Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2406: Awb, Wro; bpl, bedrijventerrein, gebruiksmogelijkheden, verlaging milieucategorie, SBI-code, aanduiding, appartementengebouw, privacy, verkeersgeneratie, verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid, einduitspraak na tussenuitspraak
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2404: Awb; handhaving, opfokbedrijf, preventieve last, opslag, afdekmiddelen (rb  Oost-Brabant 19/3209 en 19/3210)
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2409: Awb, Wgh; saneringsprogramma, Bgh, gevelmaatregelen, hogere waardenbesluit
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2407 en ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2408: Awb, Wm; handhaving, ontvankelijkheid, bedrijfsafvalstoffen, overslag containers, begeleidingsbrief, overtreding, EVOA, herkomst containers, motiveringsgebrek
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2405: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, dakconstructie, aanvraag, Bouwbesluit 2012 (rb Overijssel 20/1864)
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2393: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, dakopbouw, onlosmakelijke activiteit, strijd met bpl, welstandsadvies, beeldbepalende woning (rb Noord-Nederland 20/3112)
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2418: Awb, Wabo, Wgv; omgevingsvergunning, bouwen en verandering inrichting, vleesvarkensstal, luchtwasser, geurreductie, actualiseringsplicht (rb Limburg 20/1335)
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2395: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, niet tijdig bekendmaken, ontvankelijkheid, late indiening beroepschrift (rb Rotterdam 20/3041)
# ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2420: Awb; maatwerkvoorschriften, emisssiegrenswaarden, regeneratie glycol, Activiteitenbesluit, toename stikstofoxiden,  belanghebbendheid, niet in betekenende mate (rb Noord­Nederland 19/4096, 19/4097 en 19/4098)
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2399: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, verbouwing bedrijfspand, voorbereidingsbesluit (rb Overijssel 20/1910)
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2401: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, uitbreiding hotel, strijd met bpl, begrippen hotel en logies, parkeerplaatsen, eigen terrein (rb Den Haag 19/6165)
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2423: Awb, Wro; project, strijd bpl, zonnepark, beleid, locatiekeuze, hardheidsclausule einduitspraak na tussenuitspraak (rb Noord­Holland 20/1954)
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2419: Awb, Wabo; handhaving, hoogte woonboot (rb Den Haag 20/529)
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2417: Awb, Wro; bpl, vrijstaande woning, landschappelijke inpassing, provinciaal beleid, boerenervenlint, goede ruimtelijke ordening
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2422: Awb, Wro; bpl, woningbouw, bestaand stedelijk gebied, ladder duurzame verstedelijking, diepe tuinen, VNG-brochure, einduitspraak na tussenuitspraak
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2396: Awb, Wro; bpl, woningbouw, verkeersveiligheid, ontsluiting plangebied, sociale huurwoningen
# ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2421: Awb, Wro; bpl, vrijstaande woning, omgevingsvisie, draagvlak, woon- en leefklimaat, uitbreidings- en exploitatiemogelijkheden, geluid, dove gevels, milieunormen, gezondheid
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2412: Awb, Wro; bpl, buitengebied, burgerwoning, beleidsruimte, alternatieven
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2403: Awb, Wro; bpl, herbestemming veehouderij, statische opslag, burgerwoning, melkveehouderij, geurgevoelige objecten, afstandsnorm, bestaande situatie
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2416: Awb, Wro; bpl, besluit hogere waarden, woningbouw, geluid, relativiteitsvereiste, uitzicht, leefomgeving, verkeersbewegingen, beperking uitbreidingsmogelijkheden, mestplaat, afstandsnorm
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2397: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, wijzigen functie achtererf, woonbestemming, aanvraag (rb Noord-Holland 21/812)
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2398: Awb; handhaving, afwijzing verzoek, permanente bewoning (rb Noord-Holland 21/295)
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2414: Awb, TwG; mijnbouwschade, waardedaling woning, schadebegroting, methode van Atlas, toerekening aardbeving Huizinge, imagoschade, eigendomssituatie, bevingsgeschiedenis, (rb Noord­Nederland 21/2339 en 21/2340)
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2424: Awb, Wbb, Ww; handhaving, bodemverontreiniging, drugsafvaldumping, overtreder, bronlocatie, zorgplicht, grondwaterstromingen, tegenadvies
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2373: Awb, Wro; vovo, bpl, opslag en verkoop vuurwerk, weergave op verbeelding, procesbelang
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2376: Awb, Wro; vovo, bpl, woningbouw, geluid, retentievijver, belemmering bedrijfsvoering, VNG-brochure, richtafstand
* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2377: Awb; aanwijzing inzamelvoorzieningen, woon- en leefklimaat, randvoorwaarden, locatiekeuze, motiveringsgebrek
* ABRvS 20 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2371: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, windmolen, woon- en leefklimaat, laagfrequent geluid, Reken- en meetvoorschrift voor windturbines, gezondheidseffecten, slagschaduw, Wnb, ecologische waarden, relativiteitsvereiste, stikstofdepositie (rb Overijssel 22/180)
* Rechtbank Gelderland 20 juni 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:3489: Awb; vovo, handhaving, parkeren, strijd met bpl, feitelijke werkzaamheden, melding, geen appellabel besluit
* Rechtbank Overijssel 19 juni 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2277: Awb; vovo, handhaving, kamerbewoning, zorgcliënten, belangenafweging
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:4225: Awb, Wabo; vovo, tijdelijke omgevingsvergunning, woonunits, vluchtelingen, participatie, goede ruimtelijke ordening, parkeerplaatsen
* Rechtbank Overijssel 16 juni 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2257: Awb; vovo en kortsluiten, handhaving, erfafscheiding zonder omgevingsvergunning, strijd met bpl
# Rechtbank Oost-Brabant 16 juni 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:2931: Awb, Wabo, Wgv; twee bedrijven, één inrichting, luchtwassers, revisievergunning, status woning, geurgevoelig object, MER-plicht, geurhinder, strategische milieubeoordeling, BuChw, overbelaste situatie, geurbeheersplan, geurrendementsmeting, geurnormen, brijvoerkeuken, Activiteitenbesluit, emissie endotoxine, beleidsregel
# Rechtbank Oost-Brabant 16 juni 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:2933: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, veehouderijen, combiluchtwassers, Rgv, nieuw geurgevoelig object, geurmetingen, actualisatieverplichting, nieuwe BBT, intrekking, geurnorm, geurverordening, ontoelaatbare geurhinder
* ABRvS 16 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2345: Awb, Wro; vovo, bpl, uitbreiding bedrijventerrein, vergunningsprocedures
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:4176: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, seizoensgebonden bouwwerk, tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen, wandelkappen, begrip gebouw, zijdelingse afstand, oppervlakte
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:4219: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning, kappen boom, voorwaarden APV, duurzaam behoud
* ABRvS 15 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2272: Awb, Wro; vovo, bpl, woningbouw, woon- en leefklimaat, bouwhoogte, verkeersintensiteit, verkeersveiligheid, schaduwhinder, privacy
* Hvj EU 15 juni 2023, ECLI:EU:C:2023:477: Richtlijn 92/43, richtlijn 2009/147/EG; woningbouw, behoud vogelstand, speciale beschermingszone, artikel 6, lid 3, voorevaluatie passende beoordeling, motivering, procedurele autonomie, gelijkwaardigheidsbeginsel en doeltreffendheidsbeginsel, procedureregels
* Rechtbank Noord-Nederland 14 juni 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:2350: Awb, Wnb; natuurvergunning, melkrundveehouderij, passende beoordeling, Habitatrichtlijn, aanname uitstoot Rav-codes, interne saldering, referentiesituatie, verkeersbewegingen
* Rechtbank Midden-Nederland 15 juni 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2849: Awb, Wabo; vovo, tijdelijk omgevingsvergunning afwijken beheersverordening, festival, goede ruimtelijke ordening, belangenafweging, geluid, parkeren
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:4172: Awb; vovo, vermeende overtredingen, rijden met quads, geluidsoverlast
* Rechtbank Den Haag 13 juni 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:8432: Awb; vovo en kortsluiten, handhaving, bijgebouw, vergunningvrij bouwen, achtererfgebied, agrarische bestemming
* Rechtbank Gelderland 12 juni 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:3456: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, legalisatie overkapping, maatvoeringen, welstand,
* Rechtbank Gelderland 12 juni 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:3348: Awb, Wnb; handhaving, herplantplicht, definitie houtopstand, omvang plicht, evenredigheidsbeginsel
* Rechtbank Gelderland 12 juni 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:3349: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, klusbedrijf, begrip nevenactiviteit, goede ruimtelijke ordening, richtafstanden VNG-brochure
* Rechtbank Noord-Nederland 9 juni 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:2420: Awb, TwG; mijnbouwschade, fundering, zettingen door wijziging grondwaterstanden, bewijsvermoeden, zelf in de zaak voorzien
# Rechtbank Limburg 8 juni 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:3443: Awb, Wro; planschade, bedrijfsperceel, taxatie oude en nieuwe regime, bodemverontreiniging, compensatie in natura, verrekening kosten
* Rechtbank Limburg 8 juni 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:3430: Awb, Wabo; omgevingsvergunning opbouw op woning, welstand, uitzicht, privacy, bouwhoogte, precedentwerking
* Rechtbank Noord-Nederland 7 juni 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:2413: Awb, TwG; mijnbouwschade, schade betonvloer, fysieke schade, samenwerking NCG, bewijsvermoeden, herstelmethoden, zelf in de zaak voorzien
* Rechtbank Limburg 7 juni 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:3419: Awb; handhaving, bouwwerken zonder watervergunning, rivierbed Maas, matigen dwangsom
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 7 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3961: Awb, Wm; maatwerkvoorschrift geluidsvoorschriften, stavencarrousel, geluidsoverlast, belanghebbendheid, ontvankelijkheid
* Rechtbank Den Haag 6 juni 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:8035: Awb, Wnb; natuurvergunning, openstelling vuurtoren, relativiteitsvereiste, ecologisch toets, verkeersgeneratie, AERIUS-berekening, openingstijden
* Rechtbank Den Haag 6 juni 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:8034: Awb; handhaving, afwijzing verzoek, aanplant houtsingels, strijdig gebruik, landschapsplan, zichtlijnen
* Rechtbank Midden-Nederland 2 juni 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2569: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, uitrit, openbare parkeerplaats, APV
* Rechtbank Midden-Nederland 2 juni 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2576: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, dakkapel, welstandsnota, omgevingsbeeld
* Rechtbank Midden-Nederland 1 juni 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2552: Awb; afwijzing handhavingsverzoek,parkeersituatie
* Rechtbank Noord-Nederland 31 mei 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:2412: Awb, TwG; mijnbouwschade, fysieke schade, inklinking door droge zomers, bewijsvermoeden, gelijkheidsbeginsel, zelf in de zaak voorzien
* Rechtbank Gelderland 31 mei 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:2901: BW; bodemverontreiniging, verhaal saneringskosten, rechtsverwerking, verjaring, meervoudige causaliteit, deskundigenbericht.
* Rechtbank Midden-Nederland 30 mei 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2527: Awb, Wnb; vovo, verzoeken verhogen waterpeil, hakhoutbeheer en verwijderen braamopslag, passende maatregelen in Natura 2000-gebieden, inperken natuurvergunningen, beslistermijn, tussenuitspraak
* Rechtbank Den Haag 30 mei 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:8524: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning drie tijdelijke padelbanen, provinciaal beleid, geluidsoverlast, VNG-brochure, gemengd gebied, representatieve bedrijfsvoering, verkeersaantrekkende werking, Handreiking Padel en Geluid, lichthinder
* Rechtbank Limburg 25 mei 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:3525: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, vergroten supermarkt, functioneren winkelcentrum, ladder van duurzame verstedelijking, relevante leegstand, relativiteitsvereiste
#! Rechtbank Midden-Nederland 23 mei 2023, zaaknummer UTR 20/2150: Awb, Wro; planschade, NMR, taxatie, locatiespecifieke kennis en ervaring, referentieobjecten, verkeersintensiteit, marktomstandigheden, einduitspraak na tussenuitspraak
* Rechtbank Rotterdam 10 mei 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5149: Sr, Waterwet, Wet bodembescherming; boete, opslag grote hoeveelheid staalslakken, zorgplicht, uitloging
* Rechtbank Den Haag 21 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:8526: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, plaatsen brug, beslistermijn, niet tijdig beslissen
* Rechtbank Noord-Holland 18 april 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:3442: Awb; handhaving, strijdig gebruik als woning, overgangsrecht
* Rechtbank Midden-Nederland 9 februari 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2597: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, paardenstal, aanvraag, voorbereidingsprocedure, vvgb, zorgvuldigheid- en motiveringsbeginsel
* Rechtbank Midden-Nederland 24 januari 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2543: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, appartementen, bouwen en wijzigen gemeentelijk monument, parkeernormen, parkeernota, bruto vloeroppervlakte, fietsparkeren, Bouwbesluit 2012, motivering
* Rechtbank Midden-Nederland 23 november 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:4911: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning, evenementenlocatie, periode tijdelijke afwijking, bevoegdheidsgebrek, parkeren, belangenafweging, evenementen, geluidsvoorschriften
* Rechtbank Midden-Nederland 14 januari 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:67: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning, sociale huurwoningen, parkeerbehoefte, einduitspraak na bestuurlijke lus
* Rechtbank Midden-Nederland 9 juli 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:3018: Awb, Wabo; omgevingvergunning, woningbouw, goede ruimtelijke ordening, milieunormen, bedrijfsvoering, VNG-brochure, parkeernormen, belangenafweging

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen

* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2406: Awb, Wro; bpl, bedrijventerrein, gebruiksmogelijkheden, verlaging milieucategorie, SBI-code, aanduiding, appartementengebouw, privacy, verkeersgeneratie, verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid, einduitspraak na tussenuitspraak

  1. De raad heeft na de zitting van 28 maart 2023 alsnog de juiste verbeelding geplaatst op de landelijke voorziening. Het “repareren” van het gebrek op de landelijke voorziening betekent niet dat het vastgestelde digitale bestand overeenkomt met het vaststellingsbesluit. Het hiervoor geconstateerde rechtszekerheidsgebrek wordt dus niet hersteld door het plaatsen van de juiste verbeelding op “www.ruimtelijkeplannen.nl”. De raad moet de digitale verbeelding opnieuw vaststellen om het gebrek te herstellen. Daarnaast is niet gebleken van een kennisgeving waarin is vermeld dat de juiste versie van het bestemmingsplan op “www.ruimtelijkeplannen.nl” beschikbaar is gesteld en is ook niet gebleken dat de raad hiervan mededeling heeft gedaan aan de indieners van de zienswijzen.

* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2407 en ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2408: Awb, Wm; handhaving, ontvankelijkheid, bedrijfsafvalstoffen, overslag containers, begeleidingsbrief, overtreding, EVOA, herkomst containers, motiveringsgebrek

5.4.    In het besluit van 20 oktober 2020 is uitsluitend handhavend opgetreden wegens overtreding van artikel 10.40, tweede lid, van de Wet milieubeheer. Gelet op de hiervoor weergegeven bepalingen zijn er voor de vervoerder dan wel ontvanger van afvalstoffen evenwel diverse regels waaraan bij het transport dan wel de ontvangst van afvalstoffen dient te worden voldaan. Zo is de herkomst van de afvalstof van belang en het antwoord op de vraag of de afvalstof ook wordt afgegeven aan de vervoerder.

5.5.    Uit de aan dat besluit ten grondslag gelegde controlerapporten blijkt onvoldoende dat ten tijde van de controles een overtreding van artikel 10.40, tweede lid, van de Wet milieubeheer is geconstateerd door de toezichthouder. Zo is geen onderzoek gedaan naar het antwoord op de vraag of sprake was van ontvangst met opslag of van vervoer met overslag en bestaat onduidelijkheid over de herkomst van de gecontroleerde containers. Daarom is niet duidelijk of de containers waren afgegeven aan CTU Flevokust zoals bedoeld in de Wet milieubeheer of dat CTU Flevokust alleen optrad als vervoerder en daarom alleen sprake was van overslag. Gedeputeerde staten hebben gelet op het voorgaande onvoldoende inzichtelijk gemaakt of sprake is van afgifte van afvalstoffen als bedoeld in artikel 10.40, eerste lid, van de Wet milieubeheer. (…)

* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2418: Awb, Wabo, Wgv; omgevingsvergunning, bouwen en verandering inrichting, vleesvarkensstal, luchtwasser, geurreductie, actualiseringsplicht (rb Limburg 20/1335)

8.1.    Op grond van artikel 2.30, eerste lid, van de Wabo beziet het bevoegd gezag regelmatig of de voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden, nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu. De Afdeling constateert dat weliswaar de omgevingsvergunning pas bij de uitspraak van de Afdeling van 11 november 2019 volledig onherroepelijk is geworden, maar dat die uitspraak uitsluitend zag op de geluidaspecten van de inrichting. De beoordeling van de geurhinder van de inrichting heeft voor het laatst plaatsgevonden in het aanvankelijke besluit tot verlening van de revisievergunning in 2016. Gezien het tijdsverloop tussen 2016 en 2020 en de sinds 2016 beschikbaar gekomen nieuwe inzichten over het rendement van luchtwassystemen, kan niet worden gezegd dat de actualiseringsplicht van artikel 2.30 van de Wabo nog niet aan de orde was.

# ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2420: Awb; maatwerkvoorschriften, emisssiegrenswaarden, regeneratie glycol, Activiteitenbesluit, toename stikstofoxiden,  belanghebbendheid, niet in betekenende mate (rb Noord­Nederland 19/4096, 19/4097 en 19/4098)

3.3.    De maatwerkvoorschriften die bij de besluiten van 13 en 29 mei 2019 zijn vastgesteld, gaan enkel over de emissie van NOx vanuit de OVC’s en de glycolfornuizen. Het enige gevolg van deze besluiten is dat voor die stookinstallaties een hogere emissie van NOx wordt toegestaan dan op grond van het Activiteitenbesluit geldt voor dergelijke installaties. De aanleiding voor de maatwerkvoorschriften is dat per 1 januari 2019 de emissiegrenswaarden van het Activiteitenbesluit zijn gaan gelden en dat niet kan worden voldaan aan die grenswaarden. Voor 1 januari 2019 golden er hogere emissiegrenswaarden voor NOx op grond van de voor de inrichtingen verleende omgevingsvergunningen. Door de bij de besluiten van 13 en 29 mei 2019 vastgestelde maatwerkvoorschriften, kunnen de NOx-emissies die tot 1 januari 2019 waren toegestaan, worden voortgezet en wijzigt er juist niets op dat punt. De besluiten hebben geen gevolgen onder de grond en brengen geen verandering in de door [appellant sub 1] en [appellant sub 2] gestelde aardverschuivingen, aardbevingen, trillingen en schade aan hun woningen door de gaswinning. De minister, de rechtbank en de STAB zijn er dus terecht van uitgegaan dat de verspreiding van stikstofoxiden door de lucht het enige gevolg is van de besluiten van 13 en 29 mei 2019 en dat die besluiten geen ondergrondse gevolgen hebben.

3.4.    Zoals hiervoor onder 1.3 is overwogen, heeft de STAB in haar rapport van 12 oktober 2020 geconcludeerd dat er bij de woningen van [appellant sub 1] en [appellant sub 2] geen nadelige gevolgen voor de luchtkwaliteit optreden door de maatwerkvoorschriften voor de dichtstbij gelegen inrichting. Volgens de STAB is de bronbijdrage bij hun woningen van de dichtstbijzijnde OVC minder dan 0,05 mg/m3; dat is een verwaarloosbare toename. Daarnaast heeft de STAB geconcludeerd dat de NOx-emissies van alle OVC’s samen niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit bij hun woningen.

Anders dan [appellant sub 1] en [appellant sub 2] betogen, heeft de minister de ontvankelijkheid van hun bezwaren niet enkel bepaald aan de hand van de dichtstbijzijnde inrichtingen Kooipolder en Siddeburen. Hij heeft namelijk in de besluiten op hun bezwaren uitdrukkelijk overwogen dat de andere inrichtingen op (veel) grotere afstand zijn gelegen, zodat [appellant sub 1] en [appellant sub 2] door de verhoging van de emissiegrenswaarde voor die inrichtingen evenmin gevolgen van enige betekenis zullen ondervinden. De STAB heeft dat bevestigd en heeft uitdrukkelijk geconcludeerd dat de NOx-emissies van alle 15 OVC’s samen niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit bij hun woningen. De STAB heeft de NOx-emissies van de glycolfornuizen buiten beschouwing gelaten met instemming van [appellant sub 1] en [appellant sub 2]. Aangezien de acht glycolfornuizen op minimaal 15 km afstand van hun woningen liggen en daarvoor een lagere emissiegrenswaarde dan voor de OVC’s is vastgesteld, zullen de emissies van de glycolfornuizen geen gevolgen hebben bij hun woningen, niet afzonderlijk en niet gezamenlijk met de andere stookinstallaties.

[appellant sub 1] en [appellant sub 2] hebben de conclusies van de STAB over de NOx-emissies niet met concrete argumenten bestreden. Zij hebben niet onderbouwd, bij voorbeeld met een tegenrapport, dat de toename van stikstofoxiden ter plaatse van hun woningen zodanig is dat zij wel belanghebbenden zijn bij die besluiten. Daarom hebben zij niet aannemelijk gemaakt dat de conclusies van de STAB onjuist zijn en dat zij bij hun woningen wel gevolgen van enige betekenis ondervinden van de hogere emissiegrenswaarden voor NOx.

* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2401: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, uitbreiding hotel, strijd met bpl, begrippen hotel en logies, parkeerplaatsen, eigen terrein (rb Den Haag 19/6165)

8.4.    De Afdeling stelt vast dat er in de regels van het bestemmingsplan geen definitie is opgenomen van het begrip “hotel”. Ook zijn in de plantoelichting geen aanknopingspunten te vinden voor de wijze waarop dit begrip moet worden uitgelegd. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in onder meer de uitspraak van 23 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1318, onder 5.2, kan voor de betekenis van een begrip, bij gebrek aan aanknopingspunten in het bestemmingsplan en de plantoelichting, voor de wijze waarop een in het bestemmingsplan opgenomen begrip moet worden uitgelegd, aansluiting worden gezocht bij wat in het algemeen spraakgebruik daaronder wordt verstaan. Daarbij mag de betekenis zoals deze in het “Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal” (hierna: Van Dale) is gegeven, worden betrokken. In de Van Dale wordt onder hotel verstaan: “gebouw waarin reizigers tegen betaling op een kamer kunnen overnachten”. Deze omschrijving is niet dermate algemeen dat deze onbruikbaar is om te kunnen bepalen wat onder een hotel wordt verstaan.

Omdat reizigers in het hotel tegen betaling op een kamer kunnen overnachten en hotel uitdrukkelijk als voorbeeld van een horecabedrijf vallend in categorie 1 wordt genoemd in artikel 1.49 van de regels van het bestemmingsplan, heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat het hotel in zoverre niet in strijd is met het bestemmingsplan. Dat het hotel, zoals het college betoogt, in dit geval niet gericht is op het verstrekken van etenswaren is daarvoor niet relevant.

Ook de door het college gestelde omstandigheid dat het begrip “logies” niet in de opsomming bij categorie 1 is opgenomen, terwijl op het aanvraagformulier staat dat het bouwwerk voor logies gebruikt gaat worden, doet daar niet aan af. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, is het begrip “logies” in het bestemmingsplan niet gedefinieerd. In de Van Dale wordt onder “logies” verstaan: “nachtverblijf”. Uit de omstandigheid dat een hotel in artikel 1.49, onder a, van de regels van het bestemmingsplan als voorbeeld is genoemd van een functie die onder categorie 1 valt, blijkt dat het aanbieden van nachtverblijf (“logies”) op het perceel is toegestaan.

(…)

Gelet op het voorgaande heeft de rechtbank in de aangevallen uitspraak terecht overwogen dat het college onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de uitbreiding van het hotel met 39 kamers niet past binnen de op grond van het bestemmingsplan geldende bestemming “Horeca”.

* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2414: Awb, TwG; mijnbouwschade, waardedaling woning, schadebegroting, methode van Atlas, toerekening aardbeving Huizinge, imagoschade, eigendomssituatie, bevingsgeschiedenis, (rb Noord­Nederland 21/2339 en 21/2340)

19.2.  De Afdeling overweegt dat op grond van de regeling alleen diegene die op 16 augustus 2012 (de aardbeving in Huizinge) rechthebbende was   op een woning in het risicogebied, schade lijdt in de vorm van waardedaling door het imago-effect en recht heeft op een vergoeding. [appellanten] hebben de woning op 27 juni 2014 gekocht. Zij konden bij de prijsvorming rekening houden met het risico op aardbevingen. De vergoeding van de waardedaling door het imago-effect komt toe aan de verkoper die een lagere koopprijs heeft ontvangen als gevolg van de sinds 16 augustus 2012 ingetreden waardedaling.

19.3.  Het betoog van [appellanten] dat zij een courante prijs hebben betaald, waarin het imago-effect niet is meegenomen, treft geen doel. In een courante prijs is de waardedaling al bewust of onbewust in de (ver)koopprijs verdisconteerd. De waardedaling was al ingetreden ten tijde van het ondertekenen van de koopovereenkomst. Het Instituut heeft toegelicht dat uit het door Atlas uitgevoerde onderzoek blijkt dat het algemene imago-effect inhoudt dat de beving van Huizinge van 16 augustus 2012 direct heeft geleid tot een algemene waardedaling. Deze waardedaling wordt vervolgens meegenomen in de onderhandelingen voor een woningtransactie. De algemene markttendens heeft op die manier ook invloed gehad op de prijs die overeengekomen is bij de koop van de woning op 27 juni 2014. Dit is ook de reden dat niet [appellanten], maar de vorige eigenaar recht heeft op vergoeding van waardedaling door het imago-effect. Dit betekent dat het Instituut terecht geen schadevergoeding voor het imago-effect heeft toegekend.

* ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2424: Awb, Wbb, Ww; handhaving, bodemverontreiniging, drugsafvaldumping, conclusie AG Wattel over daderschap, overtreder, bronlocatie, zorgplicht, grondwaterstromingen, tegenadvies

5.7.    Om als overtreder van artikel 13 van de Wbb te kunnen worden aangemerkt, is dus vereist dat [appellant] zelf druggerelateerde stoffen heeft geloosd of daarmee handelingen als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 van de Wbb heeft verricht, dan wel dat dergelijke handelingen, verricht door anderen, aan hem kunnen worden toegerekend. Het college dient daartoe aannemelijk te maken dat de verontreiniging het gevolg is van lozing op perceel C1546 en dat [appellant] zelf handelingen heeft verricht die tot deze lozing hebben geleid, of die handelingen aan hem kunnen worden toegerekend.

5.8.    Niet in geschil is dat [appellant] niet zelf handelingen als bedoeld in artikel 6 tot en met 11 van de Wbb heeft verricht. Het toepassen van de hiervoor vermelde criteria leidt de Afdeling tot het oordeel dat in dit geval ook niet aan de voorwaarden van functioneel daderschap is voldaan.

6.1.    Artikel 1a, eerste lid, van de Woningwet verplicht een eigenaar van een terrein er zorg voor te dragen dat als gevolg van de staat van dat terrein geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat. [appellant] heeft volgens het college deze bepaling overtreden omdat bodemverontreiniging is aangetroffen op een terrein waarvan hij de eigenaar was en door die bodemverontreiniging een gevaar voor de gezondheid is ontstaan. Dat [appellant] niet betrokken is geweest bij de opslag van druggerelateerde stoffen en de lozing op zijn perceel, is volgens het college niet van betekenis voor de vraag of hij de zorgplicht van artikel 1a, eerste lid, van de Woningwet heeft nageleefd.

6.2.    Naar het oordeel van de Afdeling is er geen sprake van overtreding van artikel 1a, eerste lid, van de Woningwet en was het college niet bevoegd om op grond van dit artikel handhavend op te treden. De in artikel 1a, eerste lid, van de Woningwet opgenomen zorgplicht voor de eigenaar gaat namelijk over de staat van het terrein bij een bouwwerk. De verontreiniging is echter niet op het terrein van [appellant] aangetroffen, maar in de ondergrond daarvan, daaronder mede begrepen het grondwater. De aan [appellant] verweten handelingen zien ook alleen op de ondergrond en niet op de staat van het terrein. De Afdeling ziet geen aanknopingspunten voor het oordeel dat het begrip terrein zo moet worden uitgelegd dat daaronder ook de ondergrond en het grondwater van het terrein moet worden verstaan. (…)

 

# Rechtbank Oost-Brabant 16 juni 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:2931: Awb, Wabo, Wgv; twee bedrijven, één inrichting, luchtwassers, revisievergunning, status woning, geurgevoelig object, MER-plicht, geurhinder, strategische milieubeoordeling, BuChw, overbelaste situatie, geurbeheersplan, geurrendementsmeting, geurnormen, brijvoerkeuken, Activiteitenbesluit, emissie endotoxine, beleidsregel

(…)

De zaak gaat over een vergunning waarbij twee bedrijven met ieder hun eigen omgevingsvergunning samensmelten tot één inrichting met één vergunning. De vergunning is verleend met toepassing van artikel 3, vierde lid, van de Wet geurhinder en veehouderijen (Wgv). Dit artikel maakt het mogelijk om toch uit te breiden (meer dieren te houden) in situaties met teveel geurhinder. Op basis van het artikel is het toegestaan om 50% van de milieuwinst door geurreducerende maatregelen te gebruiken om meer dieren te houden. Veel veehouderijen in Nederland hebben vergunningen waarbij gebruik is gemaakt van artikel 3, vierde lid van de Wgv. De rechtbank is van oordeel dat de wetgever een strategische milieubeoordeling had moeten verrichten voordat dit onderdeel van de wet werd aangenomen. De wetgever heeft deze beoordeling niet gemaakt en dat is in strijd met de SMB-richtlijn (2001/42/EG). Daarom had het college volgens de rechtbank artikel 3, vierde lid, van de Wgv buiten toepassing moeten laten (niet mogen gebruiken in dit geval). De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat het college op basis van artikel 7af, veertiende lid, van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (BuChw) inmiddels de bevoegdheid heeft om af te wijken van artikel 3, vierde lid, van de Wgv en in concrete gevallen dus maatwerk kan leveren na een uitgebreide beoordeling van de daarmee gepaard gaande milieugevolgen.

(…)

11.3 Voor alle duidelijkheid merkt de rechtbank verder op dat deze uitspraak geen directe gevolgen heeft voor veehouderijen met omgevingsvergunningen die met toepassing van artikel 3, vierde lid, van de Wgv zijn verleend. Als over deze vergunningen niet meer wordt geprocedeerd en ze in rechte onaantastbaar zijn, behouden de vergunningen het rechtsgevolg dat zij hebben. De betreffende bedrijven hebben na deze uitspraak dus nog steeds een vergunning voor die activiteit. Deze vergunningen zelf zijn niet aan te merken als plan of programma en het Unierecht verplicht niet tot intrekking van deze omgevingsvergunningen. De rechtbank verwijst naar haar uitspraak van 11 juli 2022.15

# Rechtbank Oost-Brabant 16 juni 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:2933: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, veehouderijen, combiluchtwassers, Rgv, nieuw geurgevoelig object, geurmetingen, actualisatieverplichting, nieuwe BBT, intrekking, geurnorm, geurverordening, ontoelaatbare geurhinder

  1. De rechtbank zal nagaan wat eisers nu precies hebben verzocht. In het verzoek staan de volgende passage:” Het probleem dat nog niet bekend is wat het werkelijke geurverwijderingsrendement is, kan worden ondervangen door een meetverplichting met streefnorm aan de vergunningen te verbinden.” Eisers verzoeken onder verwijzing naar uitspraken van de Afdeling van 15 januari 20204 en van 15 juli 20205, een wijziging van de huidige voorschriften. Eisers hebben ook verzocht wordt om aanscherpende voorschriften op te nemen. Als dat niet mogelijk is of als de bereidheid ontbreekt om dat te doen, is het college gehouden om de vergunningen geheel of gedeeltelijk in te trekken vanwege ontoelaatbaar nadelige gevolgen voor het milieu. De rechtbank stelt vast dat eisers artikel 2.31 tweede lid, aanhef en onder b in samenhang met de actualisatieverplichting in artikel 2.30, eerste lid en, artikel 2.31, eerste lid, aanhef en onder b van de Wabo ten grondslag leggen aan hun verzoek de voorschriften aan de omgevingsvergunningen in bovenbedoelde zin aan te scherpen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft het college het verzoek van eisers te beperkt opgevat door alleen te bekijken of er een streefwaarde in de voorschriften moet worden opgenomen of een geurrendementsmeting verplicht moet worden gesteld, ondanks dat deze twee aspecten nadrukkelijk worden genoemd in het verzoek. Dat is ook niet de strekking van de door eisers aangehaalde uitspraken van de Afdeling. De rechtbank is van oordeel dat het college daarom niet volledig heeft beslist op het verzoek van eisers en dat het bestreden besluit daarom onvoldoende is gemotiveerd.
  2. Het college heeft niet inzichtelijk gemaakt of de voorschriften in twee bestaande omgevingsvergunningen toereikend zijn gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu. Een van deze ontwikkelingen is het uitvoeringsbesluit (EU 2017/302) van de Europese Commissie tot vaststelling van conclusies over de best beschikbare technieken in de intensieve pluimvee- of varkenshouderij (BBT-conclusies). In BBT conclusie 12 wordt het opstellen van een geurbeheersplan in geuroverbelaste situaties genoemd. Eisers refereren hier ook aan in hun verzoek om voorlopige voorziening. Hierover heeft het college geen standpunt ingenomen in het bestreden besluit.

Daar is het college niet op ingegaan en dat zal hij alsnog moeten doen. Hierbij moet het college de omstandigheden van het geval betrekken (de mate van overschrijding, het aantal geurgevoelige objecten waar de geurnorm uit de gemeentelijke geurverordening wordt overschreden, de achtergrondbelasting in het gebied, de recent algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten en in dit geval de geurgebiedsvisie) alsmede de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 14 september 2023 over.

STAB verzorgt de jurisprudentie voor STAB OGR updates

Ruud Veenhof, adviseur bij STAB, schreef een annotatie bij de uitspraak van de Afdeling van 31 mei 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:2081). In deze uitspraak over een bestemmingsplan oordeelt de Afdeling dat de aantasting van de privacy van appellant door de toegenomen inkijk op zijn perceel en woning redelijkerwijs niet aanvaardbaar is. Naast het aspect privacy komt in deze uitspraak de cumulatieve geluidbelasting van warmtepompen aan de orde. In de annotatie wordt het oordeel van de Afdeling over deze beide onderwerpen besproken.

Samenvattingen van jurisprudentie op STAB-site

Op de website van STAB wordt recente jurisprudentie ook samengevat.
De volgende uitspraken zijn deze week nieuw geplaatst:

Rb Midden-Nederland 26 mei 2023 Ontheffing Wnb, verstoring wolf, uitleg van het begrip ‘verstoren’

Rb Oost-Brabant 7 april 2023 Omgevingsvergunning bouwen, toetsen beoogd gebruik

Rb Midden-Nederland 30 mei 2023 Handhaving, provinciaal vlaggenverbod in strijd met artikel 7 Grondwet

 

# = betrokkenheid STAB

= (nog) niet gepubliceerd