Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2590: Conclusie Staatsraad AG, TwG, vergoeding schade woning, terugvordering door IMG
* ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2579: Awb, Wro; wijzigingsplan, agrarisch naar tuin, stikstof/relativiteit
* ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2573: Awb, Wro; verzoek om intrekking inpassingsplan, windturbines, Nevele-arrest
* ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2580: Awb, Wro; bpl, vergroting basisdegenfabriek, geluid, vrachtverkeer en laden en lossen, akoestisch onderzoek, tussenuitspraak
* ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2578: Awb, Wro; bpl, woningen, bedrijf, akoestisch onderzoek, rekenmodel, ruimtelijk aanvaardbaar buiten- en binnenklimaat, VNG-brochure, voorwaardelijke verplichting
* ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2583: Awb, Wro, Wabo; bpl/omgevingsvergunning voor bouwen, logiesaccommodaties voor tijdelijke werknemers, locatie, Ladder/Bro, verkeer
# ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2587: Awb, Wnb; vergunning, werkzaamheden voor wijzigen racecircuit, stikstof, referentiesituatie, emissies, gewijzigde Wnb/vergunningplicht, bevoegdheid (Rb Noord-Holland 20/2118, 20/2174 en 20/2184)
* ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2572: Awb, Wro; bpl, wijziging, woningen, cultuurhistorische waarden, motivering
* ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2569: Awb, Wabo; buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen, uitbreiden kinderopvang, niet vergunningsvrij, geen vergunning van rechtswege, gegevens/Mor/Bouwbesluit (Rb Zeeland-West-Brabant 21/2321)
* ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2577: Awb, Wro; bpl, schoolgebouw, ontvankelijkheid
* ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2576: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, verwijderen autowrakken achter bedrijfshal, strijd met bpl, overgangsrecht (Rb Midden-Nederland 21/242)
* ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2568 : Awb, Wro; bpl, van agrarisch naar woonbestemming, provinciale verordening, Ruimte voor Ruimte, beeldkwaliteitsplan
* ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2592 : Awb, Wro; bpl, aanpassing verbeelding, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
* ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2585: Awb, Wro; afwijzing verzoek om bpl aan te passen, bedrijventerrein, branchebeperking, Dienstenrichtlijn
* ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2575: Awb, Wro; bpl, horeca, evenementen, geluid
* ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2586: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken bpl, motorcrossterrein, permanent circuit, ontbreken m.e.r.-beoordeling (Rb Oost-Brabant 20/779 en 20/862)
* ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2588: Awb, Wnb; ontheffingen, exploitatie en aanpassingen circuitterrein/ verstoring fauna door werkzaamheden, dwingende reden van groot openbaar belang (Rb Noord-Holland 20/2117, 20/2181, 21/1029 en 21/1032)
* ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2591 : Awb, Wro, Wabo; bpl/omgevingsvergunning voor bouwen, grote bouwmarkt op bedrijventerrein, belanghebbenden, Ladder/Behoefte, provinciale verordening, nevenassortiment, Dienstenrichtlijn/stikstof/relativiteit, verkeer
* ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2570 : Awb, Wro; bpl, woningen met bijgebouwen, Ruimte-voor-Ruimte regeling
* ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2571 : Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, verwijderen steiger/boothuis, strijd met bpl (Rb Den Haag 19/5184)
* ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2589: Awb, herziening, schadevergoeding, flexibel peilbeheer/stuwende duikers, deskundigenrapport niet meegenomen, geen nieuwe feiten of omstandigheden
* ABRvS 4 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2549: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen, timmerwerkplaats, geluid/VNG-brochure/Abm, molenbiotoop, stikstof/relativiteit (Rb Oost-Brabant 22/1902, 22/1903, 22/1904, 22/1905, 22/1917, 22/1909)
* Rechtbank Amsterdam 4 juli 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:4099: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken bpl en wijzigen rijksmonument, verbouwing museum, advies RCE, gebruik monument, belangenafweging
* Rechtbank Noord-Nederland 4 juli 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:2694: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, handhaving, dwangsom, verwijderen carport, geen vergunning, zonnepanelen, niet passend binnen bpl-regels
* Rechtbank Oost-Brabant 30 juni 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3164: Awb, Wabo; tijdelijke omgevingsvergunning voor afwijken bpl, hondenuitlaatterrein, NNB, Barro/IOV, instructieregels, bestaand feitelijk illegaal gebruik, belangenafweging, motivering, voorlopige voorziening
* Rechtbank Oost-Brabant 30 juni 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3195: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl, zelfstandige studio’s voor arbeidsmigranten in bedrijfswoning, goede ruimtelijke ordening, beleidsregels, noodzaak, evenredigheid
* Rechtbank Noord-Nederland 30 juni 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:2672: Awb, TwG, BW; mijnbouwschade, bewijsvermoeden, steiger woonark, wisselend waterpeil, gen fysieke schade
* Rechtbank Noord-Nederland 30 juni 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:2632: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, exploitatie pannenkoekenschip, spoedeisend belang
* Rechtbank Noord-Nederland 30 juni 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:2645: Awb, Wm, Gmw; vovo, evenementenvergunning/maatwerkvoorschrift, voorstellingen in openlucht op binnenterrein van gevangenismuseum, geluid, Activiteitenbesluit, niveau in woningen/achtertuin, Nota Limburg, belangenafweging
* Rechtbank Rotterdam 29 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5611: BW; kort geding, verwijderen van honden uit woning, overlast, geluid, stank
* ABRvS 29 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2467: Awb, Wro; vovo en kortsluiten, bpl, kinderdagverblijf, geluid, VNG-brochure, akoestisch onderzoek, zelf in de zaak voorzien
* ABRvS 29 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2472: Awb, Wro; vovo, bpl, woningen, rood-voor-rood regeling, beleidsnota, melkveehouderij, geur/Wgv, motivering
* EH 29 juni 2023 ECLI:EU:C:2023:521: Arrest, niet-nakoming, Portugal, luchtkwaliteit, stelselmatige en voortdurende overschrijding van de jaargrenswaarde voor stikstofdioxide (NO2), passende maatregelen
* EH 29 juni 2023, ECLI:EU:C:2023:524: Arrest, niet-nakoming, Ierland, Habitatrichtlijn, geen aanwijzing SBZ, geen vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, geen of ontoereikende instandhoudingsmaatregelen
* Rechtbank Den Haag 28 juni 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:9615: Awb, Wro; planschade, herroeping besluit, nihil
* Rechtbank Rotterdam 28 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5698, Rechtbank Rotterdam 28 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5697, Rechtbank Rotterdam 28 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5701, Rechtbank Rotterdam 28 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5700, Rechtbank Rotterdam 28 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5699 en Rechtbank Rotterdam 28 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5702: WSr, WED, Wm; overbrenging en sloop van schip in buitenland, afvalstof, EVOA, kennisgevings- en toestemmingsprocedure, schip van buiten Europa/EVOA n.v.t.
* ABRvS 28 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2461: Awb, Wro, Wgh; vovo en kortsluiten, bpl/HGW, herontwikkeling schoolgebouw/buurtcentrum, woningen, verkeer, geluid
* ABRvS 28 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2466 en ABRvS 28 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2468: Awb, Wm, Gmw; vovo, handhaving, preventieve last onder dwangsom, opslag grond op perceel, overtreding Bbk
* Rechtbank Gelderland 28 juni 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:3605: Awb; handhaving, airco-unit, bouwwerk, geen omgevingsvergunning nodig, minder dan 0,5 meter uit gevel, Bor, bevoegdheid, beoordeling geluid, Bouwbesluit/APV, motivering
* Rechtbank Overijssel 28 juni 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2462: BW; planologische bestemming van woning ten tijde van de aankoop, mogelijk negatieve invloed op waarde van woning, onderzoek deskundige, afwijzing aangedragen deskundigen
# Rechtbank Noord-Nederland 27 juni 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:2628: Awb, TwG, BW; mijnbouwschade, weerlegging bewijsvermoeden, bodemverzakking, onafhankelijkheid deskundige, motivering, beoordeling schades
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 27 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:4443: Awb, Gmw; handhaving, skatebaan, geluid, meting, uitblijven besluit, dwangsom
* Rechtbank Gelderland 27 juni 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:3574: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl, herontwikkeling recreatieterrein/tijdelijke legalisatie stacaravans, procedure/bevoegdheid Rb, natuur/referentiesituatie, motivering
* Rechtbank Rotterdam 26 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5494: Awb, Ww, Gmw; handhaving, dwangsom, geveldelen woongebouw, brandveiligheid, risicoanalyse, brandklasse, Bouwbesluit, beschermde (vlucht)routes, duidelijkheid/concreetheid last, hoogte dwangsom
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:4452: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, moskee, gebruik deel van pand, strijd met bpl
* Rechtbank Noord-Nederland 23 juni 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:2671: Awb, TwG, BW; mijnbouwschade, andere (samenhangende) autonome oorzaken voor schades, geen invloed van trillingen
* Rechtbank Oost-Brabant 23 juni 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3047: Awb, Gmw, Wabo; handhaving, afsluiting parkeerterrein, openbaarheid, APV, motivering
* Rechtbank Noord-Holland 22 juni 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:5978: Awb; vovo, handhaving, bouwstop/dwangsom, afwijking omgevingsvergunning
* Rechtbank Noord-Holland 22 juni 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:6037:Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, vervangen platte brug, openbaar (vaar)water, motivering
* Rechtbank Oost-Brabant 22 juni 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3012: Awb, Wnb; monitoringsvoorschriften ontheffing, verduurzaming woningcomplex, verstoring dwergvleermuis, maatwerkvoorziening, motivering
* Rechtbank Overijssel 20 juni 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2289: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning milieu, afvalverwerking, actualisatie, voorschriften ZZS, onvoldoende duidelijk/rechtsonzekerheid, LAP, geur
* Rechtbank Den Haag 20 juni 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:9091: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, dakterras, strijd met bpl, geen vergunning van rechtswege
* Rechtbank Limburg 20 juni 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:3633: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, café naar restaurant, parkeerfonds/extra parkeerplaatsen, Bouwbesluit
* Rechtbank Midden-Nederland 16 juni 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2878: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik, veranderen horecacategorie, hinder/woon- en leefklimaat, motivering, schadevergoeding, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
* Rechtbank Midden-Nederland 13 juni 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2876: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, invordering, staken gebruik bedrijfspanden als jeugdhonk, procedure/ontvankelijkheid
* Rechtbank Noord-Holland 26 mei 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:6022: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, ondergrondse parkeergarage met uitrit, funderingsonderzoeken, negatieve effecten op fundaties van andere gebouwen
* Rechtbank Midden-Nederland 12 mei 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2760: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, veranda aan woning, strijd met bpl, niet vergunningsvrij, geen vergunning van rechtswege
* Rechtbank Amsterdam 7 april 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:2525: Awb, Wabo; niet in behandeling nemen aanvraag, dakkapel, vergunningvrij, welstandsnota
* Rechtbank Amsterdam 24 maart 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:2664: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, aanpassingen pand, Wet Bibob, strafbaar feit, evenredigheid
* Rechtbank Midden-Nederland 22 maart 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2795: Awb; handhaving, parkeren, APV, begrip groenstrook/berm

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen

* ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2590: Conclusie Staatsraad AG, TwG, vergoeding schade woning, terugvordering door IMG
De staatsraad advocaat-generaal komt in zijn conclusie tot de volgende antwoorden:

 1. Het IMG mag de vergoeding intrekken als deze ten onrechte is toegekend en de verkoper dat behoorde te weten.
 2. De aanvrager moet recht op de vergoeding hebben op het tijdstip waarop het IMG op de aanvraag beslist.
 3. De betekenis van het beding in de koopakte en de leveringsakte kan per geval verschillen. Voor de koopakte is gebruikgemaakt van de zogeheten NVM-koopakte, die zeer veel wordt gebruikt. Het beding in die akte laat alle bestaande aanspraken op vergoeding van schade aan de woning overgaan op de koper. Dat is echter niet altijd de bedoeling van de verkoper en koper, terwijl hun bedoeling beslissend is. Het beding is dus in sommige gevallen te ruim geformuleerd. Onderzocht moet worden wat in dit geval de bedoeling van de verkoper en de kopers is geweest.
 4. Het IMG moet de vergoeding aan de verkoper betalen als de koper geen mededeling aan het IMG heeft gedaan van het feit dat het recht op de vergoeding aan hem is overgegaan. De wet eist namelijk dat daarvan mededeling wordt gedaan aan degene die moet betalen. Het IMG mag de koper wijzen op de noodzaak om die mededeling te doen. Het IMG zal behoorlijk moeten onderzoeken of een overgang van het recht op de vergoeding tussen de verkoper en koper is afgesproken. Het kan niet alleen afgaan op het feit dat gebruik is gemaakt van de NVM-koopakte waarin dat beding staat of van een leveringsakte met een vergelijkbaar beding.

  * ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2578: Awb, Wro; bpl, woningen, bedrijf, akoestisch onderzoek, rekenmodel, ruimtelijk aanvaardbaar buiten- en binnenklimaat, VNG-brochure, voorwaardelijke verplichting
  17.5. Voorop staat dat de VNG-brochure geen normen voor buitenruimten bevat. De raad heeft – ook gelet op de zienswijzennota en het verweerschrift – voor de beoordeling of sprake is van goede ruimtelijke ordening ook ten aanzien van het buitenklimaat aansluiting gezocht bij het toetsingskader voor geluid in paragraaf B5.3 van de VNG-brochure. Zoals hiervoor is gebleken, worden de grenswaarden van stap 3 van de VNG-brochure overschreden. Dat betekent dat het bevoegd gezag grondig dient te onderzoeken, onderbouwen en motiveren waarom hij tot inpassing is overgegaan (stap 4 van de VNG-brochure). De Afdeling stelt vast dat in dit geval de in de VNG-brochure bedoelde grondige motivering ontbreekt voor de tuinen van de woningen 1 tot en met 3 in woonblok C.

De omstandigheid dat in het verweerschrift wordt gewezen op het belang dat is gediend met het bouwen van woningen en de te treffen maatregelen, maakt dit niet anders. De te treffen maatregelen zien bovendien op het binnenklimaat van de voorziene woningen, zodat deze maatregelen niet waarborgen dat het buitenklimaat van deze woningen ruimtelijke aanvaardbaar zal zijn. De stelling van de raad dat het niet voldoen aan de grenswaarden van stap 3 van de VNG-brochure niet ongebruikelijk is in een binnenstedelijke situatie, maakt het voorgaande ook niet anders gelet op wat hiervoor over stap 4 van de VNG-brochure uiteen is gezet.

Gelet op het voorgaande is de Afdeling van oordeel dat de raad, uitgaande van zijn keus om de VNG-brochure op de buitenruimten toe te passen, onvoldoende heeft gemotiveerd waarom in de tuinen bij de voorziene woningen 1 tot en met 3 in woonblok C sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat vanwege het aspect geluid. Het besluit moet worden vernietigd, voor zover het betreft de voorziene woningen 1 tot en met 3 in woonblok C.

* ABRvS 5 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2586: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken bpl, motorcrossterrein, permanent circuit, ontbreken m.e.r.-beoordeling (Rb Oost-Brabant 20/779 en 20/862)
9.1.    Naar het oordeel van de Afdeling is de rechtbank terecht tot het oordeel gekomen dat hier sprake is van een racebaan en ook dat deze permanent is. Het perceel met het circuit is ongeveer 2,45 ha groot. Het motorcrosscircuit met omliggende gronden voor ondersteunende functies zoals parkeren, is ongeveer 15 ha groot. De racebaan heeft een lengte van 1200 m. Als gevolg van de vergunning is het gebruik van de gronden voor een motorcrossterrein gedurende een periode van maximaal 10 jaar toegestaan. Daarbij wordt ten aanzien van de gebruiksintensiteit uitgegaan van motorcrossactiviteiten gedurende 7 uren en 59 minuten per week en twee wedstrijdweekenden per jaar. Gelet op de omvang en de aard van het circuit en de omvang en de aard van de daarop voorziene motorcrossactiviteiten moet dit als een racebaan worden gekwalificeerd. De tijdelijkheid van de vergunning en de omkeerbaarheid van de situatie doen niet af aan het feit dat gedurende 10 jaar dit gebruik als racebaan is toegestaan. Er is dan ook sprake van een permanente racebaan.

De verwijzing van Stichting Circuit Scheiweg naar de guidance leidt niet tot een ander oordeel. Dat document geeft geen duidelijke begrenzing aan bij welke omvang of ligging een activiteit als een permanente racebaan in deze categorie moet worden begrepen. In die guidance wordt namelijk alleen benoemd dat in één van de lidstaten een milieueffectbeoordeling als bedoeld in de mer-richtlijn verplicht is gesteld in het geval de racebaan een lengte heeft van 2 km of meer, en dat in die lidstaat een screening plaatsvindt als de racebaan in een beschermd gebied ligt. Anders dan Stichting Circuit Scheiweg betoogt, volgt uit die guidance dus niet dat alleen ingeval van een baanlengte van 2 km of meer of bij ligging in de nabijheid van een beschermd gebied sprake is van een permanente racebaan. Omdat over de uitleg van de hier vergunde activiteit naar het oordeel van de Afdeling in dit geval geen twijfel bestaat, ziet de Afdeling alleen al daarom geen reden om aan te sluiten bij de jurisprudentie over het begrip “stedelijk ontwikkelingsproject”.

9.2.    Naar het oordeel van de Afdeling heeft de rechtbank voor de bepaling of sprake is van een activiteit als is bedoeld in kolom 1 van categorie 43 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit mer, terecht betekenis toegekend aan de bestaande situatie. Als referentiesituatie moet de feitelijk bestaande situatie worden genomen, die ook juridisch planologisch legaal moet zijn. Vergelijk onder meer de uitspraak van 15 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1702. Een andere lezing van artikel 5, zesde lid van bijlage II van het Bor zou, zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, kunnen betekenen dat planologisch illegaal handelen dat met de tijdelijke omgevingsvergunning wordt gelegaliseerd, aan de mer-beoordelingsplicht wordt onttrokken. En dat zou de uitzondering van artikel 5, zesde lid, van bijlage II van het Bor inhoudsloos maken. In dit geval rust op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan op de percelen de bestemming “Agrarisch”. Het motorcrosscircuit en het gebruik daarvan zijn in strijd met dit bestemmingsplan. De gevraagde omgevingsvergunning is het eerste besluit dat zowel de inrichting van het perceel als een motorcrossterrein als het gebruik ervan planologisch toestaat. Oftewel, deze vergunning maakt de aanleg van een permanente racebaan voor gemotoriseerde voertuigen mogelijk als is bedoeld in kolom 1 van de genoemde categorie 43.

9.3.    Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van de Afdeling sprake  van een activiteit als bedoeld in kolom 1 van categorie 43 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit mer. De rechtbank is terecht tot dezelfde conclusie gekomen.

* Rechtbank Oost-Brabant 30 juni 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3164: Awb, Wabo; tijdelijke omgevingsvergunning voor afwijken bpl, hondenuitlaatterrein, NNB, Barro/IOV, instructieregels, bestaand feitelijk illegaal gebruik, belangenafweging, motivering, voorlopige voorziening
5.3.    Naast de IOV bevat ook het Barro in artikel 2.10.4 instructieregels met betrekking tot het Natuurnetwerk Nederland (waarvan het NNB onderdeel is). Deze instructieregels uit het Barro moeten in dit geval door Provinciale Staten in acht worden genomen bij het vaststellen van de provinciale verordening. Dat is de IOV. In hoofdstuk 3 van de IOV is met artikel 3.15 en volgende gevolg gegeven aan de instructieregels uit artikel 2.10.4 van het Barro. Door eiseres is niet onderbouwd dat dit op onjuiste wijze is gebeurd. Voor zover eiseres stelt dat de omgevingsvergunning in strijd is met de regels uit het Barro, volgt de rechtbank dit standpunt niet. Daarom zal de rechtbank in deze uitspraak het bestreden besluit niet beoordelen aan de hand van de regels uit het Barro.
………………………………………………………..
7.3.     Aan het bestreden besluit heeft het college de motivering ten grondslag gelegd dat op de locatie al jarenlang, al dan niet illegaal, een hondenuitlaatterrein aanwezig is en dat daarom met het thans vergunde hondenuitlaatterrein feitelijk geen sprake is van (extra) verstoring van NNB. Uit artikel 3.15 van de IOV volgt echter dat enkel bestaand planologisch toegestaan gebruik wordt gerespecteerd, en alleen zolang het NNB nog niet is gerealiseerd. Het NNB is gerealiseerd. Er is geen sprake van bestaand planologisch toegestaan gebruik van de locatie als hondenuitlaatterrein, want het hondenuitlaatterrein is in strijd met het bestemmingsplan. Daarvoor is nu juist een omgevingsvergunning aangevraagd en verleend. Het college wijkt hier dus af van artikel 3.15 van de IOV.

7.4.    De omstandigheid dat feitelijk reeds jaren sprake is van een hondenuitlaatterrein op de locatie wil nog niet zeggen dat de activiteit strekt tot behoud van ecologische waarden en kenmerken. Het college heeft hier geen onderzoek naar gedaan. De rechtbank acht het niet op voorhand onaannemelijk dat dit gebruik leidt tot een (verdere) aantasting van NNB. Dat het kennelijk de bedoeling is geweest van het college om verstoring van het totale NNB te voorkomen, door concentratie van het vergunde gebruik op één locatie, maakt evenmin dat de activiteit strekt tot behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken. Het college heeft namelijk niet aangetoond dat een dergelijke werkwijze leidt tot een verbetering van de kwaliteit of kwantiteit van het NNB als geheel. Bovendien is gebruik van het NNB door derden niet uitgesloten. Het college heeft in haar belangenafweging ten onrechte aangenomen dat het afwijkende gebruik niet in strijd is met de in artikel 3.15 van de IOV gestelde regels. Dat heeft tot gevolg dat de belangenafweging in zoverre onvoldoende is onderbouwd. In zoverre slaagt deze beroepsgrond.

* Rechtbank Gelderland 28 juni 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:3605: Awb; handhaving, airco-unit, bouwwerk, geen omgevingsvergunning nodig, minder dan 0,5 meter uit gevel, Bor, bevoegdheid, beoordeling geluid, Bouwbesluit/APV, motivering
5.1.      Op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat bestaat uit het bouwen van een bouwwerk. Het begrip bouwwerk is in de Wabo niet omschreven. De Wabo beoogt, gelet op de geschiedenis van totstandkoming (Kamerstukken II 2006/07, 30 844, nr. 3, blz. 91 en 92), bij het begrip “bouwwerk” aan te sluiten zoals dat onder de Woningwet werd aangeduid. Zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) eerder heeft overwogen1, kan voor de uitleg van het begrip bouwwerk ook bij toepassing van de Wabo aansluiting worden gezocht bij de modelbouwverordening die een bruikbare omschrijving van het begrip bouwwerk omvat. Deze luidt: “elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren”. Dit betekent dat de airco-unit als bouwwerk moet worden aangemerkt.

5.2.     Het kan echter zo zijn dat geen omgevingsvergunning nodig is. Dit kan als wordt voldaan aan de voorwaarden die in bijlage II bij het Bor staan. Daar zijn categorieën gevallen opgenomen waarin voor bouwactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist. Er is bijvoorbeeld geen omgevingsvergunning nodig voor een verandering van een bouwwerk als geen sprake is van een uitbreiding van een bouwwerk. Daarnaast staat in het Bor dat uitstekende delen van ondergeschikte aard tot maximaal 0,5 m buiten beschouwing blijven. Dit betekent dat als iets aan een bouwwerk toegevoegd wordt dat kleiner is dan 0,5 meter en van ondergeschikte aard is, geen sprake is van een uitbreiding van een bouwwerk. Naar het oordeel van de rechtbank is een airco-unit een uitstekend deel van ondergeschikte aard als aan deze maatvoering wordt voldaan.

De toezichthouder heeft op 16 september 2021 geconstateerd dat de airco-unit gemeten van de gevel tot aan de buitenwerkse wandbeugel 47,5 centimeter bedraagt. Eiser heeft dit tijdens de zitting niet betwist. Dit betekent dat nu de airco-unit kleiner is dan 0,5 meter bij de toepassing van het Bor deze uitbreiding buiten beschouwing blijft en dat daarom geen omgevingsvergunning nodig is.

Dat de vergunningcheck op de website van het omgevingsloket wel aangeeft dat een omgevingsvergunning nodig zou zijn maakt dat niet anders. De vergunningcheck is slechts een hulpmiddel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Dit betekent dat de airco-unit zonder omgevingsvergunning geplaatst kon worden en er dus geen sprake is van een overtreding. De beroepsgrond slaagt niet.
………………………………………………………………………
6.3    Artikel 4:6, eerste lid, van de APV, zoals dat artikel luidde ten tijde van belang, bepaalt dat het verboden is buiten een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

In de APV heeft het college daar geen geluidsnormen aan verbonden.

Het college heeft aangegeven voor de uitleg van het in artikel 4:6 van de APV opgenomen begrip geluidhinder te kijken naar de geluidsnormen die zijn opgenomen in tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Die normen zijn strikt genomen niet van toepassing op geluid dat een airco-unit van een woning maakt, maar voor de uitleg van het begrip geluidhinder in artikel 4:6 van de APV kan in redelijkheid aangesloten worden bij die normen. In deze tabel staat aangegeven wat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) op de gevel van gevoelige gebouwen mag bedragen voor de periodes:

 • 07:00 – 19:00 uur maximaal 50 dB(A);
 • 19:00 – 23:00 uur maximaal 45 dB(A);
 • 23:00 – 07:00 uur maximaal 40 dB(A).

6.4.     Tijdens de zitting heeft de toezichthouder verklaard dat hij bij een controle heeft geconstateerd dat de airco-unit geen overlastgevende hinder veroorzaakt maar dat dit niet is vastgelegd in een rapport en deze constatering niet is onderbouwd met een geluidsmeting.

6.5.    De rechtbank oordeelt dat het college ten onrechte de beoordeling van het geluidsniveau niet heeft onderbouwd met een geluidsmeting. Dat had in dit geval duidelijkheid gegeven. Het college heeft de motivering van het besluit ten onrechte gebaseerd op subjectieve waarnemingen. Dat een geluidsmeting duur is, is daarvoor niet van belang. Er is niet objectief vastgesteld of sprake is van geluidhinder. Dat betekent dat niet is vastgesteld of er sprake is van een overtreding of niet. Daarom is sprake van een motiveringsgebrek. De beroepsgrond slaagt.

* Rechtbank Noord-Holland 22 juni 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:6037:Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, vervangen platte brug, openbaar (vaar)water, motivering
8.3.1    Naar het oordeel van de rechtbank is de sloot geen openbaar (vaar)water. Zoals de Hoge Raad heeft overwogen in het door eiser genoemde arrest is voor de beantwoording van de vraag of een water openbaar is het feitelijke gebruik van het water bepalend. Indien daaruit blijkt dat eenieder van het water gebruik kan maken, is het water openbaar. Openbare wateren die met enige duurzaamheid en frequentie voor het economisch vervoer van goederen en personen worden gebruikt, zijn openbare vaarwateren.

8.3.2    In dit geval is niet in geschil dat de sloot door niemand anders wordt gebruikt dan door eiser zelf. Op de door eiser overlegde foto’s is te zien dat de sloot voorafgaand aan de uitbaggering en verbreding daarvan door eiser ook niet doorvaarbaar was vanwege de geringe breedte en diepte van de sloot en de begroeiing daarin. De met foto’s onderbouwde stelling van eiser dat de sloot ook na uitbaggering en verbreding feitelijk niet bevaarbaar is geweest, heeft verweerder niet gemotiveerd weersproken. Onder deze omstandigheden moet worden vastgesteld dat geen sprake is (geweest) van feitelijk gebruik van de sloot door anderen dan eiser en daarmee ook geen sprake van openbaar (vaar)water. De brug belemmert ook geen omwonenden om het openbare vaarwater te bereiken. De verwijzing van verweerder naar rechtspraak van de Afdeling leidt de rechtbank niet tot een ander oordeel. Deze rechtspraak ziet op de vraag of een aan een perceel grenzend water moet worden beschouwd als openbaar vaarwater en daarmee als openbaar toegankelijk gebied als bedoeld in artikel 1 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. Die vraag ligt hier echter niet voor.

8.4    Gelet op het voorgaande oordeelt de rechtbank dat verweerder het door hem zwaarwegend geachte belang van behoud van de doorvaarbaarheid van de sloot niet aan de weigering van de omgevingsvergunning ten grondslag mocht leggen. Het besluit berust daarmee niet op een deugdelijke motivering.

# = betrokkenheid STAB

= (nog) niet gepubliceerd

Samenvattingen van jurisprudentie op STAB-site

Op de website van STAB wordt recente jurisprudentie ook samengevat.
De volgende uitspraken zijn deze week nieuw geplaatst:

Rb Oost-Brabant 16 juni 2023 omgevingsvergunning milieu, artikel 3, vierde lid van de Wgv (50%-regeling) moet buiten toepassing worden gelaten wegens strijd met artikel 5, eerste lid, van de SMB-richtlijn
ABRvS 21 juni 2023 omgevingsvergunning milieu, actualiseringsplicht is, gelet op het tijdverloop en de sinds de vergunningverlening beschikbaar gekomen nieuwe inzichten over het rendement van luchtwassystemen, aan de orde