Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* ABRvS 14 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2333: Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, bestemmingsplan, directe schade, planologisch nadeel, niet tijdig nemen besluit, geen termijn Afdeling, besluit verdagen termijn, dwangsom, planregels oude regime, bouwmogelijkheden, gebiedsaanduiding/geluidszone, binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, artikel 6.1, lid 6, Wro, taxatie, bouw- en sloopkosten, referentieobjecten, uitspraak na eerdere uitspraak
* ABRvS 14 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2323: Awb, Wnb; intrekken en opnieuw verlenen vergunning, windturbinepark, vervangen windturbines, relativiteitsvereiste, aanwijzing SBZ/trekvogels, soorten/aanwijzingsbesluit, veldonderzoek, aanhaakverplichting, afmetingen/locaties windturbines, NNN, aanvaringsslachtoffers, 1 %-mortaliteitscriterium, niet-broedvogels, cumulatie, tussenuitspraak
* ABRvS 14 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2335: Awb, Wro; bpl, uitbreiding bedrijfsactiviteiten, inzamelen afval, beleidsregels/afvalinzamelpunt, geluid, VNG-brochure, akoestische rapporten, Activiteitenbesluit milieubeheer, Varkens in nood, nationaal rechtelijke eisen/belanghebbende, Verdrag van Aarhus, statutaire doelstelling, feitelijke werkzaamheden, MER, Wnb/uitvoerbaarheid, Natura 2000/relativiteitsvereiste, ladder voor duurzame verstedelijking/functiewijziging, provinciale verordening, verkeer, verkeersveiligheid, woon- en leefklimaat
* ABRvS 14 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2317: Awb, Wabo, Gmw; afwijzing handhavingsverzoek, vergunningvoorschriften, eendenslachterij, lucht, geur, uitleg voorschriften, geur afvalstoffen, doelvoorschrift/middelvoorschriften, zelfstandige norm, vaststellen overtreding/geur buiten de inrichting, geurbronnen (Rb Gelderland 19/5993)
* ABRvS 14 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2319: Awb, Wro; parapluherziening, wonen, huisvesting arbeidsmigranten, kamerverhuur, herhaalde beroepsgronden/oordeel in tussenuitspraak, nieuwe, niet eerdere aangedragen beroepsgrond, perceel/geen onderdeel meer van het plan, verwijderen verwijzing beleidsnota, einduitspraak na tussenuitspraak
* ABRvS 14 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2336: Awb, Wabo; omgevingsvergunning kappen, esdoorns, eiken, linde, terugplanten bomen, weigeringsgronden APV, ecologische waarden, stads- en dorpsschoon, schaduw, verkoeling, beeldbepalende waarde, belangenafweging, overlast bewoners, bladval, vruchtval, honingdauw, overhangen kroon, mogelijkheid snoeien (Rb Limburg 20/2387)
* ABRvS 14 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2337: Awb, Wro, Wabo; bpl, omgevingsvergunning, woontoren, kantoorgebouw, grondwaterstand/ondergronds bouwen, bezonning, beleidsregels college, lichte TNO-norm, cumulatie, watertoets, berekening gemiddelde grondwaterstand, einduitspraak na tussenuitspraak
* ABRvS 14 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2322: Awb, Wro; bpl, consoliderend plan, aanduiding “horeca”, onherroepelijke omgevingsvergunningen, procesbelang/herhaalde toepassing bpl, bouwhoogte, niet-onherroepelijke vergunning/zwaarwegend belang, vermindering lichtinval/onderzoek, wegbestemmen detailhandel, cateringwerkzaamheden, dubbelbestemming cultuurhistorie, cultuurhistorische verkenning, complex beeldbepalend/ensemble, acceptatie sloopmelding, beoordelingsregels/rechtszekerheid, einduitspraak/tussenuitspraak
* ABRvS 14 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2318: Awb, Wro; bpl, verhuurbedrijf, bed & breakfast, bedrijfswoning, bedrijfsbebouwing, realiseren kwaliteitsverbetering, gemeentelijk beleid, afspraken convenant, landschappelijke inpassing, belangenafweging
* ABRvS 14 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2314: Awb, Wabo; omgevingsvergunning tijdelijke woningen, cultureel maatschappelijke ruimte, parkeren, extra parkeervoorschrift, rechtszekerheid, uitbreiding aantal parkeerplaatsen, monitoring, representatief verkeersonderzoek, aantal steekproeven, CROW-publicatie 317, begrip “omwonenden”, einduitspraak na tussenuitspraak
* ABRvS 14 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2331: Awb, Wabo; buiten behandeling stellen aanvraag, omgevingsvergunning afwijken bpl, appartementengebouw, Mor, keuze varianten/bouwplannen, voldoende gegevens en bescheiden, twee inhoudelijke bouwplannen/beoordeling binnen één aanvraag, getrapte aanvraag, rechtsonzekere situatie, beslistermijnen (Rb Den Haag 19/8099)
* ABRvS 14 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2315: Awb, Wm; plaatsing ORAC, afvalstoffenverordening, alternatieve locatie, parkeerdruk, laadpaalplek, parkeerplaatsen gehandicapten, draagvlak/geanonimiseerde -email omwonende, einduitspraak na tussenuitspraak
* ABRvS 14 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2330: Awb; verzoek herziening uitspraak, meer tijd indienen nadere stukken, andere uitkomst/geen grond voor herziening
* ABRvS 14 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2316: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, ponton met opbouw, strijd bpl, ontbreken omgevingsvergunning, bouwwerk, modelbouwverordening, Woningwet/schip voor de vaart, uitleg bpl, gebruiksovergangsrecht (Rb Noord-Nederland 20/3624)
* ABRvS 14 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2334: Awb, Waterwet; projectplan, versterken dijk, wettelijke veiligheidsnormen, alternatieven, pipingmaatregel, grondwaterstroming, Natura 2000/relativiteitsvereiste, laanstructuur, bomeneffectanalyse, beheerstroken, bodemkwaliteit/PFAS, kabels en leidingen, EVRM
* Parket bij de Hoge Raad 13 juni 2023, ECLI:NL:PHR:2023:587: Wed, Wm; uitvoer afvalstoffen, EVOA, aluminimumschroot, nationaalrechtelijke controleprocedures, illegale overbrenging, CCIC-certificaat
* College van Beroep voor het bedrijfsleven 13 juni 2023, ECLI:NL:CBB:2023:286: Awb, Msw; bestuurlijke boete, dierlijke meststoffen, Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, formele rechtskracht, rechtsgevolgen, feitelijke en juridische gevolgen, beginvoorraad, betrouwbaar, objectief verifieerbaar bewijs (Rb Oost-Brabant 20/2987)
* ABRvS 13 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2269: Awb, Wro; vovo, bpl, supermarkt, ladder voor duurzame verstedelijking, provinciale verordening, parkeernormen, stedelijkheidsgraad, verkeer, relativiteitsvereiste/correctie gelijkheidsbeginsel
* ABRvS 12 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2250: Awb, Wro; vovo, bpl, woningbouw, spoedeisend belang, tenderprocedure, indienen aanvraag omgevingsvergunning, bouwhoogte, schaduwwerking/bezonning, verkeersveiligheid, provinciale verordening, alternatieven, woningdichtheid, verkeer/geluid, geur, voorgrondbelasting, bladval, lichthinder
* Rechtbank Noord-Holland 12 juni 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:5326: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning bouwen, afwijken bpl, maken uitweg en uitvoeren werk, tijdelijke woonunits, opvangen vluchtelingen, belanghebbende, spoedeisend belang, relativiteitsvereiste, Wnb, MER, Wgh, luchthavenindelingsbesluit, tijdelijkheid, belangenafweging, (maatschappelijke) noodsituatie, opdracht rijksoverheid
* Rechtbank Noord-Nederland 12 juni 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:2333: BW; kort geding, verbod toepassen gewasbeschermingsmiddelen, toelatingseisen, Ctgb, EFSA, RIVM, teelt van lelies, Europese wetgever, belangenafweging, economisch verlies, gezondheid omwonenden
* Rechtbank Gelderland 9 juni 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:3276: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu (eerste fase), melkveehouderij, vleesvarkens- en biggenstal, één inrichting/onmiddellijke nabijheid, RIE, handhaafbaarheid voorschrift, geluid, langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, maximale geluidsniveau, gemodelleerde rijroute, bronsterktes, ontbrekende geluidbronnen, geluidvoorschriften, registratieplicht, beoordelingshoogte, borging grondwal/geluidwerende voorziening, indirecte hinder, bodemfactor, MER, m.e.r.-beoordeling, geur, gezondheid/endotoxinen
* Rechtbank Noord-Nederland 9 juni 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:2353: Awb, Wabo, Gmw; vovo en kortsluiten, handhaving, dwangsom, strijd bpl, hekwerk, tuinhuis, vaartuigen, artikel 7:9 Awb, kennis nemen nieuwe informatie, onthouding goedkeuring GS, aanlegvergunningenstelsel/artikel 28, lid 4, WRO, concreet zicht op legalisatie, gelijkheidsbeginsel
* Rechtbank Noord-Nederland 9 juni 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:2352: Awb, Msw; bestuurlijke boete, gebruiksnorm dierlijke meststoffen, fosfaatgebruiksnorm, aangeleverde gegevens, betrouwbare informatie, mineralenadministratie, eindvoorraad, matigen boete, geluidsonderzoek, langtijdgemiddelde beoordelingsniveau,
* ABRvS 9 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2229: Awb, Mijnbouwwet; vovo, instemming winningsplan, magnesiumzout, nieuw besluit, 6:19 van de Awb/6:24, voorzieningenrechter rechtbank/Afdeling, spoedeisend belang/bodemdaling, volledigheid winningsplan, waterhuishouding, cavernes, wezenlijke verandering/motivering, einddatum/duur zoutwinning, opnieuw inwinnen advies SodM, veiligheidsbelang omwonenden (Rb Den Haag 21/4037, 21/3883, 21/3979, 21/3972, 21/4044, 21/4019, 21/4098, 21/4143, 21/4185 en 21/4058)
* Rechtbank Oost-Brabant 9 juni 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:2799: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, gezondheidscentrum, appartementen, stedenbouwkundige aanvaardbaarheid, gevolgen monumentaal pand, advies monumentencommissie, privacy, uitzicht, daglichttoetreding, draagvlak, parkeren, parkeerbehoefte, parkeerbalans, dubbelgebruik, openbare weg/Wegenwet, ASVV, privaatrechtelijke belemmeringen, VNG-brochure, voorschrift/anterieure overeenkomst, geluid, fanfare
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 8 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3967: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, vrijstaand bijgebouw, beleidsregels, begrip “perceel”, kadastrale perceel
* Rechtbank Rotterdam 8 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:4815: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, spoorwegemplacement, voorschrift omgevingsvergunning, bluswaterleiding, NFPA25, NFPA24, verwijzing richtlijn/vergunningvoorschrift
* Rechtbank Gelderland 8 juni 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:3327: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en milieu, uitbreiden varkenshouderij, geur, Wgv, geurgevoelig object, artikel 8 EVRM, geluid, representatieve bedrijfssituatie, wijzigingsbesluit/afdeling 3.4 van de Awb, reformatio in peius, controlevoorschriften/nieuwe bronnen, MER, geur, endotoxinen
* ABRvS 8 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2177: Awb, Wro; vovo, bpl met verbrede reikwijdte, permanent en recreatief wonen, planregeling, effect schorsing
* Rechtbank Oost-Brabant 8 juni 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:2818: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning bouwen, padelbanen, uitleg bpl/begrip ballenvanger, afwijken bpl, geluidsoverlast, melding Abm, piekgeluid, stemgeluid, onevenredige aantasting woonomgeving, tijden gebruik padelbanen
* ABRvS 7 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2148: Awb, Wro; vovo en kortsluiten, woningbouw, inspraak, voorontwerp, nut en noodzaak, VNG-brochure, omgevingstype gemengd gebied, akoestisch onderzoek, Activiteitenbesluit milieubeheer, verblijfsruimte/Bouwbesluit 2012, planbegrenzing
* ABRvS 7 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2176: Awb, Wm; vovo, aanwijzing locatie ORAC’s, spoedeisend belang, onomkeerbare gevolgen, geur- en geluidoverlast
* Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 7 juni 2023, ECLI:NL:OGHACMB:2023:90: Lar; mededeling zienswijze aanpassing ROPV, rechtsgevolg, aspect van openbare orde, gezag van gewijsde, reformatio in peius
* Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 7 juni 2023, ECLI:NL:OGHACMB:2023:87; handhavingsverzoek, raffinaderij, storten asbesthoudend materiaal, inspectierapporten, controleprogramma afdeklaag, gezondheid, veiligheid
* Rechtbank Noord-Nederland 7 juni 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:2330: Awb, Msw; bestuurlijke boete, intrekking derogatievergunning, Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, abbb, mestvoorraden, waarderingsmethode, rechtszekerheidsbeginsel, gebruiksnormen
* Rechtbank Noord-Holland 7 juni 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:5210: Awb, Wm; vovo en kortsluiten, handhaving, dwangsom, padelbaan, Activiteitenbesluit milieubeheer, op de zaak betrekking hebbende stukken, bevoegd genomen besluit/mandaat, akoestisch onderzoek, bronvermogen, maximale baanbezetting, zicht op legalisatie, belangenafweging, evenredigheid, “Handreiking padel en geluid”
* Rechtbank Midden-Nederland 7 juni 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2645: BW; kort geding, verkoopprocedure, Didam-arrest, verkoopprocedure, abbb, aanbestedingsrecht, gunningsbeslissing, randvoorwaarden
* Rechtbank Noord-Holland 7 juni 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:5319: BW; onrechtmatige handelen gemeente, geur, anterieure overeenkomst, vernietiging bpl/ruimtelijke afweging initiatief, causaal verband, schadebegroting, vermogensvergelijking, tussenvonnis
* Rechtbank Rotterdam 6 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:4816: Awb, Wabo; bouwen en afwijken bpl, supermarkt, airco-installaties, Bouwbesluit 2012, akoestisch onderzoek, normen Activiteitenbesluit milieubeheer, uitleg bpl, laad- en losplek, tussenuitspraak
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3895: Awb, Wabo, Woningwet, Gmw; vovo, handhaving, bestuursdwang, sluiting pand, last/duidelijkheid wettelijke grondslag, koolmonoxidemelders, gecertificeerd installateur, gasinstallatie, begunstigingstermijn, constructieve veiligheid, elektrotechnische installatie, zwaarte maatregel, beschikbaarheid vakmensen
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3968: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, verbouwen woning, heroverweging bezwaarfase, gedingstukken, toets bpl, bouwtekening niet leesbaar, tussenuitspraak
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3874: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, nieuwbouw en verbouw distributiecentrum, bouwhoogte, wijze van meten, parkeren, parkeernormen, parkeren op eigen terrein, (geen) heropening onderzoek
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3877: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, opslag thermisch gereinigde grond, buiten inrichtingsgrenzen, zicht op legalisatie, beleid, interventiematrix, beperkt/belang, uitlekkende vloeistoffen, dunne folie/puinverharding, uitloging, begunstigingstermijn, evenredigheid, hoogte dwangsom
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3856: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning afwijken bpl, uitbreiden bestaande woning, beleidsregels/goede ruimtelijke ordening, belangenafweging, stedenbouwkundig advies
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3854: Awb; vovo, handhaving, invordering dwangsom, financieel belang, niet evident/invordering in rechte geen stand zal houden, bijzondere omstandigheden/hoogte dwangsom, betalingsregeling
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3876: Awb; kennelijk niet-ontvankelijk, rechtsgeldige bekendmaking, adreswijziging, adres aanvraag, nieuw adres onderaan mail, kenbare wijze, eigen rekening en risico
* Rechtbank Noord-Holland 5 juni 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:5208: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, last onder bestuursdwang, gedeeltelijke afwijzing verzoek, houden dieren, woonbestemming/ruimtelijke uitstraling, omvang, intensiteit en aard, omgeving, voer afdekt opslaan, opruimen voedselresten, verwijderen uitwerpselen
* Rechtbank Gelderland 2 juni 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:3204: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning bouwen, dakopbouw, uitleg bpl, letterlijke lezing, bedoeling gemeenteraad, afwijkende maatvoeringen
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3853: Awb; niet-ontvankelijk, geen appellabel besluit, nadeelcompensatie, wettelijke grondslag beleidsregel, zuiver schadebesluit, rechtmatig overheidshandelen/titel 4.5 Awb, Omgevingswet
* Rechtbank Limburg 1 juni 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:3324: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, uitvoeren werk en afwijken bpl, zonnepark, belanghebbende, aangrenzend perceel, statutaire doel, feitelijke werkzaamheden, geen zienswijze, afstand, provinciaal beleid, geluid, externe veiligheid, flora en fauna
* Rechtbank Oost-Brabant 1 juni 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:2653: Awb, Wabo, Wm; omgevingsvergunning wijziging en uitbreiding inrichting, maatwerkvoorschriften, huishoudelijk afval, GFT, geur, glas en PMD/geur emitteren, gezoneerd industrieterrein, akoestisch onderzoek/onderdeel vergunning, rechtszekerheid/voorschriften
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 1 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3843: Awb, Wabo, Gmw; afwijzing handhavingsverzoek, afwijken bouwvergunning, ontbreken ombouw trap, onverbrekelijke samenhang/bouwvergunning en vrijstelling, overgangsrecht, vergunningvrij bouwen, wijziging ondergeschikte aard
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 1 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3840: Awb, Wvg; vestiging voorkeursrecht, toekomstige bedrijfslocatie/(ook) woningbouw, geurcontour, anterieure overeenkomst, herroepen primaire besluit
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3791: Awb, Wabo, Gmw; afwijzing handhavingsverzoek, vergunningvrij bouwen, bijbehorend bouwwerk, perceel/feitelijke situatie, achtererfgebied, voorgevel
* Rechtbank Limburg 30 mei 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:3266: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, stallingsruimte, belanghebbende, afstand, gevolgen van enige betekenis, descente/onderzoek ter plaatse, zicht, bpl, informatie vergunningaanvraag
* Rechtbank Noord-Holland 26 mei 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:5079: Awb, Wabo; omgevingsvergunning realiseren horecapaviljoen, zienswijze/Varkens in nood, relativiteitsvereiste, parkeren, goede ruimtelijke ordening, natuur, Wnb
* Rechtbank Den Haag 26 mei 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:7552: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, uitbreiding gemengd teeltbedrijf, ontbreken positieve bestemming, rechtszekerheidsbeginsel, provinciale verordening, uitbreidingsmogelijkheid kassen, gebruiksovergangsrecht, mogelijkheid ontheffing
!# Rechtbank Oost-Brabant, SHE 20/3 756: Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, bestemmingsplan, indirecte schade, woonbebouwing, voorzienbaarheid/structuurvisie, planvergelijking, omgevingsvergunningen/omvang van het geding, nauwe verwevenheid, architectonisch ondergeschikt bijgebouw
* Rechtbank Midden-Nederland 25 mei 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2451: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning afwijken bpl, twee vrijstaande woningen, groenstrook, verkeersveiligheid, belangenafweging
* Rechtbank Den Haag 25 mei 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:7453: Awb, Wabo; afwijzing aanvraag omgevingsvergunning, vrijstaande woning, vvgb, motivering, stemmingen, verslagen, eenduidige en inzichtelijke belangenafweging, uitgebreide ruimtelijke onderbouwing
* Rechtbank Den Haag 25 mei 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:7452: Awb, Wabo; omgevingsvergunning van rechtswege, strijd bpl, kas, kruimelgevallenregeling, reguliere procedure, bebouwde kom, bijbehorend bouwwerk
* Rechtbank Midden-Nederland 24 mei 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2447: Awb, Wvw 1994; verkeersbesluit, parkeren en opladen elektrische voertuigen, belanghebbende, bijzonder, individueel belang/andere weggebruikers, zicht, parkeerdruk, verkeersveiligheid, verkeersbewegingen
* Rechtbank Den Haag 23 mei 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:7375: Awb, Wvw 1994; verkeersbesluit, omleiding vracht- en bouwverkeer, verkeershinder, verkeersadviseur politie, verkeersmetingen, evenredigheid
* Rechtbank Noord-Holland 22 mei 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:5229: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, bedrijfspand/woning, onderbouwen aanvraag, onderzoek verweerder, bezwaarfase, eigendomssituatie, ruimtelijke onderbouwing
* Rechtbank Oost-Brabant 17 mei 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:2268: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, strijdig gebruik bpl, milieuvergunning, bouwvergunning, bijzondere omstandigheden, evenredigheid
* Rechtbank Midden-Nederland 17 mei 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2432: Awb, Wabo, Gmw; handhavingsverzoek, belanghebbende, gevolgen van enige betekenis, zicht, afstand, woon- en leefklimaat, geluid
* Rechtbank Midden-Nederland 17 mei 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2417: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, wijziging naar horeca, kruimelgevallenregeling, verzwaarde motiveringsplicht, beleidsregels, verbod van willekeur, gelijkheidsbeginsel
* Rechtbank Midden-Nederland 17 mei 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2358: Awb, Wvw 1994; verkeersbesluit, stopverbod, motivering, verkeersbelangen, belangenafweging
* Rechtbank Rotterdam 17 mei 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:4697: Awb, Wabo; afwijzing omgevingsvergunning, plaatsing tijdelijke units, belanghebbende, vereenzelviging van belangen, aanvraag eigen naam, afgeleid belang, tegengesteld belang
* Rechtbank Limburg 11 mei 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:3151: Awb, Waterwet; watervergunning, gedeeltelijk dempen primaire oppervlaktewater, procesbelang, belanghebbende, persoonlijk belang, informele vereniging, overleggen/ledenvergadering, Verdrag van Aarhus, belanghebbende/betrokken publiek, non-gouvernementele organisatie/stellen eisen
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3046: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning bouw woning, grondwerkzaamheden, funderingspalen, trillingen, schade, heien afgerond, onverwijlde spoed
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3025: Awb, Gmw; vovo, evenementenvergunning kermis, APV, woon- en leefklimaat, bpl, parkeervoorzieningen, kort en incidenteel gebruik, omgevingsvergunning afwijken bpl, beperking maximale geluidsbelasting, metingen, duur kermis, belangen verguninghouder/exploitanten attracties
* Rechtbank Den Haag 20 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:8164: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, invordering, sorteerinstallatie, begunstigingstermijn, contracten/bedrijfseconomische belangen, artikel 6 EVRM, BREF Afvalbehandeling, vonnis economische politierechter
* Rechtbank Noord-Holland 13 april 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:5274: Awb, Wabo; omgevingsvergunning van rechtswege, bouwen boothuis, reguliere/uitgebreide procedure, kruimelgevallenregeling, bijbehorend bouwwerk, functionele verbondenheid,
* Rechtbank Amsterdam 7 april 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:2082: Awb, Wabo; afwijzing aanvraag omgevingsvergunning, welzijn/meditatie/yoga voorzieningenruimte, berging, erker, letterlijke uitleg planregels, feitelijke aanwezig, bestaande situatie, systematiek/bedoeling planwetgever, ondergeschikt bouwdeel
* Rechtbank Amsterdam 7 april 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:2218: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, splitsen woonruimte, belanghebbende, Bouwbesluit 2012/relativiteitsvereiste
* Rechtbank Midden-Nederland 6 april 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2401: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning bouwen, afwijken bpl en kappen bomen, zorgcomplex, (nog) geen beroepsgronden, wijzigen kapvorm/Bor, onpartijdigheid ambtenaren, belangenafweging
* Rechtbank Den Haag 24 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:7897: Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, wijzigingsplan, indirecte schade, bouw woning, planvergelijking, overgangsrecht, beplanting, normaal maatschappelijk risico, drempel, voorzienbaarheid, wijzigingsbevoegdheid
* Rechtbank Amsterdam 20 maart 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:1688 en Rechtbank Amsterdam 20 maart 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:1689: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen, glastuinbouwbedrijf, beoogd gebruik, lichtdoorlatendheid, ontbreken waterbassin
* Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 maart 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:2208: BW; besluitaansprakelijkheid, starterswoningen, parkeerplaatsen, onrechtmatig handelen gemeente, herroeping besluiten, verkeersbesluit, handhavingsbesluit, integriteitsschendingen, relativiteit, causaal verband, eigen schuld, schade/huur parkeerplaatsen, immateriële schade
* Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten 7 februari 2023, ECLI:NL:OGEAM:2023:25: BW; (her)uitgifte erfpacht, artikel 3:14 BW, Didam-arrest, abbb, zorgvuldigheidsbeginsel, verbod van willekeur, onrechtmatige daad, belangenafweging,
* Rechtbank Noord-Nederland 6 februari 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:365: Awb, Gmw; vovo, evenementenvergunning, inspraak, Habitatrichtlijn, Verdrag van Aarhus, aanzienlijke milieueffecten, gevolgen natuur, Natura 2000-gebied, soorten, weigeringsgrond, APV bescherming van het milieu
* Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 23 november 2022, ECLI:NL:OGEAA:2022:499: BW; kort geding, RWZI, geuroverlast, onrechtmatige hinder, artikel 8 EVRM

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen

* ABRvS 14 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2333: Awb, Wro; tegemoetkoming in planschade, bestemmingsplan, directe schade, planologisch nadeel, niet tijdig nemen besluit, geen termijn Afdeling, besluit verdagen termijn, dwangsom, planregels oude regime, bouwmogelijkheden, gebiedsaanduiding/geluidszone, binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, artikel 6.1, lid 6, Wro, taxatie, bouw- en sloopkosten, referentieobjecten, uitspraak na eerdere uitspraak
14.2. (…) Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, moet bij de maximale invulling van een bestemmingsplan een in dat bestemmingsplan opgenomen ontheffingsmogelijkheid buiten beschouwing worden gelaten en geldt hetzelfde voor een in dat bestemmingsplan opgenomen mogelijkheid om, bij omgevingsvergunning, af te wijken van regels van dat bestemmingsplan. Vergelijk de overzichtsuitspraak van 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2582, onder 2.8. Hoewel deze rechtspraak betrekking heeft op een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade door een planologische wijziging op de gronden van derden, is er geen aanleiding daarover anders te oordelen in het geval waarin, zoals hier, de gestelde schade door een planologische wijziging op de gronden van de desbetreffende aanvrager is veroorzaakt. (…)
17.1. In het geval kosten zijn gemaakt ten behoeve van het indienen van een zienswijze naar aanleiding van een conceptadvies van een door het college ingeschakelde deskundige, kunnen deze kosten voor vergoeding in aanmerking komen, indien het inroepen van bijstand redelijk was en de kosten van het opstellen van een zienswijze redelijk zijn. De tarieven van het Besluit proceskosten bestuursrecht zijn in dat geval niet van toepassing. Naar het oordeel van de Afdeling was het inroepen van rechtsbijstand in dit geval redelijk. Het college mocht echter besluiten om aansluiting te zoeken bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, aangezien [appellant] de kosten voor de rechtsbijstand onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt. De enkele verwijzing naar de uitgebreide reactie op het conceptadvies van Thorbecke kan niet leiden tot de conclusie dat de kosten die volgens [appellant] voor het opstellen van de zienswijze zijn gemaakt redelijk zijn. De Afdeling acht daarbij ook van belang dat [appellant] geen facturen, specificaties en betalingsbewijzen heeft overgelegd waaruit blijkt dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

* ABRvS 14 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2323: Awb, Wnb; intrekken en opnieuw verlenen vergunning, windturbinepark, vervangen windturbines, relativiteitsvereiste, aanwijzing SBZ/trekvogels, soorten/aanwijzingsbesluit, veldonderzoek, aanhaakverplichting, afmetingen/locaties windturbines, NNN, aanvaringsslachtoffers, 1 %-mortaliteitscriterium, niet-broedvogels, cumulatie, tussenuitspraak
4.1. De Afdeling stelt vast dat het Natura 2000-gebied op 18 juli 1995 door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is aangewezen als een SBZ zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Vogelrichtlijn. In dat besluit is voorts vermeld voor welke vogelsoorten het bedoelde Natura 2000-gebied is aangewezen. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, hoeven de gevolgen van een project voor soorten waarvoor het betrokken Natura 2000-gebied niet is aangewezen niet te worden bezien in een passende beoordeling (zie ter vergelijking de uitspraak van de Afdeling van 5 april 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1299, r.o. 39.1). Dit betekent dat het betoog van Stichting Sirene dat het Natura 2000-gebied ook had dienen te worden aangewezen als een SBZ voor de geregeld voorkomende trekvogels zoals bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Vogelrichtlijn in deze procedure over de Wnb-vergunning buiten beschouwing dient te blijven.
4.2. De Afdeling overweegt dat het college de vergunningaanvraag op grond van de artikelen 2.7 en 2.8 van de Wnb heeft beoordeeld, welke een implementatie zijn van artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn. Ingevolge artikel 7 van de Habitatrichtlijn treden de verplichtingen in artikel 6, tweede, derde en vierde lid, van de Habitatrichtlijn in de plaats van de verplichtingen van artikel 4, vierde lid, eerste zin, van de Vogelrichtlijn, voor wat betreft de speciale beschermingszones die in overeenstemming met artikel 4, eerste lid, van de Vogelrichtlijn zijn aangewezen of bij analogie in overeenstemming met artikel 4, tweede lid, van de Vogelrichtlijn zijn erkend. De Afdeling leidt hieruit en ook uit het arrest van het Hof van Justitie van 7 december 2000 in de zaak Europese Commissie/Frankrijk (ECLI:EU:C:2000:670, r.o. 43 en verder) af dat artikel 4, vierde lid, van de Vogelrichtlijn niet van toepassing is als een gebied is aangewezen als SBZ zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Vogelrichtlijn. Gelet hierop is de Afdeling derhalve van oordeel dat artikel 6 van de Habitatrichtlijn en dus niet artikel 4, vierde lid, van de Vogelrichtlijn van toepassing is, omdat het gebied “Krammer-Volkerak” is aangewezen als een SBZ zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Vogelrichtlijn. Dat het bedoelde gebied niet tevens is aangewezen als een speciale beschermingszone voor de vogels zoals bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Vogelrichtlijn doet daar niet aan af, omdat het betrokken gebied reeds een SBZ is zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Vogelrichtlijn. Naar het oordeel van de Afdeling heeft het college derhalve de vergunningaanvraag terecht getoetst aan de artikelen 2.7 en 2.8 van de Wnb die een implementatie van artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn vormen. Het betoog slaagt niet.
5.1. De Afdeling stelt allereerst vast dat bij het besluit van 18 juli 1995 het “Krammer-Volkerak” is aangewezen als Vogelrichtlijngebied als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Vogelrichtlijn en in de toelichting behorende bij dat besluit is neergelegd dat het daarbij gaat om de navolgende vogelsoorten kuifduiker, aalscholver, lepelaar, kleine zwaan, brandgans, bruine kiekendief, blauwe kiekendief, slechtvalk, smelleken, goudplevier, kemphaan, bosruiter, kluut, zwartkopmeeuw, dwergstern, visdief, velduil en blauwborst. In de aan deze Wnb-vergunning ten grondslag gelegde natuurtoets is uitgegaan van de soorten die staan vermeld in het ontwerpaanwijzingsbesluit van 30 juni 2017. In het ontwerpaanwijzingsbesluit van 30 juni 2017 zijn de blauwe kiekendief, smelleken, goudplevier, kemphaan, bosruiter, velduil en blauwborst niet meer opgenomen en in de onderhavige natuurtoets zijn de mogelijke gevolgen van de voorziene windturbines voor deze vogelsoorten aldus niet beoordeeld. Uit de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie en de Afdeling volgt echter dat de gevolgen van een plan of project voor alle habitats en soorten waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen in de passende beoordeling moeten worden betrokken (zie ter vergelijking het arrest van het Hof van Justitie van 7 november 2018, Holohan, C-461/17, ECLI:EU:C:2018:883). Gelet op het vorenstaande is de Afdeling van oordeel dat in de natuurtoets had moeten worden uitgegaan van genoemde soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen bij het besluit van 18 juli 1995. Gelet daarop is de Afdeling van oordeel dat in deze natuurtoets ten onrechte niet is beoordeeld wat de mogelijke gevolgen zullen zijn voor de instandhoudingsdoelstellingen van de blauwe kiekendief, smelleken, goudplevier, kemphaan, bosruiter, velduil en blauwborst die in het aanwijzingsbesluit van 18 juli 1995 zijn aangewezen. Gelet op het vorenstaande is de Afdeling van oordeel dat het voorliggende besluit in zoverre in strijd met artikel 3:2 van de Awb is vastgesteld. Het betoog slaagt.

* ABRvS 14 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2331: Awb, Wabo; buiten behandeling stellen aanvraag, omgevingsvergunning afwijken bpl, appartementengebouw, Mor, keuze varianten/bouwplannen, voldoende gegevens en bescheiden, twee inhoudelijke bouwplannen/beoordeling binnen één aanvraag, getrapte aanvraag, rechtsonzekere situatie, beslistermijnen (Rb Den Haag 19/8099)
7.4. Het betoog van [appellant] dat wel sprake is van voldoende gegevens en bescheiden voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, omdat het college eerst de variant voor een appartementencomplex van tien bouwlagen kan beoordelen en, alleen in het geval die variant wordt geweigerd, de alternatieve variant voor vijf bouwlagen kan beoordelen, leidt niet tot een ander oordeel. Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat [appellant] hiermee heeft geprobeerd om twee inhoudelijk verschillende bouwplannen binnen één aanvraag getrapt beoordeeld te krijgen. De systematiek van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht staat er aan in de weg dat een dergelijke getrapte aanvraag wordt ingediend. Hierbij acht de Afdeling van belang dat eventuele derdebelanghebbenden geconfronteerd kunnen worden met een rechtsonzekere situatie, als binnen één aanvraag getrapt meerdere bouwplannen voorgelegd zouden kunnen worden. Ook zou bijvoorbeeld de complicatie zich kunnen voordoen dat voor één van de aangevraagde bouwplannen een vergunning van rechtswege ontstaat. Daarnaast kan de besluitvorming die naar aanleiding van een dergelijke getrapte aanvraag plaatsvindt leiden tot verschillende rechtsbeschermingsprocedures. Verder neemt de Afdeling, met de rechtbank, in aanmerking dat onder meer de beslistermijnen voor het college niet gebaseerd zijn op de situatie waarin het college meerdere bouwplannen dient te beoordelen binnen één aanvraag. Verder leidt de Afdeling uit de indieningsvereisten voor de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit “afwijken van het bestemmingsplan”, zoals opgenomen in artikel 3.2 van de Regeling omgevingsrecht, af dat een aanvraag betrekking heeft op één bouwplan. (…) Indien [appellant] meer duidelijkheid had willen krijgen over de haalbaarheid van zijn bouwplan(nen), dan had het op zijn weg gelegen om hierover in overleg te treden met het college voordat hij de aanvraag zou indienen, zoals het college [appellant] in het primaire besluit in overweging heeft gegeven.

* ABRvS 14 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2316: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, ponton met opbouw, strijd bpl, ontbreken omgevingsvergunning, bouwwerk, modelbouwverordening, Woningwet/schip voor de vaart, uitleg bpl, gebruiksovergangsrecht (Rb Noord-Nederland 20/3624)
4.2.(…) Niet in geschil is dat de ponton met opbouw een constructie is van enige omvang. Verder is de ponton op directe of indirecte wijze met de grond verbonden via spitpalen, waarmee de ponton vast zit aan de waterbodem. Ook is de ponton met opbouw bedoeld om ter plaatse te functioneren. De opbouw heeft de uiterlijke verschijningsvorm van een drijvende (recreatie)woning en is ook bedoeld om als recreatiewoning ter plaatse te functioneren. De opbouw beschikt daarvoor over een woonkamer, keuken en toilet en is geschikt om er gedurende langere tijd in te verblijven. Daarvoor is er ook een voorziening voor schoon drinkwater en vuil water aanwezig. Dat brengt naar het oordeel van de Afdeling met zich mee dat de ponton met opbouw is bedoeld om ter plaatse te functioneren. Dat de ponton niet altijd op dezelfde plaats ligt en verplaatsbaar is, is bij dit soort bouwwerken niet doorslaggevend. De vraag of iets een bouwwerk is, moet namelijk niet alleen worden bezien aan de hand van de wijze waarop het met de grond is verbonden, maar ook aan de hand van de aard en hoedanigheid van het object, alsmede het gebruik dat ervan wordt gemaakt. De aard en hoedanigheid van de opbouw en het gebruik van de ponton met opbouw als recreatiewoning zijn hier bepalend. De omstandigheid dat de ponton relatief eenvoudig te verplaatsen is, is niet doorslaggevend voor het oordeel of het een bouwwerk is. Vergelijk de vaste rechtspraak van de Afdeling over woonboten, zoals onder meer volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 16 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1331.
Voor zover [appellant] betoogt dat de ponton met opbouw moet worden gezien als een schip of vaartuig dat wordt gebruikt voor verblijf en dat is bestemd voor de vaart, overweegt de Afdeling dat [appellant] heeft aangegeven de ponton met opbouw te willen gebruiken als recreatiewoning. Het wordt dus niet gebruikt als een schip voor de vaart. De rechtbank heeft dus terecht geoordeeld dat de ponton met opbouw niet valt onder artikel 1, zevende lid, van de Woningwet, waar het gaat om een schip dat wordt gebruikt voor de vaart. De Afdeling wijst in dit verband naar haar uitspraak van 13 mei 2020, onder 3.2, ECLI:NL:RVS:2020:1216, waaruit blijkt dat op het moment dat de ponton met opbouw primair is bestemd als recreatiewoning en niet is bestemd en wordt gebruikt voor de vaart, het geen schip is waarvoor de tussencategorie van artikel 1, zevende lid, van de Woningwet, blijkens de Memorie van Toelichting bij dit artikel, is bedoeld. De omstandigheid dat het mogelijk is de ponton met opbouw te verplaatsen betekent niet dat het ook is bestemd voor de vaart.

* Rechtbank Rotterdam 8 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:4815: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, spoorwegemplacement, voorschrift omgevingsvergunning, bluswaterleiding, NFPA25, NFPA24, verwijzing richtlijn/vergunningvoorschrift
8.4 (…) Naar het oordeel van de rechtbank kan in een vergunningvoorschrift slechts met een verwijzing naar een richtlijn worden volstaan als voldoende duidelijk is welke verplichtingen in het concrete geval uit die richtlijn voortvloeien. Dat is hier niet het geval. In voorschrift 1.3.12 wordt alleen over het periodiek inspecteren, testen en onderhouden gesproken. Het spoelen van de bluswaterleiding kan daarvan deel uitmaken. Daarop kunnen eisen uit NFPA25 van toepassing zijn, bijvoorbeeld de eisen uit hoofdstuk 14 over onderzoek naar vervuiling en obstructie van de leiding. Het spoelen door middel van een flushing test vóór de ingebruikname van een nieuwe bluswaterleiding is echter een andere situatie. Als het college daarvoor de eisen uit NFPA25 en NFPA24 wil voorschrijven, moet het een voldoende specifiek en concreet voorschrift aan de vergunning verbinden.
De algemene verwijzing naar NFPA25 zonder nadere specificatie kan er naar het oordeel van de rechtbank niet toe leiden dat vergunningvoorschrift 1.3.12 zo moet worden uitgelegd dat op grond daarvan ook de eisen uit NFPA25, in samenhang met NFPA24, voor een flushing test vóór de ingebruikname van een nieuwe bluswaterleiding van toepassing zijn. Dit betekent dat uit voorschrift 1.3.12 niet de verplichting volgt om vóór de ingebruikname van een nieuwe bluswaterleiding een flushing test met een snelheid van in beginsel ten minste 3 m/s uit te voeren.
8.5.Het belang van de reikwijdte, de duidelijkheid en eenduidigheid van een vergunningvoorschrift is in onderhavig geval des te meer van belang, omdat er tussen partijen vóór de verlening van de omgevingsvergunning van 29 december 2022 al discussie bestond over de te stellen eisen aan het spoelen van de bluswaterleiding op het emplacement vóór ingebruikname. Verder blijkt uit de stukken en het verhandelde ter zitting dat het college voorschrift 1.3.12 en het overeenkomstige voorschrift in de vorige omgevingsvergunning niet eerder uitdrukkelijk zo heeft uitgelegd dat daaruit een verplichting volgt om een nieuw aangelegde bluswaterleiding met een snelheid van ten minste 3 m/s te spoelen.
8.6. De situatie hier is dat [eiseres] een nieuw aangelegde bluswaterleiding vóór de ingebruikname niet met 3 m/s heeft gespoeld. Zoals hiervoor is overwogen, is vergunningvoorschrift 1.3.12 daarop niet van toepassing. [eiseres] heeft naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet in strijd met vergunningvoorschrift 1.3.12 en artikel 2.3, aanhef en onder a, van de Wabo, gehandeld door de bluswaterleiding op het emplacement Waalhaven-Zuid niet met een snelheid van ten minste 3 m/s te spoelen. Omdat er in dit geval geen sprake is van een overtreding, was het college niet bevoegd om handhavend op te treden. De beroepsgrond slaagt.

* Rechtbank Gelderland 8 juni 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:3327: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en milieu, uitbreiden varkenshouderij, geur, Wgv, geurgevoelig object, artikel 8 EVRM, geluid, representatieve bedrijfssituatie, wijzigingsbesluit/afdeling 3.4 van de Awb, reformatio in peius, controlevoorschriften/nieuwe bronnen, MER, geur, endotoxinen
7.1. De woning op het perceel [adres N] is een voormalige agrarische bedrijfswoning bij een inmiddels gestopte veehouderij. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de uitzondering in artikel 3, tweede lid, van de Wgv voor voormalige agrarische bedrijfswoningen is opgenomen naar aanleiding van het amendement Van der Vlies.3 In de toelichting staat het volgende: “In het wetsvoorstel is niets geregeld voor de eventuele overgang van een bedrijfswoning naar burgerwoning. In de wet stankemissie en veehouderij behoudt zo’n woning na de beëindiging van het bedrijf de oorspronkelijke stankcategorie, waardoor dergelijke woningen bij de overgang naar burgerwoning geen bedreiging gaan worden voor de uitbreidingsmogelijkheden van een buurman veehouderijbedrijf. Er wijzigt immers nu voor hem niks. In dit wetsvoorstel krijgt een bedrijfswoning geurbescherming door een vaste afstand van 50 meter (artikel 3), maar wanneer hij burgerwoning wordt, geldt deze vaste afstand niet meer en wordt hij een gewoon geurgevoelig object. Dit heeft tot gevolg dat vrijwel iedere veehouder bezwaar zou moet maken tegen een eventuele functieverandering van zijn buurman veehouder, omdat zijn uitbreidingsmogelijkheden in het geding kunnen zijn. Dit is natuurlijke een zeer ongewenste ontwikkeling, want functieverandering is aan de orde van de dag.” Met het amendement heeft de wetgever beoogd om functieverandering van voormalige agrarische bedrijven naar een woonfunctie mogelijk te maken zonder dat omliggende agrarische bedrijven hierdoor in hun bedrijfsmogelijkheden zouden kunnen worden beperkt. Gelet op deze achtergrond en gelet op de omstandigheid dat uit de stukken blijkt dat de geurbelasting op de woning aan de [adres N] vermindert van 27,6 odour units in de huidige situatie naar 21 odour units in de nieuwe situatie, ziet de rechtbank geen aanleiding om artikel 3, tweede lid, onder b van de Wet geurhinder en veehouderij in dit geval wegens strijd met artikelen 8 van het EVRM buiten toepassing te laten. De beroepsgrond slaagt niet.
11.3. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in onder meer de uitspraak van 25 november 20207 kan de vraag of de inrichting zal kunnen voldoen aan de daarvoor geldende milieuregels niet worden gelijkgesteld met de vraag of zich belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen voordoen, die nopen tot het maken van een milieueffectrapport. De omstandigheid dat wordt voldaan aan de milieuregels kan wel worden betrokken bij de beoordeling of sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Uit jurisprudentie van de Afdeling volgt daarnaast dat de milieugevolgen vanwege de inrichting in de reeds vergunde situatie als uitgangspunt dienen te worden genomen bij de vraag of er sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.8
11.4. De rechtbank stelt vast dat het college in de m.e.r-beoordeling met betrekking tot het aspect “geur” uitsluitend naar artikel 3, eerste en tweede lid, van de Wgv heeft gekeken en naar aanleiding van het toetsingskader in die wet heeft beoordeeld of er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn. Dit miskent dat de m.e.r-beoordeling geen toets is aan wetgeving, maar een integrale beoordeling van de mogelijke nadelige gevolgen van het project voor het milieu waarbij rekening wordt gehouden met de relevante criteria van bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn. Dit betekent dat in de MER-beoordeling eerst de milieugevolgen in kaart moeten worden gebracht en dat pas daarna een toets aan wetgeving, zoals de Wgv plaatsvindt. Een andere uitleg zou ook afbreuk afdoen aan het doel van de MER. De beroepsgrond slaagt in zoverre.

* Rechtbank Noord-Holland 7 juni 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:5210: Awb, Wm; vovo en kortsluiten, handhaving, dwangsom, padelbaan, Activiteitenbesluit milieubeheer, op de zaak betrekking hebbende stukken, bevoegd genomen besluit/mandaat, akoestisch onderzoek, bronvermogen, maximale baanbezetting, zicht op legalisatie, belangenafweging, evenredigheid, “Handreiking padel en geluid”
10.4 Anderzijds is de voorzieningenrechter het met verzoekster eens dat, indien de overtreding ook toereikend op een andere wijze kan worden beëindigd dan in de last is omschreven en de last voor dergelijke alternatieven geen ruimte laat, de formulering van de last in strijd komt met het evenredigheidsbeginsel. Uit de door verzoekster in bezwaar overgelegde notitie van 11 oktober 2022 volgt dat, indien niet wordt getennist en wordt uitgegaan van een bronvermogen van 90 dB(A) per padelbaan, ook aan de geluidsnorm kan worden voldaan als de padelbanen 1 en 2 gedurende 90% van de avondperiode (dus van 19:00 tot 23:00 uur) in gebruik zijn en padelbaan 3 gedurende 12,5 % (dus tot 19:30 uur). De Omgevingsdienst, en daarmee verweerder, heeft aangegeven zich in dit standpunt te kunnen vinden, hoewel het uitgangspunt hier 1dB(A) lager is dan de norm van 91 dB(A) die op grond van de ‘Handreiking padel en geluid’ van januari 2023 wordt gehanteerd. Verweerder was, zo blijkt uit het verweerschrift in de bezwaarfase van 30 november 2022, ook bereid om de last op dit punt aan te passen in zoverre dat de padelbanen 1 en 2, de verst van de [straatnaam] gelegen banen, wel gebruikt mogen worden als niet gelijktijdig getennist wordt. Weliswaar was verzoekster ten tijde van de hoorzitting in bezwaar nog niet bereid om in de avonduren de tennisbanen te sluiten, maar dat doet niet af aan het feit dat ook met dat alternatief de overschrijding van de geluidsnorm (nagenoeg) kan worden beëindigd. Uit de beroepsgronden blijkt dat verzoekster thans wel open staat voor een (tijdelijke) sluiting van de tennisbanen in de avonduren. De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat deze beroepsgrond slaagt.

* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3856: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning afwijken bpl, uitbreiden bestaande woning, beleidsregels/goede ruimtelijke ordening, belangenafweging, stedenbouwkundig advies
6.4. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er sprake is van een bouwplan dat niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan. Hoewel de overschrijding van het bestemmingsplan mogelijk groter is dan het college stelt, gaat het niet om een hele grote overschrijding. Het college heeft met toepassing van de beleidsregels een omgevingsvergunning verleend. In de beleidsregels wordt verwezen naar standaardregels. De begripsomschrijving geeft aan dat dit de regels van het meest recente bestemmingsplan van gemeente Etten-Leur zijn. In het meest recente bestemmingsplan van Etten-Leur is het mogelijk dat de tuin wordt bebouwd, zo nodig ook op een afstand van minder dan 3 meter van de perceelsgrens. Maar dat hangt volgens de voorzieningenrechter samen met de in dat bestemmingsplan gekozen techniek van regeling. Daar waar in het hier geldende bestemmingsplan bebouwing via de bestemmingen “Tuin” en “Wonen – Vrijstaand 1” is geregeld, kan dat in een ander bestemmingsplan worden geregeld door een maximum oppervlak aan bebouwing of door bebouwingsgrenzen. Daarbij is een bestemmingsplan vastgesteld voor een bepaald gebied en de systematiek van de beleidsregels kan betekenen dat een bebouwingsregeling voor een bedrijfsterrein bepalend wordt voor een woonwijk met vrijstaande woningen. Een dergelijke toepassing van de beleidsregels hebben daarmee niets meer met een goede ruimtelijke ordening te maken en dat is gelet op artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wel vereist. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat het college bij het verlenen van de omgevingsvergunning niet mocht aansluiten bij de beleidsregels. Deze beroepsgrond slaagt dan ook.

* Rechtbank Rotterdam 17 mei 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:4697: Awb, Wabo; afwijzing omgevingsvergunning, plaatsing tijdelijke units, belanghebbende, vereenzelviging van belangen, aanvraag eigen naam, afgeleid belang, tegengesteld belang
4.3 Voorop staat dat er geen rechtsregel is waaruit volgt dat wanneer een aandeelhouder en/of bestuurder van een rechtspersoon op eigen naam een aanvraag indient of een rechtsmiddel aanwendt, deze aanvraag of dit rechtsmiddel van rechtswege moet worden geacht mede door die rechtspersoon te zijn ingediend of aangewend.
4.3.1 In het geval dat de directeur/enig aandeelhouder wel binnen de daarvoor geldende termijn bezwaar of beroep indient, maar de eenmans-b.v. niet, is er ruimte voor het toerekenen van het bezwaar- of beroepschrift van de directeur/enig aandeelhouder aan de eenmans-b.v., indien de eenmans-b.v. en haar directeur/enig aandeelhouder met elkaar vereenzelvigd kunnen worden. Hiervan is alleen sprake wanneer vast staat dat de belangen van de één identiek zijn aan de belangen van de ander en daarover voor andere betrokkenen in het rechtsverkeer geen enkele onduidelijkheid of onzekerheid kan hebben bestaan.
4.3.4. [persoon A] is via een constructie bestuurder van [naam eiseres] . De vraag is of [persoon A] te vereenzelvigen is met [naam eiseres] . Naar het oordeel van de rechtbank is het voor derden niet evident dat de belangen van [naam eiseres] identiek zijn aan de belangen van [persoon A] . (…) Naar het oordeel van de rechtbank zijn de belangen van [naam eiseres] en [persoon A] niet te vereenzelvigen. Daarmee kan het ingediende bezwaar van [naam eiseres] dus niet worden toegerekend aan [persoon A].
4.4. Voorop staat dat bij een besluit tot weigering van een omgevingsvergunning in beginsel alleen het belang van de aanvrager rechtstreeks is betrokken. In haar hoedanigheid van exploitant van het perceel heeft [naam eiseres] dan ook niet een rechtstreeks, maar een afgeleid belang bij het besluit. Zij kan daarom niet als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb worden aangemerkt. Dit is slechts anders als het gaat om een tegengesteld belang. Het belang van [naam eiseres] is niet tegengesteld aan het belang van [persoon A] . Beiden willen immers dat de omgevingsvergunning verleend wordt. Bij een niet tegengesteld afgeleid belang, kan er toch sprake zijn van belanghebbendheid als die (rechts)persoon in een zakelijk of fundamenteel recht is getroffen.
4.4.1. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [naam eiseres] niet aannemelijk gemaakt dat zij als gevolg van het primaire besluit in een zakelijk of een fundamenteel recht wordt geraakt. [naam eiseres] is geen eigenaar van het perceel. Dat zijn de broers. Dat [naam eiseres] het perceel feitelijk exploiteert is naar het oordeel van de rechtbank geen zakelijk recht in de zin van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. [naam eiseres] is dus geen belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb.

# = betrokkenheid STAB
= (nog) niet gepubliceerd

Samenvattingen van jurisprudentie op STAB-site
Op de website van STAB wordt recente jurisprudentie ook samengevat.
De volgende uitspraken zijn deze week nieuw geplaatst:

Rb Limburg 10 mei 2023 omgevingsvergunning afwijken bpl, seizoensgebonden horecapaviljoen, akoestisch onderzoek, stemgeluid en geluid van brommers, scooters en boten

Rb Gelderland 10 mei 2023 omgevingsvergunning milieu, criterium “in het belang van de bescherming van het milieu”

Rb Gelderland 12 mei 2023 omgevingsvergunning milieu, criteria om te beoordelen of sprake is van een milieuneutrale wijziging