Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1931: Awb, Wro; bpl, woontoren, bezonning, handreiking hoogbouw, Haagse norm, afwijking van beleidsregel, einduitspraak na tussenuitspraak
* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1924: Awb, Wro; bpl, onderzoek flora en fauna, quickscan, Wnb, einduitspraak na tussenuitspraak
* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1930: Awb, Wro; bpl, glastuinbouwconcentratiegebied, omgevingsverordening, onevenredige aantasting woon- en leefklimaat, ontbreken exploitatieplan
* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1932: Awb, Wro; bpl, vrijstaande woningen op locatie voormalige intensieve veehouderij, afwijken van functieveranderingsbeleid, einduitspraak na tussenuitspraak
* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1925: Awb, Wob; verzoek om opheffing geheimhouding vaststellingsovereenkomst, voormalige springstoffenfabriek, woningbouw (Rb Midden-Nederland 19/4840)
* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1927: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, kappen boom, verbouw woonboerderij, belanghebbende (Rb Zeeland-West-Brabant 20/842)
* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1936: Awb, Wro; bpl, appartementengebouw, parkeren, parkeerplaatsen in souterrain
* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1926: Awb, Wob; openbaar maken informatie, nachtevenementen Gelredome, milieu-informatie  (Rb Gelderland 20/4483)
* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1941: Awb, Wro; bpl, borging landschappelijke inpassing en behoud bomenrij, einduitspraak na tussenuitspraak
* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1935: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, permanente bewoning recreatiewoning, overgangsrecht (Rb Gelderland 20/2983)
* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1933: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, verwijderen warmtepompinstallaties, afwijking bpl vergunningsvrij, invorderingsbesluit  (Rb Amsterdam 21/1161 en 21/1088 )
* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1934: Awb, Wro; weigering vaststellen bpl, structuurvisie, evenredigheid, principemedewerking, anterieure overeenkomst, compensatie kosten
* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1934: Awb, Wro; bpl, beperking afwijkingsbevoegdheid, pluktuin
* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1929: Awb, Wbb; geval van ernstige verontreiniging, voormalige chemische wasserij, PER, VOCL, één geval van verontreiniging, omvang geval van verontreiniging, noodzaak spoedige sanering, verantwoordelijkheid sanering
* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1937: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, huisvesting van personen die geen binding hebben, overtreding, omgevingsvergunning voor afwijken bpl, zicht op legalisatie, vertrouwensbeginsel, hoogte dwangsom, invorderingsbesluit (Rb Zeeland-West-Brabant 21/1378)
* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1940: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en gebruik in afwijking bpl, fietsenberging, woon- en leefklimaat (Rb Gelderland 20/4716)
* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1928: Awb, Wro; bpl, vervangen bestaande woning door nieuwbouw bovenaan de dijk, beschermd stadsgezicht, gemeentelijk beleid, bezonning
* Rechtbank Midden-Nederland 17 januari 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:207: Awb, Wabo; vovo, last onder bestuursdwang, herstel keldermuur, ordemaatregel
* Rechtbank Rotterdam 15 mei 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:4083: weigering omgevingsvergunning, tuibouwkas voor stallen caravans, provinciale omgevingsverordening, provinciaal beleid, aanvragen ontheffing, redelijke termijn
* Rechtbank Overijssel 15 mei 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1743: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, overtreding Bouwbesluit en Wm, bevoegdheid
* Rechtbank Overijssel 12 mei 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1722: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, ontheffing provinciale omgevingsverordening, tijdelijk zonnepark, gevolgen grondwaterkwaliteit
* Rechtbank Noord-Nederland 12 mei 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:1932: Awb, Wnb; Wnb‑vergunning, melkrundveehouderij, geen intern salderen, geen passende beoordeling, referentiesituatie, vervallen vergunning milieu, Rav-emissiefactor, toename verkeersbewegingen
* Rechtbank Noord-Nederland 11 mei 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:1962: Awb; evenementenvergunning, apv, Habitatrichtlijn, bescherming van de natuur, geen koppeling met Wnb
* ABRvS 11 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1868: Awb, Wnb; ontheffing doden vos, opheffen voorlopige voorziening, aanvullend onderzoek schade weidevogels, noodzaak weidevogelbescherming
* ABRvS 11 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1870: Awb, Wabo; vovo, bpl, 22 bungalows, ontwikkelingskader
* ABRvS 11 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1852: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning bouwen, woning, aanbouw, ondergeschikt (Rb Oost-Brabant 23/578 en 23/496)
* Rechtbank Noord-Nederland 11 mei 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:1933: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor 10 jaar, gebruik in afwijking bpl, driedaags evenement, ontbreken toereikende voorschriften
* Rechtbank Rotterdam 11 mei 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3932: Awb, Wet dieren; boete, slachthuis, welzijnsomstandigheden dier bij aankomst
* ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1795: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, transformatie kantoorpand, appartementen, provinciale omgevingsverordening, omgevingsvisie (Rb Den Haag  22/7819 en 22/7818)
* Rechtbank Limburg 10 mei 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:2992: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, seizoensgebonden horecavoorziening, kennisgeving, omvang project, structuurvisie, omgevingsverordening, relativiteit, beschermde diersoorten, geluidhinder, tussenuitspraak
* Rechtbank Overijssel 10 mei 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1698: Awb, Wabo; handhaving, invordering, verwijderen ondergrondse opslagtank, bodemonderzoek
* Rechtbank Gelderland 10 mei 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:2655: Awb, Wabo; omgevingsvergunning tijdelijk gebruik, onderwijsfunctie, relativiteitsvereiste
* Rechtbank Gelderland 10 mei 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:2657: Awb, Wabo; handhaving, overtreding, geluidmeetrapport, vergewissen, representatief
* Rechtbank Gelderland 10 mei 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:2654: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, sloop-, afval-/grondbedrijf, actualisering, ‘in het belang van de bescherming van het milieu’
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3143: Awb, Wet beheer rijkswaterstaatwerken, Chw; elektrisch oplaadstation op verzorgingsplaats, toetsingskader
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3120: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor snoeien van bomen, kappen
* Rechtbank Rotterdam 9 mei 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:4039: Awb, Wegenwet; onttrekken wegen aan openbaarheid, voetpad, kerkepad, inventarisatie en afweging belangen, cultuurhistorische waarde
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3170: Awb; verkeersbesluit, parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen, behoefte, parkeerdruk
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3164: Awb, Meststoffenwet; boete, gebruiksnorm, eindvoorraad drijfmest, bewijslast, derogatienorm, redelijke termijn
* Rechtbank Gelderland 4 mei 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:2556: Awb, Wabo; aanvraag buiten behandeling, derde-belanghebbende, herstel tegenstrijdigheid, onduidelijkheid huidig feitelijk gebruik
* Rechtbank Den Haag 4 mei 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:6437: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, handhaving, gebruik in strijd met bpl, paarden stal en paardenbakken, vertrouwensbeginsel, evenredigheid
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3147: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, splitsen monumentaal pand, erfbeplantingsplan, einduitspraak na tussenuitspraak
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3088: Awb, Wabo; omgevingsvergunning tijdelijk gebruik in strijd met bpl, zeven jaar, exploiteren boerderijwinkel, detailhandelsbeleid
* Rechtbank Den Haag 3 mei 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:6400: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, handhaving, weigering verlenging begunstigingstermijn, overschrijding grenswaarden Activiteitenbesluit, VOS, oplosmiddelvrije lak
* Rechtbank Noord-Holland 3 mei 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:4051: Awb, Wabo, Waterwet; watervergunning, milieuneutrale wijziging
* Rechtbank Noord-Holland 3 mei 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:4055: Awb, Waterwet; watervergunning, lozing koelwater
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3073: Awb, Wabo; verzoek intrekking omgevingsvergunning, drie windturbines, Unierecht, Nevele-arrest, MER‑beoordeling, tijdelijke overbruggingsregeling, schaarse rechten
* Rechtbank Limburg 2 mei 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:2877: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, kleinschalige horeca, parkeerbalans, stemgeluid, binnenterrein, Activiteitenbesluit, redelijke termijn
* Rechtbank Noord-Holland 2 mei 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:3997: Awb, Wabo; vovo, handhaving, vergunningsvrij, verrijdbare betonnen banken met terrasschermen, bouwwerk, spoedeisend belang, niet evident onrechtmatig, vertrouwensbeginsel
* Rechtbank Den Haag 28 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:6197: Awb, Wabo; verzoek handhaving, overtreding, functioneren deuren expeditieruimte, laad- en losactiviteiten, onvoldoende onderzoek
* Rechtbank Overijssel 26 april 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1500: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, uitrit, 10 appartementen, verschoonbaarheid termijnoverschrijding, parkeren, geluid, hitte door verstening
* Rechtbank Den Haag 26 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:6438: Awb, Wabo; verzoek handhaving, bouwwerken, parkeren in tuin buurman, schutting, bijbehorend bouwwerk, vergunningsvrij, burenrecht
* Rechtbank Noord-Holland 26 april 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:4080: Awb, Wabo; vovo, handhaving, invordering, onduidelijkheid over hoogte dwangsom
* Rechtbank Limburg 19 april 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:2614: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl, massagepraktijk, machtiging VvE
* Rechtbank Limburg 19 april 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:2628: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, wijzigen monument,  appartementengebouw, welstandsadviezen, tegenadvies
* Rechtbank Gelderland 18 april 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:2202: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl en obm, pluimveestal, vervallen vergunning milieu
* Rechtbank Limburg 18 april 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:3010: Awb, Wabo; vovo, handhaving, last onder dwangsom, landschapsplan, spoedeisend belang, infiltratiesloot
* Rechtbank Den Haag 17 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:6743: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, dakterras, strijd met bpl
* Rechtbank Limburg 14 april 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:2561: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, vervangen dak, asbestinventarisatie
* Rechtbank Gelderland 4 april 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1893: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, ambtshalve aanvullende geurvoorschriften, revisievergunning, onderzoeks- en rapportageverplichtingen, tussenuitspraak
* Rechtbank Limburg 3 april 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:2307: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, 39 appartementen, beleidsregel
* Rechtbank Den Haag 3 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:6667: Awb, Wabo; verzoek handhaving, loslopende honden, aanvraag, besluit, onvoldoende concreet
* Rechtbank Noord-Holland 31 maart 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:2845: Awb, Wro; planschade, verjaring, geen stuiting
* Rechtbank Noord-Nederland 10 maart 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:1959: Awb, TwG; verzoek handhaving, wijziging regelingen, mijnbouwschade, besluit
* Rechtbank Noord-Holland 7 februari 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:3767: Awb, Wnb; Wnb‑vergunning, positieve weigering, intern salderen, referentiesituatie
* Rechtbank Midden-Nederland 13 maart 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:6086: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, keldermuur, Bouwbesluit 2012, draagconstructie
* Rechtbank Midden-Nederland 4 februari 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:395: Awb, Wabo; vovo, opheffing schorsing last onder bestuursdwang, herstel keldermuur
* Rechtbank Midden-Nederland 31 mei 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2431: Awb, Wabo; vovo, last onder dwangsom, herstel keldermuur en achtergevel

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen

* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1931: Awb, Wro; bpl, woontoren, bezonning, handreiking hoogbouw, Haagse norm, afwijking van beleidsregel, einduitspraak na tussenuitspraak
7.2 (…) De Afdeling overweegt dat de raad in bijzondere gevallen, mits goed gemotiveerd, kan afwijken van zijn beleid. In dit geval heeft de raad echter toegelicht dat hij, in weerwil van het beleid dat is vastgelegd in de Handreiking Hoogbouw, al jaren als vaste gedragslijn de geactualiseerde Haagse norm toepast bij de beoordeling van de bezonningssituatie als gevolg van hoogbouwprojecten. De raad wijkt dus structureel af van de in de Handreiking Hoogbouw opgenomen wijze waarop de bezonningssituatie als gevolg van hoogbouwprojecten wordt gemeten en beoordeeld. Dit is naar het oordeel van de Afdeling in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, dat meebrengt dat afwijking van het beleid in beginsel slechts in bijzondere situaties is gerechtvaardigd en dat dit goed moet zijn gemotiveerd. Het bestreden besluit kan niet gedragen worden door de motivering dat de invloed van het plan op de bezonning, in afwijking van vastgesteld beleid, volgens een daarvan afwijkende, vaste gedragslijn is gemeten en aanvaardbaar gevonden. Het plan is in zoverre in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel vastgesteld. Indien de raad in afwijking van geldend beleid wenst vast te houden aan de gedragslijn, ligt het op de weg van de raad om het beleid op dat punt te wijzigen.

* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1932: Awb, Wro; bpl, vrijstaande woningen op locatie voormalige intensieve veehouderij, afwijken van functieveranderingsbeleid, einduitspraak na tussenuitspraak
3.2 Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van de Afdeling van 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840), kunnen omstandigheden die bij het opstellen van een beleidsregel zijn verdisconteerd, dan wel moeten worden geacht te zijn verdisconteerd, niet alleen al daarom buiten beschouwing worden gelaten. Het bestuursorgaan moet aan de hand van alle omstandigheden van het geval nagaan of zich bijzondere omstandigheden voordoen in de zin van artikel 4:84 van de Awb, die maken dat het handelen in overeenstemming met de beleidsregels gevolgen heeft die onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen.

3.3.    De raad heeft zich redelijkerwijs niet op het standpunt mogen stellen dat sprake is van bijzondere omstandigheden die maken dat het handelen in overeenstemming met het functieveranderingsbeleid gevolgen heeft die onevenredig zijn in verhouding tot de met dat beleid te dienen doelen. De kern van het functieveranderingsbeleid in de beleidsnota en de regionale beleidsinvulling is dat in ruil voor gesloopte voormalige bedrijfsbebouwing in het buitengebied het realiseren van maximaal twee vrijstaande woningen is toegestaan, ongeacht hoeveel m2 voormalige bedrijfsbebouwing is gesloopt. Het doel van het functieveranderingsbeleid dat uit dit maximum van twee vrijstaande woningen kan worden afgeleid, is het beperken van woningbouw in het buitengebied.
Dit beleid is na de tussenuitspraak niet gewijzigd. Dat het toevoegen van een extra vrijstaande woning slechts geringe ruimtelijke gevolgen zou hebben en gelet op de grootte van het plangebied en de oppervlakte van de gesloopte bedrijfsbebouwing goed inpasbaar zou zijn, neemt niet weg dat het toevoegen van een extra vrijstaande woning een relatief grote afwijking betekent ten opzichte van de maximaal twee vrijstaande woningen die volgens het functieveranderingsbeleid zijn toegestaan, namelijk een afwijking van 50%. Dat het plan zonder toevoeging van een extra woning voor Talis niet uitvoerbaar is, betekent niet dat het handelen in overeenstemming met het functieveranderingsbeleid daarmee gevolgen heeft die onevenredig zijn in verhouding tot de met dat beleid te dienen doelen. (…)

* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1936: Awb, Wro; bpl, appartementengebouw, parkeren, parkeerplaatsen in souterrain
7.4 (…) Zoals uit de plantoelichting blijkt is de bedoeling van de raad dat in de parkeerbehoefte zal worden voorzien door de realisatie van 1 parkeerplaats buiten het gebouw op eigen terrein en 14 parkeerplaatsen in het souterrain. Omdat het plan voorziet in een woonbestemming over het gehele perceel, kan de voorziene parkeerplaats buiten het gebouw op eigen terrein worden beschouwd als inherent aan de woonbestemming. Dit geldt echter niet ten aanzien van de 14 parkeerplaatsen in het souterrain. Zo’n inpandige parkeergarage in het souterrain is niet vergelijkbaar met de situatie waarin sprake is van een ongebouwde parkeerplaats op een erf bij een of meerdere woningen. De Afdeling verwijst naar haar uitspraak van 26 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1211, onder 9 e.v. De aan het perceel toegekende woonbestemming voorziet aldus niet in inpandige parkeerplaatsen in het souterrain van het voorziene appartementengebouw.

* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1926: Awb, Wob; openbaar maken informatie, nachtevenementen Gelredome, milieu-informatie  (Rb Gelderland 20/4483)
8.5 In dit geval gaan de onderzoeksgegevens over trillingen in de bodem die worden veroorzaakt door activiteiten in het stadion. In de onderzoeksgegevens staat welk effect die trillingen (kunnen) hebben op de bodem en via de bodem op objecten in de omgeving, waaronder woningen. De onderzoeksgegevens moeten daarom aangemerkt worden als milieu-informatie over emissies in het milieu. Dat de trillingen in dit geval worden veroorzaakt door een bewegende groep mensen en niet door een mechanische bron, zoals Gelredome stelt, maakt voor het bepalen of sprake is van milieu-informatie geen verschil.

* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1935: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, permanente bewoning recreatiewoning, overgangsrecht (Rb Gelderland 20/2983)
3.2 Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in de uitspraak van 11 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2319), rust in beginsel op degene die een beroep doet op het overgangsrecht de plicht om aannemelijk te maken dat dit van toepassing is. Daarom is het in dit geval aan [appellant] om aannemelijk te maken dat de recreatiewoning op 14 november 1995 werd gebruikt voor permanente bewoning en dit gebruik daarna is voortgezet.

Zoals de Afdeling ook eerder heeft overwogen (onder meer in de uitspraak van 27 juli 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU0092) betekent een onderbreking van het gebruik op zichzelf nog niet dat dit gebruik na de hervatting ervan, voor de toepassing van het overgangsrecht niet langer is aan te merken als voortgezet gebruik. Of daarvan sprake is hangt af van de duur en de oorzaak van de onderbreking en de door betrokkene getoonde intentie het gebruik voort te zetten.
3.5 Na weging van al het geleverde bewijs, is de Afdeling van oordeel dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat [appellant] niet aannemelijk heeft gemaakt dat de recreatiewoning vanaf 14 november 1995 gebruikt is voor permanente bewoning. (…)
De onder ede gedane verklaringen van [persoon A] en [persoon B], en de verklaringen van [persoon C], [persoon D] en [persoon E] moeten naar het oordeel van de Afdeling in onderlinge samenhang worden bezien. De verklaringen sluiten allemaal op elkaar aan. (…)

* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1934: Awb, Wro; weigering vaststellen bpl, structuurvisie, evenredigheid, principemedewerking, anterieure overeenkomst, compensatie kosten
6.10 (…) De vraag is of de raad in het voortraject aanleiding had moeten zien om in het kader van de afweging van belangen de door [appellant] gemaakte onderzoekskosten voor ontwikkeling van het ontwerpplan voor compensatie in aanmerking te laten komen. De Afdeling is van oordeel dat dit niet het geval is.

Het college heeft in de principemedewerking slechts te kennen gegeven in principe bereid te zijn om mee te werken aan het initiatief van [appellant], waarbij er nadrukkelijk op is gewezen dat moet worden gezorgd voor een goede ruimtelijke onderbouwing in de vorm van een in concept aan te leveren bestemmingsplan en waarvoor onder meer aspecten als geluidhinder, archeologie, maatschappelijke uitvoerbaarheid en landschappelijke inpassing nog nader moeten worden onderzocht en worden belicht. In de principemedewerking is daarbij ook het voorbehoud gemaakt dat gewijzigde regelgeving of andere omstandigheden nog altijd tot een ander eindoordeel kunnen leiden. In de anterieure overeenkomst van 29 juli 2020 staat dat de gemeente zich zal inspannen om de bestemmingsplanprocedure voor het initiatief van [appellant] in gang te zetten waarbij echter uitdrukkelijk te kennen is gegeven dat de overeenkomst alle publiekrechtelijke bevoegdheden van de gemeente onverlet laat, en waarbij in het bijzonder is gewezen op de bevoegdheden van de gemeenteraad. Anders dan dat het college heeft laten weten dat een goede ruimtelijke onderbouwing voorhanden moet zijn en waartoe diverse onderzoeken moeten worden uitgevoerd, is verder niet gebleken dat het college meermaals de uitvoering van allerlei onderzoeken van [appellant] heeft verlangd en dat [appellant] daarom allerlei onderzoekskosten heeft gemaakt.

De Afdeling acht de omstandigheden in deze zaak niet zodanig bijzonder dat de raad zich in het kader van de afweging van belangen had moeten beraden over een eventuele compensatie van de door [appellant] gemaakte onderzoekskosten voor de totstandkoming van het plan. Vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 16 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2598.

* ABRvS 17 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1929: Awb, Wbb; geval van ernstige verontreiniging, voormalige chemische wasserij, PER, VOCL, één geval van verontreiniging, omvang geval van verontreiniging, noodzaak spoedige sanering, verantwoordelijkheid sanering
5.5 Volgens vaste jurisprudentie (onder meer de uitspraak van de Afdeling van 19 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4200) is er, gelet op de in artikel 1 van de Wbb gegeven definitie, sprake van één geval van verontreiniging indien de verontreiniging van de bodem betrekking heeft op grondgebieden die vanwege die verontreiniging, de oorzaak of de gevolgen daarvan in technische, organisatorische én ruimtelijke zin met elkaar samenhangen. Technische samenhang is aanwezig als de verontreinigingen zijn veroorzaakt door een zelfde productieproces, installatie of mechanisme. Organisatorische samenhang doet zich voor, indien de oorzaak of de gevolgen van de verontreiniging niet gescheiden kunnen worden in verschillende organisatorische eenheden. Ruimtelijke samenhang doet zich voor, indien de verontreinigingen in aan elkaar grenzende of in elkaars nabijheid gelegen grondgebieden voorkomen.
5.7 Naar het oordeel van de Afdeling heeft het college toereikend gemotiveerd dat de aangetroffen verontreinigingen met VOCL zijn terug te leiden tot de chemische wasserij op het perceel [locatie]. [appellant] heeft niet aannemelijk gemaakt dat er in de omgeving andere bronnen dan de chemische wasserij aanwezig zijn of waren die de verontreinigingen met VOCL veroorzaakt kunnen hebben. Daarbij neemt de Afdeling het volgende in aanmerking. (…)
6.2 De Afdeling stelt voorop dat voor het vaststellen van de ernst van een bodemverontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering het niet noodzakelijk is dat de volledige omvang van de verontreiniging vaststaat. In dat verband verwijst zij naar haar uitspraken van 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3573, en 26 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2021.

De in het bestreden besluit door het college vastgestelde omvang van de bodemverontreiniging moet echter wel juist zijn, in die zin dat binnen de vastgestelde omvang wel sprake moet zijn van aan het geval van de chemische wasserij toe te rekenen verontreinigingen. In dat verband verwijst de Afdeling naar haar uitspraak van 26 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1096. (…)

* Rechtbank Rotterdam 15 mei 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:4083: weigering omgevingsvergunning, tuibouwkas voor stallen caravans, provinciale omgevingsverordening, provinciaal beleid, aanvragen ontheffing, redelijke termijn
15.6 De rechtbank overweegt ambtshalve het volgende. Indien het bouwplan in strijd is met de Omgevingsverordening moet het college in beginsel een als verklaring van geen bedenkingen aan te merken ontheffing als bedoeld in artikel 6.29 van de Omgevingsverordening aan het college van gedeputeerde staten vragen, tenzij het college een andere grond heeft om de gevraagde vergunning te weigeren, bijvoorbeeld omdat het bouwplan niet past binnen het gemeentelijk ruimtelijk beleid (zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2632 en van 22 februari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:732). In dit geval heeft het college niet gesteld dat er een andere grond was om de omgevingsvergunning te weigeren. Het college heeft in het bestreden besluit juist gesteld geen ruimtelijke bezwaren te hebben tegen verlening van de omgevingsvergunning. Verder blijkt uit de stukken dat het college naar aanleiding van de brief van 5 augustus 2019 overleg met de provincie heeft gevoerd. Het college heeft zich er echter niet over uitgelaten waarom daarin geen aanleiding werd gezien een als verklaring van geen bedenkingen aan te merken ontheffing, als bedoeld in artikel 6.29 van de Omgevingsverordening, aan het college van gedeputeerde staten te vragen.

* Rechtbank Noord-Nederland 11 mei 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:1962: Awb; evenementenvergunning, apv, Habitatrichtlijn, bescherming van de natuur, geen koppeling met Wnb
5.5 De rechtbank volgt het standpunt van eiseres dat de burgemeester op grond van de Habitatrichtlijn gehouden was om de aanvraag van eiseres te toetsen aan het natuurbelang (met mogelijk een passende beoordeling) evenmin. Eiseres beroept zich erop dat de Habitatrichtlijn rechtstreekse werking heeft en de dat de burgemeester de evenementenvergunning in strijd met artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn heeft verleend. De vraag naar rechtstreekse werking van een richtlijn kan alleen rijzen in gevallen van incorrecte implementatie of indien de volledige toepassing van de richtlijn niet daadwerkelijk is verzekerd. De rechtbank ziet in wat eiseres heeft aangevoerd geen aanknopingspunt om tot dat oordeel te komen voor wat betreft de vergunningverlening voor evenementen in Meppel. Het is weliswaar juist dat in het kader van de evenementenvergunning op grond van de APV niet wordt getoetst aan het natuurbelang (waaronder de vraag of een evenement significante effecten heeft op de beschermde waarden in een Natura 2000-gebied), maar dat betekent niet dat er geen natuurtoets plaats moet vinden. Die toets moet op grond van de Wnb plaatsvinden in het kader van de beoordeling van de vraag of een vergunning als bedoeld in artikel 2.7 van de Wnb is vereist. Voor die beoordeling zijn gedeputeerde staten het bevoegd gezag. De burgemeester heeft de Antrappers daar ook uitdrukkelijk op gewezen in de door eiseres bestreden evenementenvergunning. Indien voor een evenement een vergunning nodig is op grond van de Wnb is het verboden een evenement zonder die vergunning te houden. Dat geldt onverkort indien een aanvrager ervoor kiest om pas kort voor het evenement een vergunning aan te vragen, zoals volgens eiseres in de praktijk regelmatig voorkomt. Het wettelijke systeem voorziet er daarmee in dat bij elk project wordt beoordeeld of er significante effecten zijn. Als dat zo is, dan is een vergunning vereist en in dat kader moet een passende beoordeling worden gemaakt. Dit stelsel acht de rechtbank niet in strijd met artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn. De rechtbank volgt eiseres ook niet dat met dit stelsel projecten worden onttrokken aan de natuurtoets die de Habitatrichtlijn voorschrijft. Dat in de APV de verlening van de evenementenvergunning niet procedureel gekoppeld is aan een eventueel vereiste vergunning op grond van de Wnb maakt dat niet anders. Gelet op voorgaande slaagt het beroep van eiseres niet dat de burgemeester de aanvraag van de Antrappers direct had moeten toetsen aan artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn. Van strijd met die bepaling is dan ook geen sprake.

* Rechtbank Gelderland 4 mei 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:2556: Awb, Wabo; aanvraag buiten behandeling, derde-belanghebbende, herstel tegenstrijdigheid, onduidelijkheid huidig feitelijk gebruik

8.3 Op grond van de artikelen 2.2 en 2.3 van de Regeling Omgevingsrecht dient bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit de aanvrager verschillende gegevens aan te leveren om het plan te kunnen toetsen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit en de geldende planologische regels (zoals het geldende bestemmingsplan). Zo dient de aanvrager aan te geven wat het beoogde en het huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende gronden is waarop de aanvraag betrekking heeft. De aanvrager moet ook de plattegronden van alle verdiepingen en een doorsnedetekening voor de nieuwe situatie en, voor zover daarvan sprake is, de bestaande situatie aanleveren.

8.4. De rechtbank oordeelt dat het college heeft kunnen besluiten om de aanvraag buiten behandeling te stellen. Met datgene wat is aangeleverd op 24 december 2020 heeft eiser de onduidelijkheid over het huidige feitelijke gebruik van de verdieping niet weggenomen. Het vermelden dat de kantoorfunctie niet naar de verdieping wordt uitgebreid en bestaand blijft, geeft geen duidelijkheid over het huidige feitelijke gebruik van de verdieping. Zoals op zitting is toegelicht door het college, kan door deze onduidelijkheid niet worden getoetst of het bouwplan voldoet aan de vereisten uit het Bouwbesluit en de geldende parkeernormen. Het had op de weg van eiser gelegen om het huidige feitelijke gebruik van de verdieping inzichtelijk te maken aan het college. Door dit achterwege te laten, heeft eiser niet de gegevens verschaft die het college nodig had voor de beslissing op de aanvraag, terwijl eiser wel de beschikking had om deze gegevens te kunnen aanleveren.5 Het college heeft zich dan ook terecht op het standpunt gesteld dat de buitenbehandelingstelling terecht is op grond van op grond van artikel 4:5, eerste lid, van de Awb. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat weliswaar namens eiser eerst op de zitting is aangegeven dat op de verdieping sprake is van vier (afzonderlijke) kamers maar hiermee is nog steeds geen duidelijkheid gegeven over het feitelijk gebruik van die kamers.

* Rechtbank Noord-Holland 2 mei 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:3997: Awb, Wabo; vovo, handhaving, vergunningsvrij, verrijdbare betonnen banken met terrasschermen, bouwwerk, spoedeisend belang, niet evident onrechtmatig, vertrouwensbeginsel

De voorzieningenrechter gaat er hierbij van uit dat de combinatie van betonnen banken (dienend als ballast) en de terrasschermen kan worden gekwalificeerd als bouwwerk in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hierbij gaat de voorzieningenrechter er vanuit dat het de bedoeling is om de banken met terrasschermen gedurende het gehele terrasseizoen ter plaatse als terrasafscheiding te laten functioneren. Immers, verzoekster wil hiermee een veilig terras creëren. Dat de banken met schermen verplaatst kunnen worden en mogelijk met enige regelmaat verplaatst zullen worden, doet niet af aan de vaststelling dat de bouwwerken wel bedoeld zijn om gedurende het gehele terrasseizoen ter plaatse te functioneren en doet daarom ook niet af aan de vaststelling dat sprake is van een bouwwerk in de zin van de Wabo

STAB verzorgt de jurisprudentie voor STAB OGR updates

Jan-Eelco Dijk, advocaat bij Vos & Vennoten Advocaten, schreef een annotatie bij de uitspraak van de Afdeling van 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1165. In deze uitspraak oordeelt de Afdeling dat zowel de compensatie voor bomenkap als het creëren van voldoende parkeerplaatsen in een bestemmingsplan moeten worden geborgd. In de noot wordt nader ingegaan op de mogelijkheid van een voorwaardelijke verplichting, die de Afdeling in dat kader noemt.

Samenvattingen van jurisprudentie op STAB-site
Op de website van STAB wordt recente jurisprudentie ook samengevat.
De volgende uitspraken zijn deze week nieuw geplaatst:
ABRvS 6 april 2023, handhaving, een handhavingsbesluit kan, naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter, niet worden gebaseerd op een berekend geluidsniveau

ABRvS 19 april 2023, goedkeuring faunabeheerplan, landelijke vrijstelling, wijze van toetsing door de bestuursrechter

ABRvS 5 april 2023, bestemmingsplan, Wnb, referentiesituatie, intern salderen, criteria om beëindigde situatie te mogen betrekken