Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* ABRvS 9 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3053: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, minicamping, 17 zorg-recreatiewoningen, behandelkamers, terinzagelegging, passeren gebrek, ladder voor duurzame verstedelijking, natuur, landschaps- en cultuurhistorische waarden, verkeersveiligheid, verordening ruimte (Rb Zeeland-West-Brabant 18/1244 en 18/1621)
# ABRvS 9 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3073: Awb, Wro; bpl, woning en kinderdagcentrum verstandelijk/lichamelijk beperkte kinderen, geluid, aard en beleving geluidhinder, VNG-brochure, bronspectrum, bronhoogte, nieuw geluidrapport, verwijzing naar omgevingsvergunning, waardedaling woning, verenigbaarheid bestemmingen
* ABRvS 9 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3065: Awb, Wabo; aanpassen schietrange voor militaire luchtvaartuigen, wijziging geluidsbelasting (Rb Noord-Holland 20/6548)
* ABRvS 9 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3071: Awb, Wabo; handhaving, last onder bestuursdwang, kostenverhaalsbeschikking, strijd met omgevingsvergunning brandveilig gebruik, brandveiligheidseisen, huisvesting arbeidsmigranten in plaats van asielzoekers, logiesfunctie, groepsaccommodatie, Bouwbesluit 2012, vertrouwensbeginsel (Rb Rotterdam 19/3165, 19/1341, 19/3166, 19/3168 en 19/3170)
* ABRvS 9 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3054: Awb; ontheffing, provinciale milieuverordening, stiltegebied, opslepen zweefvliegtuigen, nut en noodzaak, geluidsrapport (Rb Noord-Holland 20/2783 en 20/2574)
* ABRvS 9 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3068: Awb; toewijzing kosteloze broeikasgasemissierechten, korting, elektriciteitsopwekker, ETS-richtlijn
* ABRvS 9 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3072: Awb, Wabo; verzoek handhaving, kinderdagcentrum verstandelijk/lichamelijk beperkte kinderen, strijd met bpl, uitleg planregel, maatschappelijke doeleinden, overtreding,  geluidsoverlast (Rb Overijssel 20/2481)
* ABRvS 9 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3075: Awb, Wabo; omgevingsvergunning beperkte milieutoets, bouwen en afwijken bpl, maatwerkvoorschriften, geitenstal en opfokstal, geurhinder, MER, belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, ontbreken concrete gegevens over te verwachten emissies (Rb Limburg 20/1670)
* ABRvS 9 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3064: Awb, Wro; planschade, planologisch nadeel, planvergelijking, bestaande geluidhinder (Rb Den Haag 20/82)
* ABRvS 9 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3057: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, bedrijfswoning, strijd met bpl, vereiste verklaring van geen bedenkingen, verkeers- en vliegtuiglawaai (Rb Noord-Holland 21/394)
*ABRvS 9 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3066 : Awb, Wabo; omgevingsvergunning, wijzigen dak- en gevelafwerking, gebruik als ijssalon, impliciete vrijstelling, constructieberekeningen, relativiteit,  (Rb Noord-Holland 21/2255 en 21/2551)
* ABRvS 9 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3060: Awb, Wro; bpl, nieuwe woning, ligging in Natura 2000-gebied, afwijkingsbevoegdheid, parkeeroverlast, voorwaardelijke verplichtingen, gebiedsbescherming, passende beoordeling, geen één-op-één-inpassing, soortenbescherming
* ABRvS 9 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3069: Awb, Mijnbouwwet; vaststellingsbesluit operationele gaswinning, wijziging graaddagenformule, gasjaar 2021-2022, geen verband met gasopslag Grijpskerk
* College van Beroep voor het bedrijfsleven 8 augustus 2023, ECLI:NL:CBB:2023:411: Awb; teeltverbod, Regeling Plantgezondheid, onkruid knolcyperus, identiteit melder
* ABRvS 4 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2986: Awb, Wro; vovo, woning, ruimte‑voor‑ruimteregeling, omgevingsverordening
* Rechtbank Midden-Nederland 4 augustus 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:4082: Awb, Wnb; ontheffing, verwijzing naar rechter-commissaris voor vooronderzoek, verstoren diverse diersoorten, woonwijk op voormalige vliegbasis, werkprotocol, omvang besluit, positieve weigering veldleeuwerik en vleermuissoorten, mitigerende maatregelen, groot openbaar belang, koopwoningen in (zeer) hoog marktsegment, hazelworm, eekhoorn, kommavlinder
* Rechtbank Gelderland 4 augustus 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4480: Awb, Wabo; verzoek intrekken omgevingsvergunning, windturbinepark, Nevele-arrest
* Rechtbank Gelderland 4 augustus 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4471 en * ECLI:NL:RBGEL:2023:4416:  Awb; vergoeding faunaschade door ganzen beleidsregels, beperking landbouwkundig gebruik, onredelijk beleid, redelijke termijn
* ABRvS 3 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2932: Awb, Wro; vovo, foodgerelateerde bedrijven en horeca op terrein van voormalige dakpannenfabriek, belangenafweging
* ABRvS 3 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2994: Awb, Wro; vovo, wijziging landbouwgrond in landgoederen met grondgebonden woningen, herhaald verzoek, geen nieuwe feiten of omstandigheden
* ABRvS 3 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2984: Awb, Wro; vovo, verzoek om opheffing schorsing, bpl, 19 woningen, omgevingsverordening, aantasting kernkwaliteit landschap, archeologie, relativiteit, quickscan, parkeren
* Rechtbank Noord-Nederland 3 augustus 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3224: Awb; vovo, evenementenvergunning, toestemming festiviteit, festival op camping, belanghebbende, geluid, festiviteitenregeling apv, melding, besluit, voorschriften onbevoegd, strijd met bpl, natuurbescherming
* Rechtbank Noord-Nederland 3 augustus 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3225: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning, wijziging rotonde naar verkeerslichten, spoedeisend belang
* Rechtbank Oost-Brabant 3 augustus 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3908: Awb, Wabo; vovo, afwijzing verzoek handhaving, evenement, strijd met beheersverordening, aanvraag omgevingsvergunning
* ABRvS 2 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2925: Awb, Wro; vovo, bpl, uitbreiding wijndomein, stiltegebied, verkeer en parkeren
* Rechtbank Amsterdam 2 augustus 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:4974: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, invordering, strijd met bpl, detailhandel, wijziging bedrijfsvoering in bezwaarfase
* Rechtbank Noord-Nederland 2 augustus 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3177: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, kiosk op midgetgolfbaan, voorschrift, warme snacks, ruimtelijke relevantie, volksgezondheid, tussenuitspraak
* Rechtbank Noord-Nederland 2 augustus 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3211: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, schuur, beoogd gebruik, hobbymatig agrarisch gebruik, hoogte es
* Rechtbank Rotterdam 1 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:6662: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, uitbreiding vuurwerkopslag, goede ruimtelijke ordening
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 1 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5425: Awb;  handhaving, permanente bewoning camping, verzoek eigenaar om ook bij individuele bewoners te handhaven, beleidsregels
# ! Rechtbank Rotterdam 31 juli 2023, ROT 21/655: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl, fitnessruimte op vijfde verdieping in bedrijfsverzamelgebouw, woning op derde verdieping, contactgeluid, Activiteitenbesluit, onzorgvuldig gebruik
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5375: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl en evenementenvergunning, beleidsregels evenementen, geluid, geluidsmetingen, Nota Limburg
* Rechtbank Gelderland 28 juli 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4389: Awb, Wabo; verzoek handhaving, Wet verduidelijking voorschriften woonschepen, overgangsrecht, strijd met bpl, overtreding, evenredigheid
* Rechtbank Den Haag 28 juli 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:11216: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning milieu, revisievergunning, afvalverwerkingsbedrijf, vergunningvoorschriften, BBT, BREF afvalbehandeling, LAP3, sectorplan, minimumstandaard, registratie ZZS
# ! Rechtbank Noord-Nederland 27 juli 2023, LEE 21/2285 en 21/2420: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, bouwen en afwijken bpl, geur, Activiteitenbesluit, overgangsrecht, MER-beoordeling, BBT, Handreiking co-vergisting, geluid, afvalstof
# ! Rechtbank Noord-Holland 26 juli 2023, HAA 20/5297 en HAA 20/5322: Awb, Wabo; omgevingsvergunning bouwen en afwijken bpl, geluidsschermen, intensiveren gebruik, op- en overslag bouwmateriaal, geluid, akoestisch onderzoek, tegenrapport, geluidsnormen Activiteitenbesluit, voorschriften, zelf in de zaak voorzien
* Rechtbank Noord-Holland 26 juli 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:7447: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning kappen, onduidelijke toezegging
* Rechtbank Midden-Nederland 25 juli 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:3719: Awb, Wabo; handhaving, last onder dwangsom, verlening begunstigingstermijn, afzien van invordering, herstel werfkelder en scheidingsmuur, betwist dat overtreding is beëindigd
* Rechtbank Midden-Nederland 20 juli 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:3710: Awb; verzoek schade, niet tijdig beslissen, omgevingsvergunning
* Rechtbank Overijssel 18 juli 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2797: Awb, Meststoffenwet; boete, overschrijding gebruiksnorm, cautie, tot veehouderij behorende landbouwgrond, mestvoorraad, matiging, redelijke termijn

# = betrokkenheid STAB

!  = (nog) niet gepubliceerd

* ABRvS 9 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3054: Awb; ontheffing, provinciale milieuverordening, stiltegebied, opslepen zweefvliegtuigen, nut en noodzaak, geluidsrapport (Rb Noord-Holland 20/2783 en 20/2574) 
4.2. De rechtbank heeft haar conclusie dat het college de ontheffing niet had mogen verlenen, uitsluitend gebaseerd op haar oordeel dat er geen (strikte) noodzaak bestaat voor de aangevraagde activiteit. Gelet op de hiervoor gegeven uitleg van artikel 4.3.3, eerste lid, van de verordening is dat niet juist, omdat het criterium “nut en noodzaak” geen verplichte weigeringsgrond is.

4.3. De rechtbank heeft ten onrechte geoordeeld dat er geen noodzaak bestaat. Het college heeft nut en noodzaak besproken in zijn motivering van het besluit. In die motivering staat dat de leden van de zweefvliegvereniging voor het behalen en behouden van een brevet moeten kunnen oefenen met sleepstarts. In de motivering staat ook dat er geen ander vliegveld binnen de regio is waar deze startmethode kan worden gebruikt. Op het door [partij A] en [partij B] en anderen genoemde vliegveld in Middenmeer kan dat volgens het college ook niet. Op de zitting hebben het college en Zweefvliegcentrum Noordkop toegelicht dat een brevet voor sleepstarts nodig is om te kunnen deelnemen aan zweefvliegwedstrijden en om te mogen vliegen vanaf vliegvelden met een relatief korte startbaan, waar een lier niet kan worden gebruikt. Anders dan de rechtbank heeft overwogen gaat het daarbij volgens het college en Zweefvliegcentrum Noordkop niet alleen om vliegvelden in het buitenland, maar ook in Nederland.

Gelet op de gegeven motivering en toelichting daarbij acht de Afdeling aannemelijk dat het voor het behalen en behouden van het brevet en voor het kunnen deelnemen aan bepaalde wedstrijden in Nederland noodzakelijk is om sleepstarts te kunnen oefenen. Ook is aannemelijk dat er in de regio geen ander vliegveld is waar de leden van Zweefvliegcentrum Noordkop dat kunnen oefenen. Gelet hierop heeft het college voldoende gemotiveerd waarom er in ieder geval in zekere mate nut en noodzaak bestaat bij de aangevraagde activiteit. Dat [partij A] en [partij B] en anderen nut en noodzaak niet als groot inschatten, maakt niet dat de beoordeling van dit aspect door het college onjuist is.

* ABRvS 9 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3075: Awb, Wabo; omgevingsvergunning beperkte milieutoets, bouwen en afwijken bpl, maatwerkvoorschriften, geitenstal en opfokstal, geurhinder, MER, belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, ontbreken concrete gegevens over te verwachten emissies (Rb Limburg 20/1670)
6.2 De Afdeling is van oordeel dat het college zich op onjuiste gronden op het standpunt heeft gesteld dat de aangevraagde uitbreiding van de geitenhouderij geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Het college heeft dat standpunt volledig gebaseerd op het voor de inrichting geldende maatwerkvoorschrift 2 waarin is bepaald dat bij een uitbreiding van het aantal dieren de emissies van ammoniak, geur en fijnstof niet mogen toenemen ten opzichte van de bestaande situatie. Het college is er daarbij van uitgegaan dat de inrichting aan dat maatwerkvoorschrift zal voldoen omdat zij daaraan moet voldoen. Uit de aanvraag om verlening van de OBM blijkt echter niet op welke wijze zal worden bewerkstelligd dat de emissies niet toenemen bij de aangevraagde toename van het aantal dieren, terwijl bij een toename van het aantal dieren in beginsel ook de emissies zullen toenemen. In de aanvraag staat daarover dat niet bekend is welke maatregelen er kunnen worden getroffen omdat er nog geen geschikte huisvestingssystemen beschikbaar zijn die én de emissies voldoende reduceren én een diervriendelijke huisvesting garanderen. De vermelding van het te realiseren stalsysteem is daarom in de aanvraag open gelaten, in de verwachting dat op enig moment na de verlening van de OBM een stalsysteem beschikbaar komt waarmee de gewenste emissiereductie gerealiseerd kan worden. (…)

Het college heeft bij de beoordeling of de aangevraagde activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, enkel gekeken naar de gevolgen die mogen optreden op grond van het geldende maatwerkvoorschrift, zonder te beschikken over concrete gegevens over de te verwachte emissies. Het college kon de daadwerkelijke gevolgen voor het milieu ook niet inhoudelijk beoordelen omdat onbekend is op welke wijze de geiten gehouden zullen worden. Van het nog te ontwikkelen nieuwe stalsysteem kan nog niet worden beoordeeld of dit de gewenste en benodigde reductie zal opleveren. Voor het kunnen nemen van een beslissing omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben, een milieueffectrapport moet worden gemaakt, is nodig dat een concreet en reëel inzicht wordt verschaft over de daadwerkelijk te verwachten emissies. Omdat deze informatie nog niet beschikbaar is, heeft het college die beoordeling in dit geval niet kunnen maken en niet gemaakt. Als het bevoegde gezag was het college hiertoe op grond van artikel 7.17, eerste lid, van de Wet milieubeheer wel gehouden. Daar komt bij dat niet is uitgesloten dat de activiteit nog meer en andere nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Het college heeft zich dan ook niet op goede gronden op het standpunt gesteld dat de aangevraagde activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben en dat daarom geen MER hoeft te worden gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat het college de OBM, gelet op het toetsingskader in artikel 5.13b, eerste lid, van het Bor, ten onrechte heeft verleend. De rechtbank heeft dit ten onrechte niet onderkend.

* ABRvS 9 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3057: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, bedrijfswoning, strijd met bpl, vereiste verklaring van geen bedenkingen, verkeers- en vliegtuiglawaai (Rb Noord-Holland 21/394)
7.1 De raad heeft zich op het standpunt gesteld dat als gevolg van het verkeers- en vliegtuiglawaai ter plaatse van de voorziene woning het wettelijk toelaatbare maximum ruim wordt overschreden. De door [appellant] voorgestelde maatregelen tot het terugbrengen van de maximale geluidsbelasting op de woning worden niet aanvaardbaar geacht. De raad heeft toegelicht bij nieuwe ontwikkelingen te streven naar het respecteren van de wettelijke voorkeursgrenswaarden. Indien hier niet aan kan worden voldaan, acht de raad het wenselijk om maximaal één dove gevel per woning toe te staan. Daarmee blijft natuurlijke ventilatie via de andere gevels mogelijk zonder dat de geluidsbelasting op die gevels te hoog wordt.

7.2.    De Afdeling overweegt dat de raad de feiten en omstandigheden van dit geval onvoldoende heeft betrokken in de belangenafweging die aan het besluit tot weigering van de verklaring van geen bedenkingen ten grondslag ligt. Weliswaar geldt in het gemeentelijke beleid het uitgangspunt bij nieuwe woningbouwontwikkelingen dat maximaal één dove gevel per woning wenselijk is, maar dit ontslaat de raad niet van de verplichting om per geval af te wegen of van dit uitgangspunt kan worden afgeweken. Zo heeft de raad voor de woningen aan de Kruisweg 1501 te Cruquius, waar ook sprake is van drie dove gevels, aanleiding gezien voor afwijking van dit uitgangspunt door bij besluit van 23 december 2021 een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Het college heeft vervolgens voor dat bouwplan bij besluit van 1 februari 2022 een omgevingsvergunning verleend. De raad had in dit geval rekening moeten houden met de omstandigheid dat het gaat om de aanvraag voor maar één solitaire bedrijfswoning. Daarnaast had bij de belangenafweging moeten worden betrokken dat [appellant] in de ruimtelijke onderbouwing bij de aanvraag heeft vermeld dat met het bouwplan wordt voorgenomen op het perceel een agrarische paardenhouderij met een bedrijfswoning te exploiteren, maar ook dat een bedrijfswoning voor de exploitatie van de paardenhouderij noodzakelijk is. Bovendien heeft [appellant] ter zitting naar voren gebracht dat langs de Rijksweg A9, ter hoogte van zijn perceel, geluidsschermen zullen worden geplaatst. Het college heeft dat niet betwist.

* ABRvS 9 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3060: Awb, Wro; bpl, nieuwe woning, ligging in Natura 2000-gebied, afwijkingsbevoegdheid, parkeeroverlast, voorwaardelijke verplichtingen, gebiedsbescherming, passende beoordeling, geen één-op-één-inpassing, soortenbescherming
5.2  Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 16 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2618, onder 14.3, kan de raad bij algemene afwijkingsbevoegdheden die geen betrekking hebben op een specifieke locatie en waarbij voorwaarden zijn gesteld die verzekeren dat de toepassing daarvan niet in strijd komt met een goede ruimtelijke ordening, in beginsel volstaan met een afweging of deze in het algemeen op een ruimtelijk aanvaardbare wijze kunnen worden toegepast. Dat ligt anders indien een concrete aanleiding bestaat om af te wegen of dergelijke afwijkingsbevoegdheden op een specifieke locatie op een ruimtelijk aanvaardbare wijze kunnen worden toegepast dan wel in het geval van wettelijke verplichtingen.

5.3.    [appellant A] heeft erop gewezen dat de afwijkingsbevoegdheden van artikel 5.6.1 van de planregels onder meer het gebruik van het hoofdgebouw of de bijgebouwen voor bed & breakfast, het gebruik van het hoofdgebouw als twee- en drie-generatiewoning en de bouw van een extra woning mogelijk maken met mogelijke nadelige gevolgen voor het Natura 2000-gebied Veluwe. De raad heeft op dit punt geen nadere locatiespecifieke beoordeling gemaakt. Gelet op de ligging deels in het Natura 2000-gebied had de raad moeten afwegen of de afwijkingsbevoegdheden op ruimtelijk aanvaardbare wijze kunnen worden toegepast.
Wat de raad hierover in het verweerschrift stelt, is te algemeen om als een zodanige afweging te kunnen gelden. De verwijzing naar wat onder het vorige bestemmingsplan mogelijk was, is ook ontoereikend om dit als zo’n afweging te zien. Gelet hierop heeft de raad het plan in zoverre niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid.
(…)
9.4 De natuurvergunning maakt in het kader van de Wnb de bouw van een woning op het perceel Utrechtseweg 443a mogelijk. De Afdeling is niet gebleken dat bij de verlening van de natuurvergunning de ruimtelijke gevolgen van de in artikel 5.1, aanhef en onder a, van de planregels bedoelde aan-huis-verbonden beroepen en de in artikel 5.6.1 genoemde afwijkingsmogelijkheden zijn beoordeeld. Gelet hierop is de Afdeling van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de mogelijkheden waarin het bestemmingsplan voorziet overeenkomen met de situatie die ten grondslag lag aan de verleende natuurvergunning. Dit betekent dat geen sprake is van een één-op-één-inpassing van de ontwikkeling die op het perceel met de natuurvergunning is vergund. Daarom is niet voldaan aan de voorwaarden waaronder op grond van artikel 2.8, tweede lid, van de Wnb geen passende beoordeling hoeft te worden gemaakt. De raad heeft ten onrechte toepassing gegeven aan die bepaling.

* Rechtbank Midden-Nederland 4 augustus 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:4082: Awb, Wnb; ontheffing, verwijzing naar rechter-commissaris voor vooronderzoek, verstoren diverse diersoorten, woonwijk op voormalige vliegbasis, werkprotocol, omvang besluit, positieve weigering veldleeuwerik en vleermuissoorten, mitigerende maatregelen, groot openbaar belang, koopwoningen in (zeer) hoog marktsegment, hazelworm, eekhoorn, kommavlinder

  1. De rechtbank stelt voorop dat een dringende behoefte aan woningbouw onder omstandigheden kan worden aangemerkt als maatschappelijke reden van sociale of economische aard, op basis waarvan een groot openbaar belang kan worden aangenomen om binnen het soortenbeschermingsregime van de Wnb een ontheffing te verlenen. Een dergelijke dringende behoefte kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het wegnemen van knelpunten op de regionale woningmarkt. De rechtspraak van de Afdeling over de voorheen geldende Flora- en Faunawet, waarin hetzelfde criterium gold, bevestigt dit.6 Verder staat niet ter discussie dat er landelijk, regionaal en lokaal een grote behoefte aan woningen en ook aan koopwoningen bestaat.
  2. In dit geval volgt uit de onderzoeken echter niet dat er ook een behoefte is aan het type woningen waarin het plan zal voorzien waarvoor de ontheffing is verleend. Op de zitting heeft de provincie bevestigd dat het nog steeds het plan is om grondgebonden koopwoningen in het (zeer) hoge marktsegment te realiseren, zoals in het stedenbouwkundig plan staat. Dat daaraan behoefte zou bestaan staat haaks op de hiervoor weergegeven informatie uit de woningmarktonderzoeken. Daaruit volgt immers steeds dat er behoefte is aan huurwoningen, aan appartementen of aan goedkope koopwoningen. Dat er een knelpunt is op de woningmarkt dat kan worden weggenomen met het realiseren van dure grondgebonden koopwoningen is zonder nadere motivering niet vast te stellen op basis van deze onderzoeken. (…)
    55. Op de zitting is namens gedeputeerde staten nog gewezen op de doorstroom die door het creëren van woningen in het duurdere segment wordt bevorderd. Als er woningen in een hoger segment beschikbaar komen, zouden vaak goedkopere woningen worden achtergelaten. Verder heeft de provincie nog gewezen op de samenhang van dit project met andere woningbouwprojecten in het kader van de gebiedsontwikkeling Hart van Heuvelrug, zoals het project ‘Sortie 16’, dat voor meer dan 50% uit betaalbare koopwoningen zal bestaan. De rechtbank ziet in deze samenhang echter geen onderbouwing voor het bestaan van een groot openbaar belang voor het realiseren van duurdere woningen op de locatie van de vliegbasis. Dat op een andere locatie binnen de provincie goedkopere woningen worden gebouwd betekent niet dat er daardoor een behoefte ontstaat aan duurdere woningen op deze locatie. Uit de woningmarktonderzoeken volgt bovendien niet dat het opleveren van dure koopwoningen in dit segment leidt tot een doorstroom vanuit goedkopere woningen waaraan behoefte bestaat en ook niet wat de omvang van die gestelde doorstroom zou zijn. Dit argument van gedeputeerde staten is dan ook niet onderbouwd en niet verifieerbaar.

(…)

  1. 57. De rechtbank oordeelt dat gedeputeerde staten met de verwijzing naar de woningmarktonderzoeken en de aanvullende toelichting op de zitting, onvoldoende hebben gemotiveerd dat sprake is van een behoefte aan het type woningen dat op de voormalige vliegbasis zal worden gerealiseerd. Daaruit vloeit voort dat gedeputeerde staten onvoldoende hebben gemotiveerd dat het project een dwingende reden vervult van groot openbaar belang in de zin van artikel 3.8 van de Wnb. De bekostiging van natuurontwikkeling is dat evenmin. De beroepsgrond slaagt. De rechtbank zal in de conclusie van deze uitspraak bespreken welke consequenties dit heeft en hoe gedeputeerde staten dit gebrek kunnen herstellen.* Rechtbank Noord-Nederland 2 augustus 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3177: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken bpl, kiosk op midgetgolfbaan, voorschrift, warme snacks, ruimtelijke relevantie, volksgezondheid, tussenuitspraak
    4. Uit de motivering van het bestreden besluit volgt dat het college het bestreden voorschrift primair baseert op het belang van de (volks)gezondheid. In het verweerschrift en op zitting heeft het college aangegeven dat dit alleen een aanvullend argument is. Dat blijkt echter niet uit (de tekst van) het bestreden besluit en de door de gemeenteraad gegeven verklaring van geen bedenkingen. Daaruit blijkt nu juist dat dit belang voorop heeft gestaan. In zoverre is het bestreden besluit niet deugdelijk gemotiveerd.

8.4.1. Voor wat betreft het belang van de (volks)gezondheid merkt de rechtbank verder op dat dit een belang is dat in zijn algemeenheid ruimtelijk relevant kan zijn. Dat gaat echter naar het oordeel van de rechtbank niet zo ver dat het college op grond van de Wabo aan een omgevingsvergunning een voorschrift kan verbinden met het oogmerk dat aan bezoekers van een midgetgolfbaan alleen gezond eten of drinken wordt aangeboden. Zo’n voorschrift met het oog op de bescherming van de gezondheid van individuele bezoekers van de midgetgolfbaan is naar het oordeel van de rechtbank niet ruimtelijk relevant, nog los van de vraag of met het bestreden voorschrift daadwerkelijk wordt bijgedragen aan de (volks)gezondheid. Het college heeft in het bestreden besluit verwezen naar de Omgevingswet. Die verwijzing kan niet leiden tot een ander oordeel, al was het maar dat de Omgevingswet ten tijde van het bestreden besluit en ook nu nog niet in werking is getreden.

* Rechtbank Gelderland 28 juli 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4389: Awb, Wabo; verzoek handhaving, Wet verduidelijking voorschriften woonschepen, overgangsrecht, strijd met bpl, overtreding, evenredigheid
7.1. Volgens eisers is het overgangsrecht van artikel 8.2a van de Wabo niet bedoeld om het gebruik van woonboten dat altijd al in strijd was met het bestemmingsplan te legaliseren. Dit overgangsrecht is alleen bedoeld voor woonboten die als gevolg van de Afdelingsuitspraak van 16 april 2014 illegale bouwwerken zijn geworden. Eisers wijzen op verschillende uitspraken van de Afdeling, waaronder een van 28 juni 20233; de Memorie van Toelichting van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten4 en de “Kamerbrief reacties op Wet verduidelijking voorschriften woonboten” van 8 mei 2020.5

7.2. Tussen partijen is niet in geschil dat het gebruik van de woonboten voor bewoning in strijd is met de bestemming “Water”.

7.3. De rechtbank is van oordeel dat het overgangsrecht niet alleen van toepassing is op het bouwen, maar ook op het gebruik van de woonboten in strijd met het bestemmingsplan.

De tekst van artikel 8.2a van de Wabo is namelijk duidelijk, want er staat dat een woonboot gelijk wordt gesteld met een bouwwerk “waarvoor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, c of d, van de Wabo is verleend.”

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo ziet op “het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan” en dat is in de tekst van artikel 8.2a van de Wabo niet beperkt.

7.4 De rechtbank vindt steun voor haar oordeel in meerdere uitspraken van de Afdeling. (…)

# ! Rechtbank Noord-Nederland 27 juli 2023, LEE 21/2285 en 21/2420: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, bouwen en afwijken bpl, geur, Activiteitenbesluit, overgangsrecht, MER-beoordeling, BBT, Handreiking co-vergisting, geluid, afvalstof

  1. Eisers stellen dat voorschrift 1.16 van de op 7 juli 2010 verleende vergunning waarin – samengevat – is bepaald dat geen geurhinder mag optreden overeenkomstig artikel

2.8a van het Abm als maatwerkvoorschrift blijft gelden tot de Omgevingswet in werking treedt. (…)

9.2. Ingevolge artikel 2.8a van het Abm worden voor een inrichting type C waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichtingen een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in werking en onherroepelijk was, de geurvoorschriften van die vergunning in afwijking van artikel 6.1, eerste lid, na het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichtingen, tot het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt aangemerkt als maatwerkvoorschriften, mits de geurvoorschriften van de vergunning vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van maatwerkvoorschriften en voor zover dit besluit op de inrichting van toepassing is.

9.4. Naar het oordeel van de rechtbank valt voorschrift 1.16 voorts binnen de bevoegdheid die het college heeft tot het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Abm. Naar het oordeel van de rechtbank kan op grond van het Abm worden voorgeschreven dat het aanvaardbaar geurhinderniveau nul bedraagt. (…)

9.5. Gelet op het voorgaande dient de geursituatie te worden beoordeeld ten opzichte van de oude vergunningen.

# = betrokkenheid STAB

= (nog) niet gepubliceerd