Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1848: Awb, Wro; bpl, appartementen op plek voormalig postkantoor, extra detailhandel
* ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1817: Awb, Waterwet; projectplan, verbetering regionale waterkeringen, provinciale omgevingsverordening, veiligheidsnorm, belangenafweging
* ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1844: Awb, Wm; aanwijzing locatie afvalcontainer, afvalstoffenverordening
* ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1812: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, overtredingen pand, meerdere huishoudens, geen woningsplitsing, motivering
* ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1839: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, staken bewoning kantoorpand, strijd met bpl, geen vergunning van rechtswege (Rb Noord-Holland 21/2351)
* ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1828: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, invordering, permanente bewoning van recreatiewoningen, gelijkheidsbeginsel (Rb Gelderland 22/734 en 21/1475)
* ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1834: Awb, Wro; bpl, ontwikkeling van bedrijventerrein tot verblijfsgebied, gebruiksovergangsrecht, woonboten
* ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1841: Awb, Wro; bpl, woningen, provinciale omgevingsvisie, Wnb/quickscan, verkeersveiligheid, monument
* ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1811: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, verwijderen woonvoorzieningen uit aanbouw, geen vergunning, vertrouwensbeginsel, zicht op legalisatie (Rb Midden-Nederland 21/1474)
* ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1833: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijkend gebruik, huisvesten arbeidsmigranten, VNG-brochure, handhaving/APV (Rb Zeeland-West-Brabant 21/4044, 21/3622, 21/4043 en 21/3621)
# ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1829: Awb, Wro, Waterwet, Wabo; inpassingplan en vergunningen, aanleg warmtetransportleiding, nut en noodzaak, MER, alternatieven, gebiedsbescherming, stikstof, passende beoordeling, bomen, bodemtemperatuur
* ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1819: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor kappen, herplantplicht, Wnb/quickscan, termijn/EVRM (Rb Gelderland 21/5)
* ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1827: Awb, Gmw; handhaving, eetcafé, exploitatievergunning, overlast bezoekers, bevoegdheid, toezichthouder, waarschuwing (Rb Amsterdam 19/6760)
* ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1832: Awb, Wro, Wabo; afwijzing aanvraag om bpl aan te passen/niet tijdig beslissen op aanvraag omgevingsvergunning, recreatiewoningen, motivering, ontvankelijkheid
* ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1842: Awb; invordering dwangsom, gebruik recreatiewoning als permanente woning, bewijslast, motivering (Rb Den Haag 19/6420)
* ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1831: Awb, Ww, Gmw; handhaving, last onder bestuursdwang, maatregelen om gevaarzetting te beëindigen, sloop, asbest (Rb Gelderland 20/477)
* ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1830: Awb, Wok; exploitatievergunning, speelautomatenhal, verordening, leefbaarheid, schaarse vergunning, algemeen verbindend voorschrift, motivering (Rb Rotterdam 19/2248)
* ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1810: Awb, Wabo; handhaving, bouwwerken, geen afwijking vergunning (Rb Limburg 20/1585)
* ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1840: Awb, Wro; wijzigingsplan, aanpassing begrenzing van woonbestemming en tuinbestemming en toekennen bouwvlak, wijzigingsbevoegdheid, motivering, voorwaardelijke verplichting tot landschappelijke inpassing
* ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1846: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, invordering, huisvesting arbeidsmigranten in recreatieverblijven en bedrijfswoning, strijd met bpl, overtreder, bewijslast, begunstigingstermijn (Rb Zeeland-West-Brabant 19/2198 en 19/2199)
* ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1838: Awb, Wro; bpl, woongebieden, m.e.r.-beoordeling, horecacategorie, maatschappelijke voorzieningen, VNG-brochure, zelf in de zaak voorzien
* Rechtbank Overijssel 8 mei 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1636: Awb, Wob; verzoek om openbaarmaking, besluiten waarbij ambtshave fosfaatrechten zijn toegekend aan landbouwbedrijven, 30.000 besluiten, Woo, Aarhus, milieu-informatie/emissiegegevens, steekproef, motivering
* Rechtbank Gelderland 4 mei 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:2565: Awb, Gmw; vovo, tijdelijke omzettingsvergunning, kamerverhuur, APV, arbeidsmigranten, overlast
* Rechtbank Midden-Nederland 3 mei 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:1963: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken beheersverordening, dakterras, beleid, privacy en woongenot, weigering, motivering
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3017: Awb, Wabo; verzoek intrekking omgevingsvergunning, windturbines, SMB-richtlijn/Nevele, Unierecht, milieubeoordeling, gevolgen, schaarse rechten, motivering
* Rechtbank Gelderland 2 mei 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:2529: Awb, Wabo; vovo, handhaving, staken bouwwerkzaamheden, afwijken/geen vergunning, bevoegdheid, nieuwe aanvraag
* Rechtbank Limburg 2 mei 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:2878: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, woning, nieuw bob, impliciete weigering, motivering
* Rechtbank Midden-Nederland 2 mei 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2022 en Rechtbank Midden-Nederland 2 mei 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2021: Awb, Wabo; omgevingsvergunningen voor bouwen en afwijken bpl, chalets/ recreatiepark/woonwijk, beleidsregel/zone, bevoegdheid, Bouwbesluit, welstand
* Rechtbank Gelderland 1 mei 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:2626: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor milieuneutrale verandering, varkenshouderij, wisseling van het luchtwassertype, geur/geluid
* Rechtbank Gelderland 1 mei 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:2454: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, zonnepark, vvgb, landschappelijke inpassing/voorschrift, zichtlijnen, lichtschittering/woon- en leefklimaat, stikstof/Natura 2000
* Rechtbank Rotterdam 1 mei 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3754: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, kelderzaal/buitentrap, theater, bevoegdheid, bijbehorend bouwwerk/Bor, hinder
* Rechtbank Den Haag 28 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:6144: Awb, Gmw; vovo, vergunning, inrichting bouwplaats/directiekeet, boordeling van bruikbaarheid van weg, beoordeling hinder bouwproject heeft reeds plaats gevonden bij Wabo-vergunning
* Rechtbank Den Haag 26 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:6090: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, aanbouw woning, beleidsregels kruimelgevallen, Bor, constructieve veiligheid/Bouwbesluit, welstand
* Rechtbank Limburg 26 april 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:2734: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, betonverharding bij schuilgelegenheid, geen aanlegvergunning, overtreder, vertrouwensbeginsel, evenredigheid
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26 april 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:2974: Awb, Wabo; handhaving, aantal parkeerplaatsen, eerder verleende vergunning, parkeerplaatsen op andere plekken, bevoegdheid, evenredigheid
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26 april 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:2982: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, appartement met berging, strijd met bpl, motivering, welstand
* Rechtbank Den Haag 25 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:5870: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor het realiseren van een in-/uitrit, bruikbaarheid en veilig en doelmatig gebruik van weg, APV, motivering
* Rechtbank Den Haag 25 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:5869: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, voetbalkooi, geluid, VDI-richtlijn, VNG-brochure, woon- en leefklimaat, akoestische rapportages, schreeuwen kinderen/jongeren, hangjeugd
* Rechtbank Noord-Holland 25 april 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:3654: Awb, Erfgoedwet; intrekking monumentenstatus, monumentenverordening, voormalige spoorwachterswoningen, belangenafweging
# Rechtbank Oost-Brabant 24 april 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:1947: Awb, Wnb; vergunning, veehouderij, vervanging roostervloeren, emissiefactor/Rav, provinciale verordening, CBS-rapport, CDM-advies, onduidelijkheid stikstofdepositie
* Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 20 april 2023, ECLI:NL:OGEAC:2023:104: Lar, Bwv; bouwvergunning, woning, bestemming/EOP, bouwhoogte, schetsplan/bevoegdheid, bebouwingspercentage
* Rechtbank Noord-Nederland 20 april 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:1811: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, kampeerterrein en toiletgebouw, geluid, landschap
* Rechtbank Noord-Holland 20 april 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:3796: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor gewijzigd gebruik, bedrijfswoningen naar burgerwoningen, hinder, VNG-brochure, Activiteitenbesluit, motivering
# Rechtbank Den Haag 19 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:5641: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor lozen van percolaatwater, composteren groenafval, bindend advies waterschap, lozingsnormen/extreme omstandigheden, milieuschade, herstelbesluit, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
* Rechtbank Midden-Nederland 12 april 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:1945: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, verwijderen boatsaver, geen vergunning, strijd met bpl, geen bijzondere omstandigheden
* Rechtbank Noord-Nederland 12 april 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:1810: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, verbouwing woning, privacy
* Rechtbank Noord-Nederland 6 april 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:1806: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik, tijdelijke bewoning stacaravan
* Rechtbank Noord-Holland 31 maart 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:3688: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl, tijdelijk plaatsen van poffertjeskraam, alternatieve locatie, precedentwerking
* Rechtbank Midden-Nederland 23 maart 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:1305: Awb, Wm; maatwerkvoorschriften, Activiteitenbesluit, geluid, manege, bevoegdheid, motivering lagere normen, geluidsinstallatie/alternatieven
* Rechtbank Amsterdam 16 maart 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:1472: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, wijzigen van de indeling van de derde verdieping, het wijzigen van de achtergevel, het wijzigen van de voorgevel, het toevoegen van een opbouw en het maken van een dakterras, goothoogte, strijd met bpl, motivering
* Rechtbank Overijssel 15 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1603: BW; schadevergoeding, verkoop perceel, publiekrechtelijke bestemming van de grond, Wro, koopovereenkomst, artikel 7:2 BW, tot bewoning bestemde onroerende zaak, prejudiciële vraag HR
* Rechtbank Noord-Holland 7 februari 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:3770: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, invordering, overtreding milieuvoorschrift, afvalverwerking, hoeveelheid GFT, bevoegdheid, zicht op legalisatie

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen

* ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1839: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, staken bewoning kantoorpand, strijd met bpl, geen vergunning van rechtswege (Rb Noord-Holland 21/2351)
4.7.    In haar uitspraak van 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:829, heeft de Afdeling het volgende overwogen: “Gelet op de betrokken belangen en de door de wetgever met de regeling beoogde rechtszekerheid is het belangrijk dat voor het bestuursorgaan meteen duidelijk is wanneer de regeling van toepassing is en waarop een van rechtswege gegeven omgevingsvergunning concreet betrekking heeft. Daarom moet duidelijk zijn wanneer een aanvraag wordt gedaan en voor welke concrete activiteiten omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Die duidelijkheid is er onvoldoende wanneer in een brief aan een bestuursorgaan in algemene bewoordingen wordt gevraagd om een omgevingsvergunning te verlenen. Die duidelijkheid is er nog minder wanneer in correspondentie over andere besluiten, bijvoorbeeld over een opgelegde last onder dwangsom, wordt gesproken over een mogelijk te verlenen omgevingsvergunning. Het accepteren dat een omgevingsvergunning van rechtswege wordt gegeven bij een verzoek in dergelijke stukken, heeft het risico dat misbruik van de regeling wordt gemaakt door een verzoek om een omgevingsvergunning zodanig verhuld te doen dat het bestuursorgaan niet tijdig ontdekt dat een aanvraag is gedaan.

De gebruikelijke weg om een aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen is langs elektronische weg als bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) via het Omgevingsloket online of met gebruikmaking van het formulier als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van het Bor. Een aanvraag kan ook worden gedaan op andere wijze.

De Afdeling zal vanaf nu oordelen dat een verzoek om omgevingsvergunning dat op andere wijze is gedaan, alleen dan een aanvraag als bedoeld in artikel 1:3, derde lid, van de Awb is, als voor het bestuursorgaan meteen duidelijk is of kan zijn dat een aanvraag is gedaan. Het dient daarbij altijd te gaan om een zelfstandig stuk. Alleen bij een dergelijke evidente aanvraag kan dus een omgevingsvergunning van rechtswege zijn gegeven. Dit oordeel heeft geen gevolgen voor omgevingsvergunningen van rechtswege die reeds bekend zijn gemaakt met toepassing van artikel 4:20c van de Awb en waarbij de termijn om beroep in te stellen ongebruikt is verstreken. Evenmin heeft dit oordeel gevolgen voor een besluit, waartegen wel rechtsmiddelen zijn aangewend, en waarop een uitspraak is gevolgd die in rechte onaantastbaar is geworden.”

* Rechtbank Overijssel 8 mei 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1636: Awb, Wob; verzoek om openbaarmaking, besluiten waarbij ambtshave fosfaatrechten zijn toegekend aan landbouwbedrijven, 30.000 besluiten, Woo, Aarhus, milieu-informatie/emissiegegevens, steekproef, motivering
9.2.3    Onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 27 januari 2021 is de rechtbank van oordeel dat het bestreden besluit niet deugdelijk is gemotiveerd. Verweerder heeft het achterwege laten van de openbaarmaking van de locatiegegevens als adressen, postcodes en plaatsnamen naar het oordeel van de rechtbank niet zonder nader onderzoek kunnen baseren op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob dan wel artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. Hierbij is van belang dat de locatiegegevens van bedrijven waar fosfaat wordt geproduceerd milieu-informatie is en dat dit ook emissie-gegevens zijn. Op grond van artikel 10, vierde lid, van de Wob en artikel 10, zesde lid, van de Wob betekent dit dat de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob en het voorkomen van onevenredige benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob niet aan de openbaarmaking van de locatiegegevens in de weg kunnen staan. Zoals ook door verweerder is gesteld, kan dit anders zijn als het adres op het besluit niet gelijk is aan de locatie waar fosfaat wordt geproduceerd. Dit betekent echter niet dat de locatiegegevens helemaal niet openbaar gemaakt hoeven te worden maar dat verweerder per besluit zal moeten beoordelen of het adres van de natuurlijke of rechtspersoon gelijk is aan de locatie van de activiteiten waarbij fosfaat geproduceerd wordt. Het beroep van eiseres is gegrond.

9.3    Wat betreft de namen van de ontvangers van de fosfaatrechten op de besluiten overweegt de rechtbank dat verweerder enerzijds heeft gesteld dat het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zich tegen openbaarmaking verzet, maar anderzijds heeft verwezen naar een website waarop de namen van de ontvangers van de fosfaatrechten – later – openbaar zijn gemaakt. Naar het oordeel van de rechtbank is dit tegenstrijdig.

9.4    Verweerder heeft de op de besluiten vermelde naam van de ambtenaar niet openbaar gemaakt omdat het belang van openbaarmaking van deze naam niet opweegt tegen het belang van het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. De rechtbank volgt verweerder hierin niet. Het gaat om de naam van de Teammanager Vergunningen en Handhaving Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die de besluiten namens verweerder heeft genomen / ondertekend. Uit hoofde van die functie is niet in te zien, dat zijn of haar naam buiten de openbaarheid zou moeten blijven.

 1. Het standpunt van verweerder dat openbaarmaking van het Kamer van Koophandel-nummer (KvK-nummer) geweigerd moet worden om een onevenredige benadeling te voorkomen vindt de rechtbank niet navolgbaar. Zoals volgt uit de ter zitting door eiseres overgelegde brief van 7 juni 2022 van verweerder worden de KvK-nummers van de bedrijven waaraan initieel vanaf 1 januari 2018 fosfaatrechten zijn toegekend openbaar gemaakt. Dit volgt ook uit de informatie op de website van Rvo, waar verweerder in het verweerschrift naar heeft verwezen. De rechtbank acht de motivering in het bestreden besluit hiermee in strijd en is van oordeel dat het bestreden besluit in zoverre niet deugdelijk gemotiveerd is.

10.1    Gelet op de openbaarmaking van de locatiegegevens en het KvK-nummer is niet in te zien waarom de relatienummers en of de beschikkingsnummers op de besluiten uit de openbaarheid zouden moeten blijven.

* Rechtbank Midden-Nederland 2 mei 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2022 en Rechtbank Midden-Nederland 2 mei 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2021: Awb, Wabo; omgevingsvergunningen voor bouwen en afwijken bpl, chalets/ recreatiepark/woonwijk, beleidsregel/zone, bevoegdheid, Bouwbesluit, welstand
11.    Partijen zijn het er over eens, en de rechtbank stelt ook vast, dat zowel op grond van artikel 5.1.1 als op grond van artikel 5.1.2 van de beleidsregel bijbehorende bouwwerken alleen binnen de ‘zone bijbehorend bouwwerk’ mogen worden gebouwd.4 Partijen verschillen van mening over de vraag wat op de verschillende percelen op de residence de ‘zone bijbehorend bouwwerk’ is.

 1. In bijlage 1 bij de beleidsregel zijn de basisregels ‘zone bijbehorende bouwwerken’ opgenomen. De ‘zone bijbehorende bouwwerken’ moet op grond van deze vijf basisregels worden vastgesteld. Naar het oordeel van de rechtbank is dat voor de percelen op de residence echter niet mogelijk. De aanhef van de bijlage die voor alle vijf de basisregels geldt begint namelijk met de veronderstelling dat de situering van een hoofdgebouw in het bestemmingsplan is vastgelegd in een bouwvlak. In het bestemmingsplan zijn voor de residence echter geen bouwvlakken vastgesteld. De rechtbank kan het college niet volgen in zijn standpunt dat in dat geval de uitzondering uit basisregel 1 – dat op basis van de ruimtelijke beeldkwaliteit of de feitelijke situatie uitzonderingen kunnen worden gemaakt van basisregel 1 – van toepassing is.
 2. Naar het oordeel van de rechtbank heeft het feit dat in het bestemmingsplan geen bouwvlakken zijn vastgesteld tot gevolg dat de beleidsregel voor de residence niet voorziet in beleidscriteria voor afwijkingen van het bestemmingsplan. Dit is door het college in de bestreden besluiten niet onderkend. Daarom zal de rechtbank de bestreden besluiten vernietigen.
 3. Desondanks is de rechtbank van oordeel dat college de afweging om mee te werken aan het vergunnen van de chalets wel redelijkerwijs heeft mogen maken. In de toelichting van de beleidsregel is opgenomen dat het college in een situatie waarin de beleidsregel niet voorziet specifiek beslist of de afwijking van het bestemmingsplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, waarbij hij de aanvraag ook toetst aan de criteria die zijn opgenomen in artikel 2, eerste lid, van de beleidsregel.* Rechtbank Den Haag 25 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:5869: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, voetbalkooi, geluid, VDI-richtlijn, VNG-brochure, woon- en leefklimaat, akoestische rapportages, schreeuwen kinderen/jongeren, hangjeugd
  10.1. De rechtbank overweegt dat verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de voetbalkooi niet zal leiden tot onevenredige overlast in de omgeving. De rechtbank begrijpt de zorg van eisers; het is immers goed mogelijk dat de voetbalkooi niet alleen jongeren trekt om te voetballen, maar ook gebruikt zal worden als ontmoetings- en hangplek. Dat dergelijk gebruik op sommige momenten tot overlast kan leiden is onvermijdelijk. Verweerder heeft echter toegelicht dat verschillende maatregelen zullen worden genomen om het gebruik van de voetbalkooi als hangplek minder aantrekkelijk te maken. Zo komt de voetbalkooi in de duinen te staan en is deze daardoor minder goed toegankelijk voor scooters, fietsen en auto’s dan de oude voetbalkooi. Er komen daarnaast geen bankjes bij de voetbalkooi te staan, waardoor het een minder aantrekkelijke plek is om rond te hangen. Om 22.00 uur zal de verlichting in de voetbalkooi uitgaan en er komt een bordje bij de voetbalkooi te hangen waarop staat dat de voetbalkooi na 22.00 uur niet toegankelijk is. Verder heeft verweerder toegelicht dat als er toch sprake is van overlast een melding kan worden gedaan bij de politie, die daartegen kan optreden. Daarnaast heeft de jeugdwerker die ter zitting aanwezig was aangegeven dat hij zich inzet om eventuele overlast van hangjongeren bij de voetbalkooi te voorkomen en dat eisers contact met hem mogen opnemen als zij overlast ervaren. Eisers hebben in dit kader nog gewezen op een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht van 17 oktober 2022.3 Die uitspraak gaat over een ‘Kjoep’, zijnde een jongerenontmoetingsplaats. In die uitspraak heeft de rechtbank overwogen dat overlast in meer of mindere mate nu eenmaal hoort bij een jongerenontmoetingsplaats, zodat dit niet alleen een kwestie is van handhaving. De rechtbank ziet in die uitspraak geen aanleiding voor een ander oordeel in deze zaak. Anders dan bij een jongerenontmoetingsplaats, leidt het gebruik waarvoor de voetbalkooi is bedoeld, als sportplek voor kinderen en jongeren, niet zonder meer tot overlast van hangjongeren. Daarbij geldt dat, zoals hiervoor is overwogen, verweerder maatregelen heeft getroffen om gebruik als hangplek te bemoeilijken. De rechtbank ziet, anders dan bij de jongerenontmoetingsplaats, geen aanleiding voor het oordeel dat de voetbalkooi per definitie gepaard zal gaan met zodanige overlast dat daarmee geen sprake meer is van een goede ruimtelijke ordening.

  # Rechtbank Den Haag 19 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:5641: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor lozen van percolaatwater, composteren groenafval, bindend advies waterschap, lozingsnormen/extreme omstandigheden, milieuschade, herstelbesluit, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
  9.    Naar aanleiding van de door eiseres ingediende zienswijze, heeft het waterschap op 20 september 2021 een nader advies uitgebracht. Het waterschap heeft toegelicht dat de rwzi ‘Oude Tonge’ voldoet aan de wettelijke vereisten. Onder normale omstandigheden zijn er geen overschrijdingen van de lozingsnormen geweest. Het waterschap wijst er verder op dat zij niet wettelijk verplicht is om een lozing van bedrijfsafvalwater te accepteren. Het waterschap stelt zeer terughoudend te zijn in het toestaan van nieuwe lozingen die buiten de wettelijke verplichting vallen vanwege de jaargemiddelde belasting van de rwzi. Eiseres vraagt een lozing bij extreme weersomstandigheden, op momenten waarop de rwzi al overbelast is. Als een rwzi overbelast is, verlopen niet alle zuiveringsprocessen optimaal en is er een kans op een deels ongezuiverde lozing met fosfaat en stikstof op het ontvangende oppervlaktewater. Dit resulteert in milieuschade en kan bijdragen aan een overschrijding van de lozingsnormen van het waterschap. Om die reden kan het waterschap een extra lozing van bedrijfsafvalwater niet accepteren.

…………………………………………………………..
14.1.    De rechtbank overweegt dat verweerder in overeenstemming met de opdracht in de tussenuitspraak het waterschap een inhoudelijke beoordeling heeft laten maken van de (mogelijke) invloed die de aangevraagde lozing heeft op de doelmatige werking van de rwzi en de kwaliteit van het oppervlaktewater waarop de desbetreffende rwzi loost. De adviezen die het waterschap heeft gegeven, hebben op grond van artikel 2.26, tweede lid, van de Wabo een voor verweerder bindend karakter. De rechtbank ziet geen grond voor het oordeel dat aan de adviezen zodanige gebreken kleven dat verweerder zich daarop bij het nemen van het herstelbesluit niet had mogen baseren. Hetgeen eiseres daartegen heeft aangevoerd acht de rechtbank onvoldoende. De rechtbank gaat in de hiernavolgende overwegingen nader in op hetgeen eiseres heeft aangevoerd.

* Rechtbank Midden-Nederland 23 maart 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:1305: Awb, Wm; maatwerkvoorschriften, Activiteitenbesluit, geluid, manege, bevoegdheid, motivering lagere normen, geluidsinstallatie/alternatieven
18.    Aan het bestreden besluit ligt ten grondslag dat de directe omgeving van de manege is te karakteriseren als een landelijke omgeving. Het college heeft voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het door de manage veroorzaakte geluid aansluiting gezocht bij de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening. In deze handreiking worden voor een landelijke omgeving de volgende richtwaarden aanbevolen: 40/35/30 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode. Om te kunnen bepalen welke normen voor [bedrijf 1] moeten gelden, is onderzoek gedaan naar het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Op verschillende momenten zijn metingen uitgevoerd. De resultaten staan in de tabellen 1 en 2 in het bestreden besluit. Daaruit volgt dat het referentieniveau in de avondperiode tussen de 31 en 35 dB(A) lag en in de nachtperiode tussen de 28 en 35 dB(A). Op basis van het referentieniveau van het omgevingsgeluid heeft het college de geluidnormen voor de dag- en avondperiode aangescherpt, maar niet voor de nachtperiode.

 1. De rechtbank vindt dat het college in redelijkheid gebruik heeft kunnen maken van zijn bevoegdheid om maatwerkvoorschriften op te leggen. Daarbij neemt zij het volgende in aanmerking. De klachten van omwonenden over geluidoverlast zijn niet doorslaggevend geweest bij de besluitvorming. Deze klachten vormden de aanleiding om de geluidsituatie van de manege te onderzoeken. Voor het college is, naar ter zitting nader is toegelicht, het karakter van de omgeving bepalend geweest bij de beslissing om ter bescherming van het milieu de geluidnormen aan te scherpen. Niet in geschil is dat de omgeving van de manege aangemerkt kan worden als een landelijke omgeving. De Nota van Toelichting bij het Activiteitenbesluit milieubeheer vermeldt ook juist als voorbeeld de situatie waarin het omgevingsgeluid in een stille woonwijk of landelijk gebied zodanig laag is dat de geluidnormen tot hinder van de omgeving kunnen leiden, als reden om maatwerkvoorschriften te kunnen stellen. Dat al aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn doorgevoerd en uit geluidonderzoeken naar voren is gekomen dat tijdens de paardrijlessen meestal aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt voldaan, betekent niet dat het college daarom niet van zijn bevoegdheid tot het opleggen van maatwerkvoorschriften gebruik mocht maken. De rechtbank volgt [bedrijf 1] niet in het betoog dat het college, om van deze bevoegdheid gebruik te mogen maken, had moeten aantonen dat sprake is van geluidoverlast.* Rechtbank Overijssel 15 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1603: BW; schadevergoeding, verkoop perceel, publiekrechtelijke bestemming van de grond, Wro, koopovereenkomst, artikel 7:2 BW, tot bewoning bestemde onroerende zaak, prejudiciële vraag HR
  5.17. De rechtbank leidt uit wat zij hiervoor onder 5.6 tot en met 5.16 vermeld heeft af dat onvoldoende duidelijkheid bestaat over wat onder ‘een tot bewoning bestemde onroerende zaak’ in de zin van artikel 7:2 BW verstaan moet worden. Zij kan in onderhavige zaak geen antwoord geven op de vragen of artikel 7:2 BW ook van toepassing is op de koopovereenkomst met betrekking tot het perceel en of [gedaagde] als consument-koper in deze zaak de bescherming op grond van dat wetsartikel toekomt. De rechtbank is daarom voornemens de Hoge Raad de volgende prejudiciële vraag te stellen:

“Is een perceel grond met de bestemming wonen (Wro) een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan in de zin van artikel 7:2 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek? En zo ja, onder welke voorwaarden?”