan worden besloten of toepassing moet worden gegeven aan het voorzorgsbeginsel. (…)

De rechtbank volgt verweerder evenmin in zijn standpunt dat TFE-dimeer, Ether A/B, HFP, PFAC, PMVE, VF2 en E1 als ZZS aangemerkt konden worden op grond van de individuele stofklasseadviezen van het RIVM. Met deze stofklasseadviezen heeft het RIVM de betrokken stoffen beoordeeld aan de hand van toxicologische eigenschappen en structuurovereenkomsten en geadviseerd om TFE-dimeer als ZZS te beschouwen en de overige stoffen als pZZS of als van gelijkwaardige zorg als pZZS. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder niet mogen volstaan met een enkele verwijzing naar deze stofklasseadviezen om alle betrokken stoffen op grond van het voorzorgsbeginsel gelijk te stellen met ZZS en als zodanig te reguleren in de ambtshalve wijziging. Verweerder heeft daarmee niet voldaan aan de voor toepassing van het voorzorgsbeginsel vereiste risico-evaluatie. Uit de stofklasseadviezen blijkt dat de betrokken stoffen in meer of mindere mate zorgwekkende eigenschappen hebben, maar het is vervolgens aan verweerder om aan de hand van een risico-evaluatie nader toe te lichten welk mogelijk gevaar die eigenschappen opleveren voor het milieu en/of de volksgezondheid en in te gaan op de ernst, duur en onomkeerbaarheid van de eventuele schadelijke gevolgen. Zoals volgt uit de Mededeling dient verweerder ook te onderzoeken wat de voordelen en lasten van al dan niet handelen zijn, alvorens maatregelen worden getroffen. Daarnaast dient inzichtelijk gemaakt te worden dat de getroffen maatregel – in dit geval het voorschrijven van de minimalisatieverplichting – in verhouding staat tot het gewenste beschermingsniveau. Verweerder heeft dat ten onrechte niet gedaan.

* Rechtbank Oost-Brabant 16 maart 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:1118: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en uitweg, aanvraag buiten behandeling, ontbreken melding Activiteitenbesluit, geluidbelasting, voorbereidingsbesluit, gemeentelijk beleid
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak van

21 december 20161 geoordeeld dat uit artikel 8.41a, tweede lid, van de Wm volgt dat de melding ook na de indiening van de aanvraag nog kan worden gedaan, zij het dat de melding wel moet zijn gedaan voordat op de aanvraag wordt besloten. Het college heeft op zich terecht naar voren gebracht, zoals hiervoor reeds is overwogen, dat het een termijn heeft gesteld waarbinnen een melding had moeten worden ingediend. De rechtbank is van oordeel dat het in beginsel niet onredelijk is als een bevoegd gezag een aanvraag buiten behandeling stelt indien om het indienen van ontbrekende gegevens is verzocht en deze niet binnen de hiervoor door het bevoegd gezag gestelde termijn worden overgelegd. Daarbij speelt een rol dat indieners van een aanvraag een nieuwe aanvraag kunnen indienen die tot vergunningverlening zou kunnen leiden ingeval zij daarbij de ontbrekende gegevens alsnog verstrekken. In dit geval bestond er echter een bijzondere situatie. Op dezelfde dag als het primaire besluit aan eiseres is verzonden, is het voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Best voor onder meer de locatie [adres] in Best inwerking getreden. Dit voorbereidingsbesluit staat (grootschalige) logiesverstrekking niet toe. Het college wist ten tijde van het nemen van het primaire besluit dan ook dat het indienen van een nieuwe aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ vanwege dit voorbereidingsbesluit in elk geval één jaar zinloos zou zijn. Dit ook mede gelet op de Bedrijventerreinenvisie gemeente Best, waarin wordt aangegeven dat de grenzen voor het aanbieden van locaties voor arbeidsmigranten nu in zicht zijn en dat op bedrijventerreinen niet wordt meegewerkt aan nieuwe ontwikkelingen. In zoverre is deze situatie dan ook niet op één lijn te stellen met andere door het college aangedragen zaken waarin het college strikt de hand heeft gehouden aan de gestelde termijn voor het indienen van aanvullende gegevens, nog daargelaten dat deze niet zien op het ontbreken van een melding. Gegeven de bijzondere situatie had het college eiseres nog een keer de gelegenheid moeten bieden om de melding in te dienen, gezien de verstrekkende consequenties voor eiseres bij het achterwege laten hiervan. Daarbij heeft de rechtbank tevens betrokken dat het hier gaat om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’. Gesteld noch gebleken is dat de aanvraag voor zover het deze activiteit betreft onvolledig was. Desgevraagd is ter zitting door het college aangegeven dat niet is beoordeeld of de voorziene bebouwing en het voorgenomen gebruik passen binnen het bestemmingsplan. Als het bouwplan in overeenstemming is met het bestemmingsplan kan het geluidaspect geen rol spelen bij de beoordeling hiervan. Weliswaar is het dan nog steeds nodig om te beschikken over een melding op het tijdstip waarop op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ wordt besloten, maar dit staat het in behandeling nemen van de aanvraag niet in de weg. Verder ziet de rechtbank geen reden om aan te nemen dat eiseres onwillig zou zijn om een melding in te dienen. Zij heeft wel de aanvullende stukken overgelegd die gaan over de aspecten ‘Bouw’, ‘Bodem’, ‘Parkeren’ en ‘Inrit’, waarom is verzocht in de brief van het college van 2 november 2021, en ook een AIM-document overgelegd.

De rechtbank komt tot de conclusie dat het college de aanvraag wat de activiteit bouwen betreft in strijd met artikel 3:4, tweede lid, van de Awb buiten behandeling heeft gesteld, omdat eiseres niet nogmaals in de gelegenheid is gesteld om een melding in te dienen.

Samenvattingen van jurisprudentie op STAB-site
Op de website van STAB wordt recente jurisprudentie ook samengevat.
De volgende uitspraken zijn deze week nieuw geplaatst:

vzr Rb Midden-Nederland 24 februari 2023 Handhaving, voorwaardelijke verplichting, functioneel daderschap, conclusie van staatsraad advocaat-generaal Wattel

Rb Midden-Nederland 17 februari 2023 Verzoek intrekking omgevingsvergunning windturbinepark. Nevele-arrest, Unierechtelijke verplichting om in te trekken, tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken in strijd met SMB-richtlijn

ABRvS 1 maart 2023 Bestemmingsplan, toekennen bouwvlak kan niet alleen worden gebaseerd op verwachting dat verleende omgevingsvergunning onherroepelijk zal worden

ABRvS 22 februari 2023
Planschade, het beroep van het college op de verjaringstermijn van vijf jaar is in dit uitzonderlijke geval onaanvaardbaar

ABRvS 15 februari 2023 Invordering dwangsom, het trainen van honden is niet aan te merken als een sportactiviteit in de zin van artikel 2.18 van het Activiteitenbesluit

Rb Oost-Brabant 15 februari 2023 Omgevingsvergunning milieu, status oplegnotitie BREF LCP

# = betrokkenheid STAB

= (nog) niet gepubliceerd