Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1235: Awb, Wro; bpl, caravanstalling, tuinbouwbelevingscentrum, bouwmogelijkheden, exploitatieovereenkomst, einduitspraak na tussenuitspraak
* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1236: Awb, Wro; afwijzing tegemoetkoming in planschade, bedrijfsactiviteiten, gebruiksmogelijkheden, passieve risicoaanvaarding, normaal maatschappelijk risico, compensatie in natura, omvang schade, taxatie, einduitspraak na tussenuitspraak (rb Oost-Brabant 19/1868)
* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1246: Awb, Wro; bpl, autobandenindustrie, ontwikkelingsvisie, ladder voor duurzame verstedelijking, Wnb, stikstofdepositie verkeer, aanlegfase, cumulatie, verbindingsweg, fourageergebieden steenuil, tussenuitspraak
# ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1248: Awb, Wro; bpl, reparatieplan, vuilstortplaats, natuur- en recreatiegebied, Wnb, relativiteitsvereiste, bovenafdichting, voorwaardelijke verplichting, gezondheid, duurzaam stortbeheer, Stortbesluit bodembescherming, uitvoering, onderzoeken stortgas/percolaatwater, beschermingskader  recreanten, omgeving plangebied, voorwaarden afdichting
* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1258: Awb; handhaving, hotel-restaurant, afwijkende situering appartementencomplex, concreet zicht op legalisatie
# ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1250: Awb, Wro, Wnb, Chw, Waterwet; bpl, watervergunning, Wnb-ontheffing, Wnb-vergunning, herontwikkeling, uiterwaardengebied, uiterwaardenpark, milieueffectrapport, alternatievenonderzoek, woon- en leefklimaat, geluid, verkeer, parkeren, waterveiligheid, Barro, Richtlijn overstromingsrisico’s, toekomstige rivierverruimende maatregelen, locatie, Handreiking Bgr, maatgevende hoogwaterafvoer, klimaatscenario’s KNMI, werking regelwerken, wateroverlast, kwartelkoning
* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1238: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, wijziging gebruik, kasteel, hotel, appartementen, parkeer- en verkeersoverlast, ontvankelijkheid, privaatrechtelijke belemmering, relativiteitsvereiste (rb Oost­Brabant 20/3529 en 20/3789)
* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1231: Awb; handhaving, bouwactiviteiten, vergunningvrije delen, maximumoppervlakte, achteraanbouw, losstaande schuur, schadevergoeding (rb Gelderland 20/195)
* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1260: Awb; afwijzing verzoek, woonschepen, toekenning huisnummer, ligplaatsen, APV (rb rechtbank Midden-Nederland 20/3277)
* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1241: Awb, Wm; handhaving, biomassacentrale, hout- en brandlucht, ongewone voorvallen, nadelige gevolgen, bijzonderen omstandigheden, hoogte dwangsom
* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1257: Awb; handhaving, dakterras, geluidhinder, onderdeel aanvraag, bouwtekening, vrijstaand bijbehorend bouwwerk, (rb Den Haag 19/5394 en 19/4768)
* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1247: Awb, Wabo, Ww; weigering omgevingsvergunning, woning, welstand, beeldregieregels (rb Midden­Nederland 20/2292)
* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1239: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, parkeerterrein, goede ruimtelijke ordening, kostenverhaal, anterieure overeenkomst, planologische medewerking (rb Noord-Holland 20/3434)
* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1233: Awb, Wro; bpl, horecabestemming, hotelappartementen, beoogd gebruik, burenrecht, parkeerbehoefte, exploitatieplan, ontvankelijkheid
* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1252: Awb, Wro; bpl, sporthal, woongebouw, gebiedsvisie, woon- en leefklimaat, bouwhoogte, parkeerbehoefte, alternatief plan, ontsluiting parkeerterrein, verkeersveiligheid
* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1232: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, verblijfruimte, dakterras, privaatrechtelijke belemmering, EVRM, satellietschotels (rb Amsterdam 21/808)
* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1234: Awb, Wro; bpl, vakantiepark, herstructurering, ruimtelijke onderbouwing, beleidsnota kamperen, belangenafweging, kwaliteitsimpuls
* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1253: Awb, Wabo; verzoek omgevingsvergunning, belanghebbendheid, privaatrechtelijke belemmering, reconstructie keldermuur, mandelingheid, gedeelde beschikkingsmacht (rb Midden-Nederland 20/466)
* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1237: Awb, Wro; bpl, bedrijfsactiviteiten, overgangsrecht, wegbestemmen, goede ruimtelijke ordening
* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1242: Awb, Wro; planschade, windpark, omvang zichthinder en geluidoverlast, mate hinderlijkheid geluid windturbines, uitzicht (rb Noord­Holland 20/62)
* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1177: Awb, Wabo; handhaving, bouwwerk, evenredigheid, bevoegheid, invorderingsbeschikking, verjaring (rb Limburg 20/148)
* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1259: Awb; handhaving, bouwwerk, bijzondere omstandigheden, vertrouwensbeginsel, keuze voor last onder dwangsom, invorderingsbesluit (rb Limburg 20/2473 en 20/2698)
* ABRvS 28 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1198: Awb; vovo en kortsluiten, handhaving, huisvesting arbeidsmigranten, definitief horecabedrijf, begrip logiesverstrekking, vertrouwensbeginsel (rb Noord-Holland 22/2571)
* ABRvS 28 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1214: Awb; vovo, handhaving, horecabedrijf, uitbouw, verlenging begunstigingstermijn (rb Amsterdam 23/733 en 23/725)
* ABRvS 27 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1197: Awb; vovo, handhaving, gebruik woning, huisvesting van arbeidsmigranten, Dienstenrichtlijn, VWEU, handhavingsbeleid, dringende omstandigheden (rb Den Haag 22/6032 en 22/6033)
# Rechtbank Overijssel 27 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1101: Awb; verkeersbesluit, aanwijzing laad- en losplaats, loswal, verkeersveilligheid, verkeersstromen, motiveringsgebrek
* Rechtbank Gelderland 27 maart 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1643: Awb; handhaving, beton- boor- zaag- en sloopbedrijf, overschrijding geluidsnormen, Activiteitenbesluit, contour, geluidswal, afvalstoffen, Wet bodembescherming, bevoegdheid rb, vertrouwensbeginsel
* ABRvS 24 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1187: Awb, Wro, Wgh, Interimwet stad-en-milieubenadering; vovo, bpl, hogere grenswaarden, gebiedstransformatie, woningbouw, woon- en leefklimaat, MER, alternatievenonderzoek, bouwmassa, beschermd stadsgezicht, bezonningstudie, windhinder, hoogwaterbescherming, hemelwater, geluidhinder, relativiteitsvereiste
* Rechtbank Overijssel 24 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1071: Awb; handhaving, belanghebbendheid, overtredingen Lelystad Airport, statutaire doelstelling
* Rechtbank Overijssel 24 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1076: Awb, Waterwet, Chw; projectplan, oeveroptimalisatie, ontvankelijkheide college, abbb, alternatieve maatregelen, luwtezones, stalen damwanden, landschapsbeleving, gebieds- en soortenbescherming, Wnb, relativiteitsvereiste, uitvoerbaarheid, mer-plicht
* Rechtbank Overijssel 23 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1067: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning, opheffingsverzoek voorlopige voorziening, premixenfabriek, woon- en leefklimaat, gevolgen van enige betekenis
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1078: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning, woningbouw, stedenbouwkundige inpassing, welstand, ecologie, vliegroute vleermuizen, relativiteitsvereiste, railverkeerslawaai, vellen bomen (rb Midden­Nederland 22/3881, 22/3885, 22/3882 en 22/3886)
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1104: Awb, Wro; vovo, uitwerkingsplan, woningbouw, beperking bedrijfsmogelijkheden, VNG-brochure, akoestisch onderzoek, vergunningvrij bouwen, achteruinen, cumulatie, motiveringsgebrek
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1103: Awb, Wro; vovo, bpl, woningbouw, afstand tot bedrijven, VNG-brochure, parkeerplaatsen
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1119: Awb; vovo en kortsluiten, aanwijzing locatie ORAC, geluidhinder, zwerfvuil
* ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1124: Awb; vovo en kortsluiten, aanwijzing locatie ORAC, verkeers- en geluidhinder, geschiktheid locatie
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1901: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, appartementen, voormalig kantoorpand, hoofdgebouw, privacy
* Rechtbank Midden-Nederland 22 maart 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:1333: Awb; vovo, handhaving, bouwwerken, opslag, belangenafweging
* Rechtbank Midden-Nederland 22 maart 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:1240: Awb; handhaving, houtstook Bouwbesluit, geuroverlast particuliere houtstook, toepassing STAB-kennisdocument houtkachels, hinder, art. 8 EVRM, mate van hinder
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1908: BW; onrechtmatige daad, geblaf honden, onrechtmage hinder, camera’s, schenden privacy, handhavingsprocedure, geluidsonderzoek
* HvJ Eu 21 maart 2023 ECLI:EU:C:2023:229: VWEU; Prejudiciële verwijzing, goedkeuring motorvoertuigen, Richtlijn 2007/46/EG, dieselmotor, emissie verontreinigende stoffen, klep recirculatie uitlaatgassen, vermindering, verboden manipulatie-instrument, schadevergoeding
* Rechtbank Den Haag 21 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3601: BW; vovo, vordering staking verplicht gebruik AERIUS Calculator, Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Wnb, afwijzing handhaving, varkenshouderij
* Rechtbank Gelderland 21 maart 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1513: Awb, Wabo; omgevingsvergunning verbouw, kamerverhuurbedrijf, monumentaal schoolgebouw, rechtstreekse  aanspraak, bpl, begrip wonen, parkeerbehoefte, overlast,  aanhaakverplichting soortenbescherming Wnb, gierzwaluwen, gewone dwergvleermuizen
* Rechtbank Gelderland 21 maart 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1547: Aweb, Wabo; omgevingsvergunning, elektrische kartbaan en escaperoom, overlast, motiveringsgebrek, parkeernorm, parkeren op eigen terrein
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1899: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, appartementen, evidente privaatrechtelijke belemmering, Bor
* Rechtbank Den Haag 21 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3838: Awb, Wegenwet; tijdelijk afsluiten weg, verkeersveiligheid, ontvankelijkheid
* Gerechtshof Den Haag 20 maart 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:526: Sr, Waterwet; bezit/verkoop aal/paling en/of wolhandkrabben, vissen in dioxinegebied, Uitvoeringsregeling visserij, gebruik chloorbleekloog
* Rechtbank Noord-Nederland 17 maart 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:1144: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, weigering vvgb, schuurwoning, goede ruimtelijke ordening, motiveringsgebrek
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1893: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, bedrijfswoning, noodzaak
* Rechtbank Noord-Nederland 17 maart 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:1073: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, vervangen telecommast, advies gezondheidsraad, woon- en leefklimaat, geluidsoverlast, einduitspraak na  tussenuitspraak
* Rechtbank Rotterdam 17 maart 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:2095: Awb, Wet dieren; boete, hygiënische behuizing
* Rechtbank Rotterdam 17 maart 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:2106: Awb, Wet dieren; boete, vervoer rund
* Rechtbank Rotterdam 17 maart 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:2100: Awb, Wet dieren; boete,  overschijding bezettingsgraad in pluimveestallen, bezettingsdichtheid
* Rechtbank Noord-Nederland 16 maart 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:1089: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, appartementencomplex, inspraak, relativeitsvereist, vvgb, ruimtelijke inpassing, parkeernorm, parkeeronderzoek, bezonning en lichtinval, TNO-norm, vergewisplicht, uitzicht
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1869: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, geluidschermen, omgevingstype, landschap
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1866: Awb; handhaving, brug over zaksloot, recreatie, waterhuishoudkundige voorzieningen
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1848: Awb, Hvw; handhaving, splitsing woningen, scheidingswand, Bor
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1862: Awb, Wabo, Gmw; omgevingsvergunning, nadere toestemming, handhaving, erfafscheiding
* Rechtbank Limburg 15 maart 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:1896: Awb, Wegenwet; Koninklijk besluit, op- en afrit, ontrekking aan openbaarheid, loonbedrijf, verkeerssituatie, inpassingsplan, noodzaak, verkeersveiligheid
* Rechtbank Noord-Nederland 14 maart 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:1146: Awb; invorderingsbesluiten, strijd met bpl, houtopslag, woonfunctie, vaststellen overtreding
* Rechtbank Gelderland 13 maart 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1315: Awb, Wnb; afwijzing aanvraag schadevergoeding, vraatschade door edelherten, deugdelijk raster, schadebeperking
# Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1568: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning, vernieuwen deel winkel, appartementen, parkeerplaatsen, verkeerssituatie, noodzaak vergunningvoorschriften, parkeernormen, CROW-publicatie, geluidsoverlast, meettolerantie
* Rechtbank Gelderland 13 maart 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1299: Awb, Wnb; ontheffingen, varkenspest, beleidsdraaiboek, wild zwijn,
* Rechtbank Den Haag 10 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3655: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, handhaving, aanbouw, dakoverstek veranda, Bor, vertrouwensbeginsel, beleidsregels
* Rechtbank Gelderland 10 maart 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1259: Awb, Wm; maatwerkvoorschriften geur, geurbeleid, hogere schoorsteen, contour, BBT, verspreiding, einduitspraak na tussenuitspraak
* Rechtbank Gelderland 10 maart 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1285: Awb; ontheffing sluitingstijden horeca-inrichting, APV, woon- en leefklimaat, geluidhinder, volksgezondheid, motiveringsgebrek
* Rechtbank Gelderland 10 maart 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1277: Awb; Gmw exploitatievergunning horeca, APV, strijd met bpl, parkeernormen, woon- en leefklimaat, beleidsruimte
* Rechtbank Gelderland 10 maart 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1281: Awb, Wabo; omgevingsvergunning terrasoverkapping horeca-inrichting, bruto vloeroppervlak, parkeernormen, motiveringsgebrek
* Rechtbank Gelderland 10 maart 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1265: Awb, Wabo; revisievergunning, maatwerkvoorschriften, einduitspraak na tussenuitspraak
* Rechtbank Noord-Holland 10 maart 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:2198: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, dakopbouw, invorderingsbesluit
* Rechtbank Den Haag 8 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3347: Awb, Wvg; aanwijzing, ontvankelijkheid, voorlopige aanwijzing, schade, twee procedures, bevoegdheid college, wetsinterpretatie
* Rechtbank Overijssel 8 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1119: BW; onrechtmatige daad, aansprakelijkheid verkoopmakelaar en taxateur tegenover koper woonhuis, zorgvuldigheidsnorm, bpl, begrip bedrijfswoning, bewoning onder overgangsrecht, waarde woning, deskundigenbericht
* Rechtbank Limburg 8 maart 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:2007: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, wijziging veebezetting agrarisch bedrijf, belanghebbendheid, afstands- en zichtcriterium, Natura 2000-gebied
* Rechtbank Limburg 8 maart 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:2026: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, terras, verwerking akoestisch onderzoek in omgevingsvergunning
* Rechtbank Den Haag 8 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3694: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, kappen boom, verleggen fietspad, boomonderzoek
* Rechtbank Den Haag 7 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3683: BW; aankoop woning, beroepsaansprakelijkheid makelaar, geluidsoverlast kartbaan, geen bestemmingsplanonderzoek, formulering opdracht, geen tekortkoming/schending zorgplicht
* Rechtbank Noord-Nederland 7 maart 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:1145: Awb, TwG; mijnbouwschade, deskundigenrapport, latei, bewijsvermoeden
* Rechtbank Midden-Nederland 7 maart 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:1093: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, carport en veranda, beleidsregels, goede  ruimtelijke ordening, maximale toegestane bebouwing
* Rechtbank Den Haag 6 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3650: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, voormalige monumentale haardenfabriek, dakopbouwen zonder set-back, procesbelang, ontvankelijkheid
* Rechtbank Den Haag 6 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3651: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, kappen esdoorn, afmeting boom
* Rechtbank Amsterdam 1 maart 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:1383: Awb; handhaving, dekschuit, ligplaats, strijd met bpl, ontbreken vergunning
* Rechtbank Den Haag 27 februari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3649: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, kelder horecagelegenheid, woon- en leefklimaat, beleid, parkeerplekken, fietsparkeren, geluidshinder
* Rechtbank Amsterdam 27 februari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:1070: Awb; handhaving, reclamescherm, welstand, APV, beperkte opvatting verzoek
* Gerechtshof Den Haag 16 februari 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:383, Gerechtshof Den Haag 16 februari 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:384,  Gerechtshof Den Haag 16 februari 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:385, Gerechtshof Den Haag 16 februari 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:388, : Gerechtshof Den Haag 16 februari 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:387, Gerechtshof Den Haag 16 februari 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:386Gerechtshof Den Haag 16 februari 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:389: Awb, Wm; vordering terugbetaling, Btw-compensatiefonds, Besluit beheer verpakkingen 2014, Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen, raamovereenkomst, gescheiden inzameling, nascheiding verpakkingsafval, economische activiteit, handelen als overheid, ondernemer
* Rechtbank Den Haag 17 februari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3440: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, reconstructie N211, herstel motiveringsgebrek, gecumuleerde geluidbelasting, provinciale toetsingskader, beleidsregel, Wgh, Reken en meetvoorschrift, notitie NSG, gezondheid,  WHO-rapport, RIVM-rapport, einduitspraak na tussenuitspraak
* Rechtbank Midden-Nederland 26 januari 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:520: Awb; vovo en kortsluiten, aanwijzing laadpalen, locatiekeuze,  WVW 1994, parkeerdruk
* Rechtbank Den Haag 11 juli 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:15703: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, reconstructie N211, geluidhinder, akoestisch onderzoek, verkeersintensiteit, bronmaatregelen, ZOAB, geluidreducerende maatregelen, gecumuleerde geluidbelasting, variant, fijn stof, beleid, Wnb, relativiteitsvereiste, tussenuitspraak (zie ook hiervoor: Rechtbank Den Haag 17 februari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3440)
* Rechtbank Noord-Nederland 11 mei 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:1484: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, telecommast, locatie, afstand, tussenuitspraak

# = betrokkenheid STAB
! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen

* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1236: Awb, Wro; afwijzing tegemoetkoming in planschade, bedrijfsactiviteiten, gebruiksmogelijkheden, passieve risicoaanvaarding, normaal maatschappelijk risico, compensatie in natura, omvang schade, taxatie, einduitspraak na tussenuitspraak (rb Oost-Brabant 19/1868)

9.2.    SRK Projectmanagement BV is thans eigenaar van het perceel aan de [locatie 1]. MSDR Holding BV is enig bestuurder en aandeelhouder van SRK Projectmanagement BV. Van MSDR Holding BV is [appellant] de (enig) bestuurder en stichting Wibo enig aandeelhouder. [appellant] is ook (enig) bestuurder van stichting Wibo. Daarmee heeft [appellant] zeggenschap binnen de vennootschap die eigenaar is van het perceel aan de [locatie 1]. Dit betekent echter niet dat compensatie in natura in dit geval mogelijk is. Uit de door [appellant] overgelegde notariële akte inzake certificatenoverdracht van 24 oktober 2007 blijkt namelijk dat stichting Wibo alle geplaatste aandelen van MSDR Holding BV geleverd heeft gekregen, dat de stichting daarvoor certificaten van aandelen heeft uitgegeven en dat deze certificaten, die aanvankelijk werden gehouden door [appellant], op 24 oktober 2007, zijn verkocht en geleverd aan [persoon]. Aangezien [appellant] de certificaten van aandelen niet (meer) in handen heeft, heeft hij geen belang (meer) in de vennootschap die het perceel aan de [locatie 1] thans in eigendom heeft. Onder deze omstandigheden kan het college de door [appellant] geleden planschade niet meer wegnemen door de oude planologische mogelijkheden van dit perceel te laten herstellen.

# ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1248: Awb, Wro; bpl, reparatieplan, vuilstortplaats, natuur- en recreatiegebied, Wnb, relativiteitsvereiste, bovenafdichting, voorwaardelijke verplichting, gezondheid, duurzaam stortbeheer, Stortbesluit bodembescherming, uitvoering, onderzoeken stortgas/percolaatwater, beschermingskader, recreanten, omgeving plangebied, voorwaarden afdichting

10.2 (…) De Afdeling is van oordeel dat de raad in dit geval de bevoegdheid toekomt om de bedoelde voorwaardelijke verplichting in het plan op te nemen. Die bevoegdheid is hier te herleiden tot de aanvullende werking van de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Van een doorkruising van de eisen zoals vervat in het Stortbesluit en de Uitvoeringsregeling is, anders dan Afvalzorg betoogt, naar het oordeel van de Afdeling geen sprake. De Afdeling ligt dit als volgt toe.

Voor zover Afvalzorg betoogt dat de raad onbevoegd is om een voorwaardelijke verplichting tot het aanbrengen van een bovenafdichting in het reparatieplan op te nemen, overweegt de Afdeling als volgt. De voorwaardelijke verplichting is door de raad in het plan opgenomen met het oog op de gezondheid van recreanten. De bevoegdheid tot het vaststellen van een bestemmingsplan heeft de raad op grond van artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro). Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, onder meer in haar uitspraak van 7 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2391, zijn aspecten van volksgezondheid een bij de vaststelling van een bestemmingsplan mee te wegen belang. Ook de gezondheid van recreanten valt hieronder. De Wro heeft in dit kader een aanvullend karakter, waarbij het aan de raad is op welke wijze hij de gevolgen voor de gezondheid in de beoordeling betrekt. Dat uit het Stortbesluit en de Uitvoeringsregeling niet voortvloeit dat Afvalzorg een bovenafdichting moet aanbrengen, maakt niet dat de raad onbevoegd is om met het oog op een goede ruimtelijke ordening een bovenafdichting voor te schrijven in de vorm van een voorwaardelijke verplichting.

# ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1250: Awb, Wro, Wnb, Chw, Waterwet; bpl, watervergunning, Wnb-ontheffing, Wnb-vergunning, herontwikkeling, uiterwaardengebied, uiterwaardenpark, milieueffectrapport, alternatievenonderzoek, woon- en leefklimaat, geluid, verkeer, parkeren, waterveiligheid, Barro, Richtlijn overstromingsrisico’s, toekomstige rivierverruimende maatregelen, locatie, Handreiking Bgr, maatgevende hoogwaterafvoer, klimaatscenario’s KNMI, werking regelwerken, wateroverlast, kwartelkoning

17.1.  Daargelaten of de stichting en anderen een rechtstreeks beroep toekomt op de artikelen 5 en 7 van de richtlijn overstromingsrisico’s, overweegt de Afdeling dat uit die artikelen niet volgt, en evenmin uit het genoemde overstromingsrisicobeheerplan, dat het stroomvoerend deel van het rivierbed van de Rijn niet mag worden bebouwd. Op grond van de artikelen 5 en 7 van de richtlijn moeten lidstaten overstromingsrisico’s van bepaalde gebieden in kaart brengen en voor die gebieden overstromingsrisicobeheerplannen vaststellen. In het genoemde overstromingsrisicobeheerplan staat weliswaar in paragraaf 4.4 dat het van belang is het stroomvoerend deel van het rivierbed vrij te houden, maar dat is geen harde verplichting. Bovendien staat in die paragraaf ook dat het creëren van ruimte voor de rivier belangrijk is. Dat is een voorwaarde die artikel 2.4.5, eerste lid, van het Barro stelt aan niet-riviergebonden activiteiten in het stroomvoerend deel van het rivierbed.

Gelet op het voorgaande is artikel 2.4.5 van het Barro niet in strijd met de richtlijn overstromingsrisico’s.
18.5.  De Afdeling merkt nog het volgende op. Wat de stichting en anderen over het Barro naar voren hebben gebracht, komt er in feite op neer dat het mogelijk maken van niet-riviergebonden functies, zoals woningbouw, in uiterwaardengebieden, op welke locatie en onder welke voorwaarden dan ook, vanuit rivierkundig oogpunt onwenselijk is. Hoewel de Afdeling begrip heeft voor de door de stichting en anderen geuite zorgen bepaalt het Barro dat niet-riviergebonden activiteiten in bergende en stroomvoerende delen van het rivierbed in een bestemmingsplan kunnen worden toegestaan, zij het onder stringente voorwaarden. Uit de geschiedenis van het Barro (nota van toelichting, blz. 42-43, Stb. 2011, 391) blijkt dat daarmee onder meer wordt gestreefd naar het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierbed. De zorgen die de stichting en anderen naar voren hebben gebracht over de ruimtelijke mogelijkheden in het rivierbed, komen ook tot uitdrukking in de adviezen van de Deltacommissaris van 3 december 2021 en van 7 april 2022. Dat die zorgen breder leven, laat echter onverlet dat het voorliggende plan in overeenstemming is met het Barro.
20.2.  Het deskundigenrapport van de STAB vermeldt dat het beleid een maatgevende waterafvoer van 16.000 m3/s veronderstelt, met een toename tot 18.000 m3/s in 2100 door klimaatverandering. Uitgaande van klimaatscenario’s van het KNMI is het mogelijk dat de maximale waterafvoer in 2085 hoger is dan 16.000 m3/s bij Lobith, namelijk 17.500 m3/s.

(…)

20.3.  Gelet hierop ziet de Afdeling geen grond om aan de juistheid van de door de raad gehanteerde maatgevende waterafvoer te twijfelen. Bij het beleidsmatig bepalen van de maximale waterafvoer is rekening gehouden met klimaatontwikkelingen en met (nood)maatregelen die Duitsland bij hoog water zal treffen.

(…)

* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1247: Awb, Wabo, Ww; weigering omgevingsvergunning, woning, welstand, beeldregieregels (rb Midden­Nederland 20/2292)
7.3.    (…)

In de beeldregieregels is het uitgangspunt vervat dat het hoofdmateriaal bestaat uit een handvorm baksteen die bij voorkeur een warm kleurpalet heeft van oranjerood tot paarsbruin en dat wit gestucte gevels slechts beperkt zijn toegestaan. Tussen partijen is niet in geschil dat de beeldregieregels van latere datum zijn dan de welstandsnota en niet door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Dat maakt dat de beeldregieregels naar het oordeel van de Afdeling geen beleidsregels zijn waarin criteria als bedoeld in artikel 12a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Woningwet zijn opgenomen. Weliswaar wordt in de welstandsnota, zoals het college heeft toegelicht, verwezen naar het bestaan van beeldkwaliteitsplannen, maar dat laat onverlet dat de daarin opgenomen beeldregieregels, om als welstandscriteria onderdeel te kunnen zijn van de welstandsnota, door de gemeenteraad moeten zijn vastgesteld. De Afdeling verwijst in dit verband naar de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 12a van de Woningwet. In de memorie van toelichting bij een wijziging van de Woningwet staat het volgende: “[…] dat de gemeenteraad zo concreet mogelijke welstandscriteria opstelt en dat hierdoor het publieke debat over de gewenste ruimtelijke kwaliteit in de gemeente wordt bevorderd” en “[…] dat de welstandstoets alleen mag plaatsvinden aan de hand van de criteria die zijn neergelegd in de welstandsnota. Buiten deze criteria kan dus niet getoetst worden” (Kamerstukken II 1998/99, 26 734, nr. 3, blz. 39).

Dit uitgangspunt laat onverlet dat het college een nadere invulling kan geven aan de welstandscriteria, voor zover die criteria aan het college bij de uitoefening van zijn bevoegdheid beoordelingsruimte geven. Maar de nadere invulling in de beeldregieregels waar het hierom gaat, gaan de welstandscriteria te buiten. Voor het beleidsniveau “open” zijn in het algemene deel van de welstandsnota negen welstandscriteria opgenomen. Uit de welstandsnota volgt dat een bouwplan, waarop het beleidsniveau “open” van toepassing is, in overeenstemming is met de redelijke eisen van welstand als het voldoet aan die negen welstandscriteria. Geen van deze negen welstandscriteria komt overeen met het uitgangspunt over kleur dat in de beeldregieregels is opgenomen. Naar het oordeel van de Afdeling is dat uitgangspunt in de beeldregieregels dan ook geen nadere uitwerking van de criteria in de welstandsnota. De Afdeling wijst er daarbij op dat de welstandscriteria bij de beleidsniveaus “respect” en “behoud” wel een concrete op kleurgebruik gerichte maatstaf bevatten.

* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1239: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, parkeerterrein, goede ruimtelijke ordening, kostenverhaal, anterieure overeenkomst, planologische medewerking (rb Noord-Holland 20/3434)

5.3.    (…)  Planologische medewerking aan een met het geldende planologisch regime strijdig bouwplan, waartegen op zich geen planologische bezwaren bestaan, kan niet worden geweigerd, omdat de initiatiefnemer weigert de betaling van een financiële bijdrage overeen te komen. Ter vergelijking wijst de Afdeling op de uitspraak van 25 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1783, en op de uitspraak van 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2950.

(…) Het college stelt dat het aangaan van de overeenkomst vereist is voor de economische uitvoerbaarheid van het project en dat het verhaal van deze kosten in zoverre een ruimtelijk aspect is. Daarbij verwijst hij naar de uitspraak van 25 januari 2012, waarin geen sprake was van een aangewezen bouwplan en daardoor evenmin de mogelijkheid bestond om de kosten uit hoofde van een exploitatieplan te verhalen. Het ligt volgens het college voor de hand om de in die uitspraak geaccepteerde mogelijkheid van het via een overeenkomst verzekeren van planschadekosten in de sleutel van de financiële uitvoerbaarheid te plaatsen. De Afdeling volgt dit standpunt niet. Die uitspraak gaat over tegemoetkoming in planschade en in artikel 6.4a van de Wro is een regeling opgenomen voor planschadekostenverhaal. In het licht van die wettelijke regeling heeft de Afdeling geoordeeld dat in het geval waarin een planologische wijziging uitsluitend in het belang van de aanvrager was, de weigering om een dergelijke planschadeovereenkomst te sluiten een valide weigeringsgrond is. De voorliggende zaak gaat over de weigering van planologische medewerking vanwege het ontbreken van de bereidheid om de kosten voor het gemeentelijke apparaat te betalen. Dit is een andere situatie dan die in de uitspraak van 25 januari 2012. Voor het verhaal van dergelijke kosten bij niet-aangewezen bouwplannen is de Legesverordening beschikbaar. De omstandigheid dat in de Legesverordening van de gemeente is opgenomen dat kostenverhaal van complexe aanvragen plaatsvindt via een overeenkomst, doet aan het voorgaande niet af. Met die regeling kan niet een weigeringsgrond voor een omgevingsvergunning worden geïntroduceerd die buiten het stelsel van de Wro ligt.

* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1253: Awb, Wabo; verzoek omgevingsvergunning, belanghebbendheid, privaatrechtelijke belemmering, reconstructie keldermuur, mandelingheid, gedeelde beschikkingsmacht (rb Midden-Nederland 20/466)

3.3.    De rechtbank heeft echter ten onrechte overwogen dat het ontbreken van toestemming van de eigenaar van [locatie 2] betekent dat het aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan van [appellant] niet kan worden verwezenlijkt. In het geval van een mandelige keldermuur geldt immers gedeelde beschikkingsmacht. Bij mandelige eigendom kan daarom niet worden aangenomen dat het bouwplan niet kan worden verwezenlijkt vanwege de enkele omstandigheid dat toestemming van de mede-eigenaar ontbreekt. Daarbij is van belang dat in geval van mandelige eigendom ten aanzien van een weigering van een mede-eigenaar om toestemming voor een bouwplan te verlenen, een gang naar de civiele rechter openstaat. Binnen die rechtsgang kan worden beoordeeld of die mede-eigenaar zijn toestemming zonder redelijke grond heeft geweigerd. De Afdeling verwijst naar de uitspraak van de Afdeling van 26 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1095, en naar analogie naar de uitspraken van 6 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1869, en 7 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4263.

* ABRvS 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1242: Awb, Wro; planschade, windpark, omvang zichthinder en geluidoverlast, mate hinderlijkheid geluid windturbines, uitzicht (rb Noord­Holland 20/62)

  1. [appellant] betoogt verder dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college het nader advies van Langhout op het punt van de geluidoverlast aan het besluit van 18 december 2019 ten grondslag mocht leggen. Hij voert aan dat bij deze geluidsmetingen met gemiddelden is gerekend, maar de overlast juist tijdens een storm heel erg is. In de nacht is de omgevingshinder door verkeer veel minder en de hinderlijke geluidoverlast van de windturbines hoog. (…)

15.2.  Uit het rapport van 18 oktober 2019 valt, zoals [appellant] terecht stelt, niet af te leiden dat LPB-SIGHT onderzoek heeft gedaan naar het mogelijke specifieke karakter en de mate van hinderlijkheid van het geluid van windturbines. Dat [appellant], ter toelichting van het beroep, heeft verwezen naar wetenschappelijk onderzoek dat na de peildatum heeft plaatsgevonden, is geen reden om de resultaten van dat onderzoek niet in de beoordeling van de door het college gemaakte planvergelijking te betrekken. Deze resultaten – aard van de geluidhinder – zien ook op de situatie ten tijde van de peildatum. Het is een onderbouwing van de stelling dat de inwerkingtreding van nieuwe bestemmingsplan op dit punt op de peildatum tot een planologische verslechtering heeft geleid. Zonder nadere motivering, die vooralsnog ontbreekt, valt niet in te zien dat de eventuele bijzondere aard van de geluidhinder niet tot waardevermindering van de woning kan leiden.

De conclusie is dat het college in het besluit van 18 december 2019 onvoldoende heeft gemotiveerd dat de planologische verandering voor [appellant] niet heeft geleid tot een nadeel in de vorm van (een toename van) geluidhinder.

* Rechtbank Overijssel 24 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1076: Awb, Waterwet, Chw; projectplan, oeveroptimalisatie, ontvankelijkheide college, abbb, alternatieve maatregelen, luwtezones, stalen damwanden, landschapsbeleving, gebieds- en soortenbescherming, Wnb, relativiteitsvereiste, uitvoerbaarheid, mer-plicht

7.3. Het college stelt in zijn beroepschrift dat het bepaalde in artikel 1.4 van de Chw in deze zaak niet aan hem mag worden tegengeworpen. Ter onderbouwing heeft het college aangevoerd dat zijn belangen op geen enkele wijze zijn meegenomen in het vastgestelde projectplan. Door de Chw vervolgens van toepassing te verklaren, wordt hij volledig buiten spel gezet. Dit is volgens het college in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

7.4. De rechtbank overweegt hierover dat deze beroepsgrond is gebaseerd op de aanname dat een bestuursorgaan zelf de toepasselijkheid van de Chw op een bepaald besluit/project kan beïnvloeden. Deze aanname is niet juist. Als een besluit/project wordt genoemd in bijlage I of bijlage II bij de Chw, is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Chw van rechtswege van toepassing. Dit volgt uit artikel 1.1, eerste lid, onder a, van de Chw. Omdat een projectplan ex artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet is genoemd in bijlage I, is op het in deze zaak voorliggende vaststellingsbesluit de genoemde afdeling van de Chw, en dus ook artikel 1.4 van de Chw, van rechtswege van toepassing.

* Rechtbank Den Haag 21 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3601: BW; vovo, vordering staking verplicht gebruik AERIUS Calculator, Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Wnb, afwijzing handhaving, varkenshouderij

5.3. Ook wanneer de vordering aldus wordt begrepen en de voorzieningenrechter toekomt aan een inhoudelijke beoordeling daarvan, is die vordering in kort geding niet toewijsbaar. Daartoe wordt het volgende overwogen. Artikel 2.1 van de Regeling schrijft het gebruik van de AERIUS Calculator dwingend voor. Toewijzing van de vordering van SSC en [naam] vereist – anders dan SSC en [naam] lijken te betogen – dat artikel 2.1 van de Regeling tijdelijk buiten werking wordt gesteld. Volgens vaste rechtspraak heeft de rechter in kort geding alleen bij een onmiskenbaar onverbindende regeling de bevoegdheid om die regeling buiten werking te stellen. De Minister, als orgaan van de Staat, heeft immers een grote mate van beleidsvrijheid en is daarbij bovendien onderworpen aan politieke controle. Dat betekent dat de voorzieningenrechter zich terughoudend moet opstellen en alleen kan ingrijpen als buiten redelijke twijfel is dat de regeling onmiskenbaar onverbindend is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer sprake is van strijd met een hogere regeling. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is niet buiten redelijke twijfel dat artikel 2.1 van de Regeling onverbindend is. De Staat heeft gemotiveerd weersproken dat – zoals SSC en [naam] betogen – aan de hand van de AERIUS Calculator de stikstofdepositie als gevolg van een project/plan niet kan worden berekend en dit rekenmodel dus ongeschikt is om te bepalen of een project of plan al dan niet leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Volgens de Staat zijn er weliswaar onzekerheden in de uitkomst van de AERIUS Calculator, maar het bestaan van onzekerheden is inherent aan het hanteren van rekenmodellen. Volgens de Staat wordt met de AERIUS Calculator de meest actuele en best beschikbare wetenschappelijke kennis benut om onzekerheden zoveel mogelijk te beperken en is thans geen beter alternatief voor dit rekenmodel beschikbaar. Deze kortgedingprocedure leent zich niet voor een uitvoerig debat over de wetenschappelijke waarde van de AERIUS Calculator en de houdbaarheid van de daarmee berekende uitkomsten. Evenmin kan in deze procedure worden vastgesteld dat er, zoals SSC en [naam] hebben gesteld maar niet hebben onderbouwd, per direct of binnen afzienbare termijn een alternatieve rekenmethode voorhanden is om op een goed controleerbare en navolgbare wijze een exactere berekening te maken van de stikstofdepositie. Hiervoor dient een bodemprocedure te worden gevoerd. SSC en [naam] hebben die bodemprocedure ook reeds aangekondigd. Bij die stand van zaken kan niet worden geconcludeerd dat – zoals SSC en [naam] stellen – met het voorschrijven van de AERIUS Calculator niet wordt voldaan aan de eisen die artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn aan een “passende beoordeling” van natuurvergunningsaanvragen stelt.

* Rechtbank Den Haag 10 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3655: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, handhaving, aanbouw, dakoverstek veranda, Bor, vertrouwensbeginsel, beleidsregels
22.1. Op grond van artikel 3.1 van de beleidsregels 2019 verleent het college geen medewerking aan de bouw van een bijbehorend bouwwerk dat niet voldoet aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen conform artikel 2 van bijlage II van het Bor of de bestemmingsplanregels, met inbegrip van de binnenplanse afwijkingsmogelijkheden. Volgens de toelichting bij deze beleidsregel zijn de meest recente planologische inzichten over hetgeen ruimtelijk aanvaardbaar is, vastgelegd in de bestemmingsplanregels. Er is geen aanleiding om daarvan verder af te wijken.

22.2. De rechtbank is van oordeel dat artikel 3.1 van de beleidsregels 2019 de in artikel 2.12, eerste lid, onder a en onder 2˚, van de Wabo neergelegde bevoegdheid categorisch uitsluit. Een dergelijke categorische beleidsregel acht de rechtbank bij de toepassing van artikel 4, aanhef en onderdeel 1, van bijlage II bij het Bor, kennelijk onredelijk. Het college dient in een concreet geval alle omstandigheden (ook individuele) te betrekken in zijn beoordeling, ook als er een beleidsregel is.6 Gelet op het voorgaande is het toepassen van artikel 3.1 van de beleidsregels 2019 in strijd met artikel 2.12, eerste lid, onder a en onder 2˚, van de Wabo in samenhang gelezen met artikel 4, aanhef en onderdeel 1, van bijlage II bij het Bor. Dit betekent dat een verwijzing naar dit beleid onvoldoende is om de weigering om van deze bevoegdheid gebruik te maken, te dragen. Gelet hierop is sprake van een motiveringsgebrek in het bestreden besluit III.

# = betrokkenheid STAB
= (nog) niet gepubliceerd

STAB verzorgt de jurisprudentie voor STAB OGR updates

Ruud Veenhof, adviseur bij STAB, schreef een annotatie bij de uitspraak van de Afdeling van 22 februari 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:717). Hierin speelde artikel 7c, negende lid, aanhef en onder a, sub 2, van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet een rol. Dit subonderdeel van artikel 7c biedt de mogelijkheid om af te wijken van de verplichting om in de plantoelichting de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan neer te leggen. In de noot komt de uitvoerbaarheidstoets van bestemmingsplannen aan de orde, waarbij wordt ingegaan op het juridisch kader en de jurisprudentie van de Afdeling. Afsluitend passeert de uitvoerbaarheid van (wijzigingen van) het omgevingsplan onder de Omgevingswet de revue (zie STAB OGR updates: OGR-2023-0049)